Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

29.1.14
0
Územný spolok Slovenský Červený kríž Bratislava-mesto každoročne udeľuje vyznamenania SČK „Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnosť“ pre členov Miestnych spolkov SČK. Návrhy podáva výbor jednotlivých Miestnych spolkov SČK.


Na vyznamenanie v roku 2014 pre členov MS SČK BA-Východné sme podali nasledujúce návrhy:


Zápis do Knihy cti SČK – Mária Fraňová – „in memoriam“ a Mária Jarábeková
Dobrovoľná opatrovateľka SČK – RNDr. Viera Drotovánová
(ocenenie si prevzala dňa 15.5. 2014 v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave)

I.      stupeň – Eduard Wenzl a Gabriela Wenzlová
II.   stupeň – Soňa Macejáková a Libuša Kordíková (ocenenie si prevzali dňa 25.6. 2014 na Slávnostnom večeri darcov krvi na miestnom úrade v Ružinove)

Podávajú sa nasledovné návrhy: Návrh na udelenie Čestnej striebornej medaile SČK H. Dunanta, Na udelenie vyznamenania „Za záchranu života“, Na zápis do Knihy cti Slovenského Červeného kríža, Na ocenenie „Dobrovoľná opatrovateľka SČK“, I. stupeň a II. stupeň ocenenia a Poďakovanie za obetavú a záslužnú prácu v prospech činnosti toho ktorého Miestneho spolku.

Autorka: Soňa Macejáková
predsedníčka MS SČK BA-VýchodnéNávrh
na zápis do Knihy cti Slovenského Červeného kríža

Meno a priezvisko, titul: Mária FRAŇOVÁ
Dátum narodenia:        30. 4. 1914                            Miesto narodenia: Levoča
Bydlisko a PSČ:           831 06 Bratislava, Dopravná
Člen ČSČK/SČK:          áno
ak áno, od roku:          1936
Doterajšie funkcie v ČSČK/SČK: predsedkyňa ČSČK od r. 1936
Aké vyznamenania už obdržal:
druh a rok udelenia vyznamenania ČSČK/SČK:

Charakteristika činností s odôvodnením návrhu na udelenie zápisu do Knihy cti SČK:

V tomto roku 2014 si pripomíname 100-té výročie narodenia pani Márie Fraňovej
(30. 4. 1914-13. 1. 1987)


Pani Mária Fraňová s manželom rušňovodičom Michalom prišli bývať do Bratislavy na Rendez až z Východného Slovenska. Svojimi aktivitami v spoločenskom dianí sa zapísali zlatými písmenami do dejín Rendezu. V knihe RENDEZ sa okrem iného spomína, že centrála Bratislavského Červeného kríža si v období 60-70-tych rokoch vysoko cenila miestnu organizáciu ČK na Rendezi, ktorej predsedkyňou bola pani Mária Fraňová

Citované z knihy RENDEZ od autorov Eduarda Wenzla a Cyrila Sekerku:

„Rendez vďaka Červenému krížu, jeho spoločenského kreditu bol ďalšou prezentáciou, ktorá dokazovala akú kvalitu má malá Bratislavská časť zvaná Rendez. Hlavným ťahúňom, organizátorom, ľudskou osobnosťou bola duša spoločenského diania na Rendezi pani Mária Fraňová.

Jej prirodzená charizma dokázala vytvárať pohodovú atmosféru, ktorá povzbudzovala, dodávala vnútornú silu ľuďom, ktorí si nedôverovali, neverili vo svoje schopnosti, aby sa napokon v spoločnej aktivite presvedčili, koľko daností a tvorivosti v sebe nevedomky ukrývali. Svojim osobným príkladom nezlomnej vôle, byť vždy prvá v teréne kde sa riešili zložité problémy naučila mladých ľudí, aby nepodliehali hneď skepse, nepodceňovali sa a keď sú v práve doťahovali veci až do úspešného konca. Červený kríž – miestna organizácia, kde bola predsedníčkou, bol jej srdcovou záležitosťou, veď v tejto aktivite pôsobila už od roku 1936. Rendezské srdcia ľudí, členov Červeného kríža dokázala nadchnúť a zapáliť myšlienkami, že každá šľachetnosť, skutok, čin v podobe pomoci chorým, starým, darovaním krvi nezištne pomáhajú tej najdôležitejšej hodnote, záchrane ľudských životov. Červenokrížske zábavy, organizované v Spoločenskej sále kina Pionier, Drevenom baraku, patrili ku klenotom spoločenského života na Rendezi,

Kredit miestnej organizácie Červeného kríža začala pani Fraňová vytvárať realizovaním myšlienky, že každý môže osobne už len zaplatením členskej známky pomôcť pri nákupe zdravotníckeho materiálu, že každý osobne, ak spĺňa zdravotné predpoklady môže darovať zdarma drahocennú krv a spoločne môžu účinne pomáhať v nemocniciach ako pomocný personál pri liečení pacientov.

