Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

29.7.13
0
Ministerstvo životného prostredia zverejnilo správu o hodnotení EIA zámeru "Obytný súbor Malé Krasňany (pôvodne Pod vinohradom). Uvedenú správu je možné pripomienkovať do 25.08.2013 písomne alebo doručením do podateľne Ministerstva ŽP SR, Nám. Ľ. Štúra, 812 35 Bratislava.

Týmto dávam nižšie uvedené pripomienky k správe o hodnotení činnosti zámeru „Obytný súbor Malé Krasňany  (Pod vinohradom)“,  ktorá bola zverejnená na stránke www.envirportal.sk - http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-pod-vinohradom-bratislava. Pripomienky nadväzujú na moje pripomienky v predošlých fázach posudzovania vplyvov na životné prostredie.

  1. Požadujem upresniť predpokladaný počet obyvateľov daného obytného súboru, nakoľko v správe a prílohách sú zmätočné informácie. Variant 1 hovorí o 806 obyvateľoch, nový variant 2 o 568 obyvateľov, vyjadrenie BVS k potrebe zásobovania pitnou vodou hovorí však až o 1099 obyvateľoch a 10 zamestnancov. Projekt sa výrazne nezmenil (pokles bytov z 313 na 305 ale naopak nárast apartmánových bytov z 138 na 154). Žiadam vysvetliť, akým spôsobom bol znížený počet obyvateľov a aký je teda skutočný predpoklad počtu obyvateľov daného projektu.
  2. Požadujem upresniť výpočet parkovacích miest podľa STN a uviesť spôsob výpočtu. Podľa variantu 1 má ísť o 645 parkovacích miest, pri variante 2 už o 671 parkovacích miest (pri údajnom poklese obyvateľov projektu z 806 na 568 obyvateľov),  dopravná štúdia už hovorí dokonca o počte 883 parkovacích  miest. Požadujem uviesť skutočný počet parkovacích miest.
  3. Požadujem informáciu od Ministerstva životného prostredia SR, z akého dôvodu v mojich pripomienkach z 18.02.2013 nebola uvedená moja požiadavka „o znížení počtu bytov (vrátane tzv. apartmánov, čo sú de facto tiež byty a ide iba o obchádzanie indexov a funkčných kódov územného plánu)“. S daným návrhom sa navrhovateľ nevysporiadal. Navrhovaný variant 2 je  objemovo ešte horší ako pôvodný variant (nárast počtu apartmánov, nárast zastavanej plochy, výrazný pokles plochy zelene, nárast podlahovej plochy, nárast plochy funkcie bývania, nárast počtu parkovacích miest). Navrhovateľ dostatočne nezdôvodnil, prečo je ním navrhovaný variant 2 vhodnejší z hľadiska posudzovania vplyvov na životného prostredie. Pozitívne je možné hodnotiť nárast vzrastlej zelene, celkovo však navrhovaná zeleň vo Variante 2 výrazne klesla. Požadujem zvýšiť objem navrhovanej zelene na minimálne úroveň Variantu 1.
  4. Návrh nakladania s dažďovou vodou nie je dostatočný, nerieši prívalové dažde a tiež nevyužíva dažďovú vodu v zmysle projektov 21. storočia (napr. ako úžitkovú vodu, na chladenie budov atď.)
  5. Požadujem doplniť do projektu tzv. zelené strechy a výraze zvýšiť množstvo zelene.
  6. Požadujem doplniť cyklotrasy v celom projekte a nielen na jeho okraji a vytvoriť väčšie množstvo verejný priestorov (podľa návrhu v projekte sa nemá nachádzať ani jedno športové ihrisko!).
  7. Požadujem v ďalších stupňoch konania riešenie vykurovania a chladenia budov v zmysle minimálnej energetickej náročnosti (tzv. pasívne domy) a orientovať tieto domy a byty prioritne na slnečnú časť. Tiež požadujem doplnenie katalyzátorov a zachycovačov tuhých látok na celý ventilačný systém podzemných parkovísk.
Pripomienky k projektu je možné zasielať do 25.8.2013 na Ministerstvo životného prostredia SR.

Mgr. Michal Drotován
poslanec MZ Bratislava - Rača0 komentárov:

Zverejnenie komentára