Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

19.11.16
0
Ing. Ivan Hitka, Považská 30, 831 03 Bratislava 3, e-mail: ivan@hitka.sk

Hlavné mesto SR Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 1

27.10.2016

Vec: Výzva na bezodkladnú nápravu a zabezpečenie zákonnosti.

Vážený pán primátor JUDr. Nesrovnal,
s plnou vážnosťou Vás opakovane upozorňujem na to, že predovšetkým Vaším pričinením a najmä vďaka Vašej neakceptovateľnej nečinnosti v danej veci Hlavné mesto SR Bratislava koná ešte aj dnes v rozpore so zákonom, bezdôvodne sa obohacuje, odmieta zastaviť narastanie škody značného rozsahu na úkor mesta a neplní si ani len základné povinnosti povinnej osoby k dotknutému pozemku parc. č. 2185/3 na Bôriku! A robí tak napriek tomu, že tie povinnosti povinnej osoby aj mestu jasne definuje zákon či iné všeobecne platné právne predpisy.
Ak na jednej strane sám tvrdíte, že kúpna zmluva č. 048804509700 z roku 1997 je ako právny úkon absolútne neplatná a súčasne sa Hlavné mesto SR Bratislava správa, ako keby kúpna zmluva naďalej riadne platila, dá sa dnešný stav označiť za bezprecedentný, chorý a už ďalej neudržateľný!
Aby neboli žiadne pochybnosti, odcitujem Vám dva odstavce z Vášho vlastného listu zo dňa 31.03.2015, ktorý ste podpísali:
„Vedenie mesta je plne informované o celej záležitosti. Kúpna zmluva č. 048804509700 uzavretá dňa 15.10.1997 medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Ing. Petrom N. a manželkou JUDr. Oľgou N. je zo zákona absolútne neplatná.
Absolútna neplatnosť právneho úkonu (negotium nullum) nastáva bez ďalšieho priamo zo zákona (ex lege), v dôsledku čoho sa hľadí na absolútne neplatný právny úkon tak, ako keby nebol nikdy urobený. Absolútne neplatný právny úkon nespôsobí právne následky ani v prípade, že na jeho základe už bolo kladne rozhodnuté o vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Následkov neplatnosti sa nemusí dovolávať žiadny z účastníkov a podľa súdnej praxe sa absolútne neplatný právny úkon ani nevyhlasuje.“
Ja som niektoré pasáže podčiarkol, ale ostatné je len Vaša robota! Z uvedeného Vám tak ale musí byť jasné, že Hlavné mesto SR Bratislava je k pozemku parc. č. 2185/3 stále v pozícii povinnej osoby a že sa k dotknutému a zatiaľ pre mesto stále cudziemu pozemku musí správať ako riadny hospodár. A ak tak nerobí, asi porušuje starostlivosť o cudzí majetok! A to je už trestný čin.
Na septembrovom rokovaní Mestského zastupiteľstva sa väčšina poslancov priklonila v súvislosti s pozemkom pod plotom pri ambasáde USA k tomu, že ak niekto nemá uzatvorenú riadne platnú zmluvu (je už jedno, či nájomnú alebo kúpnu), tak nemôže mať k žiadnemu pozemku ani právny vzťah. Ak je teda kúpna zmluva z roku 1997 medzi mestom a manželmi N. dokonca absolútne neplatná a právne aj podľa Vás akoby ani neexistovala, tak ani tieto súkromné osoby (podobne ako ambasáda USA) asi nemajú k pozemku žiadny právoplatný právny vzťah! Prečo teda ten dvojaký a celkom rozdielny prístup k dvom prakticky rovnakým situáciám?
Nakoľko je Hlavné mesto SR Bratislava o spomínaný pozemok na Bôriku zo zákona stále povinné sa starať ako riadny hospodár, asi by malo od užívateľov bez právoplatného titulu na užívanie pozemku inkasovať aj nájomné za jeho užívanie. Ak to mesto vedome nerobí, okráda vlastných občanov! Mesto to napriek tomu nerobí, vraj musí čakať. Úmyselným ignorovaním tejto zákonnej povinnosti však môže ísť o už spomínané porušovania starostlivosti o cudzí majetok. Verím, že ste si toho vedomý.