Obetavosť až na dno síl odovzdávala pani Fraňová s pánom Fraňom, keď vlastnoručne vláčili knihy z centra mesta do Rendezskej knižnice, ktorá sa postupne vypracovala s kvalitou knižných titulov na absolútnu špičku v Bratislave.

Vianočné obdobie sviatkov, keď sa striedavo piekli koláče u niektorej z členiek Výboru žien si ju pripomínam ako chlapec v nádherných 60-tych rokoch 20. stor. Zbožňoval som príbehy rozprávané pani Fraňovou a z kuchyne by ma vtedy nedostala ani parná mašina. Mala citlivý ľudský pohľad na každého človeka, kde tvrdila, že v každom z nás je logicky to dobré aj zlé, ale je dôležité hľadať, nájsť v ľuďoch to dobré, aby uverili v hodnoty dobra a spravodlivosti.

Pani Fraňová bola nekonečne štedrou žiariacou kométou, ktorá svojou žiarou a láskavým teplom dávala ľuďom Rendezským pocit ľudskej dôstojnosti, možnosť vidieť v živote to nádherné a krásne a najmä vedieť si vážiť hodnotu medziľudských sťahov, ktoré sú vždy viac ako pominuteľné materiálne bohatstvo. Žiara očí hviezdnej kométy navždy zhasla 13. 1. 1987

 História Rendezu si navždy zapíše vzácnu osobnosť „Prvej dámy na Rendezi“ s úctou a vďakou s vedomím, že niektorí ľudia sú v živote proste nenahraditeľní.

Pani Mária Fraňová je ďalšou legendou, ktorá by si zaslúžila ako prejav úcty k jej životnej práci v oblasti kultúry na Rendezi, aby niektorá ulica niesla jej priezvisko.“

Návrh na udelenie vyznamenania SČK podáva a odporúča:
Výbor Slovenského Červeného kríža, MS Bratislava - Východné

V prípade návrhu na udelenie zápisu „in memoriam“ rok úmrtia: 13. 1. 1987

Prerokované a schválené územnou radou ÚzS SČK dňa ...................... uznesenie č. ..................


V..........................................dňa...........................


pečiatka                                                                         predseda ÚzS SČKNávrh
Na zápis do Knihy cti Slovenského Červeného kríža

Meno a priezvisko, titul: Mária JARÁBEKOVÁ
Dátum narodenia:        24. 2. 1941                            Miesto narodenia: Vištuk
Bydlisko a PSČ:           831 06 Bratislava, Dopravná 41
Člen ČSČK/SČK:          áno
ak áno, od roku:          r. 1962  - v SČK MS BA-Východné od r.1965
Doterajšie funkcie v ČSČK/SČK:  pokladníčka/hospodárka  SČK MS Bratislava Východné
Aké vyznamenania už obdržal:
druh a rok udelenia vyznamenania ČSČK/SČK:
1/  1.6.1976   - Za obetavú a záslužnú prácu  II. stupeň
2/  10.5.1985 – Za obetavú a záslužnú prácu   I. stupeň
3/  23.5.1996 – Za obetavosť, humanitu a dobrovoľnosť – MODRÁ   STUŽKA


Charakteristika činností s odôvodnením návrhu na udelenie zápisu do Knihy cti SČK:

Pani Mária JARÁBEKOVÁ  bola dušou ČSČK  MS Bratislava - Východné. Vždy agilne  propagovala  poslanie  organizácie,  prispela  k tomu, že v dávnych časoch naša organizácia patrila k najlepšie hodnoteným v rámci mesta. Ako dobrovoľná  sestra ČK bola prítomná na mnohých  verejných  akciách: Spartakiáda na Strahove,  spoločensko-športové podujatia na Partizánskej lúke v BA, súťaže zdravotníckych družín  v rámci  CO na sieti ČSD a neskôr ŽSR, kde pripravovala   mladé začínajúce zdravotníčky, ktoré neskôr dosahovali  výborné umiestnenia   v ďalších súťažiach.

