Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

30.3.16
1

PRVÁ PRIEBEŽNÁ SPRÁVA
komisie pre prešetrenie opodstatnenosti a výhodnosti zámeny pozemkov
navrhnutej spoločnosťou Intercom Development s.r.o.
a týkajúcej sa projektu Radničné námestie

 

Adresáti správy: poslanci Miestneho zastupiteľstva (MZ) a starosta Mestskej časti (MČ) Bratislava Rača Peter Pilinský (ďalej len starosta), poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) a primátor Ivo Nesrovnal (ďalej len primátor), ako aj obyvatelia Hlavného mesta SR Bratislavy.

Autori správy: členovia komisie v zložení:

Viktor Bielko, trvale bytom Závadská 4, 831 06 Bratislava – predseda OZ Priatelia Rače
Alexander Marčan, trvale bytom Závadská 16, 831 06 Bratislava
Peter Mazúr, trvale bytom Závadská 14, 831 06 Bratislava
Martin Rybák, trvale bytom Závadská 2, 831 06 Bratislava (18.2.2016 nahradil Ing. Magdu Sulanovú)
Pavel Sibyla, trvale bytom Černockého 3, 831 53 Bratislava – výkonný riaditeľ nadácie Zastavme korupciu

Komisia vznikla 25.1.2016 a jej mandát je vymedzený Vyhlásením Verejného zhromaždenia (VVZ) obyvateľov MČ Bratislava Rača zo dňa 15.1.2016. Na správe sa ako konzultanti a spolupracovníci podieľajú aj viacerí obyvatelia MČ Bratislava Rača a hlavného mesta SR Bratislavy.

Komisia v správe zhrnula zatiaľ dostupné fakty a dokumenty a posúdila výhodnosť zámeny, ktorú navrhla spoločnosť INTERCOM Development s.r.o. (ďalej len investor) Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislava a Mestskej časti Rača (ďalej len mesto) ako správcom pozemkov navrhnutých do zámeny.

Komisia v správe predkladá návrh ako vybudovať park a usporiadať pomery v lokalite Radničné námestie bez zámeny pozemkov a výhodne pre mesto aj investora.

Správa nahrádza správu z 15.2.2016. Odstraňuje nepresnosti a chyby spôsobené časovou tiesňou, uvádza nové zistenia a upresňuje závery a odporúčania komisie. Predložená má byť na zasadnutí MZ dňa 8.3.2016.

Konečná správa bude vypracovaná po predložení všetkej požadovanej dokumentácie MÚ Rača a po získaní rozhodnutí prokuratúry a stavebnej inšpekcie.


ZHRNUTIE


A. ZÁVERY KOMISIE

1.   Zámena pozemkov je pre mesto neopodstatnená, nevýhodná a riziková.
2.   Park je možné vybudovať výhodne pre obe strany bez zámeny pozemkov.
3.   Investor na časť pozemkov mesta pravdepodobne protiprávne umiestnil svoje stavby.
4.   Investor sa zámenou pozemkov pravdepodobne snaží zlegalizovať konanie opísané v bode 3.

B. POŽIADAVKY KOMISIE

1.  Konzultovať a zohľadňovať závery, požiadavky a odporúčania komisie.
2.  Prizývať komisiu na rokovania so zástupcami investora a spoločnosti Retkins s.r.o.

C. ODPORÚČANIA KOMISIE

1.  Zamietnuť návrh investora na zámenu pozemkov.
2.  Zamietnuť návrh starostu vrátiť pozemky do správy mesta.
3. Zaviazať starostu predložiť analýzu o výhodnosti zámeny pozemkov.
4.  Zaviazať starostu iniciovať verejné rokovanie o parku a usporiadaní pozemkov.
5.  Zaviazať starostu prerokovať s investorom a obyvateľmi riešenie bez zámeny pozemkov:
5.1   Mesto a investor dohodnú vyvážený spoločný projekt „Park s detským ihriskom“.
5.2   Mesto predá investorovi pozemky mesta pod parkovacími státiami investora.
5.3   Mesto predá investorovi pozemky mesta pod budovami investora.

