Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Volebný program a priority Anny Zemanovej, kandidátky na poslankyňu
Zastupiteľstva BSK


Dňa 9. novembra 2013 sa budú konať voľby do Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Mnoho ľudí váha, či vôbec pristúpi k voľbám. Stretávam sa často s pochybnosťami a otázkami, čím môže kraj ovplyvniť život obyvateľa v našom regióne. V rokoch 2009 – 2013 som v kraji v koalícii s terajším predsedom Pavlom Frešom zastupovala obyvateľov Rače, Krasňan, Východného a Vajnor. Okrem práce vo finančnej komisii a komisii územného plánovania a životného prostredia, som kraj zastupovala v piatich Radách stredných škôl a v Dozornej rade Regionálnych ciest Bratislava a. s.

Uchádzam sa o vašu dôveru aj vo voľbách VÚC 2013. Som kandidátkou veľkej pravicovej koalície vo volebnom obvode č. 5 a predkladám vám svoje priority pre ďalšie volebné obdobie.

Doprava

 • Podporím dopravné riešenia, ktoré znížia počet áut smerujúcich do mesta cez Raču a Vajnory (výstavba križovatky Triblavina na D1 a jej prepojenie na diaľničné kolektory a obchvat Pezinka, zapojenie cestného tunela Galvaniho – Slanec – Lamač do dopravného systému kraja).
 • Presadím úpravu železničných staníc Vajnory a Rača v rámci projektu Bratislavská integrovaná doprava na prestupové stanice vlak-autobus-bicykel-auto-chodec.
 • Podporím projekt Malokarpatsko-šúrskej cyklomagistrály „Jurava“ a zámer nového cyklochodníka medzi Vajnormi a Čiernou Vodou.
 • Presadím ďalšie bezpečnostné opatrenia na cestách kraja pre chodcov i cyklistov.
 • Navrhnem systémové opatrenia financovania údržby ciest I. až III. triedy, ktoré v súčasnosti spravuje mesto.

Sociálna oblasť

 • Presadím rekonštrukciu budovy DSS na Strelkovej ulici v Rači.
 • Podporím zachovanie a rozšírenie divadelných výhod pre seniorov.
 • Navrhnem zverejňovanie voľných kapacít vo všetkých zmluvných neverejných a verejných sociálnych zariadeniach v kraji.

Školstvo a voľný čas

 • Podporím obnovu školských areálov a ich otvorenie verejnosti.
 • Presadím rekonštrukciu plavárne v SOŠ Na Pántoch 9 a jej sprístupnenie pre obyvateľov Rače, Vajnor a širšieho okolia.
 • Navrhnem nevyužívané priestory škôl ponúknuť obyvateľom na rôzne klubové a spolkové činnosti.
 • Podporím aktivity, ktoré rozvíjajú občiansky sektor v každej oblasti.

Kultúra a cestovný ruch

 • Navrhnem vytvorenie grantového fondu v rozpočte BSK určeného na obnovu národných kultúrnych pamiatok v majetku obcí, miest a mestských častí.
 • Podporím aktivity rozvíjajúce hodnoty Malokarpatského regiónu (vinárstvo, vinohradníctvo, tradičné remeselné zručnosti, gastronómia, ekoturizmus a podobne).

Životné prostredie

 • Presadím dôsledné uplatňovanie regulatívov nového územného plánu kraja, koordináciu rozvojových a developerských aktivít v územných plánoch obcí a miest.
 • Podporím ochranu vinohradov a krajiny.
 • Podporím aktivity, ktoré umožnia verejnosti spolurozhodovať pri zámeroch Letiska M. R. Štefánika vybudovať tretiu pristávaciu a vzletovú dráhu.
 • Podporím opatrenia na ochranu podzemných zdrojov pitnej vody na území kraja.
 • Navrhnem realizáciu komplexného pilotného projektu energeticky efektívnych opatrení na vybranom školskom objekte kraja.
 • Navrhnem kroky vedúce k vzniku školského kampusu medzi BEZ-kou, Sprinzlovým majerom a Východným nádražím, kde sa nachádzajú tri stredné odborné školy, Policajná akadémia a internát súkromnej vysokej školy vrátane troch bazénov a veľkých športových areálov.