Jej záslužná činnosť   bola  najmä v oblasti starostlivosti  o chorých a osamotených   v našom bydlisku (preväzy, injekcie, ale najmä osobitý ľudský prístup a nezištnosť....).  Ľudia ju majú radi  pre jej empatiu, ale i humor, ktorý je potrebný na prekonanie   neľahkých  zdravotných stavov. Túto činnosť vykonáva doteraz, i napriek jej veku  a vlastným  zdravotným  i osobným  ťažkostiam. Vždy  ochotne pomôže, poradí a to všetko  s úsmevom a optimizmom.  Jednoducho - vzácny človek.

Návrh na udelenie vyznamenania SČK podáva a odporúča:
Výbor Slovenského Červeného kríža, MS Bratislava - Východné

Prerokované a schválené územnou radou ÚzS SČK dňa
pečiatka                                                                         predseda ÚzS SČK


V Bratislave, dňaNávrh
na udelenie vyznamenania SČK „Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnosť
I. a II. stupňa“
Meno a priezvisko, titul: Gabriela WENZLOVÁ
Dátum narodenia:        8. 1. 1930                              Miesto narodenia: Bratislava-Rača
Bydlisko a PSČ:           831 06  Bratislava, Dopravná 41
Člen ČSČK/SČK:          áno
ak áno, od roku:          26.1. 1960

Doterajšie funkcie v ČSČK/SČK: dlhoročná aktívna členka SČK MS BA-Východné

Aké vyznamenania už obdržal:
Ocenenie za literárnu tvorbu Račiansky jahodový kvet 2012-2013
„Račianske srdce“ za zveľaďovanie a skrášlenie okolia

Druh a rok udelenia vyznamenania ČSČK/SČK:
II. stupeň vyznamenania SČK – r. 29.4. 2009

Navrhujeme: I. stupeň vyznamenania

Charakteristika činností v SČK a odôvodnenie návrhu:

Pani Gabriela WENZLOVÁ  sa narodila v Rači. V roku 1948 sa vydala za pána Eduarda Wenzla, s ktorým sú dodnes – oslávili krásnu diamantovú svadbu. Vychovali dvoch synov, majú 5 vnúčat a 5 pravnúčat. Majú spoločné záujmy – literárnu tvorbu, písanie príspevkov na internet. Dostali obaja naraz ocenenia za literárnu tvorbu, Račianske srdce a tiež II. stupeň vyznamenania SČK.  Pomáhajú tým, ktorí potrebujú opatrovateľskú starostlivosť. Radi si spolu zatancujú.

Aktívne sa zapája do kultúrneho a spoločenského života, rada varí, pečie, spolu s manželom zavárajú ovocie, zeleninu, varia džemy, ktoré väčšinou rozdajú, aby urobili radosť svojej rodine, ale aj tým, ktorí už na takéto aktivity nemajú sily.

Manželia Eduard a Gabriela si veľmi dobre rozumejú a navzájom si pomáhajú, tešia sa z každého prežitého dňa a sú príkladom krásneho manželského spolunažívania.

Návrh na udelenie vyznamenania SČK podáva a odporúča:
Výbor Slovenského Červeného kríža, MS Bratislava - Východné

Prerokované a schválené územnou radou ÚzS SČK dňa
pečiatka                                                                         predseda ÚzS SČK
V Bratislave, dňaNávrh
na udelenie vyznamenania SČK „Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnosť
I. a II. stupňa“
Meno a priezvisko, titul: Eduard WENZL
Dátum narodenia:         7. 9. 1927                             Miesto narodenia: Bratislava-Rača
Bydlisko a PSČ:           831 06  Bratislava, Dopravná 41
Člen ČSČK/SČK:          áno
ak áno, od roku:          26.1. 1960
Doterajšie funkcie v ČSČK/SČK: dlhoročný aktívny člen SČK MS BA-Východné

Aké vyznamenania už obdržal:
Ocenenie za literárnu tvorbu Račiansky jahodový kvet 2012-2013
„Račianske srdce“ za zveľaďovanie a skrášlenie okolia

Druh a rok udelenia vyznamenania ČSČK/SČK:
II. stupeň vyznamenania SČK – r. 29.4. 2009

Navrhujeme: I. stupeň vyznamenania

Charakteristika činností v SČK a odôvodnenie návrhu:

Pán Eduard WENZL sa narodil v Rači ako 11-te dieťa v železničiarskej rodine. V roku 1929 im zomrel otec, mama sa už nevydala, ale 7 bratov a 1 sestru vychovávala až pokým si nezaložili rodiny. V r. 1948 sa oženil s manželkou Gabrielou, s ktorou sú dodnes. Oslávili diamantovú svadbu a spolu sú už 66 rokov. Napriek krásnemu veku pomáhajú tým, ktorí potrebujú opatrovateľskú starostlivosť. Ešte v súčasnej dobe je výborným tanečníkom.