Pre absenciu pádnych a aj zmysluplných dôvodov zo strany mesta, prečo musí Hlavné mesto SR Bratislava zostávať nečinné pri Vašej vedomosti o konaní mesta v rozpore so zákonom a o vznikajúcej škode pre mesto a prečo musí naďalej iba čakať na skončenie reštitučného konania som si vyžiadal dokument s právnym názorom, ktorý by Váš názor o nutnosti čakať na skončenie toho reštitučného konania nejako podporil. Z nedávnej odpovede z magistrátu (mimochodom doručenej po zákonnej lehote) som sa dozvedel, že magistrát dokument s takýmto právnym názorom k dispozícii vlastne vôbec nemá!
Ako by aj mohol mať, keď ide o dve celkom iné veci a teda aj riešené ako celkom samostatné veci!
V nadväznosti na vyššie uvedené a s ohľadom na stále aktuálne povinnosti Hlavného mesta SR Bratislavy ako povinnej osoby k pozemku parc. č. 2185/3 Vás touto výzvou súčasne žiadam v nadväznosti na absolútne neplatnú kúpnu zmluvu č. 048804509700 aj o bezodkladnú nápravu situácie, ktorú mesto svojou nečinnosťou dopustilo v katastri nehnuteľností v roku 2014!
S dotknutým pozemkom s pôvodným označením parc č. 2185/3 totiž zákon za danej a aj predstaviteľom a poslancom mesta veľmi dobre známej situácie vyslovene zakazuje manipulovať či nedovolene nakladať až do určenia oprávnenej osoby k dotknutému pozemku. A tá, ako je známe, nie je právoplatne určená ešte ani do dnešného dňa. Platí to od roku 1992, platilo to v roku 2014 a platí to ešte stále aj dnes! Dotknutý pozemok je totiž predmetom stále právoplatne neskončeného reštitučného konania.
Napriek uvedenému bola nie až tak dávno evidentne v rozpore so zákonom pripravená a urobená nová kúpna zmluva, ktorej predmetom bol zase ten dotknutý pozemok (s pôvodným označením parc. č. 2185/3) resp. jeho časť, pričom na jej základe bola následne vykonaná neprípustná a bezprecedentná zmena vlastníckeho práva k časti pozemku 2185/3, resp. 2185/20 v katastri nehnuteľností (s označením V-697/14 zo dňa 10.02.2014)!
Ak však zákon vyslovene zakazuje nakladanie s dotknutým pozemkom, tak podmienky na takýto vklad vlastníckeho práva splnené byť nemohli! A aj táto zmena vo vlastníctve tak musí byť zo zákona ako právny úkon absolútne neplatná a malo by sa na ňu hľadieť, ako by sa nikdy nestala! Uvedené sa pritom síce udialo bez účasti Hlavného mesta SR Bratislavy, avšak práve mesto bolo a je k danému pozemku stále povinnou osobou a nikdy nemalo dopustiť, aby podobná situácia bola vôbec možná a realizovateľná!
Ani k tomuto vkladu vlastníckeho práva, zrealizovanému protiprávne v roku 2014, tak nikdy nemalo dôjsť. Ak žiadateľ o vklad vlastníckeho práva (asi niekto z rodiny N.), ako aj povinná osoba k dotknutému pozemku (tou je stále Hlavné mesto SR Bratislava) už minimálne od roku 1999 vedeli o tom, že s pozemkom parc. č. 2185/3 zákon manipulovať či nedovolene nakladať zakazuje a napriek tomu o vklad požiadali alebo ho hoci iba dopustili, ide z ich strany evidentne o konanie v rozpore so zákonom! A mohol tam byť aj úmysel zabezpečiť sebe či inému neoprávnený prospech. Takýto vklad vlastníckeho práva do katastra (zrealizovaný v roku 2014) tak s ohľadom na uvedené musí byť ako právny úkon tiež absolútne neplatný a teda aj napadnuteľný a urýchlene revidovaný či anulovaný.
