Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Na základe verejnej vyhlášky o verejnom prerokovaní „Urbanistickej štúdie zóny Račany Rosso“ zverejnenej 21.12.2012 na webovom sídle www.raca.sktýmto vznášam zásadné pripomienky k urbanistickej štúdii zóny Račany Rosso, Bratislava – Rača. Investor Račany Rosso, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava vo svojom variantnom návrhu navrhuje neprípustné zvýšenie zastavanosti predmetných pozemkov a z daného dôvodu sú oba varianty pre obyvateľov mestskej časti Bratislava – Rača neakceptovateľné. Celý projekt je dostupný tu.


Ak tiež nesúhlasíte s nezmyselným projektom na Komisárkach, ktorý by veľmi negatívne ovplyvnil život obyvateľov Rače, tak do 28. 01. 2013 je potrebné, aby ste písomne zaslali pripomienky (či už poštou na adresu Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 836 01 Bratislava alebo priamo do podateľne). Môžete zaslať vlastné pripomienky, alebo doplniť a upraviť tieto uvedené nižšie (dokument vo Worde dostupný tu).


Konkrétne pripomienky:
 1. V sprievodnej správe aj na priloženej dokumentácií je zobrazený erb mestskej časti, čo je v rozpore s používaním erbu bez súhlasu mestskej časti na komerčné účely. Žiadam odstrániť erb mestskej časti z projektovej dokumentácie.

 2. V danej sprievodnej správe nie je popísané, akým spôsobom má byť riešená, už v súčasnosti nevyhovujúca, dopravná situácia v území. Návrh predpokladá vytvorenie 1909 parkovacích miest. Zároveň návrh predpokladá v dopravnej špičke nárast pohybu vozidiel v danom území (širšie vzťahy) cca 430 vozidiel za hodinu. (s. 15/32) V sprievodnej správe sa spomína dopravná štúdia DIC 2012 (s. 7/30), ktorá posúdila projekt – daná štúdia však nie je súčasťou dokumentácie a preto ju nie je ani možné zhodnotiť. Požadujem predloženie dopravnej štúdie, termínu vypracovania a uvedeniu informácie, kto danú dopravnú štúdiu vypracoval. Zároveň požadujem predložiť jednotlivé toky vozidiel v rannej špičke počas pracovného dňa a ich porovnanie so súčasným stavom. Bez predloženia riadne vypracovanej dopravnej štúdie s tokmi áut v dopravnej špičke počas pracovného dňa považujem tvrdenia v záveroch dopravno-inžinierskeho posúdenia (s. 15/32) za nedokázané. Dané posúdenie uvádza dve diametrálne odlišné veci – v prvom rade tvrdí, že napojenia na Púchovskú ul. a na Podbrezovskú sú kapacitne pre projekt Račany Rosso vyhovujúce; zároveň však tvrdí, že komunikácia II/502 Púchovská ul. je už v dnešnej dobe mimoriadne využívaná a kapacitne v špičkových dobách dňa čiastočne aj preťažovaná. Dané konštatovanie je v rozpore s tvrdením, že zvýšenie počtu áut v špičke o 430 vozidiel je v poriadku. Samotné dopravno-inžinierske posúdenie záverom uvádza, že „definitívne riešenie dopravy na Púchovskej bude tvoriť prekládka II/502, ktorá odľahčí danú lokalitu od tranzitnej dopravy do centra mesta.“ Z daného dôvodu – pokiaľ investor nedokáže opak – je nezmyslom meniť územný plán a navrhovať vyššiu zastavanosť, pokiaľ nebude fyzicky dokončená prekládka II/502 resp. predĺženie Galvaniho ulice a nultý okruh D4. Žiadam dopravnú štúdiu predložiť v rámci verejného prerokovania.

 3. Zároveň nikde v urbanistickej štúdii nie je uvedené, akým spôsobom a s akou intenzitou má byť využívaná pre automobilovú dopravu ulica Podbrezovská, kde sa nenachádza na väčšej časti chodník a je tu lokalizovaný Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača. Daný návrh je nezmyslom – v stabilizovanej lokalite by spôsobil výrazné zvýšenie intenzity individuálnej automobilovej dopravy bez zabezpečenia bezpečnosti obyvateľov so zníženou mobilitou pri neexistencii chodníka.

