Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

15.1.19
0
List starostovi Michalovi Drotovánovi zo 14.1.2019.

Vážený pán starosta Mgr. Michal Drotován,
chcel by som Vás požiadať o vypracovanie materiálu o rozostavaných investíciách v MČ Rača k 31. XII. 2018.

Materiál by mal obsahovať tieto údaje:

1. Názov stavby.
2. Bolo výberové konanie na dodávateľa, alebo bola revitalizácia?
3. Rozpočtové náklady, názov dodávateľa.
4. Bola uzatvorená zmluva na revitalizáciu stavby?
5. Termín začatia a dokončenia stavby.
6. Bol vypracovaný harmonogram výstavby? Ako sa plnil k 31. XII. 2018?
7. Meno stavbyvedúceho a stavebného dozora.
8. Z akých zdrojov bola stavba financovaná (eurofondy, MČ Rača)?
9. Aká finančná čiastka bola prestavaná k 31. XII. 2018?
10. Je v zmluve dohoda o záručnej dobe (býva 3 roky a viac)?
11. Je na stavbe vedený stavebný denník?
12. Je na stavbe dodržiavaná a kontrolovaná bezpečnosť práce?
13. Sú dodávateľovi uhradené realizované práce, alebo je prefakturácia?
14. Sú v zmluve o dielo zahrnuté penále za nedokončenie stavby v termíne?

Navrhujem, aby boli kontrolné dni na stavbách robené 1x mesačne. Na MŠ Novohorská 1x za 2 týždne. Bolo by sa zistilo skorej, že stavba nebude dokončená v zmluvnom termíne. Vyhovárať sa na objektívne dôvody, že firma skrachovala, neobstojí.

Nedalo sa tomu predísť?
Kto je zodpovedný?

Ing. Milan Depeš
Karpatské námestie 25, Bratislava-Rača


0 komentárov:

Zverejnenie komentára