Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

27.9.18
0
V čísle 4/2018 časopisu Račan sa občania MČ Rača dozvedeli, že pán starosta Peter Pilinský zbieral podpisy na opätovnú kandidatúru. Pán starosta predstavil aj plán rozvoja MČ Rača na ďalšie štyri roky. 

Akosi však opomenul spomenúť, že pred dovolenkovým obdobím predstavil návrh Územného plánu zóny Krasňany, ktorý vyvolal búrku oprávneného odporu a nevôle občanov, ktorých zaviazal termínom na zaslanie písomných pripomienok k tomuto Plánu do konca augusta tohto roku.

Na dvoch verejných zhromaždeniach občanov zvolaných za účelom prezentácie tohto „Plánu“ sa pán Pilinský obhajoval, že na jeho vypracovanie má mandát od samotných občanov. 

Pravdou však je, že občania na zhromaždení konanom 5. 6. 2014 požadovali od starostu a poslancov nášho miestneho zastupiteľstva, aby v prípade schválenia Územného plánu zóny bezpodmienečne zabezpečili, okrem mnohých podmienok, aj zachovanie povahy a urbanistiky Krasňan, zachovanie a rozšírenie zelene, rešpektovanie ústavných práv a povinností vzťahujúcich sa na právo na priaznivé životné prostredie a plné rešpektovanie vlastníckych práv k existujúcim stavbám (budovy, byty, garáže, pozemky).

Pán starosta Pilinský takto prejavenú vôľu občanov úplne odignoroval pri zaobstaraní a zadaní prác na Územnom pláne zóny Krasňany.  

Svetlo sveta uzrel Plán, ktorý je v diametrálnom rozpore s vôľou občanov a s verejným záujmom, ktorý reprezentujú a jeho obsah napĺňajú samotní občania Krasňan, nikto iný. Zároveň pripomíname, že schválením tohto „Plánu“ by zjavne došlo k porušeniu práva na pokojné užívanie majetku podľa článku 1 ods. 1 prvá veta Protokolu č. 1 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý platí v 47 krajinách Európy.

Pán starosta Pilinský,
vašimi slovami, „spoliehate sa, že ľudia majú triezvy úsudok a vidia, čo všetko sa za posledné roky zmenilo, opravilo a vybudovalo“. Zároveň však musíte vedieť, že ľudia nedovolia, aby boli klamaní a zavádzaní sľubmi, ako navrhovaný Územný plán zóny Krasňany zlepší ich životné prostredie, parkovanie, dopravnú situáciu..., ich celkový život.

Názor občanov Krasňan na danú situáciu bol jasne a zreteľne vyjadrený v petícii (podpísaných 514 občanov) a najmä v zásadných hromadných pripomienkach (podpísaných viac ako 500 občanov) ako aj v množstve individuálnych pripomienok.Občania Krasňan teraz s napätím očakávajú, ako bude s ich pripomienkami naložené. Ak pripomienky občanov nebudú akceptované, občania si vyhradzujú právo podniknúť ďalšie nevyhnutné legitímne kroky a opatrenia na ochranu svojich základných ústavných práv.V závere chceme pripomenúť, že v predvolebnom období je potrebné a dôležité, aby si občania uvedomili a zvážili, koho budú voliť v nastávajúcich voľbách, kto skutočne reprezentuje ich potreby a záujmy a rešpektuje ich základné ľudské práva a slobody, vrátane vlastníckych práv chránených Ústavou a zákonmi Slovenskej republiky. To je ich hlavný a základný záujem v súčasnosti aj do budúcnosti na rozdiel od pána starostu Pilinského, ktorý na bilbordoch vyzýva občanov, aby volili budúcnosť, avšak jeho predstava budúcnosti zhmotnená v neprijateľnom Územnom pláne zóny Krasňany je v príkrom rozpore s vôľou a predstavou obyvateľov Krasňan.


Okresná prokuratúra Bratislava III prešetruje zákonnosť procesu obstarávania územného plánu zóny Krasňany a Okresná prokuratúra Bratislava I prešetruje zákonnosť zisťovacieho konania, ktoré predchádzalo prípadnému posudzovaniu vplyvov územného plánu zóny Krasňany na životné prostredie.Za dotknutých obyvateľov sídliska KrasňanyVladimír Ďurana, Marek Mihálik,
Dušan Veselý, Pavol Sadák, Marek Uhlíř
0 komentárov:

Zverejnenie komentára