Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

22.3.17
0
Projekt Rínok Rača, ktorý v prípade realizácie výrazne ovplyvní stred Rače, je už myslím všeobecne známy.  V poslednom článku som písal o požiadavkách na úpravy a tiež potrebných investíciach do prostredia v okolí.  Medzitým starosta Peter Pilinský podpísal výrubové povolenie z dôvodu výstavby celého zámeru - tak sa zdá sa vzdal možnosti, že by sa projekt redukoval o najviac problematickú budovu  D3.

V piatok  17.03.2017 som podal voči tomuto výrubu odvolanie v tomto znení:
Odvolanie voči rozhodnutiu o výrube č. 2889/1228/2016/647/2017/ŽP r zo dňa 02.03.2017

Týmto podávam  ako účastník konania odvolanie voči rozhodnutiu o výrube č. 2889/1228/2016/647/2017/ŽP r zo dňa 02.03.2017(rozhodnutie vyvesené dňa 06.02.2017) vo veci výrubu stromov pre zámer Rínok Rača.

K danému rozhodnutiu mám tieto zásadne námietky:

1. V záujme ochrany súčasných obyvateľov bytového domu Plickova 2-12, ktorých by najviac negatívne ovplyvnilo vybudovanie bytového domu D3 požadujem vyňať z povolenia na výrub dreviny, ktoré sa nachádzajú v území, kde navrhovateľ plánuje bytový dom D3 a daný výrub zamietnuť a ponechať dané stromy ako základ nami navrhovaného parku. Viac informácii: http://michal-drotovan.racan.sk/2017/03/rinok-raca.html

2.  Predmetné rozhodnutie je v rozpore so záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia SR č. 1655/2016-3.4./ak z 22.03.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 06.09.2016 – na str. 47 je uvedená podmienka č. 21 „výruby realizovať iba vo mimovegetačnom období“ – v rozpore s touto podmienkou, ktorá je v zmysle zákona 24/2006 Z.z. záväzná – je v predmetnom povolení na výrub uvedené (v bode A. 3), že „výrub drevín bude realizovaný najmä v období vegetačného pokoja  (tj. 1. október – 31. marec),  ak bude výrub realizovaný vo vegetačnom období (tj. 1. apríl – 30. september) musí byť vykonaný.... (...)“. Predmetné záväzné stanovisko neumožňuje iný výrub ako v mimovegetačnom období – tým je rozhodnutie o výrube v priamom rozpore s ním. Požadujem túto podmienku zmeniť a dať do súladu so záverečným stanoviskom EIA3. Doručovanie oznámenia o začatí výrubového konania a zvolaní miestnej obhliadky bolo zverejnené iba na webovom sídle mestskej časti a zároveň bolo písomne zaslané občianskemu združeniu Združenie domových samospráv a OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa. Samotné rozhodnutie o výrube bolo zaslané – ako je uvedené aj na strane č. 10 doručením iba vlastníkovi pozemkov,  žiadateľovi o výrub a predmetným dvom občianskym združeniam. Tým, že predmetné oznámenie o začatí konania, zvolanie miestnej obhliadky ani samotné rozhodnutie o výrube nebolo zaslané mne ako osobe – splnomocnencovi občianskej iniciatívy (s. 19), v zmysle záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia SR č. 1655/2016-3.4./ak z 22.03.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 06.09.2016, tak v predmetnom konaní o výrube a samotnom doručovaní bol procesne podľa môjho názoru porušený §82 ods. 3 Zákona  č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – týmto rozhodnutím boli zvýhodnené vybrané dve občianske združenia (doručovanie do vlastných rúk) pred občianskou iniciatívou a OZ Cyklokoalícia (kde bolo doručovanie iba verejnou vyhláškou). Ak malo byť účelom verejnej vyhlášky hospodárne nakladanie, bolo v záujme rovnakého prístupu k právam účastníkov konania možné:
 a) zaslať všetkým účastníkom konania oznámenie o začatí konania, resp. rozhodnutie iba verejnou vyhláškou;
b) zaslať písomne do vlastných rúk  oznámenie o začatí konania resp. rozhodnutie všetkým právnickým osobám – účastníkom konania (Združenie domových samospráv, OZ Cyklokoalícia, OZ Nádej pre Sad J.Kráľa, 2JTI, s.r.o., FORESPO DEVELOPEMENT 4, a.s.) a splnomocnencovi občianskej iniciatívy, ktorý zastupuje 171 účastníkov konania a zároveň vyvesiť oznámenie o začatí konania resp. rozhodnutie aj verejnou vyhláškou.  Požadujem vrátiť dané konanie na nové rozhodnutie.

V prípade, ak chcete pomôcť, aby sa daná informácia rozšírila medzi viacero ľudí, môžete prispieť na transparetný účet.   

Michal Drotován
               

0 komentárov:

Zverejnenie komentára