Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Stanovisko mestskej časti Bratislava-Rača k protestom prokurátora k územnému plánu zóny (ÚPZ) Krasňany.

V súvislosti s uplatnením protestov prokurátora k uzneseniam Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, vydaným pri obstarávaní zadania ÚPZ Krasňany, je potrebné upozorniť na viaceré skutočnosti:

Okresný prokurátor vyjadril v oboch uplatnených protestoch názor, z ktorého vyplýva, že považuje za porušenie zákona vydanie uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača v procese obstarávania zadania ÚPZ pre územie, ktorá nebolo konkrétne pomenované v územnom pláne (ÚP) obce – v danom prípade v Územnom pláne hlavného mesta Slovenskej republiky (HM SR) Bratislava, rok 2007, v znení neskorších doplnkov. Poukázal na to, že lokalita Krasňany nie je uvedená vo výpočte výslovne vymenovaných lokalít mestskej časti Bratislava-Rača, uvedených v kapitole 2.2.5 prílohy č. 1 ÚP HM SR Bratislava, a preto podľa jeho tvrdenia nepatrí ku častiam obce, v ktorých ÚP umožňuje obstarať a schváliť ÚPZ.

Zároveň sa okresný prokurátor v protestoch domnieva, že poslednú vetu kapitoly 2.2.5 prílohy č 1 ÚP HM SR Bratislava, že „pre ostatné územie mesta je možné spracovať územný plán zóny podľa potreby mesta a jednotlivých mestských častí“ je potrebné vykladať len ako všeobecné oprávnenie mestských častí na obstaranie ÚPZ v zmysle stavebného zákona a ostatných všeobecne záväzných predpisov.

V súvislosti s vyjadrením týchto názorov prokurátora je potrebné upozorniť na mimoriadne dôležité stanoviská dvoch inštitúcií, ktoré sú poverené zo zákona sa vyjadriť ku obstarávaniu ÚPZ v mestskej časti, resp. ku zákonnosti tohto procesusamotného HM SR Bratislava a Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky.

Z vydaného stanoviska HM SR Bratislava, uplatneného ku predloženému návrhu zadania ÚPZ Krasňany totiž vyplýva, že považuje celý proces obstarávania ÚPZ Krasňany za súladný s ÚP HM SR Bratislava, rok 2007 (v znení neskorších dodatkov).

Rovnaký záver o tom urobil aj Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, skúmajúci podľa § 20 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. dodržanie zákonnosti v procese obstarávania ÚPZ, ktorý v svojom stanovisku k návrhu zadania ÚPZ Krasňany výslovne konštatoval, že obsah návrhu zadania ÚPZ Krasňany je v súlade so záväznou časťou ÚP HM SR Bratislava a že obsah návrhu zadania ÚPZ Krasňany a postup jeho obstarania a prerokovania je v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že dôvodom spomínanej platnej úpravy poslednej vety kapitoly 2.2.5 záväznej časti ÚP HM SR Bratislava (v znení zmien a doplnkov č. 02 - ďalej len ZaD 02) je, že územie HM SR Bratislava je príliš rozsiahle, aby podrobné podmienky regulácie konkrétnych lokalít na území jednotlivých mestských častí sa riešili len z iniciatívy celomestskej samosprávy a len mimoriadne zdĺhavým spôsobom v rámci zmien a doplnkov ÚP HM SR Bratislava. Táto skutočnosť našla svoje vyjadrenie práve v znení uvádzanej poslednej vety kapitoly 2.2.5 záväznej časti ÚP HM SR Bratislava, že „pre ostatné územie mesta je možné spracovať územný plán zóny podľa potreby mesta a jednotlivých mestských častí“.

Uvedená úprava v ÚP určite nie je len všeobecnou deklaráciou – ako sa domnieva okresný prokurátor v uplatnených protestoch – ale zabezpečením požiadavky nevyhnutnej flexibility, ktorá umožní, aby bez nutného vyčkávania na skončenie niekoľkoročného procesu obstarania zmien a doplnkov ÚP HM bolo možné pripraviť ÚPZ, ktoré v prípade potreby môžu byť efektívnou prekážkou napr. pre nevhodné developerské zámery zahustenia výstavby v danej lokalite.

