Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

13.1.15
0
Miestny úrad RAČA
Mgr. Peter Pilinský
Starosta MČ RAČA
Kubačova ul. 21
831 06 Bratislava
Bratislava, 24.11.2014


VEC: Požiadavky mestskej časti Východné (Rendez) v MČ Rača pre Celoročný finančný rozpočet na investičné akcie pre rok 2015

Mestská časť Rendez (Východné) MČ Rača potrebuje začať riešiť v roku 2015 JEHO PRIORITNÉ URGENTNÉ POŽIADAVKY pre zlepšenie KVALITY ŽIVOTA JEHO OBYVATEĽOV v čo najskôr možných postupných časových etapách nakoľko svojou občianskou závažnosťou už neznesú žiaden časový odklad.

INVESTIČNÉ URGENTNÉ PRIORITNÉ AKCIE:

1) PASEKY
Stavebná realizácia vybudovania parkoviska pre osobné autá obyvateľov 162-bytovky na ulici Paseky v priestoroch za 162-bytovkou za garážami t.j. na pozemku račianskeho družstva z dôvodov súčasného kolapsového súčasného stavu absolútnej absencie nedostatku parkovacích miest a následnej častej neprejazdnosti príjazdovej cesty na ulici Paseky, ktorú spôsobujú parkujúce vozidlá, kedy najmä cez zimné obdobie nemôžu čistiace mechanizmy odpratávajúce sneh, autá záchrannej služby, sanitky, hasiči. Urgentne zo strany MČ Rača, jej príslušným oddelením treba začať pracovné rokovania s vlastníkom pozemku na odkúpenie stavebnej plochy parkoviska, následne vypracovať projektovú dokumentáciu a následne realizovať investičnú stavebnú akciu +výberové konanie stavebnej firmy.
Požadovaná suma – je potrebný odhad odborníkov

2) ŠAJBY
Rekonštrukcia – OPRAVA BUDOVY + STRECHA MŠ Šajby – 2015
Presadiť urgentnú žiadosť na dlhoročne sľubovanú a odkladanú stavebnú „OPRAVU BUDOVY + OPRAVU STRECHY MŠ Šajby“, aby spĺňala technické, prevádzkové podmienky pre kvalitu pedagogického vyučovania detí MŠ Šajby.
Požadovaná suma – je potrebný odhad odborníkov

Stavebná rekonštrukcia krídla budovy Materskej školy Pri Šajbách pre využitie CENTRA AKTIVÍT detí MŠ Pri Šajbách – HERNE, KNIŽNICA, BÁBKOVÉ DIVADLO atď. – stavebné práce – priečkové úpravy, výmena okien, vymaľovanie a pod.
Budova MŠ Pri Šajbách disponuje svojim nevyužitým krídlom, kde boli v minulosti prevádzkované zdravotné ambulancie pre občanov Rendezu, ale dlhodobo aj v súčasnosti tieto zdravotné služby tu nefungujú. Dlhoročne ako poslanec za Rendez (Východné) MČ Rača žiadam, aby tieto nefunkčné priestory boli urgentne dané po úprave pre potreby MŠ Pri Šajbách, kde citeľne chýbajú práve priestory pre voľno časové aktivity detí MŠ Šajby ako sú herne, knižnica, bábkové divadlo, kostýmerňa, klub šikovných rúk a pod. podľa cieleného výberu pedagogických zamestnancov a vedenia MŠ Pri Šajbách. Krídlo budovy MŠ pre tieto uvedené aktivity potrebuje stavebné úpravy – nové priečky, výmena starých nefunkčných okien, vymaľovanie a pod.
Požadovaná suma – je potrebný odhad odborníkov

3) STARÝ RENDEZ
ODVODNENIE PRÍJAZDOVEJ KOMUNIKÁCIE od dažďových vôd + oprava asfaltovej príjazdovej komunikácie, ktorá sa priestorovo nachádza priamo pred vchodmi bytovky B1 až B5 Dopravná č. 7 až 49. V čase dažďov vznikajú na príjazdovej komunikácii veľké koncentrácie vody, ktoré znemožňujú pohyb najmä starším obyvateľom, matkám s deťmi ale i dospelým občanom k bytovkám a zároveň aj k občianskej vybavenosti. Odvodnenie kanalizácie riešiť trativodom, ktoré tu majú vhodné terénne podmienky na vsakovanie dažďovej vody.
Požadovaná suma: 40.000€

4) ŠÚRSKA – PASEKY
Žiadosť o zadanie vypracovania „Územného plánu zóny Šúrska – Paseky“ v roku 2015 (ochrana pred ďalšou zástavbou)
Cca 45.000 – 50.000 €

