Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Územné konanie sa začalo a MÚ Rača spolu s developerom žiaľ zavádzajú verejnosť. Na jednej strane MÚ deklaruje boj o zníženie objemu projektu a na druhej sa ani nenamáha využiť možnosti vyplývajúce z posudzovania EIA, ktoré môžu limitovať developera v jeho činnosti.

Stačí pritom iba trvať na splnení podmienok podľa kapitoly VI.3 . záverečného stanoviska MŽP. Preto som ešte 17.1. 2017 podal "námietky a pripomienky k návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Obytný súbor Rínok Rača k ústnemu pojednávaniu spojenému s miestnym zisťovaním".

Podmienky záverečného stanoviska sú totiž záväzné a ich dodržanie považujem za prejav úcty k právnemu štátu ako aj k samotných obyvateľov MČ Rača.   

Tu sú moje zásadné pripomienky, ktoré som podal na MÚ Rača:

Ministerstvo životného prostredia SR vo svojom záverečnom stanovisku č. 1655/2016-3.4/ak zo dňa 22. 03. 2016 súhlasilo s realizáciou navrhovanej činnosti "OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK RAČA, BRATISLAVA" v realizačnom variante podľa kapitoly VI..2. záverečného stanoviska a za podmienok podľa kapitoly VI.3. záverečného stanoviska.

Žiadam preto splniť podmienky podľa kapitoly VI.3 . záverečného stanoviska MŽP, špeciálne odborne vydokladovať (predložiť jasné a konečné projektové riešenie) a splniť nasledovné opatrenia a podmienky na prípravu, realizáciu a prípadne na ukončenie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ako podmienky začatia územného konania:
 1. Pri návrhu terénnych a krajinárskych úprav v rámci celého plánovaného areálu a jeho okolia používať len pôvodné (autochtónne) druhy rastlín.
 2. V spolupráci s hlavným mestom SR Bratislava a mestskou časťou Bratislava – Rača optimalizovať hmotovo - kapacitné riešenie posudzovaného areálu vo väzbe na plnenie regulatívov (IZP, IPP, KZ).
 3. V plánovanom objekte D3 optimalizovať odstup medzi existujúcim bytovým domom a navrhovanou stavbou.
 4. Optimalizovať podlažnosť objektu A l. 
 5. V spolupráci s hl. mestom SR Bratislava a mestskou časťou Bratislava – Rača v projektovej dokumentácii pre územné konanie ako samostatný objekt navrhnúť "PredÍženie ľavého odbočovacieho pruhu zo Žitnej ul. na Hečkovu" a preukázať na základe stanovísk správcu komunikácie a majetkovo - právneho vysporiadania jeho realizovateľnosť.
 6. V projektovej dokumentácii pre územné konanie navrhnúť dopravné riešenie v priestore križovatky Barónka / Kubačova ulica tak, aby tu bola možnosť odbočenia na ulice Oblačná, Hybešova zo všetkých smerov.
 7. V prípade, ak je pripravovaný zámer "LBG Aréna" zahrnutý do objemov dopravy "iných zámerov" a má záväzné stanovisko mesta, resp. rozhodnutie o umiestnení stavby, zahrnúť ho do dopravno-kapacitného posúdenia v rámci DIŠ predmetného areálu.
 8. Pri odvádzaní vôd z povrchového odtoku preferovať retenčné nádrže a vsakovanie. Pre tieto účely vypracovať samostatný hydrogeologický posudok, na základe ktorého bude určené akú plochu územia bude možné odvodniť v rámci celého areálu. Zvyšok bude odvedený do dažďovej kanalizácie.
 9. V rámci územného konania predloží navrhovateľ vyjadrenie DPB k dostatočnej kapacite MHD.
 10. Preveriť u správcu svetelne signalizačných zariadení na križovatkách zahrnutých do simulácie možnosť úpravy signálnych plánov na hodnoty podľa výsledkov simulácie v praxi. 

Keďže na základe stanovísk dotknutých subjektov vyplynuli nové skutočnosti, žiadam tiež: 
 • Zahrnúť a aktualizovať simuláciu dopravnej situácie aj s absolútnou preferenciou električiek na križovatke č. 339 (Žitná – Hečkova), ako požaduje Dopravný podnik Bratislava vo svojom vyjadrení k projektu stavby pre územné rozhodnutie.
 • V prípade, ak z nejakého dôvodu nebude realizovaný odbočovací smer vľavo z Kubačovej na Strelkovu s pokračovaním na Hybešovu a Oblačnú, žiadam o prepracovanie a aktualizáciu dopravnej štúdie. Odôvodnenie: V prípade, že Z dopracovania DIŠ o rannú špičku vyplynulo, že prístupové komunikácie budú prejazdné s tým, že program pri prerozdeľovaní dopravy preferoval iné smery ako pri poobednej špičke. Na základe odporu, ktorý vytvára pre novú generovanú dopravu hlavný cestný ťah, boli menšie intenzity dopravy  alokované na Kadnárovú a Hečkovú a väčšie na Hybešovu. Bližšie v kapitole C posudku.
 • Štúdia na ochranu intravilánu Mestskej časti Bratislava – Rača pred záplavami (Bratislava, marec 2008) konštatuje, citujem: „Je možné konštatovať, že súčasný stav kanalizačnej siete nevyhovuje platným predpisom a nie je možné uvažovať s pripájaním akýchkoľvek vôd (aj splaškových!) do súčasnej kanalizačnej siete.“ Zo štúdie vyplýva, že stoková sieť je preťažovaná a hrozí výron vody na terén. Žiadam preto podmieniť pokračovanie  územného konania zámeru až po odstránení nedostattkov kanalizačnej siete a aktualizácie predmetnej štúdie (časť štúdie je priložená k pripomienkam ako príloha č. 1). 

Ďalej, žiadam splniť nasledovné  stanoviská záverečného stanoviska č. 1655/2016-3.4/ak  zo dňa 22. 03. 2016, ktoré MŽP akceptovalo:
 • Rokovať ďalej o tzv. hmotovo - kapacitných ukazovateľoch. Navrhujem preto redukciu plochy nadzemnej podlažnej plochy na polovicu oproti návrhu v zámere a taktiež redukciu počtu bytov na polovicu oproti hodnote uvádzanej v zámere.
 • Vyriešiť vzdialenosť a podlažnosť objektu D3 k spokojnosti obyvateľov na Plickovej ulici.
 • Doriešiť priestor medzi NKD a objektami C3 a D4 tak, aby vizuálne vynikol objekt Nemeckého kultúrneho domu.

Zároveň uvádzam, že ako účastník konania naďalej trvám na to, že predmetný zámer Rínok Rača nie je pre dané územie vhodný a s jeho realizáciou v predloženej forme nesúhlasím. Žiadam minimalizovať objem výstavby čo do nadzemnej podlažnej plochy a počtu bytov na polovicu. 

V Bratislave dňa 17.1.2017 Ing. Rastislav Turanský0 komentárov:

Zverejnenie komentára