Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

11.7.18
0
Týmto podávam ako účastník konania v súlade s §53 a §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie voči rozhodnutiu o umiestnení stavby č.j. 10957/19/2018/UPSP-PR zo dňa 02.07.2018 „Obytný súbor Dolný Slanec, Bratislava-Rača“. Vo worde nájdete odvolanie dostupné tu. 
Posledný termín na odvolanie mi vychádza 01.08.2018.


K danému rozhodnutiu mám tieto zásadné pripomienky:

1. Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané v rozpore so zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších prepisov (stavebný zákon), nakoľko nebol preukázaný súlad všetkých časti stavby s územným plánom Hl. mesta SR Bratislava a Územným plánom regiónu Bratislavského kraja.

A) Rozpor s územným plánom Hl. mesta SR Bratislava:

Rozhodnutie sa odvoláva na Záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti č. MAGS OUIC 52925/16-348085 zo dňa 16.08.2017 a následné Stanovisko dotknutého orgánu k námietkam účastníkov konania k stavbe „Obytný súbor Dolný slanec, Bratislava-Rača“, lokalita pri Horskej ul. Č. MAGS OUIC 39279/18-11818 zo dňa 06.04.2018.

V prvom rade treba uviesť, že v zmysle rozhodnutí sekčne nadriadeného Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (napr. č. 13415/2016/B625-SV/24515/Pek) predmetné záväzné stanovisko HM SR Bratislavy zo dňa 16.08.2017 bolo vydané ako záväzné stanovisko k investičnej činnosti s poukazom (okrem iného) na ustanovenie §4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého „obec pri výkone samosprávy usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci“. Aj keď sa obec (v danom prípade HM SR Bratislava) v rámci svojho záväzného stanoviska k investičnej činnosti mohla vyjadriť k investičnej činnosti na svojom území aj vo svetle územnoplánovacej informácie, obci (v danom prípade HM SR Bratislava) neprináleží v rámci územného konania, v ktorom nekoná ako stavebný úrad, záväzne sa vyjadrovať o tom, či návrh na umiestnenie stavby je v súlade s príslušnou územnoplánovacou dokumentáciou. Neexistuje žiaden osobitný predpis, ktorý by zakladal pôsobnosť obce ako dotknutého orgánu záväzne posudzovať súlad návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou, tak ako to predvídajú ustanovenia stavebného zákona upravujúce inštitút záväzného stanoviska.

Podľa § 140b ods. 1 prvá veta stavebného zákona „Záväzné stanovisko je na účely konaní podľa tohto zákona stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom predpisea podľa §140b ods. 2 stavebného zákona „Dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitným predpisom. Vo svojom záväznom stanovisku je povinný vždy uviesť ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého uplatňuje svoju pôsobnosť, a údaj, či týmto záväzným stanoviskom zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa tohto zákona.“. Z predmetného ustanovenia zákona o obecnom zriadení však pôsobnosť obce ako dotknutého orgánu posudzovať formou vydávania záväzného stanoviska súlad s územnoplánovacou dokumentáciou nevyplýva, pričom takéto pôsobnosť obce ako dotknutému orgánu nevyplýva ani z ustanovení stavebného zákona. Naopak, keďže takáto pôsobnosť neprináleží inému orgánu, v zmysle §37 ods. 2 stavebného zákona je úlohou práve stavebného úradu preskúmať súlad návrhu s príslušnou územnoplánovacou informáciou.

Z daného dôvodu nepovažujem za dostatočné vysporiadanie sa s pripomienkou o nesúlade daného návrhu stavby „Dolný Slanec“ s platným územným plánom Hl. mesta SR Bratislavy vetou, že „návrh je v súlade so záväznou časťou územného plánu mesta, čo je preukázané záväzným stanoviskom Hlavného mesta SR Bratislavy č. MAGS OUIC 52925/16-348085/18-11818 (sic!) zo dňa 16.08.2017, ktoré bolo potvrdené stanoviskom č. MAGS OUIC 39279/18-11818 zo dňa 06.04.2018“.

