Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

26.10.16
0
Otvorený list primátorovi Ivo Nesrovnalovi a poslancom Mestského zastupiteľstva v Bratislave

Vážený pán primátor Ivo Nesrovnal,
vážené pani poslankyne a vážení páni poslanci
Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Bratislave

V septembri magistrát predložil poslancom MsZ žiadosť spoločnosti INTERCOM Development s.r.o., v ktorej Ivan Kmotrík žiada zámenu svojich pozemkov za pozemky mesta na Radničnom námestí Rača (RNR). Ako dôvod žiadosti uvádza zámer vybudovať park a do zámeny ponúka väčšiu rozlohu pozemkov než žiada.

Na prvý pohľad sa zdá byť všetko v poriadku.
Lenže nie je.

Obyvatelia 252 bytov na Závadskej proti zámene, ktorá im berie kus zelene medzi ich bytovkami a RNR, v decembri 2015 zorganizovali petíciu. V januári 2016 spolu s poslancami MZ a členmi OZ Priatelia Rače zvolali Verejné zhromaždenie občanov (VZO). Na VZO bola vytvorená občianska komisia a poverená posúdením opodstatnenosti a výhodnosti zámeny. Napriek ostrým protestom obyvateľov Závadskej, časť zeleného pásu je stále súčasťou zámeny. Reálne tak hrozí, že pás zelene pod ich oknami nezostane pásom zelene. Schválením zámeny príde k porušeniu Uznesenia prijatého Verejným zhromaždením občanov z 15.1.2016.

Komisia dospela k záveru, že zámena pozemkov podľa návrhu developera je pre mesto finančne aj vecne nevýhodná. Okrem toho zistila, že hlavným dôvodom žiadosti o zámenu je snaha developera „zamiesť pod koberec“ opakované pochybenia pri výstavbe RNR, keď v rozpore so zákonom neoprávnene a za nečinného prizerania starostu Pilinského, ktorý za majetok mesta zodpovedal ako správca, budoval časti svojich stavieb na prenajatých pozemkoch mesta.

Namiesto priznania svojich pochybení a snahy o ich nápravu developer zvolil hru na „dobráka“ a zároveň „chytráka“. Na RNR chce vybudovať park a zároveň mestu predať pozemky pod účelovými komunikáciami za takmer 400.000 €. Iní investori takéto pozemky odovzdávajú mestu bezodplatne / za symbolické 1 €.

Developer ďalej navrhuje pre mesto nevýhodný model vybudovania parku. Mesto má poskytnúť pozemky v hodnote vyše 700.000 €, kým developer vybuduje park len za 100.000 €. Sme presvedčení, že developer park dlhuje hlavne obyvateľom RNR. Dva roky im predával „byty pri novom parku“ a keď park nevybuduje, drzo podvedie majiteľov 345 bytov na RNR.

Do návrhu zámeny developer vložil aj ďalšie pre mesto nevýhodné a pre seba výhodné podmienky. Okrem iného bezdôvodne požaduje do zámeny pozemky, ktoré vôbec nesúvisia ani s vybudovaním parku, ani s vysporiadaním pozemkov pod stavbami, a tým poškodzuje mesto. V prípade záujmu, podrobný súhrn faktov a argumentov občianska komisia predloží za rokovacím stolom.

Jediným svetlým bodom predloženého návrhu zámeny je nádej na vybudovanie parku. V Bratislave, kde zelene ubúda, akýkoľvek park všetci vítame a chceme. Lenže nie za akýchkoľvek podmienok nadiktovaných developerom.

Vážený pán primátor,
vážené pani poslankyne a vážení páni poslanci

Ako obyvatelia mesta očakávame, že nedovolíte, aby sa o zámene a parku rozhodovalo v ovzduší nátlaku. Podmienkou ďalších rokovaní MUSÍ BYŤ, že developer upustí od nátlaku osempodlažnou budovou a dá verejný prísľub, že nevyužije svoje oprávnenie začať stavbu, kým nebudú odmietnuté aj alternatívne návrhy zámeny. Predpokladá to aj čl. 9 Zámennej zmluvy: „Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok...

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti signatári otvoreného listu žiadajú primátora Ivo Nesrovnala a poslankyne a poslancov MsZ, aby návrh na zámenu v podobe predloženej developerom zamietli. Vyjednávať o zámene pod nátlakom je neprípustné! Vráťte rokovania o zámene pozemkov a vybudovaní parku do mestskej časti. Dáte tým príležitosť korektnej zámene pozemkov.

Obyvatelia hlavného mesta od Vás, svojich volených zástupcov, právom očakávajú, že odmietnete VŠETKY žiadosti vedúce k zhoršovaniu kvality bývania, k nehospodárnosti a následne k zvyšovaniu daní a poplatkov. Očakávajú, že zastavíte nevýhodné zámeny pozemkov, pri ktorých si investori diktujú podmienky. Slovami poslanca Jána Hrčku, nevýhodné zámeny pozemkov sú cesta do pekla a je nutné s nimi rázne skoncovať.

V prílohe Vám dávame do pozornosti alternatívny, vyvážený a pre mesto aj pre developera výhodný návrh zámeny. Odporúčame ho ako základ pre ďalšie rokovania.


Alexander Marčan
člen občianskej komisie a obyvateľ ulice Závadská
Peter Mazúr
člen občianskej komisie a obyvateľ ulice Závadská
Martin Rybák
člen občianskej komisie a obyvateľ ulice Závadská
Pavel Sibyla
člen občianskej komisie
výkonný riaditeľ nadácie Zastavme korupciu
Vieroslava Štrbáková
členka občianskej komisie
OZ Priatelia Rače
Milada Dobrotková
poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača
Magdaléna Sulanová
OZ Račianske občianske centrum
Michal Krištofič
OZ račan.sk
Miro Ščibrany
OZ račan.sk
Vladimír Dulla
poslanec MiZ MČ Bratislava - Karlova Ves
odborník na stavebné právo

0 komentárov:

Zverejnenie komentára