Financie a verejnosť

 • Presadím zverejňovanie podrobnejších informácií o verejných obstarávaniach a o nakladaní s majetkom župy.
 • Navrhnem rýchly a verejný spôsob riešenia podnetov občanov typu www.odkazprezupana.sk.
 • Navrhnem, aby sa členmi odborných komisií zastupiteľstva mohli stať aj neposlanci, odborníci.


Moje meno je Anna Zemanová a kandidujem pod číslom

Kontaktné údaje nájdete tu: Naša poslankyňa Anna Zemanová
Môj úplný volebný program nájdete tu: Sme v tom spolu, Rača a Vajnory v BSK


5 komentárov:

 1. klobúk dole pred takým rozsahom
  je to mimoriadne ambiciózny zoznam priorít
  osobne dávam prednosť známej múdrosti: menej je viac
  možno je to smelé, ale predsa sa opýtam, keďže doprava je mojou srdcovkou
  ako presadíte tú úpravu žel. staníc, ak budovy nie sú vo vlastníctve BSK, ak už neberiem ohľad na to, že budúce zastupiteľstvo nemusí mať Vaše videnie priorít?
  a teraz to najvážnejšie - územný plán a regulácia,
  ako si predstavujete osobne presadzovať dôsledné uplatňovanie regulatívov pri rozhodovaní úplne iných subjektov, pre ktoré BSK nie je odvolacím orgánom, ak vo drvivej väčšine konaní BSK nemá postavenie dotknutého orgánu?

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Anna Zemanová2. 11. 2013, 1:42:00

  nové zastupiteľstvo, akéhokoľvek zloženia, určite bude pokračovať v rozbehnutých projektoch. Úprava železníc ako prestupových terminálov je súčasťou projektu Bratislavskej integrovanej dopravy (BID). Takýchto staníc má byť viacej a mojou úlohou bude presadiť harmonogram tak, aby sa naše železnice dostali do najbližšej etapy. Železnice sú zapojené do projektu BID.
  Územné plány obcí a miest musia byť v súlade s vyššou územnoplánovacou dokumentáciou. Súlad overuje príslušný Obvodný úrad na základe stanoviska BSK. BSK je účastníkom v procese prerokovania strategického dokumentu SEA k príslušnému návrhu zmien alebo nového územného plánu obcí a miest. Verím, že zastupiteľstvo bude mať pravicovú a rozumnú väčšinu a bude nadväzovať na dobré projekty pripravené súčasným zastupiteľstvom.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Vlado,
  ako človek kritický k práci politikov a skeptický k ich sľubom rozumiem tvojej pripomienke „menej je viac“. predvolebné sľuby až do chvíle, kým politik nepreukáže, čo urobil pre ich uskutočnenie, sú pre mňa len namotávky a je na voličovi, či sa na ne navnadí alebo nie.

  Pochybností nikde nie je dosť osobitne pri kandidátoch na verejnú funkciu, ktorí vstupujú do politiky ako nepopísaný list, a tiež pri takých, ktorí už v politike niečo za sebou majú, no počuť o nich len tesne pred voľbami.

  Anna Zemanová pre mňa nie je ani jeden z uvedených prípadov: 1) v rokoch 2009 - 2013 ako poslankyňa Z BSK na stretnutiach s občanmi pravidelne informovala o dôležitých veciach, ktoré sa v Z BSK pripravovali a mali dopad na obyvateľov Rače a Vajnor, 2) na rokovaniach Z BSK aktívne vstupovala do politických a pri príprave ÚPN R BSK aj do odborných polemík a fundovane obhajovala záujmy svojich voličov, 3) iniciovala a spoluorganizovala hromadnú pripomienku k tretej dráhe letiska smerujúcej na Raču a Vajnory, 4) bola jedným z vyjednávačom BSK v rozporovom konaní s úradníkmi ministerstva dopravy.

  Ak niekto vie o slabinách jej práce, budem rád, keď ich tu uvedie, no za seba hovorím: prácu poslanca si predstavujem práve tak, ako ju vykonáva Anna Zemanová - s nasadením, s prehľadom aj nadhľadom a s dobrým kontaktom s obyvateľmi, ktorých záujmy zastupuje.