Žiadam Vás preto, vážený pán primátor, aby ste bez akéhokoľvek meškania iniciovali také účinné kroky, ktoré vyššie spomínanú nezákonnú operáciu (t. j. neakceptovateľný vklad vlastníckeho práva) a nedovolené nakladanie s dotknutým pozemkom obratom zvrátia a uvedú do nulitnej podoby. Teda takej, ktorá bude zodpovedať relevantnej právnej situácii, v akej sa dnes Hlavné mesto SR Bratislava nachádza. Iste totiž viete, že právo domáhať sa vyslovenia absolútnej neplatnosti právneho úkonu sa zo zákona nepremlčuje! K rýchlej náprave tak máte dostatočne účinné možnosti, len ich treba využiť.
Nič Vám teda nebráni urobiť okamžité kroky k tomu, aby bol dotknutý pozemok parc. č. 2185/3 v jeho pôvodnej ucelenej podobe zapísaný v katastri nehnuteľností do starostlivosti povinnej osoby a teda Hlavného mesta SR Bratislavy. Pretože povinnou osobou je k nemu až do určenia oprávnenej osoby výlučne mesto, nikto iný!
V prípade, že aj naďalej ostanete vo veci pasívny či nečinný, bude to potom len potvrdením predpokladu, že porušovanie starostlivosti o cudzí majetok (v našom prípade sa to týka pozemku parc. č. 2185/3) je z Vašej strany celkom cielené a úmyselné. Aj preto budem s touto výzvou priebežne oboznamovať aj poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.
Očakávam, že urobíte navrhované či očakávané kroky k okamžitej náprave už na zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy začiatkom novembra 2016 (s tým, že vec bude prerokovaná ako samostatný bod) či najneskôr na novembrovom rokovaní Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 16.11.2016.
Zároveň si dovolím pripomenúť Vám ešte aj Vašu úlohu, ktorá Vám vyplýva z uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 172/2015 zo dňa 11.06.2015 a ktorej predmetom je nezákonné uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 600/1997 z 25.09.1997 a spôsob jeho riešenia. Táto úloha totiž z Vašej strany nebola splnená ani dodnes!
K tejto téme či úlohe boli zo strany magistrátnych úradníkov priebežne dodávané len informácie iba k priebehu reštitučného konania (ktoré ako také s uznesením č. 600/1997 ani priamo nesúvisí), pričom tieto informačné materiály boli naviac neúplné, hrubo zavádzajúce, ba často až zámerne klamlivé. O spôsobe riešenia nezákonného uznesenia č. 600/1997 vrátane takej alternatívy riešenia, ak by Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uvedené nezákonné uznesenie č. 600/1997 zrušilo, tam nebolo fakticky nič! Pritom splneniu tejto úlohy Vám dodnes neskončené a samostatne či celkom inde vedené reštitučné konanie absolútne nijako nebráni. Takýto pasívny prístup k náprave je tak možné označiť za čisto špekulačný a iba zámerne sa vyhýbajúci podstate veci a teda splneniu tejto konkrétnej úlohy. Otázkou potom len je, v koho prospech sa takto deje?
Na záver Vám oznamujem, že použijem túto výzvu aj ako otvorený list pre vybrané médiá, ktoré upozorním na pretrvávajúce, úmyselné a až arogantné konanie Hlavného mesta SR Bratislavy v rozpore so zákonom.
S pozdravom

Ivan   H i t k a

Na vedomie:
Mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Peter Šinály
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
0 komentárov:

Zverejnenie komentára