Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

29.11.12
0
Z desiatich poslancov MZ za Raču sa stretnutia 5. nov. 2012 v KS Žarnovická zúčastnili piati - Mgr. Michal Drotován, Ing. Miloslav Jošt, JUDr. Madzin, Ing. Štofira a Mário Khandl. 
1) Občania žiadajú o konkrétnejšie odpovede na otázky z poslaneckých dní, najmä spresniť, v akom termíne budú ich žiadosti a pripomienky riešené (spresnenie termínov „krátka doba“, upresnenie, v akom termíne bude vyriešená čierna stavba a pod.)
Žiadosti a pripomienky občanov sa vybavujú v poradí, v akom na úrad prichádzajú. Pripomienky občanov z poslaneckých sú len jedny z mnohých, ktoré denne na miestny úrad prichádzajú. Nakoľko mnohé z týchto pripomienok patria do kompetencie aj iných orgánov, na ktoré pripomienky a žiadosti preposielame, nevieme vopred určiť, v akom termíne budú doručené odpovede resp. navrhnuté a uskutočnené riešenia. Záležitosti v kompetencii MÚ riešime priebežne podľa ich zložitosti, naliehavosti a finančných možností. Problematiku čiernych stavieb rieši stavebný úrad ako prenesený výkon štátnej správy, ako správne konanie v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.
Kancelária prednostky
2) Občania žiadajú o zverejnenie mapy alebo inej podrobnej informácie o parkovacích miestach v mestskej časti (v odpovedi na otázky z poslaneckých dní bola informácia o 3039 parkovacích miestach)
V našej mestskej časti je zaevidovaných 3 039 parkovacích miest. Z toho mestská časť Bratislava – Rača prenajala 132 parkovacích miest, z toho 34 pre invalidných občanov a 9 pre podnikateľov.
Prideľovanie parkovacích miest sa riadi VZN č. 6/2009 o miestnych daniach v znení neskorších predpisov.
Ulica
Počet
FO/PO/ZŤP/
MÚ -služobné
INÉ
Albánska
2
PO

Alstrova
1
ZŤP

Alstrova
7
MÚ BA-Rača

Cígeľská
2
ZŤP

Cyprichova
5
FO

Detvianska
2
PO

Dopravná
3

na komunikácii v správe ŽSR
Dopravná
3
ZŤP
na komunikácii v správe ŽSR
Gelnická
25
FO