  Ambicióznosť zoznamu jej priorít, nad ktorým dvíhaš obočie, z uvedených dôvodov beriem skôr z tej lepšej stránky: ako prísľub, čomu všetkému sa bude po znovuzvolení venovať. Je to prísľub verejný a kontrolovateľný. Na základe toho, ako pracovala doteraz, som náchylný veriť, že pre všetky oblasti, ktoré zaradila medzi svoje priority, urobí kus práce. Je jasné, že to, čo sa jej ne/podarí dosiahnuť, bude silne závisieť od zloženia Z BSK a od kvality práce všetkých poslancov.

  Priebežne a hlavne na konci volebného obdobia príde čas odpočtu a účtovania a keď bude na jeho zozname mnoho nesplnených priorít, určite to my voliči Anne Zemanovej „zrátame“, v tejto chvíli jej však radšej držím palce.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Pani Zemanová, opakujem, obdivujem Váš "ťah na banku", ale predsa len, z odborného hľadiska mám dôvodné pochybnosti,
  písali ste o dôslednom presadzovaní regulatívov, súladom medzi ÚP obcí a ÚP BSK sa nemusia peresadiť regulatívy ÚP-R do života, v konaniach rozhodujú orgány
  nezávislé od vôle BSK a tiež poslancov,
  prenesený výkon štátnej správy znamená, že niektoré územné samosprávy sú dotknutými orgánmi, ale v zásade orgány územnej samosprávy sú len štatistami,

  som rád, že ste upresnili problematiku dopravy,
  dať si úlohu presadzovať harmonogram, aby sa naše železnice dostali do najbližšej etapy je pochopiteľné, tiež som veľký zástanca preferencie koľajovej dopravy a jej vysokého využívania pre prímestskú a podľa možností aj vnútromestskú dopravu,
  iná je reálnosť, keďže harmonogram sa neprijíma rozhodnutím orgánov územných samospráv, aj preto som písal o mimoriadne abicióznom zozname priorít,
  nepochybujem, že urobíte maximum pre prijatie, tiež by som sa o to snažil, čo by mi sily stačili,

  čo sa týka zastupiteľstva, tiež by som privítal, ak by nadviazalo na dobré pripravené projekty, tým by potvrdilo svoju "rozumnosť", na ideologickom základe poslancov mne nijako nezáleží, pre mňa poslanec nemusí byť pravý / ľavý, ale musí byť čestný a úprimný, mal by byť aj odborníkom na niektorú oblasť, o ktorej rozhoduje alebo ku ktorej sa záväzne vyjadruje Z BSK,
  prajem pokojné prežitie zvyšku sviatkov a úspešný volebný týždeň

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Miro,
  asi dochádza k nedorozumeniu, nijako nespochybňujem nasadenie, pracovitosť a úsilie v minulých obdobiach, vyjadrujem sa výlučne k zoznamu priorít pre budúce volebné obdobie, aj o ňom v zásade s veľkým obdivom (klobúk dole ...) a uznaním (je to mimoriadne ambicózny ...), nedvíham obočie, nie som nijako prekvapený, ani sa nečudujem, čo sa týka rozsahu, uviedol som, že môj prístup je založený na: menej je (býva) viac, podľa reakcie súdim, že som sa p. Zemanovej nijako nedotkol,
  páči sa mi jej entuziazmus, odhodlanie a smelosť, s ktorými sa chystá riešiť úlohy, čo si sama uložila, oceňujem, že ich aj zverejnila,
  bude mať podľa čoho robiť odpočet
  čo sa týka palcov, moje nie sú vhodné pre kandidátov za politické strany,
  moje srdce bije v prospech nezávislých kandidátov, napriek tomu, ani pri nich sa nevyhýbam kritickým postrehom, pozri vyjadrenie k statusu o p. Dobrotkovej
  viem, že je ťažké vyberať, podľa mňa, v Rači a Vajnoroch máte dosť informácii, resp. máte dosť "neinformácií" o prvokandidátoch, ktorí akoby vyrástli cez noc,
  môžete dať hlas dvom, o to by malo byť ľahšie vybrať si

  OdpovedaťOdstrániť