Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

27.9.18
0
Časť programu Fungovanie mesta po voľbách 2018

Téza programu
Primátor bude s poslancami spolupracovať a spoločne sa sústrediť na samotné riešenia. Bratislavčania si oddýchnu od nič neriešiacich hádok o tom, kto viac Bratislave škodí. Do Bratislavy vrátim odbornosť a kvalitu.

Moje vnímanie
Odvážne a pekne znejúce slová. Mnohí si želáme taký stav. Predpoklad, že rovnakú filozofiu bude presadzovať aj väčšina poslancov, by som vyjadril pomerom 1 : 1.

Čo sa týka návratu odbornosti a kvality, nepochybujem, že pri zamestnancoch sa to môže dariť, aj preto, že v prípade sklamania sa dá dosiahnuť výmena. U volených zástupcov je to nereálne. Nielen preto, že primátor nemá v rukách nástroj na vynucovanie ich kvality a odbornosti, ale hlavne preto, že nie je reálne, aby poslanci boli kvalitne a odborne pripravení pre všetky oblasti, v ktorých ich čakajú rokovania a rozhodnutia. Mnoho z nich bude presadzovať postoje a zámery politických subjektov, ktoré budú reprezentovať. Asi naďalej tie budú mať prednosť.

Opatrenie programu:
„Riadiace funkcie, vrátane manažovania mestských firiem, obsadíme profesionálmi, ktorí prejdú transparentným výberovým konaním. V prípade mestských firiem budeme striktne dodržiavať rozdelenie pri obsadzovaní predstavenstiev, do ktorých prilákame špičkových odborníkov a odborníčky a pri obsadzovaní dozorných rád, kde posilníme verejnú kontrolu.“

Pekné predsavzatie. Bez náležitej väčšiny v MsZ nereálne. Prvú vetu vnímam ako „vyhrážku“ ľuďom, ktorí zastávajú riadiace funkcie, ich nepriame označenie za neprofesionálov a/alebo takých, čo sa do funkcie dostali bez transparentného výberu. Všetci v jednom vreci.

Vnímanie oprávnenosti výberu manažérov po voľbách v súvislosti s politickými cyklami som popísal v závere k časti programu Primátor a developeri.

Prekvapuje, že pri kreovaní dozorných rád zriaďovateľ by posilnil verejnú kontrolu. Dozorná rada je orgánom obchodnej spoločnosti na účely vnútornej kontroly so všetkým, čo sa nazýva formálne pravidlá. Verejná kontrola je neformálna, nevyžaduje poverenie, ani vymedzenie kontrolovaného obdobia atď. Má úplne iný spoločenský význam ako kontrola dozornou radou.

Sľub o prilákaní špičkových odborní(čok)(kov) pre predstavenstvá naznačuje akoby dozorné rady, ktoré ich majú kontrolovať, nemuseli mať aspoň takú kvalitu. Aj v súvislosti s tým neviem ako vnímať, ak v inej časti skupina Rozvoj mesta píše o nedostatku špičkových odborníkov, veľmi ťažkom vyhľadaní a získaní do útvarov MIB a magistrátu.

Naopak, návrh skupiny Financovanie o zriadení holdingu, aj pre umožnenie prelievania zisku prosperujúcich spoločností na krytie potrieb menej úspešných až neúspešných, napovedá, že by mohla stačiť jedna skupina špičkových odborníkov, ktorá bude ťahať ekonomiku mestského holdingu.

Toto opatrenie vnímam ako povinný tanec v rámci predvolebného marketingu. Či bude aktuálne aj po voľbách, bude záležať od pomeru hlasov. Pri počte 24 kandidujúcich na funkciu poslanca MsZ za Team Vallo, jeden aj na funkciu primátora, je hypoteticky možné získať potrebnú väčšinu.

Opatrenie programu:
„S cieľom zlepšiť a zefektívniť starostlivosť o čistotu a údržbu mesta zriadime celomestskú akciovú spoločnosť s možnosťou pristúpenia mestských častí. Hlavným predmetom jej činnosti bude čistenie spravovaných komunikácií, kosenie prícestnej zelene, údržba parkovej zelene a orezy stromov, nakladanie s odpadmi (kompostovanie bioodpadu a pod.), zimná služba na spravovaných komunikáciách a priestranstvách. Predídeme tak často nelogickej a chaotickej údržbe verejných priestorov a ušetríme finančné prostriedky.“

Rozumné predsavzatie. Mesto nepotrebuje čakať či mestské časti sa pridajú. MsZ môže využiť svoje právo upraviť uznesenia, ktorými majetok mesta zverilo do správy mestským častiam.

Opatrenie programu:
„Vznikne neformálna pozícia nočného primátora (night mayor) zodpovedného za starostlivosť o mesto v nočných hodinách. Medzi jeho kompetencie bude patriť prijímanie opatrení na prevenciu konfliktov, eliminovanie hluku a rušenia nočného kľudu.“

Podľa skupiny Správa mesta:
„Mestu a mestským častiam chýba strategický prístup k riešeniu nočného života, ktorý existuje a potrebuje dobre regulovaný priestor, nie zákazy.“

„RIEŠENIE: ... bude zodpovedný za koordináciu starostlivosti o mesto v nočných hodinách. Bude využívať primárne mäkké nástroje na riadenie nočného života v meste. Do jeho/jej kompetencií spadá rokovanie s prevádzkovateľmi jednotlivých prevádzok, resp. s ich zástupcami, nastavovanie pravidiel fungovania mesta v nočných hodinách, prijímanie opatrení na prevenciu konfliktov, vrátane riadenie tímu ľudí zaoberajúcich sa predchádzaniu a riešeniu konfliktov v teréne, eliminovanie hluku a rušenia nočného kľudu. Nočný primátor v spolupráci s MIB pripraví a predloží primátorovi stratégiu udržateľného rozvoja nočného života ...“

Nech som nad tým dumal tak či onak, stále mi z toho vyšla neformálna pozícia s formálnymi oprávneniami, pôsobnosťami, ak mu ich MsZ a/alebo primátor zverí formálnym aktom. Alebo je to myslené bez formalít len tak? Opäť je to o teórii a ustálenej praxi v oblasti riadenia.

Ak skupina píše o využívaní „primárne mäkkých nástrojov“, má predstavu aj o iných. Akých?

Osobitne by ma zaujímala kompetencia eliminovať hluk a rušenie nočného pokoja. Aj tím ľudí zaoberajúcich sa predchádzaniu a riešeniu konfliktov v teréne by si zaslúžil podrobnejší popis. Možno nie som sám, kto nezaregistroval informáciu o jeho existencii či zriadení.

Ak sa píše o stratégii udržateľného rozvoja nočného života, tak je zrejmé, že sa predpokladá rozvoj nočného života, len chýba, v záujme akej časti spoločnosti je ďalší rozvoj a či ho vôbec možno dosiahnuť bez konfliktov, ktorým sa má predchádzať.

Opatrenie programu:
„Vykonáme audit reklamných plôch, ktorých významná časť je umiestnená na pozemkoch mesta a ukončíme ich nájomné zmluvy.“

Opatrenie nadmieru potrebné. Zostáva dúfať, že nájomné zmluvy neobsahujú rôzne poistky, ktoré znemožnia dosiahnutie očisty v reálnom čase, a že „plochy“ namiesto „stavby“ sú iba omylom.


V ďalšom pokračovaní kapitola Efektívna mestská pokladnica


Vladimír Dulla
autor sa dlhodobo venuje komunálnej problematike

0 komentárov:

Zverejnenie komentára