Gelnická
2
PO

Hagarova
3
FO

Hagarova
3
ZŤP

Hečkova
1
FO

Hečkova
2
ZŤP

Horná
1
ZŤP

Hubeného
6

OOPZ
Jurkovičova
4
FO

Jurkovičova
1
ZŤP

Jurkovičova
1
PO

Kadnárova
2
FO

Kadnárova
2
ZŤP

Kafendova
1
FO

Karpatské nám
7
FO

Karpatské nám
6
ZŤP

Kubačova
9
MÚ BA-Rača

Na pasekách
4
FO

Novohorská
2
ZŤP

Plickova
9
FO

Plickova
5
ZŤP

Plickova
1
PO

Závadská
3
ZŤP

Závadská
1
PO

Žarnovická
3
FO

Žarnovická
3
ZŤP

Ing. M. Klotton
3) Má mestská časť informáciu o počte parkovacích miest, ktoré sú v súčasnosti prenajaté pre automobily využívané na podnikanie?
MČ v súčasnosti prenajíma 9 miest pre podnikateľov.
Ing. M. Klotton
4) Občania v súvislosti s otázkou z ostatných poslaneckých dní o zelenej vlne žiadajú o nastavenie zelenej vlny na Žitnej ulici od Hečkovej po Detviansku ulicu na rýchlosť 50 km/h (v súčasnosti je nastavené na 60 km/h). Občania žiadajú taktiež o prehodnotenie dynamickej križovatky pri Kauflande a jej prispôsobenie tak, aby mala prednosť „zelená vlna“ na Púchovskej ulici. Občania zároveň žiadajú starostu, aby sa ako mestský poslanec zasadil o odstránenie zníženej prikázanej rýchlosti v okolí Mladej gardy (40 km/h).
Nastavenie svetelných križovatiek má v kompetencii odd. dopravného plánovania Magistrátu hl. m. SR Bratislava. Podľa vyjadrenia Ing. Kubáňa je zelená vlna nastavovaná tak, aby autá ktoré stoja na križovatke, dostanú zelenú o niečo v predstihu preto, aby nebrzdili autá ktoré vyšli z predchádzajúcej križovatky. Preto sa niekedy zdá, že križovatky sú nastavené na 60 km/hod. Svetelná signalizácia na križovatke Púchovská – Pri vinohradoch je nastavená tak, že prednosť v riadení má električka. Nasledujúca križovatka pri OC Kaufland je nastavená dynamicky, kde odbočujúce vozidlá si vyvolávajú svoju zelenú o dĺžke závislej od počtu odbočujúcich vozidiel. Ku zníženiu povolenej rýchlosti pri Mladej garde došlo z toho dôvodu, že je tu zúžená komunikácia a pred týmto opatrením prišlo v tejto časti ku dvom smrteľným úrazom.
Ing. M. Klotton
5) Bolo podané mestskou časťou trestné oznámenie v prípade prehratého súdneho sporu s Otom Mehešom? Ak áno, kedy bolo podané a v akom je štádiu?
Mestská časť Bratislava – Rača listom zo dňa 14. mája 2012 podala oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu podľa § 237 a § 238, príp. ďalších ustanovení Trestného zákona. Na Okresnú prokuratúru Bratislava III podanie bolo osobne doručené dňa 15.05.2012. Okresná prokuratúra Bratislava III listom zo dňa 18.05.2012 oznámila mestskej časti Bratislava – Rača, že trestné oznámenie odovzdala Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v Bratislave III, odboru kriminálnej polície, oddeleniu všeobecnej kriminality na ďalší zákonu zodpovedajúci postup. Dňa 13.06.2012 bolo na mestskú časť Bratislava – Rača doručené uznesenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III, odboru kriminálnej polície, oddelenia ekonomickej kriminality o odmietnutí trestného oznámenia, nakoľko nie je dôvod na začatie trestného stíhania alebo na postup podľa § 197 ods. 2 Trestného poriadku.
Mgr. I. Luptáková Urbanová
6) Občania žiadajú o preverenie, či je možné stiahnutím podnetu proces urýchliť právny stav v súdnom spore Invest. Podľa informácie, ktorá bola vypracovaná na základe otázok z ostatných poslaneckých dni spor v súčasnosti stojí na tom, že Rača ako neoprávnená strana podala podnet na to, aby žalobca uhradil časť súdnych trov ako preddavok. Podľa tejto informácie súd teraz má rozhodnúť o tomto podnete a následnom odvolaní Rače, pričom rovnaký podnet už podalo aj ministerstvo (oprávnená strana). Preto nám pripadalo zvláštne, že právna kancelária ten podnet a odvolanie nestiahla, aby sa proces urýchlil.
