Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
V dlhoročnej skoro desaťročnej jame pri Policajnej akadémií na Sklabinskej je už dlhodobo rybníček. Nový majiteľ pozemku predložil zámer výstavby. Pripomienkovanie je možné do 17.04.2017. Ak máte záujem využiť moje pripomienky, sú v tomto dokumente vo Worde.

Týmto vznášam v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životného prostredie v znení neskorších predpisov tieto pripomienky k zámeru „Polyfunkčný komplex, Rendez Vous“, ktorý bol zverejnený na webovej stránke: http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/polyfunkcny-komplex-rendez-vous

1. Požadujem, aby predmetný zámer bol posudzovaný podľa zákona 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a nebol ukončený iba zisťovacím konaní pod §29 predmetného zákona.

2. Požadujem v rámci posudzovania daného zámeru predložiť hydrogeologický posudok, ktorý zhodnotí priepustnosť územia a odvod dažďovej vody a reálnosť navrhovaného riešenia  odvádzania dažďových vôd do Račianskeho potoka. Správcom daného toku je SVP, š.p.., OZ Bratislava a je dôvodný predpoklad, že so zaústením do daného toku nebude súhlasiť. Žiadam v ďalšej fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie predložiť súhlasné stanovisko správcu vodného toku s odvádzaním dažďových vôd zo striech a spevnených komunikácií. Zároveň dané riešenie prechádza cez parc. č. 4784/52 a 4784/51, k.ú. Rača, ktoré nie sú v majetku navrhovateľa, a teda realizácia dažďovej kanalizácie bez súhlasu vlastníka predmetných pozemkov nie je možná. Zároveň je potrebné predložiť hydrogeologický posudok vrátanie posúdenia prúdenia podzemnej vody a hrozby znečistenia vo vzťahu k navrhovanému zakladaniu stavieb a budovaniu podzemných garáži v území. Súčasný stav v území (presakujúca podpovrchová voda) ukazuje, že hladina spodnej vody v danom území je veľmi vysoká. Požadujem zhodnotiť v posudzovaní vplyvov na životné prostredie reálnosť technického riešenia vo vzťahu k ochrane vôd podľa zákona 354/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.

3. Zámer sa čiastočne nachádza so svojimi stavebnými objektmi v ochrannom pásme Račianskeho potoka, žiadam doriešiť jednotnú a ucelenú koncepciu daného územia v blízkosti Račianskeho potoka vrátane zabezpečenia prístupu mechanizmov správcu vodného toku a rovnako tak využitie rekreačného potenciálu daného územia a zlepšenie funkcii biokoridoru.4. Žiadam predložiť v posudzovaní vplyvov na životné prostredie nový variant riešenia pripojenia daného zámeru na komunikácie Pri šajbách/Sklabinská formou kruhového objazdu, ktorý by bol pre dané územie výrazne vhodnejší a bezpečnejší. Dopravné riešenie navrhované v predloženom zámere je neprehľadné a nakoľko nie je ani svetelné riadené je aj nebezpečné. Žiadam v ďalšej fáze posudzovania predložiť dopravno-kapacitné posúdenie kruhového objazdu a vybudovať ho vrátane bezpečných a bezbariérových priechodov pre chodcov vo všetkých líniách. Požadujem, aby súčasťou  kruhového objazdu boli aj  bezpečné bezbariérové priechody pre chodcov na obe zastávky MHD (zastávka Pri šajbách smer Vajnory a zastávka Sklabinská smer Rača) a vybudovania verejného osvetlenia.

5. Požadujem v ďalšej fáze EIA predložiť vyjadrenie správcu kanalizačného zberača – BVS, a.s., či súhlasí s pripojením splaškovej kanalizácie zámeru  priamo na hlavný zberač.6. Predložený zámer je v rozpore s územným plánom Hl. mesta SR Bratislavy, nakoľko predmetný územný plán neumožňuje pre prevládajúci funkčný kód plochy 201 podiel bytov vyšší ako 30%. Podľa tabuľky 3 predmetného zámeru však majú byty tvoriť 33,26 % (6000,8m2) a služobné byty 54,11% (9760,9m2) , čo je celkovo 87,37%. Služobné byty sú podľa §1 ods. 1 Zákona č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov byty, ktorých nájomca vykonáva prácu, na ktorú je  nájom služobného bytu viazaný. V zmysle slovenskej legislatívy je služobný byt riadny bytový priestor s jednoznačne vymedzeným účelom využitia. Požadujem v ďalšej fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. predložiť nové variantné riešenie, ktoré bude plne v súlade s územnoplánovacími dokumentmi obce.6. Požadujem do rozhodnutia zapracovať ako podmienku výrub drevín iba mimo vegetačného obdobia a zároveň do podmienok sadových úprav zapracovať povinnosť vysádzať pôvodné druhy bez ihličnatých drevín, ktorých výsadba do urbanizovaného prostredia nie je vhodná.
 
Z vyššie uvedených dôvodov požadujem, aby predmetný zámer bol riadne posudzovaný podľa zákona 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Prípade, ak máte záujem a možnosť prispieť na aktivity súvisiace s ochranou Rače proti developerom, môžete tak urobiť príspevkom na transparentný účet. Ďakujem!


Michal Drotován
kandidát na poslanca do BSK za volebný obvod Rača/Vajnory


Obrázky sú zo zverejneného zámeru EIA
            

0 komentárov:

Zverejnenie komentára