Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

12.1.15
0
Magistrát hl. mesta Bratislavy
JUDr. Ivo NESROVNAL – primátor
Primaciálne námestie 1
Bratislava
Bratislava, 11.12.2014


VEC: Riešenie využitia Bratislavskej integrovanej dopravy s jeho železničným prepojením na Rendez (Východné), Vajnory v dopravnom generele Bratislava a jeho realizácia v roku 2015.


Vážený pán primátor,

Rendez (Východné) bolo jedným z hlavným iniciátorov prostredníctvom jeho miestnych poslancov za MČ Rača Rendez (Východné), ktoré navrhovalo a presadzovalo projekt využitia Bratislavskej integrovanej dopravy už od jeho počiatkov v roku 1993-97 a krátkeho úspešného obdobia vlakovej linky č. 155 v roku 2006-2007 na trase Rendez (Východné) - Predmestie a späť. Vlaková linka č. 155 z Rendezu na Predmestie mala dokázateľne veľký ohlas a záujem u obyvateľov Rendezu (Východného), ktorý logicky oceňovali železničnú traťovú priepustnosť, z ktorej vyplývalo krátke časové cestovanie bez dopravných blokácií semaforov, rannej a popoludňajšej dopravnej zápchy.

Systém železničnej dopravy využívajúci železničné traťové smery od vzdialenejších častí Bratislavy ako je najmä Rendez (Východné), Vajnory, nadväzujúc už na historickú tradíciu cestovania obyvateľov z týchto odľahlých častí Bratislavy v 50 - 80-tych rokoch 20. stor., kde zamestnanci železníc cestovali za prácou na Rendez, do Vajnor a potom späť domov s výhodou dostupnosti železničnej trate na Filiálku, Vinohrady, Hlavnú stanicu až po Lamač, Devínsku Novú Ves. Dostupné boli aj vlakové spoje do Petržalky, Podunajských Biskupíc.

Boli sme preto, ako poslanci za MČ Rača – Rendez (Východné), ale najmä obyvatelia Rendezu (Východného), Vajnor viac ako zarazení, že budúci projekt Bratislavskej integrovanej dopravy je vraj plánovaný „dúfame“ len do Rače, kde už prepojenosť viac ako logicky žiaduca aj na Rendez (Východné), Vajnory by sa nerealizovala. Ešte v roku 2008 aj v tomto roku 2009 sme písomnou formou v mene poslancov za MČ Rača – Rendez (Východné) žiadali a upozorňovali ŽSR, Magistrát BA, že existuje táto vzácna skutočnosť železníc traťové prepojenie z Vajnor, Východného na Filiálku, Vinohrady, Hlavnú stanicu, Lamač, Petržalku, Podunajské Biskupice, pevne veriac, že si uvedomujete veľký záujem občanov Rendezu, Vajnor a budete čo najskôr realizovať projekt Bratislavskej integrovanej dopravy, aby sa tieto dve polohovo vyblokované lokality mohli oprávnene tešiť, že sa im výrazne zlepší kvalita ich života nielen pri cestovaní do mesta, ale do celého VÚC.

V rámci využitia poslaneckých kontaktov sme niektorí poslanci dostali možnosť reálne sa presvedčiť, že vo Viedni sú už dlhodobo využívané všetky možnosti koľajových cestných spojení najmä v perfektne organizačne zosúladenom dopravnom systéme s mestskou hromadnou dopravou, t. j. autobusmi, električkami, metrom, ktoré veľmi pomáhajú šetriť produktívny čas každého cestujúceho.

Nevyužiť všetky uvedené danosti a možnosti železničného traťového prepojenia z Vajnor, Rendezu do centra mesta, celého VÚC by bolo veľkým spoločenským hazardom na jeho obyvateľoch, najmä v čase častého dopravného kolapsu v ranných a popoludňajších špičkách, ktoré sa dĺžkou času hrozivo predlžujú, a preto sa hľadajú všetky možnosti, ako odľahčiť cestnú dopravu v celej Bratislave.

Obyvatelia Rendezu, Vajnor spolu so svojimi poslancami sú nezlomne odhodlaní presadiť si plné právo na kvalitu života v oblasti dopravy, keď argumenty a fakty hovoria jasnou rečou, že túto formu vlakovej linky využívali úspešne jeho obyvatelia už v druhej polovici 20. storočia, kedy najmä cestná doprava nebola v takom neriešiteľnom katastrofálnom stave. Veríme a dúfame v mene všetkých obyvateľov oboch častí Bratislavy, že tento problém sa posúdi najmä odborne, kde sa zhodnotia všetky jeho pozitíva tak ako sme sa o tom mohli presvedčiť a vidieť v susednej Viedni, kde zodpovední a kompetentní riadiaci pracovníci príslušných rozhodovacích inštitúcií plne rešpektovali každú minimálnu možnosť aj tej ich najmenšej mestskej časti, lebo im išlo predovšetkým o kvalitu života ich obyvateľov.

Ako obyvatelia Bratislavy spolu s poslancami budeme aktívne sledovať a občianskymi aktivitami účinne pružne aj reagovať, aby sa problém projektu Bratislavskej integrovanej dopravy úspešne dotiahol a mohli ho plne využívať všetci obyvatelia Rendezu (Východného), Vajnor už od jeho prevádzkového spustenia .

Vážený miestny úrad v Rači, Magistrát hl. m. Bratislavy, vo vaše kladné rozhodnutie veria

                                                                         Občania Rendezu (Východného), Vajnor
                                                                      a poslanci za MČ Rača – Rendez (Východné)


Vypracoval:
                                                      Cyril Sekerka
                                                                       Poslanec za Rendez (Východné) MČ Rača
Na vedomie:

Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácii
Ing. Stromček – štátny tajomník
Námestie slobody 6
Bratislava

Dopravný podnik mesta Bratislava
Ing. Bronislav Wajgl
Riaditeľ prevádzky a techniky

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
p. Frešo - predseda VÚC
Trnavská cesta 8/A
P.O. BOX 106
Bratislava 25
820 05

Miestny úrad Rača
Mgr. Peter Pilinský – starosta
Ing. Virsíkova – stavebné oddelenie
Kubačova ulica

Miestny úrad Vajnory
Ing. Ján Mrva – starosta
Roľnícka 109
Bratislava

0 komentárov:

Zverejnenie komentára