Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

20.1.15
0
Či je náhoda, že veľké developerské projekty prichádzajú na svetlo až po voľbách nechám na posúdení každého z vás. Po projekte Vin - Vin sa hneď objavuje prvá etapa Komtríkovho projektu Račany Rosso. Developer sa ho snaží rozkúskovať a predať salámovou metódou. Treba sa opäť ozvať, pretože neskôr už bude neskoro. A z Rače sa stane betónová džungľa...

Celý projekt Račany Rosso


 
Týmto vznášam v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životného prostredie v znení neskorších predpisov pripomienky k zámeru „RR I etapa, časť A“ – teda obytný súbor Račany Rosso, ktorý bol zverejnený na webovej stránke tu.


Vznášam tieto pripomienky:


1. v prvom rade požadujem, aby bol zámer posudzovaný v celku ako zámer Račany Rosso v zmysle §20 ods. 2 zákona 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a nie po etapách (RR I. etapa, časť A). Kumulatívny nárast možný negatívnych dopadov (doprava, kanalizácia, dažďová voda, materské školy a pod.) celého zámeru je dôvodom, prečo by celý zámer mal byť posudzovaný v zmysle zákona 24/2006 Z.z. a nebolo ukončené iba v zisťovacom konaní, nakoľko navrhovateľ zámeru účelovo rozdelil kompaktný projekt na viacero etáp, aby nespadal pod povinné hodnotenie (napr. pre počet parkovacích miest).


2. požadujem vypracovať nezávislú dopravnú štúdiu - odborný posudok v zmysle §36 zákona 24/2006 Z.z., navrhovateľ nepredložil aktuálnu dopravnú štúdiu k celému zámeru – zvýšený počet áut po opravách pôvodného posúdenia (ktoré je však súčasťou predloženého zámeru) je dostupný tu: https://www.scribd.com/doc/128635959/Dopravna-%C5%A1tudia-Ra%C4%8Dany-Rosso-januar-2013 Požadujem obhájenie tvrdenia, že "Podľa dopravného posúdenia navrhované obytné domy nebudú spôsobovať svojim umiestnením a rozsahom komplikácie pri prevádzke dopravy a výrazné priťaženie priľahlých komunikácií a križovatiek, ich umiestnenie a dopravné napojenie je vyhovujúce.“3. nesúhlasím s tvrdení, že „navrhované riešenie je v súlade s urbanistickou štúdiou a doručenými pripomienkami k nej“. Developer sa vôbec nezaoberal pripomienkami dotknutej verejnosti a ani mestskej časti, čoho dôkazom je napríklad informácie, že „v ďalšej etape bude projekt napojený na Podbrezovskú ulicu“. Daná ulica nie je kapacitne vhodná na napojenie obytného súboru Račany Rosso, nenachádza sa na nej v celej dĺžke chodník a výrazne zvýšená doprava by ohrozila aj obyvateľov penziónu pre dôchodcov. Viac k danej téme dostupné na: http://drotovan.blog.sme.sk/c/320242/Rebus-projektu-Ivana-Kmotrika.html4. požadujem v rámci posudzovania predložiť hydrogeologický posudok, ktorý zhodnotí priepustnosť územia a odvod dažďovej vody (a reálnosť navrhovaných retenčných nádrží a vsakovacích jám), doriešiť vpuste do potoka Na pántoch a návrh vybudovania poldrov.
5. požadujem do projektu zapracovať vybudovanie cyklotrasy v rámci vnútorných komunikácií zámeru, vybudovanie parkoviska pre bicykle.6. požadujem doriešenie kapacity kanalizácie – zberač „E“, ktorý pre celý zámer nie je kapacitne vyhovujúci. Požadujem vyriešenie nedostatočnej kapacity podmienenou investíciou developera už v tejto prvej fáze projektu.7. požadujem vypracovanie hlukovej štúdie (cesta, otočisko električiek)


8. požadujem posúdiť potrebný počet miest v materských a základných školách, ktoré budú potrebné po vybudovaní projektu. Daný projekt túto otázku vôbec nerieši a nenavrhuje ani žiadne reálne stavby, ktoré by mali tento problém vyriešiť (napr. vybudovanie materskej škôlky, ktorá bude zaradená do siete škôlok). Požadujem posúdiť kapacitné potreby a možnosti projektu.

9. požadujem vysvetliť, aká úvaha viedla spracovateľa zámeru, že vplyv na dopravu počas prevádzky vyhodnotil aj kladne aj záporne. V čom pre dopravu má byť daný zámer – jeho prvá etapa pozitívna?


10. požadujem ako vynútenú investíciu od developera v prípade realizácie zámeru doriešiť v súčinnosti s Dopravným podnikom Bratislavy kvalitnú obnovu a výmenu zastávky električky a doriešenie prístupu chodníkom.
Záverom uvádzam, že daný projekt ako celok je objemovo pre dané územie nevhodný, požadujem jeho hodnotenie ako celku a nie čiastkovo po jednotlivých skupinách domov. Kumulatívne vplyv daného zámeru Račany Rosso sú výrazne negatívne a v predloženej forme nesúhlasím s jeho realizáciou.Proti danému zámeru prebehla v roku 2012 petícia občanov a nesúhlas s projektom Račany Rosso vyslovilo 1860 ľudí.

Je dôležité, aby aj tento zámer pripomienkovalo čo najviac obyvateľov, aby sa podarilo výrazné znížiť jeho negatívne dopady. Pripomienkovať EIA zámer je možné do 10.02.2015 na adrese Okresný úrad Bratislava,
odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava.

PS: Veľa ľudí sa ma pýta, či to má zmysel riešiť - áno má - ak sa nepokúsime, tak sa nič nepodarí. Ak by niekto mal záujem pokračovať v zbere podpisov pod petíciu, nech sa mi ozve na drotovan@yahoo.com. Ďakujem.

Michal Drotován
www.facebook.com/michal.drotovan

PS: Nakoľko na našu činnosť Spolu pre Raču (vydávanie novín, webka, informovanie ľudí) sú potrebné financie, ak máte možnosť, transparentný účet 5057186515/0900 je stále funkčný a príspevky sú vítané. Ďakujem.

 

0 komentárov:

Zverejnenie komentára