 4. Nie je uvedené, či súhlasí správca toku so zaústením dažďovej kanalizácie do potoku „Na pántoch“, zároveň nie je uvedený dôvod, prečo sa pri retenčných nádržiach v tomto problematickom území (spád, zrážky) počítalo iba s 50 a nie so 100 ročnou vodou. Je potrebné prepočítať zrážky na 100 ročnú vodu a zdvojnásobiť objem retenčných nádrží resp. navrhnúť riešenie, ktoré ponechá dažďovú vodu v území. Nesúhlasím so zaústením dažďovej vody do vodného toku. V urbanistickej štúdii sa konštatuje, že riešenie zaústenia dažďovej vody do toku „Na pántoch“ bolo konzultované so správcom toku, t. j. SVP, š. p. OZ Bratislava a jeho požiadavky budú zapracované do projektovej dokumentácie – štúdia však neuvádza, o aké pripomienky išlo a či samotný SVP, š. p. súhlasil so zaústením dažďovej vody do toku „Na pántoch“. Žiadam predložiť dané pripomienky SVP, š. p.

 5. Urbanistická štúdia chybne uvádza, že v súčasnosti sú v mestskej časti Bratislava – Rača rezervy cca 60 miest v materských školách (s.22/30). Naopak počet prihlásených detí prevyšuje kapacitné možnosti materských škôl. Žiadam navrhovateľa predložiť informáciu, akým spôsobom prišiel k danému číslu a tiež akým spôsobom prepočítal počet potrebných miest pre variant 1 - 70 - pri predpokladanom počte 2556 obyvateľov by to znamenalo iba 2,73% detí v veku 3-6 rokov – čo by znamenalo, že pri počte bytov 853 by tvorilo iba 8,2% bytov cenzová domácnosť s jedným dieťaťom vo veku 3-6. Dané tvrdenie je v priamom rozpore s odhadom uvádzaným na s. 21/32, kde je uvedený predpoklad 520 obyvateľov vo vekovej kohorte 0-14, t. j. podľa demografických prepočtov pri súčasnej natalite a zložení rodín kupujúcich byty v novostavbách dáva minimálne dvojnásobok tj. 120 miest. Zároveň sprievodná správa (s. 22/32) uvádza, že materské škôlky pre obyvateľov Račany Rosso majú byť situované v parteri obytných budov – B5 a A3 – v žiadnom z oboch variantov (s. 11/32 – 12/32 resp. výkresy v prílohe) sa však objekt B5 nenachádza.

 6. Urbanistická štúdia obsahuje zmätočne uvedené výkresy – nie sú v súlade s vizualizáciou „priestorové zobrazenie zástavby (otočenie objektov, počet objektov, ihriská atď.), objekt D02 nie je vo výkresoch dostatočne objemovo zakreslený a tiež nie je vo vizualizácii – napriek tomu, že má mať 2096 m2 podlahovú plochu, 24 bytových jednotiek a je teda väčší ako napr. objekt E1.

 7. Vyslovujem dôraznú námietku voči spôsobu verejného prerokovania Urbanistickej štúdie Račany Rosso, kedy bola verejná vyhláška zverejnená iba na úradnej tabuli a nebola zverejnená na titulnej stránke webového sídla mestskej časti Bratislava – Rača – www.raca.sk resp. v lokálnych médiách (Račiansky výber). Nakoľko sa jedná o veľmi podstatnú štúdiu, ktorá by v prípade realizácie negatívne ovplyvnila obyvateľov nielen sídliska Komisárky, ale neúnosným dopravným zaťažením všetkých obyvateľov Rače, bolo potrebné o danom zámere informovať širokú verejnosť.

 8. Navrhujem predmetnú urbanistickú štúdiu dopracovať  v zmysle predošlého odporúčania Komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku zo 07.12.2011, kedy komisia odporúčala požadovať od investora prezentovať riešenie dopravnej obsluhy územia a napojenia lokality v širších vzťahoch spracovaním dopravnej štúdie s preukázaním vhodnosti predloženého návrhu. Pri spracovaní textovej časti komisia žiadala predložiť spracovanie porovnania urbanistických ukazovateľov IPP, KZ, IZP, podlažnosť, počet obyvateľov variant s platným ÚP. Pri navrhovanom náraste počtu obyvateľov je potrebné prezentovať zabezpečenie prináležiacej občianskej vybavenosti. Daným požiadavkám nebolo v navrhovanej urbanistickej štúdii vyhovené.