5.4   Investor po ukončení Zmluvy o nájme pozemkov vráti zvyšné pozemky mestu.I.     ZÁVERY, POŽIADAVKY A ODPORÚČANIA KOMISIE

A. ZÁVERY KOMISIE


Po preskúmaní doteraz získaných dokumentov a faktov komisia dospela k týmto záverom:

1.   Zámena pozemkov podľa návrhu investora je pre mesto neopodstatnená, nevýhodná a riziková.
Dôvody:
1.1  Priama finančná strata zo zámeny pozemkov vyčíslená komisiou na základe ňou obstaraného znaleckého posudku je pre mesto 479 181 €. Vo zverejnenom návrhu zámeny investor vyčíslil naopak pre mesto zisk 480 502 €.
1.2  Náklady mesta na dokončenie a údržbu parku a detského ihriska podľa odhadov zaťažia mesto v prvom roku čiastkou 130 000 - 250 000 €, za 10 rokov čiastkou 400 000 - 520 000 €. Investor vo svojom návrhu tieto parkom a zámenou vyvolané náklady neuviedol.
1.3  Zvyšné pozemky mesta zámena rozdrobí a zníži ich hodnotu. Takýto vývoj v zóne Radničné námestie vyhovuje budúcim záujmom investora a je proti dlhodobým záujmom mesta a obyvateľov.
1.4  Mesto stratí právo spolurozhodovať o veľkej časti dotknutého územia. Tým sa výrazne zvýši riziko, že investor ako nový vlastník pozemkov nebude brať ohľad na verejný záujem ani na oprávnené záujmy obyvateľov zóny Radničného námestia a bytových domov na ulici Závadská.
1.5  Komisia považuje počínanie investora za dlhodobo nedôveryhodné a rizikové. Investor
1.5.1  realizuje projekt Radničné námestie kontroverzným spôsobom;
1.5.2  predkladá jednostranne pre seba výhodný návrh;
1.5.3  vytvára nátlak na poslancov a obyvateľov mesta;
1.5.4  dezinformuje verejnosť a poslancov;
1.5.5  zneužíva svoje prepojenie na televíziu TA3;
1.5.6  utajuje dôležité okolnosti súvisiace so zámenou;
1.5.7  odčleňuje z parciel vo vlastníctve mesta pozemky, o ktoré má záujem.

2.   Park je možné vybudovať výhodne pre obe strany bez zámeny pozemkov.
2.1  Komisii nie je známy žiadny dokument, ktorý investora oprávňuje podmieňovať výstavbu parku zámenou pozemkov.
2.2  Terajšia výstavba je už na hranici regulatívov územného plánu. Ďalšia výstavba by znížila index zelene, kvalitu bývania a hodnotu aj cenu bytov. Vybudovanie parku naopak index zelene, kvalitu bývania a hodnotu aj cenu bytov zvyšuje. Takéto riešenie je v záujme investora aj mesta.
2.3  Park s výmerou 3 600 m2 sa dá vytvoriť len spojením pozemku investora s výmerou 2 300 m2 a pozemku mesta s výmerou 1 300 m2. Vybudovať sa dá ako spoločný projekt s vyváženými vkladmi výhodný pre obe strany: investor park vybuduje, mesto zabezpečí jeho dlhodobú údržbu.

3.   Investor na časť pozemkov mesta, ktoré chce zámenou získať, pravdepodobne protiprávne umiestnil svoje stavby (napríklad na parcely č. 738/107, 674/43, 674/91 a ďalšie).
3.1  Uvedená skutočnosť poukazuje na porušovanie Zmluvy o nájme pozemkov, ako aj podmienok stavebného povolenia investorom. Dokumenty preukazujúce užívacie právo mali byť súčasťou žiadosti o stavebné povolenie. Stavebný úrad existenciu takýchto dokumentov nepreukázal.
3.2   OZ Priatelia Rače v tejto veci podalo v zmysle uznesenia z Verejného zhromaždenia podnety na prešetrenie porušení prokuratúre a stavebnej inšpekcii.

