Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Bolo by vhodné, ak by odovzdanú hromadnú pripomienku k paralelnej dráhe svojim podpisom podporili ďalší občania, čím sa posilní hlas dotknutej verejnosti.

Úsilie Letiska Bratislava vedie k zaisteniu územnej rezervy na výstavbu novej vzletovej a pristávacej dráhy, ktorá je navrhnutá 1 500 m východne od VPD 13-31 s prahom 13 tak, aby bolo umožnené prístrojové priblíženie lietadiel zo smeru ponad Malé Karpaty. Po uvedení do prevádzky bude postupne dráha VPD 04-22 (smer mesto – Ivanka) uzavretá a využívaná iba na rolovanie.


Dráhový systém Letiska M. R. Štefánika v Bratislave tvoria dve na seba kolmé vzletové a pristávacie dráhy. Tento systém umožňuje pristátie bežných lietadiel. VPD 04-22 má dĺžku 2 900 m a VPD 13-31 3190 m s plánom jej predĺženia o 410 m smerom k Malému Dunaju. Predĺženie si bude vyžadovať prekládku toku, alebo premostenie Malého Dunaja. Podľa vyjadrení životnosť dráhy VPD 13-31 je ešte cca 15 rokov, a potom si bude vyžadovať zásadnú rekonštrukciu. Po ukončení rekonštrukcie by mala dráha spĺňať požiadavky na maximálny dolet veľkokapacitných lietadiel typu B747, a to aj pri maximálnej vzletovej hmotnosti.

Letisko Bratislava považuje prevádzku dvoch nezávislých paralelných dráh za výhodnejšie a kapacitnejšie riešenie, ako ponúka súčasný systém dvoch v strede sa križujúcich dráh. Tvrdia, že navrhované riešenie je príspevkom k zlepšeniu životného prostredia znížením hlukovej záťaže v Ivanke pri Dunaji, vo Vrakuni a Moste pri Bratislave. Dve križujúce sa dráhy eliminujú negatívne poveternostné vplyvy, najmä vplyv bočnej zložky vetra na štartujúce lietadlá, avšak z ich pohľadu ide o rizikový systém, lebo kríženie vytvára možné kolízne miesto. Letisko vidí svoj potenciál skôr v oblasti nákladnej leteckej prepravy a opravárenstva, ako v dynamickom rozvíjaní osobnej prepravy, o čom svedčia aj ďalšie požiadavky Letiska na vyhradenie priestorov letiska pre Cargo.

Ešte 15. mája sa konalo dorokovanie pripomienok k Návrhu Územného plánu regiónu – BSK, na ktorom Generálna riaditeľka sekcie civilnej leteckej a vodnej dopravy Ing. Radmila Valíčková uviedla, že Letisko Bratislava je dôležitým dopravným uzlom celoštátneho i celoeurópskeho významu, zároveň je definované v rámci TEN-T ako jediné letisko SR v tzv. základnej sieti TEN-T, pričom letiská tejto siete sú prioritné letiská z pohľadu transeurópskej a medzinárodnej leteckej prepravy, pri ktorých má byť zabezpečený ich ďalší trvalo udržateľný rozvoj vzhľadom na kapacitné možnosti.

Vzhľadom na to, že ako poslankyňa Z BSK som sa dorokovania mohla zúčastniť, tak som argumentovala, že požiadavka Letiska Bratislava na územnú rezervu pre paralelnú dráhu VPD 13-31 nie je súčasťou Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001, schválenej Nariadením vlády SR, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 a ani v dodatku z roku 2011. Chýba posúdenie strategického zámeru SEA a doloženie záverečného stanoviska ako podklad pre rozhodovanie MDVRR SR pre dokumentovanie verejného záujmu pre záväznú časť nového územného plánu Bratislavského samosprávneho kraja. Požiadavka na tretiu dráhu, resp. paralelnú dráhu VPD 13-31 s výhľadom zrušenia prevádzky na VPD 04-22 nebola zaradená medzi konfliktné uzly v rámci posudzovania SEA Konceptu UPN BSK. Zaradenie tak závažného strategického zámeru medzi záväzné regulatívy UPN BSK bez prerokovania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie dochádza k vylúčeniu účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia. MDVRR SR malo 8 rokov na to, aby zámer Letiska Bratislava prerokovalo v riadnom procese SEA, čo doteraz neurobilo. Po spracovaní SEA bude možné zámer na územnú rezervu prerokovať ako návrh dodatku nového územného plánu BSK. S treťou dráhou nesúhlasia ani starostovia Vajnor a Rače. Podpredseda BSK Ing. Martin Berta uviedol, že BSK bude v rámci vyhodnotenia pripomienok hromadnú pripomienku približne 600 občanov a starostov Vajnor a Rače akceptovať.

Generálna riaditeľka Ing. Valíčková na záver dorokovacieho konania konštatovala, že z vecného hľadiska MDVRR SR trvá na ponechaní územnej rezervy pre paralelnú VPD 13-31 v záväznej časti návrhu Územného plánu regiónu Bratislavský samosprávny kraj tak, ako je to uvedené v súčasnom návrhu. „Máme za to, že vyňatím územnej rezervy pre paralelnú dráhu 13-31 Letiska Bratislava zo záväznej časti nebude táto územná rezerva zo strany okolitých obcí viac rešpektovaná a tým MDVRR SR príde o možnú alternatívu rozvoja infraštruktúry letiska Bratislava. Tento zámer územnej rezervy pre 3. VPD je rezervným riešením a v súčasnej dobe nie je možné presne definovať podrobnosti. Nie je naším zámerom vylúčiť obyvateľstvo z procesov rozvoja letiska, akýkoľvek ďalší rozvoj a budovanie infraštruktúry podlieha zákonným povinnostiam a aj skúmanie dopadov na životné prostredie a obyvateľstvo je ich súčasťou“.

Ako ďalej? Schvaľovací proces nového územného plánu BSK sa riadi ustanoveniami stavebného zákona. Začal v roku 2009, postupne prešiel rôznymi štádiami, prerokovaniami a posudzovaniami. V súčasnosti sa proces nachádza vo finálnom štádiu. Rozporové konanie, ktoré musí BSK teraz podstúpiť s MDVRR SR, sa bude konať z titulu zásadných rozdielnych stanovísk orgánu štátnej správy a dotknutých občanov a starostov a musí dôjsť k dohode. Predpokladaný termín záverečného schvaľovania v Zastupiteľstve BSK je september 2013. Rozporové konanie zatiaľ nemá stanovený termín, bolo by však vhodné, ak by odovzdanú hromadnú pripomienku svojim podpisom podporili ďalší občania, čím sa posilní hlas dotknutej verejnosti. Aby sme neskončili tak, že sa dozvieme, že napriek snahe to nevyšlo .... a štátna moc, len z titulu svojho postavenia si presadí svoje.

Hárky si môžete stiahnuť z internetu, alebo Vám ich na vyžiadanie pošlem mailom.


RNDr. Anna Zemanová,
poslankyňa Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja


V texte je vložená ilustračná snímka

0 komentárov:

Zverejnenie komentára