Prioritne je potrebné ozrejmiť, že zo zákona nevyplýva nedostatok oprávnenia mestskej časti Bratislava - Rača navrhnúť uloženie povinnosti zaplatiť preddavky na trovy, t.j. konať postupom akým začala. Mestská časť je hoci vedľajším, ale stále účastníkom konania, pretože má značný záujem na výsledku sporu. Konkrétny súd ani súdy v iných veciach podľa zatiaľ dostupných poznatkov doposiaľ oprávnenosť právoplatne nevyvrátili, naopak z viacerých ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, zásad hospodárnosti a rozhodovacej praxe vyplýva, že vedľajší účastník na strane žalovaného je pri obdobnom návrhu rovnako oprávnený ako žalovaný. K návrhu však bola mestská časť vedená najmä vecnými dôvodmi a verejnoprávnymi povinnosťami, keďže žalobca doposiaľ nepreukázal, že bude schopný uniesť trovy tohto nákladného sporu v prípade svojej prehry, ktoré vznikajú obom žalovaným - Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a mestskej časti, t.j. že žaluje zodpovedne, ako predpokladá súdny systém.
Po podaní návrhu ministerstva na okresný súd bola bezodkladne zo strany mestskej časti oznámená táto skutočnosť krajskému súdu, ktorý rozhoduje o jej odvolaní s požiadavkou, aby krajský súd vrátil vec okresnému súdu a ten oba návrhy posudzoval spoločne, pretože už neexistuje dôvod, pre ktorý má krajský súd vec riešiť. Keďže návrhy sú vecne totožné a líšia sa len v osobe navrhovateľa, má už toto opatrenie účinky „stiahnutia podnetu“.
Podaním návrhu zo strany ministerstva bola vyriešená jediná doteraz sporná otázka a súd má posudzovať už len vecnú, resp. zvyšnú stránku rovnakú pre oba návrhy, preto na ďalšie zdržanie súdu nebude mať späťvzatie návrhu mestskou časťou alebo obdobný zásah žiaden vplyv - inými slovami súčasné zdržanie nespôsobuje mestská časť.
Mgr. I. Luptáková Urbanová
7) Obyvatelia Zvončekovej ulice žiadajú o vyriešenie dopravnej situácie na Zvončekovej ulici, a to najmä:
·         zrušenie obmedzení parkovať, resp. vyznačenie parkovacích miest (zvýšenie ich počtu)
·         zrušenie štatútu obytnej zóny (vzhľadom na strmosť kopca nie je možné dodržiavať rýchlosť 20 km/h)
·         zabezpečenie dodržiavania maximálnej prikázanej rýchlosti, napr. prostredníctvom spomaľovačov.
Dopravné riešenie naZvončekovej ulici bolo navrhnuté a odsúhlasené v projekte pri rekonštrukcii tejto ulice. Vzhľadom na šírkové pomery komunikácie, nemožnosť vytvorenia chodníkov v celom úseku a zastavanosť územia, bol dopravným inžinierom predpísaný spôsob dopravného riešenia, ktorý nie je možné zmeniť. Obmedzenie rýchlosti dopravnou značkou IP 28 Obytná zóna je podľa vyjadrenia dopravného inžiniera z KRPZ dostatočné a netreba ho dopĺňať ďalšími zariadeniami.
Ing. Marián Klotton
8) Občania žiadajú o zverejnenie písomnej informácie o činnosti združenia Jurava vrátane informácie o jej hospodárení.
Všetky požadované informácie týkajúce sa Združenia obcí JURAVA sú k dispozícii na webovej stránke mesta Svätý Jur: http://www.svatyjur.sk/content/zdruzenie-obci-jurava
Portál je optimalizovaný pre prehliadače Opera 9, Mozilla Firefox 2, Google Chrome (stránku nezobrazuje Microsoft Internet Explorer).
Kancelária prednostky
9) Občania žiadajú o začlenenie webovej stránky Media Rača pod stránky mestskej časti. Občania žiadajú o zverejňovanie informácií o Media Rača (zmluvy, faktúry...) v rovnakom formáte, ako ich zverejňuje mestská časť. Zjednotenie formátu umožní jednoduchšiu porovnateľnosť.
Media Rača je samostatný právny subjekt, ktorý nemôže vstupovať do účtovníctva a registratúrneho systému mestskej časti. Na zverejňovanie dokumentov v zmysle zákona má zriadenú internetovú stránku www.mediaraca.sk, ktorá je súčasne prepojená aj so stránkou mestskej časti: http://www.raca.sk/mestska-cast/new-detail-3/.
Zverejňované údaje sú pravidelne aktualizované. Nakoľko Media Rača nemá také množstvo dokumentov ako MČ, systém je navrhnutý tak, aby bol prehľadný a nevyžadoval si veľké náklady.
Spôsob zverejňovania údajov mestskej časti prostredníctvom systému e-gov je nadstavbou informačného systému samosprávy Cora-geo. Všetky zverejňované informácie sa čerpajú z jednotlivých modulov ISS. A keďže systém momentálne neumožňuje zverejňovanie povinných informácií pre viacero subjektov, začlenením Media Rača do existujúceho, by sa narušilo centrálne číslovanie dokumentov úradu.
Existujúci systém zverejňovania dokumentov je prehľadný, zachováva samostatnosť jednotlivých subjektov. V dnešnej situácii by zavedenie Vášho návrhu do praxe spôsobilo ďalšie finančné výdavky a aj nároky na ľudskú prácu.
Ing. Monika Debnárová


0 komentárov:

Zverejnenie komentára