4.   Investor sa zámenou pozemkov pravdepodobne snaží zlegalizovať konanie opísané v bode 3.
4.1   Náprava dôsledkov protiprávnej činnosti je potrebná pre kolaudáciu stavieb investora.
4.2   Park má pravdepodobne zastrieť tento dôvod, pomôcť presadiť zámenu výhodnú pre investora a zlegalizovať protiprávny stav.


B. POŽIADAVKY KOMISIE


Komisia na základe VVZ obyvateľov zo dňa 15.1.2016 a odporúčaní Komisie finančnej a majetkovej MZ dôrazne žiada starostu a pracovníkov MÚ Bratislava Rača pri ďalších rokovaniach o parku a usporiadaní pozemkov v lokalite Radničné námestie:

1.  Konzultovať a zohľadňovať závery, požiadavky a odporúčania komisie uvedené v tejto správe.
2.  Prizývať komisiu na rokovania so zástupcami investora a spoločnosti Retkins s.r.o..


C. ODPORÚČANIA KOMISIE


Na základe svojich záverov komisia poslancom MZ odporúča:

1.  Zamietnuť návrh investora na zámenu pozemkov.
Zdôvodnenie je v časti II. tejto správy.

2.  Zamietnuť návrh starostu vrátiť pozemky do správy mesta.
Návrh je po odčlenení pozemkov zmätočný: do správy mesta navrhuje vrátiť aj pozemky, o ktoré investor nemá záujem a naopak nenavrhuje vrátiť odčlenené pozemky, o ktoré investor záujem má.

3. Zaviazať starostu predložiť analýzu o výhodnosti zámeny pozemkov

4. Zaviazať starostu iniciovať verejné rokovanie o parku a usporiadaní pozemkov za účasti investora, starostu, MÚ, komisie a verejnosti s cieľom navrhnúť riešenie v súlade s verejným záujmom.

5.  Zaviazať starostu prerokovať s investorom a obyvateľmi riešenie bez zámeny pozemkov.
Postupnosť krokov navrhovaného riešenia:
5.1   Mesto a investor dohodnú vyvážený spoločný projekt „Park s detským ihriskom“
5.1.1 Investor: vloží do projektu 2 300 m2 pozemkov; zaviaže sa vybudovať park; zmení v súčinnosti so stavebným úradom stavebné povolenie z SO 115 na park; zaviaže sa vybudovať park a detské ihrisko v hodnote min. 100 000 €; areál parku s detským ihriskom odovzdá do vlastníctva mesta,
5.1.2 Mesto: vloží do projektu 1 300 m2 pozemkov; zmení v územnom pláne priestor parku z funkcie „výstavba bytov“ na funkciu „verejná zeleň“; prevezme do svojho majetku a zaviaže sa dobudovať a udržiavať park s detským ihriskom.
5.2   Mesto predá investorovi pozemky mesta pod parkovacími státiami investora
5.2.1  s výnimkou pozemkov 674/147 a 475/152 v blízkosti bytových domov na ulici Závadská, kde treba pred predajom obnoviť pôvodný stav, tzn. obnoviť trávnatú plochu a vzrastlú zeleň,
5.2.2 s výnimkou pozemkov, na ktorých je v záujme obyvateľov mesta vybudovať verejné parkovacie státia,
a to za trhové ceny stavebných pozemkov v danej lokalite.
Komisia v nasledujúcej Správe podá návrh na vysporiadanie - zoznam pozemkov, ktoré obyvatelia mesta požadujú ponechať v správe MČ Bratislava Rača a ktoré je možné odpredať investorovi.
5.3  Mesto predá investorovi pozemky mesta pod budovami investora za trhové ceny stavebných pozemkov v danej lokalite.
5.4  Investor po ukončení Zmluvy o nájme pozemkov vráti zvyšné pozemky mestu. Mesto spracuje komplexný projekt a rozhodne sa o využití alebo predaji častí pozemkov, a to v súlade s verejným záujmom a za účasti a pod kontrolou verejnosti.Bratislava, 7. 3. 2016 

1 komentárov:

  1. Už naozaj neviem koho voliť, vobec občan nerozumie, prečo za túto zámenu odhlasovali poslanci tak ako odhlasovali.

    OdpovedaťOdstrániť