 9. Urbanistická štúdia sa dostatočne nevysporiadala s hrozbou erózie ani s radónovým rizikom, v zmysle odporúčaní je nevyhnutnosťou zachovať všetku dažďovú vodu v území a neodvádzať ju recipientom zaústením do toku „Na pántoch“.

 10. Navrhované zvýšenie zastavanosti nerešpektuje postupné znižovanie výšky budov smerom od sídliska Komisárky k ochrannému pásmu výhľadovej plochy cintorína – vytvorenie cintorína je pri potrebe niekoľko desiatok tisíc hrobových miest pre Bratislavu nevyhnutnosťou – v samotnej Rači bude do roku 2030 potrebné vytvoriť viac ako 4000 nových hrobových miest.

 11. Urbanistická štúdia sa nevysporiadala s hlukovým zaťažením spôsobeným železnicou a dopravnou tepnou – už v súčasnosti podľa hlukovej mapy sú v noci výrazne prekročené limity – nie je postačujúce navrhovať opatrenia až v projektovej príprave.

 12. Urbanistická štúdia je vypracovaná vo viacerých bodoch chybne – napr. v tabuľkách bilancie plôch zelene nesedia funkčné kódy pre sektor A a sektor B (oba varianty), nesedí koeficient zelene s návrhom ihrísk (podľa sprievodnej správy a výkresovej dokumentácie). Nesedia prepočty v počte nárastu obyvateľov na s. 21/32 – nesedí predpokladaný počet nárastu bytov. Rekapitulácia využitia územia podľa Urbanistickej štúdie zóny Račany Rosso (s. 25/32) je chybná a nesedí s bilanciou využitia územia podľa Urbanistickej štúdie zóny Račany Rosso (s. 24-25/32). Ihriská a športoviská sú uvedené v rekapitulácii, v samotnej bilancii sa však nenachádzajú. Chodníky vo variante 1 majú výmeru 13313 a nie 11813, variant 2 je v rekapitulácii úplne chybne prepočítaný a nesedí s bilanciou využitia – nesedia spevnené plochy (cesty, parkoviská, chodníky, ihriská, športoviská) ani nespevnené plochy (verejná zeleň) – nesedia tiež samotné súčty. Dané skutočnosti hovoria o tom, že daná urbanistická štúdia bola spracovaná veľmi nekvalitne a je treba ju vrátiť na dopracovanie a prerušiť bez predloženia potrebných dokumentov (napr. dopravná štúdia) ďalší proces podľa zákona 50/1976 Zb.

 13. Bilančné nároky na počet miest v základných školách – s. 22/32 (variant 1 – cca 240 miest a variant 2 – cca 210 miest) sú pri predpokladanom počte obyvateľov vo vekovej kohorte 0-14 rokov 520 obyvateľov poddimenzované. Zároveň vychádzajú z nereálnej rezervy 500 miest v zrušenej ZŠ Plickova – nie je v žiadnom prípade dokázané, že by bolo možné danú školu spätne rekonštruovať a znovuobnoviť – jedná sa teda o nepodloženú fikciu investora Račany Rosso, s.r.o. – rovnako tak je fikciou alternatívna predstava investora o výstavbe novej školy bez spolupodieľania sa investora. Jedná sa o klasickú ideu investora, že za občiansku vybavenosť zodpovedá iba mestská časť a investor, ktorý vytvorí bilančné nároky (postavením bytoviek na pozemkoch pôvodne vedených ako vinohrady) nenesie žiadnu zodpovednosť za vytvorené problémy.

 14. Na základe vyššie uvedeného požadujem predloženie dopracovanej verzie urbanistickej štúdie zóny Račany – Rosso doplnenej a o variant výstavby pri súčasne platnom územnom pláne mesta a následne nové verejné prerokovanie – požadujem v zmysle bodu 7 zverejnenie verejného prerokovania aj na titulnej stránke www.raca.sk a zároveň požadujem, aby bolo riadne verejné prerokovanie za účasti developera resp. navrhovataľa, vedenia mestskej časti a občanov.

 15. Zároveň opäť vyslovujem jednoznačne negatívne stanovisko k podobne nezmysleným návrhom na zmeny územného plánu bez predošlej výstavby prekládky cesty II/502, predĺženia Galvaniho ulice a vybudovania nultého okruhu D4.

  Pripomienky boli zaslané poštou na úrad 02.01.2013

Mgr. Michal Drotován
Poslanec MZ Bratislava - Rača0 komentárov:

Zverejnenie komentára