Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Bratislavský samosprávny kraj ako orgán územného plánovania podľa § 16 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v súlade s ustanoveniami § 18 stavebného zákona obstaráva Územný plán regiónu - Bratislavský samosprávny kraj (ÚPN R BSK). V súlade s ustanoveniami § 22 stavebného zákona uskutočňuje v termíne


od 25.02.2013 do 27.03.2013
prerokovanie
Návrhu územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj.

Verejné prerokovanie návrhu s odborným výkladom spracovateľa ÚPN R BSK sa uskutoční
13.03.2013 o 17.00 hod.
v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská ul. 16, Bratislava.

So spracovaným materiálom sa máte možnosť oboznámiť počas doby prerokovania na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja, odbore územného plánu, GIS a ŽP, Sabinovská ul. 16, Bratislava.

Návrh územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj je zverejnený na internetovej stránke úradu www.bratislavskykraj.sk.

Vaše stanovisko môžete zaslať v termíne do 27.3.2013 na adresu: Bratislavský samosprávny kraj, odbor územného plánu, GIS a ŽP, Sabinovská ul. 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava. Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.


0 komentárov:

Zverejnenie komentára