Aktívne sa zapája do kultúrneho a spoločenského života aj písaním literárnej tvorby, aktivitami v životnom prostredí – výsadbou stromov, kríkov, ich ošetrovaním sa stal legendou ochrancu prírody. Na internete zverejňuje krátke zážitky zo života, čím chce odovzdať okoliu trochu spomienok, aby mladí ľudia videli ako sa ťažko žilo.

Je spoluautorom knihy RENDEZ, s pánom Cyrilom Sekerkom, ktorá je ich srdcovou záležitosťou. Kniha vznikla ako prejav úcty obyvateľom železničnej osady, ktorí tu od roku 1883 vytvárali významnú časť histórie železničnej nákladnej dopravy v Rakúsko–Uhorsku, Československu, Slovensku. Vďaka obdivuhodnej historickej pamäte pána Wenzla sa podarilo zostaviť významné a bežné spoločenské udalosti do súvislostí tak, aby vytvorili historický prehľad dejinného vývoja na Rendezi.

Manželia Eduard a Gabriela sú príkladom krásneho manželského spolunažívania.

Návrh na udelenie vyznamenania SČK podáva a odporúča:
Výbor Slovenského Červeného kríža, MS Bratislava - Východné

Prerokované a schválené územnou radou ÚzS SČK dňa
pečiatka                                                                         predseda ÚzS SČK


Bratislave, dňaNávrh
na ocenenie „Dobrovoľná opatrovateľka SČK“

Meno a priezvisko, titul: RNDr. Viera DROTOVÁNOVÁ
Dátum narodenia:        29.9. 1954                             Miesto narodenia: Bratislava
Bydlisko a PSČ:           831 06  Bratislava, Na pasekách 14
Člen ČSČK/SČK:          áno
ak áno, od roku:         

Doterajšie funkcie v ČSČK/SČK: podpredsedkyňa SČK MS BA-Východné
Aké vyznamenania už obdržal:
Druh a rok udelenia vyznamenania ČSČK/SČK:

Zdôvodnenie návrhu:

Pani Viera Drotovánová je matkou 7 detí, ktoré spolu s manželom vychovala. Už viac rokov popri rodine a zamestnaní sa venuje charitatívnej činnosti ako dobrovoľníčka. Viac ako 10 rokov opatruje starších a chorých ľudí ako kvalifikovaná opatrovateľka. Je aj osobnou asistentkou postihnutej osoby. V MS SČK BA-Východné je podpredsedkyňou.

Aktívne sa zapája do kultúrneho a spoločenského života, propaguje darcovstvo krvi, pomáha mnohodetným rodinám, pre ktoré organizovala aj rôzne kultúrne akcie, ale aj materiálnu pomoc.

V súčasnosti je aj podpredsedkyňou Klubu dôchodcov na Východnom, kde sa dôchodcovia pravidelne stretávajú.

Tento rok oslávi krásne okrúhle výročie 60. rokov, ale aktivitami, ktoré vykonáva skôr pripomína akoby mala o 20 rokov menej.


Prerokované a schválené územnou radou ÚzS SČK dňa ......................u znesenie č...................
pečiatka                                                                         predseda ÚzS SČK


V..........................................dňa...........................Návrh
na udelenie vyznamenania SČK „Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnosť
I. a II. stupňa“
Meno a priezvisko, titul: Libuša KORDÍKOVÁ
Dátum narodenia:        26. 10. 1934                          Miesto narodenia: Bratislava
Bydlisko a PSČ:           832 06  Bratislava, Račianska 7
Člen ČSČK/SČK:          áno
ak áno, od roku:          v SČK MS BA-Východné od r. 2013, (predtým  cca roky 60-70-te)
Doterajšie funkcie v ČSČK/SČK:
Aké vyznamenania už obdržal:
Druh a rok udelenia vyznamenania ČSČK/SČK:

Navrhujeme: II. stupeň vyznamenania

Charakteristika činností v SČK a odôvodnenie návrhu:

Libuša Kordíková pracovala v nemocnici na infekčnom ako zdravotná sestra, kde pomáhala ťažko chorým aj mimo svojich pracovných povinností. Neskôr pracovala 24 rokov ako detská sestra v jasliach. V týchto obdobiach bola aktívnou členkou ČK. Propagovala darcovstvo krvi, ale krv nemohla odovzdať, nakoľko je zrakovo postihnutá. Z toho dôvodu sa jej dcéra začala venovať výchove vodiacich psov pre nevidiacich. Pani Libuša Kordíková sa aktívne zapájala do akcií, ktoré jej dcéra organizovala na školách, kde deťom predvádzala pomôcky, ktoré nevidiaci musia používať na uľahčenie svojho života.  Pri týchto akciách vždy spomenuli, dôležitosť pomoci druhým aj darovaním krvi.

Viac ako 10 rokov bola predsedkyňou základnej organizácie Únie nevidiacich, organizovala kultúrne a rehabilitačné akcie a pomáhala ľuďom, ktorí boli na tom zrakovo horšie ako ona.

Niekoľko rokov sa zúčastňovala na celoslovenskej abilympiáde v tvorbe plagátu, modelovaní hliny, háčkovaní.  Získala 2 druhé miesta a tak reprezentovala Slovensko ako 73-ročná v r. 2007 na Abilympiáde v Japonsku.

Tento rok sa dožíva 80-tich rokov, ale aktívne sa zapája do spoločenského diania.

Návrh na udelenie vyznamenania SČK podáva a odporúča:

pečiatka                                                                         predseda ÚzS SČK

Prerokované a schválené územnou radou ÚzS SČK dňa
pečiatka                                                                         predseda ÚzS SČK


V Bratislave, dňaNávrh
na udelenie vyznamenania SČK „Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnosť
I. a II. stupňa“
Meno a priezvisko, titul: Soňa MACEJÁKOVÁ
Dátum narodenia:        9.3. 1956                               Miesto narodenia: Bratislava
Bydlisko a PSČ:           831 06  Bratislava, Na pasekách 10
Člen ČSČK/SČK:          áno
ak áno, od roku:          1984

Doterajšie funkcie v ČSČK/SČK: predsedkyňa SČK MS BA-Východné od r. 2013

Aké vyznamenania už obdŕžal:
Zlatá Jánskeho plaketa
Druh a rok udelenia vyznamenania ČSČK/SČK:
12. 12. 2006 - Zlatá Jánskeho plaketa

Navrhujeme: II. stupeň vyznamenania

Charakteristika činností v SČK a odôvodnenie návrhu:

Soňa Macejáková je pravidelnou darkyňou krvi a držiteľkou Zlatej Jánskeho plakety, propaguje darcovstvo krvi (písaním článkov, rozhovormi do médií, účasťou na akciách zameraných na darcovstvo krvi ...), zúčastňuje sa behov, kde je štartovné poskytnuté na humánne účely. Od roku 2013 je predsedkyňou SČK MS BA-Východné.

Nakoľko je jej mama zrakovo postihnutá, venovala sa výchove vodiacich psov. V ÚNSS vychovávala postupne 5-tich psíkov. Organizovala akcie na školách a rôznych kultúrnych podujatiach, kde s mamou,  sestrou-dvojičkou a držiteľmi vodiacich psov predvádzali deťom ako psík plní príkazy svojho pána a deti so záujmom sledovali aj „hovoriace“ pomôcky pre nevidiacich. Organizovala aj výstavy fotografií na túto tému spojené s kultúrnym programom a predvádzaním psíkov. Napísala knihu pre deti v slovensko-anglicko-Braillovom prevedení TISÍC OČÍ-THOUSAND EYES – o pomoci psa rôznym skupinám ľudí. V roku 2011 v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska jej porota udelila zvláštne ocenenie za starostlivosť venovanú postihnutým deťom pri tvorbe knihy. V súčasnej dobe má čokoládovú labradorku-terapeutku Briu, ktorú obdivujú deti po celom Slovensku.


Návrh na udelenie vyznamenania SČK podáva a odporúča:

Výbor Slovenského Červeného kríža, MS Bratislava - Východné

Prerokované a schválené územnou radou ÚzS SČK dňa
pečiatka                                                                         predseda ÚzS SČK


V Bratislave, dňa

0 komentárov:

Zverejnenie komentára