Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

27.5.13
0
Štát uvaľuje na súkromné pozemky s vinicami vecné bremeno a namiesto férovej dohody ponúka vlastníkom sankcie. Je to v poriadku?

Územný rozvoj Rače polarizuje názory obyvateľov na vinohradníctvo - v rozpätí od prísnej ochrany až po úplnú likvidáciu viníc.

Na póle OCHRANA je názor, že vinice musia byť prísne chránené ako kultúrne dedičstvo a zdroj pracovných miest, ako prírodný, urbanistický a krajinotvorný prvok, ktorý zvyšuje kvalitu a príťažlivosť lokality a robí Raču jedinečnou. Podľa prívržencov zachovania viníc vlastníci nesmú vinice svojvoľne zanedbávať ani klčovať, ukladanie peňažných sankcií považujú za správne.

Na póle LIKVIDÁCIA je názor, že vinice už v Rači nemajú miesto, že ich likvidácia umožní rozvoj obce a výstavbu infraštruktúry, bytových a rodinných domov. Prívrženci likvidácie argumentujú, že vlastníci si môžu s vinicami nakladať ako chcú, a teda môžu - ak sa tak rozhodnú - vinice aj vyklčovať a zmeniť na stavebné pozemky a iný účel.

Keďže PRAVDA obvykle býva medzi krajnými polohami, vo verejnej diskusii o ochrane viníc má miesto aj takáto úvaha:

Ak obec, región, štát kvôli svojim záujmom (zachovanie kultúrneho dedičstva, ochrana životného prostredia, kvalitný urbanizmus, krajinotvorba, ...) nútia majiteľov vinice zachovať, uvaľujú tým na ich súkromné vlastníctvo vecné bremeno, čím obmedzujú výkon vlastníckych práv a znižujú hodnotu majetku. Preto by mali donucovanie a šikanovanie, uplatňované súčasnou legislatívou, nahradiť motivačnými nástrojmi, napr. 1) ponukou na odkúpenie, 2) oslobodením od platenia dane z nehnuteľnosti, 3) jednorazovým resp. priebežne vyplácaným „odškodnením“ a i.

Spravodlivá rovnováha medzi záujmami obce, regiónu, štátu a záujmami súkromných vlastníkov môže zaistiť účinnú ochranu viníc a zároveň prirodzený rozvoj lokality, a to bez pošliapania práva jednotlivca vlastniť majetok, slobodne ho používať a požívať ochranu vlastníckeho práva, zaručenú článkom 20, odsek 1 Ústavy SR.

Súčasný stav nahráva pozemkovým špekulantom a záujmu developerov vinice zlikvidovať a zastavať. Ukážkovým príkladom je likvidácia desiatok hektárov viníc a výstavba satelitného sídliska v zóne Huštekle a Táborky. Prvá etapa má názov Račany Rosso a stojí za ňou Račany Rosso s.r.o.Grafobal Group development a. s., ktorú vlastní Ivan Kmotrík.

Ak nenastane zmena, zánik viníc v Rači je neodvratný.Súvisiace články:


Pohľad na Raču z viníc Huštekle (foto Ľudovít Havlovič 2013)0 komentárov:

Zverejnenie komentára