Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Ďalší developer aktuálne prezentoval svoje úmysly veľkokapacitnej - urbanisticky predimenzovanej výstavby priamo v srdci Rače pri NKD. Projekt má názov Vin - vin a ako sa zdá, je to výhra iba pre developera a nie pre Raču. Celý zámer je dostupný tu. Plánujú 476 bytov a  960 parkovacích miest, nejasný počet kancelárii a 879 obyvateľov. K projektu mám tieto zásadné pripomienky.1. v prvom rade jednoznačne požadujem, aby bola vypracovaná správa o hodnotení činnosti v zmysle zákona 24/2006 Z.z., súčasťou zámeru nie je ani dopravná štúdia, ani hydrogeologické posúdenie vsaku, ani posúdenie kapacity súčasnej verejnej kanalizácie, ani dendrologický posudok. Preto tieto dokumenty nie je možné posúdiť a závery developera nie je možné verifikovať.

2. požadujem vypracovať nezávislú dopravnú štúdiu - odborný posudok v zmysle §36 zákona 24/2006 Z.z., navrhovateľ dopravnú štúdiu nepredložil, spomína iba nejasné a ťažko overiteľné údaje (podľa skutočného a očakávaného stavu s najväčšou pravdepodobnosťou uvádza závery, ktoré sa nezakladajú na pravde). V zámere nie je uvedený počet áut v rannej a poobedňajšej špičkovej hodine (sú uvedené iba priemery za "dennú dobu" - navrhovateľ uvádza 260 áut za hodinu, čo je pri počte 476 bytov, 960 parkovacích miest a očakávaných 237 zamestnancov polyfunkčných objektov pre špičkové hodiny výrazne poddimenzované číslo). Požadujem obhájenie tvrdenia, že daný projekt "výraznejšie neovplyvní dopravnú situáciu bezprostrednej dotknutej komunikačnej siete". Požadujem posúdenie dopravných tokov v špičkových hodinách na križovatkách Sadmelijská/Kubačova, Barónka/Kubačova, Kubačova/Detvianska, Detvianska/Púchovská, Kadnárova/Hečková, Račianska/Pekná cesta, Černockeho/Račianska - vplyv navýšenia navrhovaným zámerom a zarátanie do tokov v roku 2020 vrátane dopravy zvýšenej projektmi Radničné námestie, Rinzle, Knižková dolina, Záhumenice, Račany Rosso.

3. požadujem v rámci správy o hodnotení predložiť hydrogeologický posudok, ktorý zhodnotí priepustnosť územia a odvod dažďovej vody (a reálnosť navrhovaných retenčných nádrží a vsakovacích jám), nie je možné očakávať, že BVS, a.s. umožní zaústenie dažďovej kanalizácie do splaškovej kanalizácie. Žiadam tiež posúdiť kapacitu súčasnej verejnej kanalizácie, na ktorú sa developer plánuje napojiť.

4. požadujem do projektu zapracovať vybudovanie cyklotrasy na radiále Kubačova a tiež lokálne cyklotrasy v území navrhovaného projektu.

5. odhad počtu zvýšenia pracovných miest o 237 považujem za nadhodnotený a nereálny, prenájom kancelárskych priestorov v Rači je už v súčasnosti veľmi nerentabilný (viď YIT Reading druhá veža)

6. požadujem v rámci správy o hodnotení predložiť svetlotechnický posudok vplyvu navrhovanej stavby na súčasné obytné budovy - Sadmelijská, Plickova.

7. požadujem predložiť riadne vypracovaný dendrologický posudok so spoločenskou hodnotou drevín a jasne uviesť, aké stromy sú navrhované na výrub a predložiť projekt sadovej úpravy.

8. požadujem posúdiť potrebný počet miest v materských a základných školách, ktoré budú potrebné po vybudovaní projektu. Daný projekt túto otázku vôbec nerieši a nenavrhuje ani žiadne reálne stavby, ktoré by mali tento problém vyriešiť (napr. vybudovanie materskej škôlky, ktorá bude zaradená do siete škôlok). Požadujem posúdiť kapacitné potreby a možnosti projektu.

9. požadujem vysvetliť, aká úvaha viedla spracovateľa zámeru, že negatívny vplyv na dopravu počas výstavby vyhodnotil ako výrazne horší (-2) ako pri prevádzke celého komplexu bytoviek (-1).

10. požadujem ako vynútenú investíciu od developera v prípade realizácie zámeru doriešiť v súčinnosti s mestskou časťou zakomponovanie a obnovu zvyšných 2/3 Nemeckého kultúrneho domu.

11. v prípade negatívnej dopravnej štúdii (príp. posúdenia škôlok, nedostatočná retencia a pod.), ktorá preukáže neúnosnosť daného projektu pre územie požadujem, aby sa daný zámer neodporúčal realizovať a v zmysle novelizovaného zákona 24/2006 Z.z. sa daný projekt v predloženom objemovom návrhu ani nerealizoval.Záverom by som chcel uviesť, že podľa môjho návrhu predložený zámer je urbanisticky aj architektonicky približne 30  rokov pozadu oproti projektom, ktoré sa budujú vo vyspelých krajinách. Tento projekt nie je na úrovní potrieb a požiadaviek obyvateľov 21. storočia, je kapacitne podobne nezmyselný ako projekt Radničné námestie. Požadujem jeho výrazné zníženie na minimálnu hranicu danú územným plánom. Zároveň požadujem vybudovanie verejných priestorov tiež na úrovni 21. storočia.

Zároveň navrhujem, aby mestská časť zvážila vypracovanie územného plánu zóny v danej oblasti, aby územie bolo vhodnejšie zaregulované. Tiež, aby mestská časť trvala na predložení nezávislej dopravnej štúdii. Predmetné zmeny na vysokopodlažnú výstavbu boli schválené koncom roku 2011.

Zámer je možné pripomienkovať písomne na adrese: 

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia,  odbor environmentálneho posudzovania,  Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava do 30.01.2015!

Je veľmi dôležité, aby čo najviac ľudí daný zámer pripomienkovalo - môžete využiť, ak uznáte za vhodné aj moje pripomienky resp. ich časť.
Vzor vo Worde dostupný tu.

Michal Drotován
www.facebook.com/michal.drotovan

PS: Nakoľko na našu činnosť Spolu pre Raču (vydávanie novín, webka, informovanie ľudí) sú potrebné financie, ak máte možnosť, transparentný účet 5057186515/0900 je stále funkčný a príspevky sú vítané. Ďakujem.

0 komentárov:

Zverejnenie komentára