Moja zásadná námietka smerovala voči územiu, ktorým má viesť novonavrhovaná komunikácia SO 206 Miestna komunikácia, smer Horská – Račianska ul. (a súvisiace objekty SO 206.1 verejné osvetlenie komunikácie, SO 206.2 kábelová prípojka pre VO, SO 206.3 zatrubnenie jestvujúceho rigola a SO 206.4 odvodnenie navrhovaných komunikácií) a je vedené v územnom pláne ako vinice, číslo funkcie 1202, stabilizované územie.

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu – zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy. Ako je uvedené, funkčná plocha je 1202 vinice a teda aj dopravná či iná infraštruktúra má byť umiestňovaná pre obsluhu územia funkčnej plochy.

Komunikáciu funkčnej triedy C2 a kategórie MO 8,5/40 s osvetlením a odvodnením nie je v žiadnom prípade možné považovať za komunikáciu slúžiacu na funkčnú obsluhu viníc.

V popise regulácie územia –funkčná plocha 1202 – vinice nie je, na rozdiel napr. od funkčnej plochy 102 – malopodlažná zástavba, uvedené v podmienkach funkčného využitia plôch „dopravné a technické vybavenie“.  Nie je teda možné vykladať predmetnú  dopravnú vybavenosť pre obsluhu územia funkčnej plochy ináč ako dopravu pre obhospodárovanie a údržbu viníc. Aj pôvodný územný plán pred zmenami a doplnkami 02 stanovoval vozidlové komunikácie ako neprípustné.

Záväzné stanovisko č. MAGS OUIC 52925/16-348085 z 16.08.2017 mimo toho vôbec neposúdilo stavbu SO 206 vo vzťahu k územnému plánu, nakoľko je v stanovisku iba výklad málopodlažnej zástavby obytného územia, číslo funkcie 102, rozvojové územie, regulačný kód C, výklad k číslu funkcie 1202 nie je uvedený.

Mám jednoznačne za to, že funkčný kód 1202 jasne stanovuje, že v predmetnom území je možné viesť iba dopravnú infraštruktúru súvisiacu s funkciou (vinice) – to komunikácia funkčnej triedy C2 a kategórie MO 8,5/40 s chodníkom a verejným osvetlením nie je. Mimo toho umiestnenie tejto komunikácie v zmysle schválenej dokumentácie na násypoch znemožní dopravnú obsluhu viníc v hornej časti územia – tým je v priamom rozpore s funkčným využitím územia, keďže komunikácia SO 206 má dokonca negatívny vplyv na obsluhu územia funkčnej plochy viníc!

Nižšie uvádzam popis funkčných plôch v predmetnom území a aj popis funkčnej plochy 1202 – vinice v zmysle aktuálneho znenia územného plánu Hl. mesta SR Bratislavy.

Zároveň je potrebné uviesť, že následné Stanovisko dotknutého orgánu k námietkam účastníkov konania k stavbe „Obytný súbor Dolný Slanec, Bratislava Rača“, lokalita pri Horskej ul. č. MAGS OUIC 39279/18-11818 zo dňa 06.04.2018 žiadnym spôsobom sa exaktne nevyjadrilo k možnosti umiestnenia cestnej komunikácie v predmetnom území viníc (1202).  Uvádza sa v ňom, že „návrh komunikačnej siete v platnej územnoplánovacej dokumentácii neobsahuje rozvoj miestnych komunikácií III. a IV. triedy, tj. obslužných a prístupových komunikácií vo vnútri zón, ktoré sú predmetom podrobnejšieho riešenia pri zonálnych dokumentáciách, a ktoré sa navrhujú primerane k podmienkam a charakteru daného územia.“ Charakter daného sporného územia (jedná sa prioritne o parcely 7013/2, 7013/3, 7025/5, 7025/7, 7025/13 a priľahlé) je však „vinice“ – navrhnutá komunikácia v žiadnom prípade nie je primeraná k charakteru daného územia.

Zároveň je v predmetnom stanovisku uvedené, že návrh komunikačnej siete v platnej územnoplánovacej dokumentácií pozostáva najmä zo siete diaľnic a z vybranej komunikačnej siete, ktorej súčasťou sú cesty I., II. a III. triedy, ako aj miestne komunikácie I. a II. triedy. Podľa STN sa jedná o rýchlostné (A1 a A2), zberné (B1 a B2) a obslužné komunikácie C1 a komunikácie s vedením MHD. V samotnom stanovisku je však tiež uvedené (s.4), že „Obsluha územia MHD bude možná až po dobudovaní navrhovanej komunikácie ako spojnice Horskej a Malokrasňanskej“, čím samotné Hl. mesto SR Bratislava uvádza, že predmetná navrhovaná komunikácie SO 206 bude komunikácia s vedením MHD. Dané dávam iba do pozornosti, nakoľko to na skutočnosti, že funkčná plocha 1202 vinice neumožňuje inú dopravnú vybavenosť ako pre obsluhu územia funkčnej plochy, nič nemení – potvrdzuje to však námietku, že predmetná komunikácia SO 206 má byť využívané pre iné účely ako je uvedené v  územnom pláne Hl. mesta SR Bratislava.

