Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

25.4.16
0
Vážená pani Virsíková,

chceme týmto podať sťažnosť proti vášmu rozhodnutiu, ktorým ste umožnili staviteľovi z ulice Piesková začať s výstavbou múru, ktorým si ohradzuje dúfame svoj pozemok. (Keďže stavba nie je označená, nevieme, akým rozhodnutím a ani meno staviteľa. Ale iste nie je pre Vás problém to zistiť).

Týmto múrom totiž zasahuje do prístupovej cesty k vinohradom do takej miery, že znemožňuje prístup ostatných vinohradníkov k svojim viniciam obvyklou cestou.Je to už vaše druhé rozhodnutie, ktorým ignorujete práva a potreby vinohradníkov v tejto lokalite. Prvým bolo povolenie výstavby rodinného domu na rozhraní Pieskovej a Drozdovej bez toho, aby bol stavebník povinný umožniť prístup k vinohradom na Záhumeniciach, čím ostal jediný prístup od Lisovne. Ten aj stavitelia rodinných domov na Pieskovej hojne využívali pri výstavbe svojich domov, napriek tomu, že s ťažkými nákladiakmi plnými stavebného materiáli lietali po súkromných pozemkoch vinohradníkov. Až po dôraznom odpore bola osadená značka na Lisovni so zákazom vjazdu vozidiel nad 3,5 tony..Prístupové cesty k vinohradom vznikli tým, že vinohradníci odstúpili v prospech spoločnej potreby dostať sa k vinohradom časť svojich pozemkov.. Pokiaľ by sa vinohradníci začali správať ako staviteľ z Pieskovej, nedostal by sa ani jeden k svojmu vinohradu a nedostali by sa domov napríklad ani obyvatelia Drozdovej a stavitelia nad ňou, pretože cesta, ktorá tam je, pokiaľ vieme, patrí k vinohradom, t. j. vinohradníkom..

Týmto preto dôrazne protestujeme proti tomu, aby bola výstavba uskutočnená zamýšľaným spôsobom a žiadame, aby bolo rešpektované právo vinohradníkov na prístup k svojím vinohradom. Právo jedného predsa nemôže pošliapavať práva iných. Ak aj staviteľovi pozemok patrí, je povinný, tak ako všetci ostatní vlastníci okolitých pozemkov, umožniť prístup k ich pozemkom! A to ak už nie na základe ničoho iného, ale určite na základe zvykového práva, slušnosti, zdravého rozumu či dobrých mravov!

Boli by som radi, keby ste po dlhej dobe Vášho pôsobenia v úrade konečne pochopili, že Rača je vinohradnícka oblasť so svojimi zvykmi a tradíciou, ktoré svojimi rozhodnutiami narúšate a uprednostňovaním práv „prisťahovalcov“ pred domácimi spôsobujete vzájomnú nevraživosť a problémy.

Včera napríklad sused zavolal v tejto veci políciu a podal oznámenie, ktoré zrejme bude riešené a verte, že majiteľ susediaceho vinohradu so stavbou tiež nebude nadšený!!!

S pozdravom

Hutárová Kvetoslava
Polák Emil
Poláková Valéria
Pri vinohradoch 71
Bratislava


Dodatok z 25. apríla 2016:

Na našu sťažnosť pani Virsíková dodnes nezareagovala.

Kópia sťažnosti bola zaslaná aj poslancovi MZ Michalovi Drotovánovi a ten sa tiež opýtal pani Virsíkovej, čo sa to deje. Dostal odpoveď v zmysle, že ak by chceli stavať na predmetnom pozemku, nedá sa nič robiť, ale že stavba tohto plota povolená nie je...

Virsíková Iveta, Ing. arch. <iveta.virsikova@raca.sk>
6. apríla 2016 16:22

Prajem dobrý deň,
včera sme zrealizovali na mieste obhliadku.

Pozemok parc. č. 256/112 trvalý trávnatý porast je vo vlastníctve Andreja Langa, stavebníka rodinného domu na priľahlých pozemkoch. Uvedený pozemok si kúpil od pôvodného vlastníka za účelom zväčšenia si priľahlého pozemku k rodinnému domu. Pozemok je súčasťou územia určeného na výstavbu rodinných domov. Zatiaľ tam nie je žiadny plot vybudovaný, len vykopaná ryha, ktorá má byť dnes zasypaná.

Po právnej stránke sa v katastri nehnuteľností nenachádza žiadna komunikácia, ktorá by obmedzovala vlastníka pozemku v jeho využívaní na zakúpený účel. Mestská časť nemôže zasiahnuť do ústavou chránených práv k vlastníctvu. Problémom v danom území je, že pozemky užívané ako vinohrady neprešli pozemkovými úpravami a teda sa nevyužívajú, neobrábajú výlučne v rámci vlastníckych hraníc pozemkov.

Celé územie je určené na zastavanie a postupne sa predáva. Do predaja a kúpi pozemkov taktiež nemôže mestská časť zasahovať. Okolitý vlastníci pozemkov tvrdia, že im vlastník pozemku parc. č. 256/112 obmedzil výkon vinohradníckych prác. Keďže však poľná cesta právne vôbec neexistuje, domáhania sa zabezpečenia prechodu cez súkromnú parcelu môže vyriešiť výlučne rozhodnutie príslušného súdu. Stavba oplotenia v dotyku s vinohradmi v danej časti nie je povolená.

S pozdravom
Virsíková

Jamu pripravenú na výstavbu o dva dni zasypali.

Tento prípad môže slúžiť ako príklad toho, že všímavosť k okoliu nie je zbytočná a že sa treba brániť, lebo inak máme po vinohradoch. Nebyť poslanca Michala Drotována, tak ten plot tam možno stojí.

Týmto ďakujeme pánovi Drotovánovi za pomoc.

Kvetoslava HutárováSúvisiaci odkaz:

Zachráňme račianske vinice!

0 komentárov:

Zverejnenie komentára