Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Starosta chce predať pozemky pri Katolíckom kultúrnom dome
Prípad hodný osobitného zreteľa

Predstavte si, že vlastníte budovu a priľahlý pozemok. Oboje má v dlhodobom nájme vlastník susedného pozemku. Časom nájomca prejaví záujem odkúpiť celý váš pozemok za cenu určenú znalcom. O ponuke nemáte problém uvažovať, rozhodujúca bude ponúknutá cena. Lokalita je zaujímavá, budovu si chcete ponechať. Vaša otázka znie: „Ak susedovi predám celý pozemok, nebudem nakoniec musieť kvôli obmedzenému prístupu predať pod cenu aj budovu?“ Nechcete rozhodovať sám, idete sa poradiť. Pravdepodobne sa rozhodnete predať iba tú časť pozemku, ktorú nepotrebujete, a to za cenu, ktorú si určíte.

Prečo uvedená úvaha?

V apríli t. r. som zistila, že Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a dopravy (KŽPVUPaD) má 26. apríla prerokovať Návrh na predaj pozemkov parc. č. 724/1 a 2, 728/15, 47, 48, 49 a 50 v k. ú. Rača na ulici Pri vinohradoch. Ako prípad hodný osobitného zreteľa. Ide o pozemky v bezprostrednej blízkosti Katolíckeho kultúrneho domu (KKD) so vstupom z Detvianskej ulice. Spolu s budovou ich má v dlhodobom nájme Villa Vino Rača, a. s., a sú súčasťou hospodárskeho dvora pri budove bývalého JRD ZČSSP, resp. PPD Rača a družstevného domu Račan.

V čom je problém?

V tom, že predaj pozemkov podľa predloženého návrhu zamedzí prístup ku KKD (bývalé kino Nádej) zo zadnej strany budovy. V minulosti tam boli bezpečnostné východy pre návštevníkov a vstupy pre technicko-prevádzkové zabezpečenie budovy. Neviem, aké je súčasné dispozičné riešenie budovy KKD, no som presvedčená, že mať plnohodnotný prístup k vlastnej nehnuteľnosti je v záujme každého vlastníka, resp. osoby zodpovednej za nakladanie s majetkom. A platí to aj pre KKD.


Na komisii ŽPVUPaD

S úmyslom predložiť svoje pripomienky som požiadala o možnosť vystúpiť na zasadnutí Komisie ŽPVUPaD dňa 26.4.2017, keďže občan môže vystúpiť iba v prípade, že jeho vystúpenie odsúhlasia členovia komisie. Po hodine čakania mi súhlas s vystúpením komisia udelila. Návrh na predaj pozemkov uviedol Ing. Sisák. Vystriedal ho starosta Mgr. Pilinský a začal pripomienkovať jeho úradom pripravený návrh. Nakoľko pripomienky starostu boli obsahovo totožné s mojimi a v diskusii zaznela potreba vypracovať rozdeľovací geometrický plán (GP), úvaha neodpredať všetky pozemky a iné odporúčania, predniesla som iba požiadavku zachovať priamy prístup k budove KKD zo zadnej strany. Poukázala som pri tom na osobu záujemcu o kúpu pozemkov a na jeho vzťah k dodržiavaniu platných zákonov. Stručne: Villa Vino Rača, a. s. je povinnou osobou v desaťročia sa vlečúcom správnom konaní vo veci oprávneného reštitučného nároku niektorých obyvateľov Rače na navrátenie vlastníctva k pozemkom. (Priebeh rokovania komisie je zachytený v zápisnici č. 03/2017.)

Niekde tu sa mohol text skončiť, keby...

V predvečer rokovania miestneho zastupiteľstva (MZ) naplánovaného na 4.7.2017 som sa dozvedela, že jedným z bodov programu je o. i. schvaľovanie odpredaja predmetných pozemkov. Vo zverejnenom materiáli sa uvádza, že geometrický plán na rozdelenie pozemkov bol vypracovaný, no GP ešte nebol do registra „C“ zapísaný. Navrhovaným odpredajom pozemku parc. č. 724/2 vo výmere 21 m2 by mohlo dôjsť k obmedzeniu priameho prístupu k zadnej časti budovy KKD. Zistila som, že informácie uvádzané v predkladanom materiáli nie sú v súlade s informáciami zapísanými na LV č. 1 k. ú. Rača. A predkladaný materiál neuvádzal ani informácie o rokovaní starostu p. Pilinského s majetkovoprávnym odborom Okresného úradu (OÚ). Keďže som sa na rokovaní MZ nemohla zúčastniť, zaslala som svoje zistenia mailom p. starostovi aj niektorým poslancom MZ s prosbou pozastaviť schvaľovací proces predaja predmetných pozemkov. Výsledok: navrhnutý predaj pozemkov poslanci neodsúhlasili. Zatiaľ. (Priebeh rokovania zastupiteľstva zachytáva zápisnica s uznesením č. 315 - 334záznam o hlasovaní.)

Po zastupiteľstve som sa obrátila na majetkovoprávny odbor OÚ s otázkou, či starosta MČ Rača v súlade s odporúčaním Komisie ŽPVUPaD s okresným úradom rokoval o odkúpení pozemku reg. C parc. č. 728/1. Z písomného vyjadrenia OÚ vyplýva, že také rokovania sa neuskutočnili, pretože ich starosta neinicioval.

Ako to je, pán starosta?

Vysvetliť rozpor medzi ústnym vyjadrením p. starostu na komisii a jeho nekonaním vo veci odkúpenia uvedeného pozemku prislúcha p. starostovi. Ako aj vysvetlenie, prečo ku dňu rokovania MZ 4.7.2017 o predaji pozemkov nebol vydaný predchádzajúci súhlas primátora k prevodu vlastníctva predmetných pozemkov. Čl. 80 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy taký súhlas vyžaduje.

Tento text bude mať ešte pokračovanie.

Ingrid Vanerková
predsedníčka pozemkového spoločenstva Urbár Rača
riaditeľka neziskovej organizácie Humno


0 komentárov:

Zverejnenie komentára