5) ŠAJBY
Žiadosť obyvateľov Šájb aby MČ Rača odkúpila od likvidátora všetky pozemky kvôli zamedzeniu budúcich dražieb
Žiadosť obyvateľov Šájb aby MČ Rača odkúpila od likvidátora všetky pozemky kvôli zamedzeniu budúcich dražieb a aby sa na nich mohla realizovať výsadba stromov, kríkov, tak ako to bolo naplánované na začiatku výstavby celého sídliska Šajby. Vytvorenie pracovnej komisie zo zástupcov občanov sídliska Šajby, poslancov za Rendez (Východné), MÚ Rača – starosta, prednosta na systémové riešenie tohto závažného problému celého sídliska Šajby – plus riešenie vodovodných potrubí, kanalizácie sídliska Šajby.
Požadovaná suma – je potrebný odhad odborníkov + právne služby

INVESTIČNÉ AKCIE

6) Rekonštrukcia betónovej plochy pred budovou KS Impulz pre spoločenské aktivity
Žiadame o urgentnú rekonštrukciu betónovej plochy pred budovou KS Impulz, ktorá cez jarné a letné obdobie slúži na spoločenské kultúrne akcie (tanec, kultúrne vystúpenia atď.) a ktorá bola naposledy rekonštruovaná v roku 1994. Súčasný stav betónovej plochy pred KS Impulz je už na hranici bezpečnej únosnosti, kde niektoré diery, nerovnosti v betóne znemožňujú priebeh akcie a ohrozujú zdravie pri pohybe na ňom v čase kultúrno spoločenských podujatí
Požadovaná suma cca 5.000,- €

7) Vymaľovanie vnútorných priestorov budovy KS IMPULZ t.j. chodby, spoločenské priestory veľká a malá sála, knižnica, kuchyňa, kancelária, skladové priestory. Chodby a spoločenské miestnosti (veľká + malá) vymaľovať aj ochranným náterom do výšky cca 2 .
Požadovaná suma cca 2.500,- €

8) Rozšírenie chodníka (1 dlažbovou kockou 50x50) pri bytovke na Pasekách
Z dôvodov parkovania áut a následne blokovanie chodníka pre chodcov, mamičky s kočíkmi, starší ľudia, obyvatelia bytovky aby mali vytvorený aspoň minimálny priestor pre bezpečný prechod do svojich bytoviek
Požadovaná suma: 2.000 € možnosť získania starších kociek z Krasnian

9) Vybudovať futbalové ihrisko s umelou trávou vo všešportovom areáli Sklabinská rovnakého typu ako je už v Rači na Tbiliskej a v Krasňanoch. Umiestnenie futbalového ihriska bolo už predstavebne vybraté a dohodnuté a je dôležitou chýbajúcou pohybovou aktivitou, ktorú už dlhoročne požadujú deti, mládež celého Východného (Rendezu) a je navyše systémovo vybratá na komplexné využitie rôznorodých športových aktivít v celom areáli Sklabinská, ktoré je dokázateľne početne využívané obyvateľmi Východného (Rendezu)
Požadovaná suma: 21.560 €

10) Areál športu Sklabinská – oprava prasklín na asfalte – na najviac používaných ihriskách: veľkom mini futbalovom ihrisku, basketbalovom ihrisku
Požadovaná suma: 600 €

11) Rekonštrukcia tenisovej steny v areáli športu Sklabinská
Rekonštrukcia tenisovej steny v areáli športu Sklabinská vyžaduje kompletnú stavebnú rekonštrukciu, ktorá má v súčasnosti už 22 rokov a je športovo viacúčelovo využívaná pre pohybové športy obyvateľmi Rendezu t.j. volejbal, basketbal, futbal, nohejbal a najviac tenis.
Požadovaná suma: 10.000 €

12) Vybudovanie hokejbalového ihriska
na plácku bývalého antukového ihriska (vedľa basketbalového ihriska) t.j. položenie asfaltového podkladu a osadenie hokejbalových mantinelov. Hokejbal je druhý najviac využívaný šport na Rendezi, hrá sa tu rekreačná Rendezska hokejbalová liga od detí 6-15 až po mladých 18-38, celoročne.
Požadovaná suma: 16.600 €

13) OPRAVA DRÔTENÉHO OPLOTENIA + OPORNÉ TYČE
najmä tenisové bývalého ihriska (hokejbalové) futbalové, basketbalové ihrisko

14) Priebežné opravy cestných výtlkov na celom území Rendezu (Východného)
Zabezpečovať bezpečnosť príjazdových ciest k bytovkách včasnou opravou výtlkov na celom území Rendezu (Východného)
Požadovaná suma: 5.000 €

15) Zabudovanie cestných retardérov na príjazdových cestách
na ochranu a bezpečnosť chodcov vo všetkých častiach Rendezu (Východného) - Šajby, Sklabinská, Starý Rendez, Šúrska, Paseky.

Verím a dúfam v mene obyvateľov celej mestskej časti Rendezu (Východného) MČ Rača, že časovou realizáciou od roku 2015 najmä URGENTNE PRIORITNÝCH AKCIÍ sa podarí postupne zabezpečiť občiansku vybavenosť v kvalite, ktorú si jeho obyvatelia zaslúžia tak ako ostatné mestské časti Bratislavy.

S úctou za pochopenie ďakujem.

Vypracoval:
                                                      Cyril Sekerka
                                                                       Poslanec za Rendez (Východné) MČ Rača0 komentárov:

Zverejnenie komentára