Skutočnosť, že predmetná komunikácia SO 206 má byť využívaná na iný účel ako daný v územnom pláne je zrejmá zo samotného územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Obytný súbor Dolný Slanec“ č.j. 10957/19/2018/UPSP-PR, keď objekt SO 206 je súčasťou stavby „Obytný súbor Dolný Slanec“. V stanovisku  Hl. mesta SR Bratislava MAGS OUIC 39279/18-11818 zo dňa 06.04.2018 sa uvádza, že: „Vzhľadom na efektívne využívanie územia pre zaistenie dopravnej obslužnosti a obsluhy územia je potrebné a účelné ich prednostne a navzájom prepojovať, s najvyššou mierou dôležitosti a významu v systéme dopravnej vybavenosti, ale aj vzhľadom k tomu, že parametre prístupových komunikácií musia zodpovedať spôsobu budúceho využitia územia, pričom sa nespochybňuje dopravná vybavenosť pre obsluhu územia vo funkčnej ploche – vinice (aj to len v určitej časti územia). Práve z týchto dôvodov ale aj s dôrazom na najefektívnejšie využívanie dopravnej vybavenosti v danej lokalite je potrebné využívať existujúce koridory pre výstavbu základného najefektívnejšieho komunikačného systému pre dopravné pripojenie danej lokality, s prihliadnutím na potenciál a danosti územia, ale aj vrátane ich vzájomných vzťahov a väzieb.“

K danému je potrebné uviesť, že v danom území (širšie vzťahy) je práve za takýmto účelom v územnom pláne vedená rezerva pre dopravnú obsluhu územia – funkčná plocha 1130 ostatná ochranná a izolačná zeleň, kde územný plán umožňuje práve viesť dopravné stavby vrátane komunikácií. Daný koridor je dokonca vedený v územnom pláne ako územná rezerva pre Vonkajší polokruh Lamač-Galvaniho ulica a teda je možné danú stavbu naprojektovať tak, že môže byť dopravne obslúžená plne v súlade s územným plánom zámer „Dolný Slanec“.

Ako som uviedol vyššie, navrhovaná komunikácia SO 206 nielenže je v rozpore na časti územia – funkčná plocha 1202 – vinice s územným plánom Hl. mesta SR Bratislava, ale aj priamo v prípade realizácie dokonca zhorší dopravnú obslužnosť – údržbu viníc - pre sklon a hlavne potrebný násyp, ktorý rozdelí dané územie na dve časti.

B) Rozpor s územným plánom regiónu Bratislavského kraja (ÚPN R BSK):

V konaní tiež namietam rozpor danej stavby s územným plánom BSK, na základe stanoviska BSK č. 07490/2018/NP-1 zo dňa 06.06.2018  v ktorom uviedlo BSK, že žiada rešpektovať ÚPN R BSK, v znení zmien a doplnkov, najmä ustanovenie Záväznej časti – Infraštruktúra cyklistickej dopravy
-          Reg. Č. 8.30 Rešpektovať existujúce cyklotrasy a rezervovať priestory pre vytvorenie nových samostatných cyklotrás v sieti medzinárodných, národných a regionálnych cyklotrás, pričom za najvýznamnejšiu treba považovať:
-          Reg. Č. 8.30.5 Vinohradnícku cyklotrasu (048) Bratislava-Svätý Jur-Pezinok- Modra-Častá-Doľany (Národná cyklotrasa)

V prípade schválenia zámeru Dolný Slanec je potrebné doriešiť cyklotrasu ako segregovanú o šírke min. 3 m (podľa TP-085).

