Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

5.12.17
0
Otvorený list Ingrid Vanerkovej starostovi mestskej časti Bratislava-Rača Petrovi Pilinskému.

Mgr. Peter Pilinský
starosta MČ Bratislava-Rača
Alstrova 249
831 06 Bratislava

Bratislava, 4. decembra 2017

Vážený pán starosta,

už vyše pol roka je predmetom rokovaní komisií a miestneho zastupiteľstva v Rači Návrh na prevod pozemkov parc. č. 724/2 a 4, 728/15, 47, 48, 49 a 50 v k. ú. Rača na ulici Pri vinohradoch, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v prospech Villa Vino Rača, a. s..

Mám otázky. Nemám odpovede. Komu a prečo na tomto predaji pozemkov v centre Rače tak záleží? Potrebuje MČ súrne finančné prostriedky? Asi nie, keď v júli miestny úrad predložil Návrh na odkúpenie pozemku na Dopravnej ulici za 300 000,- €. Prečo chcete odkúpiť pozemok na Dopravnej ulici a zároveň predať pozemky pri KKD – kine Nádej a vzdať sa tým kontroly nad tým, čo vyrastie v kľúčovej lokalite centrálnej časti Rače? Prečo tlačiť na predaj pozemkov, ktorých hodnota každým rokom rastie? Naviac v čase, keď ešte stále nie je vyriešené odkúpenie pozemku v dotyku s budovou KKD – Kino Nádej, ktoré môže výrazne ovplyvniť hodnotu budovy v majetku mesta a správe mestskej časti?

Práve vo veci odkúpenia tohto pozemku sa za účasti jeho správcu – OÚ Bratislava a záujemcov – MČ Rača a Villa Vino Rača, a. s. – o zmluvný prevod pozemku reg. C parc. č. 728/1 LV č. 10219 k. ú. Rača, uskutočnilo dňa 12.09.2017 spoločné stretnutie. Požiadala som Miestny úrad Bratislava-Rača a majetkovoprávny odbor Okresného úradu Bratislava o sprístupnenie záverov stretnutia.

Váš úrad sa vo svojej prvej odpovedi (príloha č. 1) nevyjadril k postupu, ktorý vyplynul zo záverov spoločného stretnutia. V prílohe mi bolo sprístupnené vyjadrenie OÚ Bratislava zo dňa 25.09.2017 – Mgr. Bednáriková, podpísané prednostom úradu JUDr. Maroš Karšňák v zastúpení (príloha č. 2). Vo vyjadrení sa uvádza, že MČ Rača nespĺňa podmienky stanovené zákonom o správe majetku štátu na priamy prevod.

Okresný úrad Bratislava, majetkovoprávny odbor, vo svojom Vyjadrení zo dňa 27.09.2017 – Mgr. Bednáriková, podpísanom vedúcou majetkovoprávneho odboru Mgr. Sedlákovou (príloha č. 3), uvádza možnosť prevodu pozemku do vlastníctva oboch záujemcov, s tým, že o postupe sa rozhodne po doručení stanovísk a pripomienok záujemcov a dosiahnutí konsenzu zúčastnených.

Z tohto dôvodu som Vás opätovne požiadala o sprístupnenie stanoviska Vášho úradu, ktoré bude podkladom pre postup OÚ. Zaslaním Stanoviska som na krátky čas nadobudla pocit, že naozaj budete „kopať“ za vec. Bohužiaľ, neprekvapili ste. Už 15. novembra 2017 bol opätovne zaradený na program rokovania KŽPVÚPaD ako bod 5 odpredaj pozemkov v okolí budovy KKD – kino Nádej.

V tejto súvislosti si Vám dovolím dať do pozornosti skutkovú podstatu majetku v súčasnosti rozdeleného medzi dva subjekty iba kvôli spôsobu, akým štát po roku 1991 previedol svoj majetok na obce.

Pôvodný vlastník – Katolícky kultúrny dom A. Hlinku, družstvo s r. o. v Račištorfe, bol vlastníkom pozemkov v celosti. O pozemky v minulosti prišiel poštátnením. Uznesením súdu z roku 1957, na základe geometrického rozdeľovacieho plánu, došlo k novému rozdeleniu pozemkov tak, že dvor a dom na pozemku parc. č. 727/3 a záhrada pozemok parc. č. 728/1 ostávajú zapísané vo vložke PK č. 587 na pôvodného vlastníka – KKD. Pozemky parc. č. 727/1 dom a dvor ako i pozemok parc. č. 727/2 – budova KKD a dvor sa preniesli zápisom vlastníckeho práva na Československý štát – Československý štátny film. Na základe archívnych zápisov je možné doložiť, že pozemky reg. „C“ parc. č. 728/1, parc. č. 728/9, parc. č. 728/10 patrili do vlastníctva Katolíckeho kultúrneho domu A. Hlinku, družstvo s r. o. v Račištorfe. Z uvedeného vyplýva, že i keď v súčasnosti je budova KKD – kino Nádej „len“ priľahlá k predmetnému pozemku, pôvodné vlastníctvo dokladuje súvislosť priamo s budovou KKD – kino Nádej. Predmetný pozemok budove zabezpečoval prevádzkovo-technické zázemie. Ako došlo k zastavaniu pozemku reg. „E“ parc. č. 727/1 – dom a dvor a tým k rozdeleniu na pozemok reg „C“ parc. č. 728/1, parc. č. 728/9, parc. č. 728/10, nie je predmetom tohto rozboru. No vytvorenie pozemku reg. „C“ parc. č. 728/1 i v minulom režime, v čase výstavby administratívnej budovy JRD ZČSSP Rača, právneho predchodcu Villa Vino Rača a. s., predpokladalo nutnosť zabezpečiť prístup k existujúcej budove KKD – kino Nádej.

Na záver podotýkam, že vo vzťahu k pozemku parc. č. 728/1, ktorý je v súčasnosti v správe Okresného úradu, sú obidve budovy – administratívna budova Villa Vino Rača, a. s. i budova KKD – kino Nádej, budovami priľahlými. S prihliadnutím na skutočnosť, že tento pozemok v minulosti tvoril spoločný majetok s budovou KKD – kino Nádej a že orgány štátu a obce majú podľa zákona majetok zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, je povinnosťou použiť všetky právne prostriedky na ochranu majetku. I toto sú dôvody, prečo si myslím, že pozemky sa nemajú predávať tak, ako je navrhnuté.

Oslovujem Vás ako voleného zástupcu obyvateľov našej mestskej časti otvoreným listom, nakoľko som presvedčená, že nakladanie s majetkom obce je vec verejná a ako také musí byť transparentné a hospodárne.

S pozdravom

Ingrid Vanerková
občan z verejnosti

Prílohy:

  1. Odpoveď na žiadosť 15847/3133/2017/PR-VI zo dňa 3.10.2017
  2. Vyjadrenie OU-BA-MPO-2017/078694 zo dňa 25.09.2017
  3. Vyjadrenie OU-BA-MPO-2017/091489 zo dňa 27.09.2017
  4. GP 130-025/93

Co.:
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor
Kancelária primátora
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálny palác
Primaciálne nám. 1
814 99 BratislavaSúvisiace články:
0 komentárov:

Zverejnenie komentára