Ak štát chce zmeniť ochranu viníc a tiež poplatky za vyňatie zvýšiť na 100€ za meter štvorcový, niektorí developeri a vlastníci nelenili a rýchlo si cez Odbor pozemkový a lesný Okresného úradu Bratislava vybavili zmenu pozemkov. Teda si cez ten istý štát vybavili zmenu pozemkov z viníc na trvalý trávnatý porast a teda sa ich vyňatie už týka nebude. A ten istý štát im dokonca nakáže vyrúbať vinohrady pod hrozbou pokuty!

Systém bol a stále je veľmi rafinovaný - popíšem ho na konkrétnom príklade projektov Malé Krasňany a Ohňavy:

1. Majiteľ pozemku požiadal Odbor pozemkový a lesný Okresného úradu Bratislava (predtým Obvodný pozemkový úrad Bratislava) o zmenu pozemku z viníc na trvalý trávnatý porast. Doložil pritom všeobecné vyjadrenie Odboru starostlivosti o životné prostredie toho istého úradu, kde sa uvádzalo iba, že daná činnosť nie je zakázaná.
2. Podľa §9 ods. 4 písm. a) zákona 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy doplnil ešte kópiu katastrálnej mapy, výpis z listu vlastníctva a vyjadrenie vlastníka pozemku.
3. Na základe toho Odbor pozemkový a lesný OÚ BA bez väčších problémov a tiež bez prieťahov zmenil vinice na trvalý trávnatý porast. Bolo jedno, že tam boli vinohrady. Vydal jednoducho stanovisko, že so zmenou súhlasí (pre istotu si vlastník ešte vybavil vyškrtnutie viníc z registra).

Ohňavy - jedná sa o celé toto územie:
Ohnavyvinic.JPG

4. Odbor pozemkový a lesný OÚ BA ešte pred zmenou v katastri tiež v rovnakom súhlase vyzval na reálnu zmenu v teréne do 6 mesiacov (tj. vyrúbanie viníc) a pohrozil pokutou do výšky 330€, keď sa tak neudeje a nebude aj v realite urobený z viníc trvalý trávnatý porast!
5. Developer sa následne obrátil na mestskú časť s oznamom, že ide rúbať vinohrady, pretože mu to na jeho žiadosť nariaďuje Odbor pozemkový a lesný OÚ BA. Dočasne sa to zaseklo na to, že sa otvorila otázka, či je vinič drevina alebo liana. A či teda je potrebné konanie o výrube. O výrube, ktorý nariadil štát na žiadosť žiadateľa - developera o zmenu pozemku z viníc na trvalý trávnatý porast!
6. Novou informáciou (nezverejnenou na blogu SME) je, že ŠOP BA dali jednoznačné vyjadrenie, že vinič je drevina a teda je potrebné konanie o výrube - developer však žiadosť stiahol a tvrdí, že jeho právny zástupca má iný názor a že to nie je drevina. Rozhodujúce však je stanovisko ŠOP BA.
7. Ďalším problémom, ktorý medzičasom vyvstal je účelová zmena zákona o ochrane prírody a krajiny 543/2002 Z.z., ktorá od januára zmenila §47 ods. 3 písm. c), kedy všetky stromy a dreviny, ktoré rastú na plochách, ktoré sú v katastri vedené ako záhrady alebo ovocné sady je možné rúbať hlava nehlava kedykoľvek. Hrozí teda, že si developer premení trvalý trávnatý porast na záhradu a potom si tam bude môcť robiť už čokoľvek...

Najlepšia cesta pre developera je vinohrad nechať spustnúť, potom ho zmeniť na trávnatý porast a vyklčovať... (projekt Malé Krasňany)

traktor.jpg

8. Ak sa developerovi podarí zmeniť územný plán, tak za vyňatie trávy na výstavbu platí iba nejaké šupy - čo je x-násobne menej ako 100€/meter - vinič. Ten vinič tam už vtedy nebude, pretože bude dávno vyklčovaný (viď. bod 5.)

Že nejde iba o fazuľky, ale o veľké výmery vidieť aj na tomto výpise (projekt Ohňavy):

Ohnavy.jpg

Jedná sa v tomto prípade o územie, ktoré je v územnom pláne stále definované ako vinohrad a teda sa tam nemôže stavať. Spoločnosť Grunt sa však usiluje zmeniť územný plán a postaviť tam bytovky pre skoro 4000 obyvateľov.
Podobne projekt Malé Krasňany hneď vedľa najprv tvrdil, že tam budú bytovky pre 806 obyvateľov, teraz však už tvrdí, že ich bude 1136. A Ministerstvo životného prostredia má tú drzosť tvrdiť, že zvýšenie objemu projektu je "environmentálne najvhodnejšie", aj keď už pôvodný projekt mal problémy s dopravou na Račianskej ulici, dažďovými vodami a pod. Práve tento projekt bol popisovaný vyššie pri zmenách druhu pozemku.
Podobne si vybavujú po celej Rači (hlavne lokality Kolísky a Zrkadliská) vlastníci zmeny "slížov" medzi vinicami na trvalý trávnatý porast - čím idú ničiť burinou aj vedľajšie vinohrady. Pretože zaburinený resp. zatrávnený pozemok je hrozbou pre obrábané pozemky v okolí.
Viacnásobne  (02.01. a 23.01. cez 211/2000 Z.z.) som žiadal predmetný odbor pozemkový a lesný o zverejnenie rozsahu zmien pozemkov v Rači, žiadosť ignorovali. Na ďalšiu žiadosť mi Okresný úrad BA 31.01 odpísal, že žiadosť eviduje a bude riadne vybavená, následne však písomne zaslal zamietnutie zverejnenia informácií, nakoľko uviedol, že by ich musel "triediť" (keďže som žiadal údaje iba za kataster Rača). Úrad teda žiadosti maximálne ignoruje. Treba rýchlo začať konať, kým nezničia úradníci a developeri všetky vinohrady v Bratislave. Pri zmenách z viníc na trvalý trávnatý porast iba za posledného polroka ide odhadom o 10 hektárov vinohradov iba v Rači!
Foto: autor