Nutnosť vytvorenia takejto prekážky a súvisiacu opodstatnenosť ÚPZ v lokalite Krasňany zdôraznilo práve HM SR Bratislava, ktoré vo vyššie uvedenom stanovisku k zadaniu ÚPZ Krasňany upozornilo, že dôvodom jeho obstarania je stanovenie podrobných regulačných podmienok, nakoľko v dotknutom území sú zvýšené požiadavky investorov na prístavby a nové stavby vo vnútroblokoch a medzi bytovými domami, ktoré by znamenali úbytok plôch zelene, zvýšené nároky na parkovanie, a tým aj zníženie kvality bývania v bytových domoch.

Ďalším dôvodom úpravy vyššie uvedenej poslednej vety kapitoly 2.2.5 záväznej časti ÚP HM SR Bratislava ZaD 02 zo strany hlavného mesta je skutočnosť, že je nutné vychádzať – na rozdiel od iných miest a obcí SR – z dvojstupňovej sústavy územnej samosprávy na území hlavného mesta – celomestskej a miestnej samosprávy, ustanovenej v platnom znení § 1a ods. 1 a 2 zák. č. 377/1990 Zb. o HM SR Bratislava. Vychádzajúc z tohto stanovenia, právomoci hlavného mesta a mestských častí v oblasti obstarávania územnoplánovacej dokumentácie sú uvedené v platných ustanoveniach Štatútu HM SR Bratislava (ktoré doposiaľ prokurátor nespochybnil). Možnosť obstarania ÚPZ v mestských častiach (či už v lokalitách výslovne pomenovaných alebo nepomenovaných) je podmienená odsúhlasením tohto zámeru v konkrétnom území oboma územnoplánovacími orgánmi – aj HM SR Bratislava, aj dotknutou mestskou časťou – viď znenie čl. 42 písm. d) Štatútu HM SR Bratislava, a rovnako aj znenie vyššie spomínanej poslednej vety kapitoly 2.2.5 záväznej časti ÚP – pre ostatné územie mesta je možné spracovať ÚPZ podľa potreby mesta a jednotlivých mestských častí – čiže – vyžaduje spoločný súhlas oboch úrovní územnej samosprávy ku takémuto zámeru. Takýto spoločný súhlas sa dosiahol v prípade zadania ÚPZ Krasňany práve vydaním vyššie uvedeného súhlasného stanoviska HM SR Bratislava.

Je zrejmé, že v uplatnených protestoch prokurátora (ani v žiadnych iných protestoch prokurátorov na území hlavného mesta) sa doposiaľ nespochybňovala platnosť ÚP HM SR Bratislava v znení ZaD 02, ktorý obsahuje uvádzanú poslednú vetu kapitoly 2.2.5 prílohy č. 1 záväznej časti tohto ÚP. Obstarávanie ÚPZ aj v lokalitách, ktoré neboli výslovne pomenované v prílohe č. 1 ÚP HM SR Bratislava, vyplývajúce z tejto úpravy, sa preto považoval a naďalej považuje v ďalších mestských častiach hlavného mesta za legitímny postup.

Schválenie ÚPZ v týchto mestských častiach preto vedie a bude naďalej viesť k určeniu pravidiel podrobnejšej regulácie konkrétneho územia, ktorá vytvára podmienky prípustných aktivít a podnikateľských zámerov v danej lokalite. Nepriame spochybňovanie podmienok tejto regulácie uplatnenými protestmi okresného prokurátora môže vyvolať vážne právne dôsledky, ktoré nemusia byť vždy v prevažujúcom záujme dotknutých obyvateľov – naopak – spochybnenie uvedených regulácií môže viesť ku odstráneniu týchto prekážok realizácie viacerých nevhodných developerských projektov a dokonca vytvoriť predpoklady pre ich urýchlenie.

Závažnosť opísaných právnych dôsledkov určite presahuje záber pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača a nesporne sa dotýka celomestských záujmov HM SR Bratislava. Z týchto dôvodov mestská časť Bratislava-Rača – s prihliadnutím na obsah doposiaľ vydaných vyššie uvedených stanovísk HM SR a Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky – požiadala tieto inštitúcie o zaujatie osobitných stanovísk k uplatneným protestom prokurátora. Práve tieto stanoviská sú rozhodujúce pre vytvorenie konečného záveru mestskej časti Bratislava-Rača k uplatneným protestom prokurátora. Mestská časť Bratislava-Rača je zároveň limitovaná termínom, do ktorého sa musí vyjadriť k protestu prokurátora v zmysle príslušných zákonných ustanovení – 60 dní.

15. januára 2019
JUDr. Jozef Šuchta
právnik MÚ Bratislava-Rača

0 komentárov:

Zverejnenie komentára