Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Bratislavský kraj má dnes platný územný plán, ktorý bol spracovaný v rokoch 1993 až 1997 a schválený uznesením Vlády SR v roku 1998. Odvtedy bol formou zmien a doplnkov viackrát menený a dopĺňaný.


Obstarávanie nového územného plánu začalo ešte v roku 2009, kedy bola ako spracovateľ vybratá firma Aurex. V nasledujúcom roku zastupiteľstvo BSK schválilo zadanie pre nový územný plán. Koncept územného plánu bol predložený na prerokovanie verejnosti i poslancom na jar v roku 2012, súbežne aj s posudzovaním vplyvov na životné prostredie strategického dokumentu.

Koncept v dvoch variantoch riešil základnú urbanistickú koncepciu kraja, otázky cestnej dopravy, vodnej dopravy, leteckej dopravy, chránené územia ako aj možnosti trasovania cyklotrás v chránených územiach. Špecifikom je možnosť ochrany vinohradov v územnom pláne regiónu, ktorá bola konzultovaná na ministerstve pôdohospodárstva a ministerstve dopravy. Koncept riešenia je podkladom pre prerokovanie územného plánu regiónu a spolu s výsledkami prerokovania podkladom pre spracovanie súborného stanoviska.

V priebehu prác bol spracovaný veľmi dôležitý územnoplánovací podklad, a to Územný generel dopravy BSK. Pri jeho spracovávaní sa ukázalo množstvo problémov a neuveriteľných skutočností a snáh o zatajovanie dát a neochotu sprístupniť informácie o doprave verejnými organizáciami. Napriek tomu sa podarilo spracovať vcelku dobrý podkladový materiál. Súborné stanoviska s pokynmi pre vypracovanie invariantného návrhu územného plánu BSK bolo poslancami schválené v októbri 2012.

Príprava územného plánu Bratislavského kraja vstupuje do poslednej tretiny. Po prerokovaní a vyhodnotení pripomienok bude výsledný návrh nového územného plánu Bratislavskej župy predložený poslancom na schválenie v júni tohto roka. O jednotlivých krokoch bola informovaná odborná i široká verejnosť. Do pripomienkového konania sa zapojilo 130 subjektov.

Invariantný návrh ÚPN R BSK bude verejne prerokovaný na jar tohto roku. Po vyhodnotení výsledkov prerokovania bude predložený Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na posúdenie – preskúmanie z hľadiska súladu s príslušnými právnymi predpismi a súladu so záväznými časťami Koncepcie územného rozvoja Slovenska. Následne bude predložený Zastupiteľstvu BSK na schválenie.

Viac podrobnejších info získate tu.

Anna Zemanova,
poslankyňa Z BSK
za volebný obvod Rača, Krasňany, Rendez, Vajnory
3 komentárov:

 1. Pani poslankyňa, dovolím si položiť niekoľko otázok:

  1) V čom spočíva špecifikum „možnosti ochrany vinohradov v územnom pláne regiónu“? Doteraz taká možnosť nebola? Ak nie, čo tomu bránilo?

  2) Môžete bližšie opísať „snahy o zatajovanie dát a neochotu sprístupniť informácie o doprave verejnými organizáciami“? Kto a čo tajil? Z akých dôvodov? Aké sa proti „tajnostkárom“ vyvodili dôsledky?

  3) Píšete, že „výsledný návrh nového ÚP ... bude predložený poslancom na schválenie v júni budúceho roka“, tzn. schvaľovať ho budú noví poslanci BSK. Je to rozumné? Nestratí sa tým kontinuita?

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Dobrý deň, nech sa páči moje odpovede:

  1. Ochrana vinohradov a vinohradníckej krajiny je samostatnou prioritou BSK v tomto volebnom období. Bolo podpísané memorandum o ochrane vinohradov so starostami a primátormi podkarpatskej oblasti župy. Jeho obsah sa premietol do variantných riešení konceptu. Variant 1 vychádza z princípov tradičnej ochrany vinohradníckych plôch bez možnosti zástavby nesúvisiacej s dominantnou funkciou viníc. Vinice sú vo variante 1 chránené v maximálnej miere, akákoľvek neopodstatnená výstavba technickej a dopravnej vybavenosti je neprípustná.
  Variant 2 vychádza z princípov ochrany vinohradníckych plôch so zachovaním dominantnej funkcie viníc v celom rozsahu vinohradníckych plôch Bratislavského regiónu.
  Kým vo variante 1 je stanovená hranica, ktorá všetky vinohradnícke plochy navrhuje na prísnu ochranu, vo variante 2 sú stanovené dve hranice – dva druhy vinohradníckych plôch – plochy vymedzené na prísnu ochranu a plochy potenciálne vhodné na doplnkové funkčné využitie. Súborné stanovisko dáva pokyn pri ochrane vinohradov uplatniť variant 2 v kombinácii s variantom 1 v zmysle vyhodnotenia pripomienok.
  Ochranu vinohradov v prvom rade má zabezpečovať zákon,ktorý však, žiaľ, jeho novelizáciou vypustil ochranu konkrétnych vinohradníckych honov.

  2. Jednym z najväčších problémov BSK je doprava. Navrhované dopravné riešenia by mali vychádzať z dopravných analýz. V máji 2012 MDVRR SR uviedlo vo svojom stanovisku, že nemá poznatky o tom, že by bol na území BSK zrealizovaný smerový dopravný prieskum, z ktorého by bolo možné zistiť, aký je podiel tranzitnej dopravy, a aká časť z nej prúdi medzi úsekmi D1 a D2, oddelenými masívom Malých Karpát. Zrealizovanie takéhoto prieskumu by výrazne pomohlo v hľadaní odpovede na otázku, či cestné prepojenie cez Malé Karpaty má vyriešiť tranzitnú, alebo v ešte významnejšej miere zdrojovú, cieľovú a dokonca aj vnútromestskú dopravu hlavného mesta SR.
  Žiaľ, takýto dopravný preiskum sa nepodarilo zabezpečiť ani pre Územný generel BSK. Spracovateľom generelu sa napriek tomu podarilo získať množstvo dát, na základe ktorých vytvorili vcelku dôveryhodný názor na smerovanie a dopravnú záťaž , ako aj dopravný výhľad do budúcnosti.
  Obštrukcie s poskytnutím dát robila NDS, a.s., ktorá odmietla poskytnúť dáta z mýtneho systému, ako aj autobusový dopravný prepravca, ktorý bol ochotný poskytnúť dáta len za jeden deň v roku. Oproti tomu svoje dáta ochotne poskytla súkromná spoločnosť Volkswagen, a.s. ohľadom smerovania nákladných vozidiel.
  Dôvod utajovania verejných dát bol asi obchodný, že tí, čo tieto dáta majú, nechceli, aby sa dostali do rúk konkurencie, respektíve, by to mohlo zmariť ich plány na rôzne investície z verejných zdrojov, ktoré by sa mohli po dôslednej dopravnej analýze javiť ako nevýhodné. To je však len moja domnienka.

  3. Harmonogram schvaľovania je taký, že nový územný plán by sa mla schvaľovať v júni 2013, to znamená, ešte v tomto volebnom období (nové voľby sú na jeseň 2013).

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Ďakujem za obsažné odpovede. Na základe info v bode 3 s Vaším súhlasom zamením vo vete „výsledný návrh ... bude predložený poslancom na schválenie v júni budúceho roka“ slovo „budúceho“ za „tohto“.

  OdpovedaťOdstrániť