V územnom rozhodnutí č.j. 10957/19/2018/UPSP-PR zo dňa 02.07.2018 „Obytný súbor Dolný Slanec, Bratislava-Rača“  je však objekt SO 205 Predĺženie komunikácie na Horskej ulici umiestnené bez segregovanej cyklotrasy o šírke min. 3 m.V územnom rozhodnutí na stavbu „Dolný Slanec“ je v špecifických podmienkach rozhodnutia uvedené, že „v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie je potrebné rešpektovať existujúce cyklotrasy a rešpektovať koridor národnej cyklotrasy ako segregovanej o šírke min. 3 m (národná cyklotrasa reg. Č. 8.30.5 Vinohradnícka cyklotrasa 048)“

Predmetná súčasne umiestnená stavba SO 205 Predĺženie komunikácie na Horskej ulici však neumožňuje umiestniť segregovanú cyklotrasu o šírke min. 3m  a nie je možné ju umiestniť bez zmeny predmetného územného rozhodnutia, keďže ide o zásadnú požiadavku a zmenu. Umiestňovať segregovanú cyklotrasu o šírke min. 3 metre pri svahovitosti daného územia a tiež pri spôsobe umiestnenia napojenia objektu SO 206 na SO 205 bez jej predošlého umiestnenia v územnom konaní nie je možné. Mám za to, že táto podmienka je v rozpore so stavebným zákonom a účelom rozdelenia územného a stavebného konania.

Zároveň v tejto časti je vysporiadanie sa stavebného úradu s pripomienkami nedostatočné, na s. 48 predmetného územného rozhodnutia je uvedené, že „stavebný úrad na základe predloženej dokumentácie v úrovni spracovania pre územné konanie nemôže jednoznačne potvrdiť, že nie je zapracovaný cyklochodník a nie je rešpektovaná cyklotrasa R33, nakoľko uvedený priestor v projektovej dokumentácií, ktorý je vymedzený v predmetnej časti komunikácie je v dostatočnej šírke pre riešenie všetkých druhov dopravy (motorová aj nemotorová spolu s pešou).“

Dané tvrdenie stavebného úradu je však v rozpore s predloženou projektovou dokumentáciu, ktorá je súčasťou spisu a na základe ktorej bola stavba SO 205 umiestnená – vo výkrese je uvedená šírka komunikácie 7 metrov (v prípade obojsmernej komunikácie je to na hrane normy) a chodník šírky 2 metre – v koridore o šírke 9 metrov nie je žiadnym spôsobom možné umiestniť segregovaný cyklochodník o šírke 3 metre.

Dané stanovisko stavebného úradu, že „nemôže jednoznačne potvrdiť“ je tiež v priamo rozpore s §32 Zákona č. 71/1967 Zb. (Správny poriadok) podľa ktorého správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.“ A zároveň v rozpore s §46 32 Zákona č. 71/1967 Zb. (Správny poriadok) podľa ktorého rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.“


2. Stavbu SO 206.3 Miestna komunikácia, smer Horská- Račianska ul. – zatrubnenie jestvujúceho rigola nie je v schválenej forme možné považovať za dostatočnú najmä vo vzťahu k vytápanie Račianskej ulice (posledné udalosti 06.06.2018 a 06.07.2018). A nie je možné súhlasiť s tým, že výstavba potrubia ZR1 si vyžiada mierne vylepšenie existujúceho stavu. Pôvodná nádrž sa podľa návrhu kvôli návrhu cesty bude musieť zmenšiť a náhradou za toto zmenšenie má byť nová nádrž VON.
Súčasný stav retencie územia je nedostatočný a spôsobuje zatápanie nižších polôh komunikácie Račianska – vybudovanie komunikácie SO 206 tento stav môže iba zhoršiť a navrhované vsakovacie šachty v počte 14 ks na úrovni dvojročného 15 minútového dažďa sú v tejto oblasti nedostatočné – ani zvojnásobenie ich kapacity problém nevyrieši. Dané technické riešenie je možné považovať za nedostatočné.

3. Pri množstve zrážok v danom území počas intenzívneho dažďa (aký bol napríklad v čase 06.06.2018 alebo 06.07.2018) je dôvodný predpoklad, že navrhované vodozádržné opatrenia priamo v projekte Dolný Slanec (teda nielen v prípade komunikácií) budú nedostatočné a veľká časť dažďových vôd nezostane v území, ale môže spôsobovať lokálne povodne. Žiadam, aby bol v novom územnom konaní vyžiadaný aktuálny geologický a hydrogeologický posudok. Retencia daného územia je pre typ podlažia minimálna a navrhované riešenia nie je možné považovať za dostatočné.  Podľa stanoviska BVS, a.s. č. 15567/4020/2017/1-lz zo dňa 19.04.2017 odvádzanie všetkých dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku z celého riešeného územia musí byť vyriešené mimo verejnú kanalizáciu. Táto požiadavka nebola v územnom rozhodnutí dostatočne neplnená.

4. V rozhodnutí o umiestnení stavby „Obytný súbor Dolný Slanec, Bratislava-Rača“ je uvedené stanovisko stavebného úradu, ktorý uvádza, že „v konaní si uplatňovali účastníci konania aj rovnaké pripomienky ako v posudzovacom procese. Tí účastníci konania, ktorých účasť vyplynula z procesu posudzovania si uplatňovali aj pripomienky, ktoré nemajú spoločného menovateľa životné prostredie.“.  K danému uvádzam, že žiaden zákon nerozlišuje účastníkov povoľovacích konaní podľa spôsobu, ako im toto účastníctvo vzniklo. Práva účastníkov, ktorým vzniklo účastníctvo podľa zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sú totožné ako napr. práva majiteľov priľahlých nehnuteľností.

5. Nakoľko Záverečné stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2017/010966/LUP zo dňa 02.03.2017 v podmienkach rozhodnutia stanovilo jednak podmienku súladu s územným plánom a zároveň stanovilo dve možnosti dopravného napojenia zámeru Dolný Slanec v rozpore s aktuálnym územným plánom, realizácia daného zámeru je možná iba za splnenia jednej z dvoch alternatív:

a)       Zmena územného plánu v časti funkčnej plochy 1202 vinice, ktorá by umožňovala vybudovanie komunikácie aj pre inú obsluhu ako obsluhu funkčnej plochy
b)      Zmena navrhovanej činnosti a napojenie zámeru Dolný Slanec v oblasti územnej rezervy pre Vonkajší polokruh Lamač-Galvaniho ulica (funkčná plocha 1130)

Vo vzťahu k predmetnému územiu a jeho širších vzťahov je najvhodnejšie a jedine reálne možné riešenie napojenie zámeru na Vonkajší polokruh Lamač-Galvaniho. Pokiaľ nebude vedené dopravné napojenie na zámer Dolný Slanec v tejto lokalite, považujem zámer za nerealizovateľný.K danému je potrebné uviesť, že v danom území (širšie vzťahy) je práve za takýmto účelom v územnom pláne vedená rezerva pre dopravnú obsluhu územia – funkčná plocha 1130 ostatná ochranná a izolačná zeleň, kde územný plán umožňuje práve viesť dopravné stavby vrátane komunikácií. Daný koridor je dokonca vedený v územnom pláne ako územná rezerva pre Vonkajší polokruh Lamač-Galvaniho ulica a teda je možné danú stavbu naprojektovať tak, že môže dopravne obslúžiť plne v súlade s územným plánom zámer „Dolný Slanec“.

6. Z procesného hľadiska bolo dané rozhodnutie zverejnené dňa 03.07.2018 na úradnej tabuli – webovom sídle www.raca.sk s prílohou grafického znázornenia umiestnenej stavby, táto príloha však nebola opečiatkovaná a ani nebolo uvedené, kto ju vytvoril. Následne dňa 05.07.2018 bola celá verejná vyhláška zamenená za rozhodnutie bez uverejnenej grafickej prílohy. Daným bolo porušené ustanovenie §39a stavebného zákona, podľa ktorého sa umiestnenie stavby vyznačí v grafickej prílohe územného rozhodnutia. Nakoľko územné rozhodnutie bolo vyvesené verejnou vyhláškou neúplné, účastníci konania nemali dostatočné podklady k zaujatiu stanoviska.

Z vyššie uvedených dôvodov žiadam, aby rozhodnutie o umiestnení stavby „Obytný súbor Dolný Slanec, Bratislava-Rača“ č.j. 10957/19/2018/UPSP-PR zo dňa 02.07.2018 bolo zrušené a vrátené na nové konanie.

Mgr. Michal Drotován


0 komentárov:

Zverejnenie komentára