Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky


Vyjadrenie likvidátora doc. PhDr. Zoltána Rózsu, PhD., Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik „v likvidácii“.
 
IČO: 00 015 474. so sídlom: Orolská 3, 010 31 Žilina, zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, Oddiel: Pš, vložka č.: 15/L,
zastúpený: doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD. - likvidátor

račan.sk
v. p. Miro Ščibrany
Albánska 5A
83106 Bratislava - Rača 

V Bratislave, dňa 16.09.2013


Vážený pán Ščibrany, 

v nadväznosti na Vašu žiadosť zo dňa 11.09.2013 k situácii týkajúcej sa pozemkov a parkovacích miest na sídlisku Pri Šajbách v mestskej časti Bratislava - Rača adresovanej štátnemu podniku Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik „v likvidácii“ (ďalej len ako „štátny podnik“) si Vám dovoľujem uviesť nasledovné. 

Ako likvidátor štátneho podniku postupujem pri likvidácii podniku, a teda pri speňažovaní majetku štátu v správe štátneho podniku výlučne v zmysle zákonného postupu. Právnym základom pri speňažovaní majetku v rámci likvidácie štátneho podniku je zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku a zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby. Pri organizovaní verejných dražieb postupujem v súlade s platnými právnymi predpismi a podľa ustanovení dražobného poriadku obsiahnutého v zákone o štátnom podniku. 

Pri lustrácii vlastníctva štátneho podniku v likvidácii v katastrálnom území Rača bola zistená situácia umiestnenia lokality a boli vykonávané obhliadky skutkového stavu nehnuteľností. Dôkladným a odborným šetrením bolo zistené, že výlučným vlastníkom dotknutých nehnuteľností sú Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, š.p. v likvidácii. 

Nehnuteľnosti boli pri likvidácii štátneho podniku na verejnej dražbe riadne odpredané ako druh pozemku, konkrétne špecifikované na predmetnom liste vlastníctva vedenom v katastri nehnuteľností a v znaleckom posudku. Konkrétne označenie pozemku v katastri nehnuteľnosti hovorí o možnom spôsobe využívania pozemku. 

Stanoveniu všeobecnej jednotkovej hodnoty nehnuteľností predchádzalo vypracovanie znaleckých posudkov znalcom zapísaným v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor stavebníctvo. odvetvie: pozemné stavby a odhady hodnoty nehnuteľností. Cenové ohodnotenie jednotlivých parciel, konkrétne jednotková hodnota pozemku (cena za 1 m2/EUR) v katastrálnom území Rača nachádzajúce sa v intraviláne mestskej časti Bratislava bolo cca za 44,74 EUR/ m2

V zmysle dražobného poriadku je vydané ku každej konkrétnej dražbe osobitné oznámenie o vyhlásení dražby, ktoré obsahuje zákonom požadované náležitosti ako je napríklad špecifikácia nehnuteľného majetku s uvedením identifikačných údajov z katastra nehnuteľností a prípadných záväzkov, ktoré viaznu na nehnuteľnostiach, vyvolávacia cena určená znaleckým posudkom, miesto, dátum a čas konania dražby a ďalšie. Nakoľko sa oznámenie o vyhlásení dražby musí zverejniť najneskôr 14 dní pred dňom konania dražby v dennej tlači distribuovanej celoštátne, vždy bol informačný účel zverejnenia prostredníctvom denníka s celoštátnou pôsobnosťou zachovaný. V konkrétnych prípadoch vyhlásenia verejných dražieb na predaj nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Rača, boli dražby na predaj nehnuteľného majetku zverejnené oznámeniami uverejnenými v denníku Hospodárske noviny. Prípadný záujemca o dražbu takto mal všetky potrebné informácie k dispozícii spôsobom uvedeným v zákone. Konkrétne oznámenia o vyhlásení dražby boli uverejnené v denníku Hospodárske noviny v dňoch 29.03.2012, 24.04.2012, 21.05.2012, 13.06.2012, 25.09.2012. 

Pre úplnosť poskytnutých informácií chcem uviesť, že terajší vlastník predmetných nehnuteľností - obchodná spoločnosť Blackstorm Group s.r.o. nebol účastníkom žiadnej verejnej dražby, a teda ani vydražiteľom. K prevodu vydražených nehnuteľností na obchodnú spoločnosť Blackstorm Group s.r.o. došlo pravdepodobne až po predmetných dražbách. 

Dovoľujem si Vás upozorniť, že Vami položené otázky sú všeobecné a bolo ťažké na ne odpovedať konkrétne. Vzhľadom k prioritnému zachovaniu dobrých vzťahov som sa však o to pokúsil. 

Záverom by som Vás chcel požiadať, aby bola odpoveď uverejnená v plnom znení. Ak by to nebolo z technických dôvodov možné, dovoľujem si Vás požiadať o autorizáciu pred uverejnením, nakoľko chcem predísť možnému vyňatiu len istých častí bez nadväznosti na celý text, a tak zabrániť ďalším nedorozumeniam. 

Za pochopenie a spoluprácu ďakujem. 

S pozdravom 

Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky,
štátny podnik „v likvidácii“
doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD., likvidátor


Súvisiace podklady a články:

30 komentárov:

 1. likvidátor neuviedol ako bolo odborne zistené vlastníctvo stavieb
  zaklínacia formula o šetrení ani len nenaznačuje odborný postup použitý na identifikáciu vlastníka stavieb

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Vlado,
  zaklínacia formula

  „Dôkladným a odborným šetrením bolo zistené, že výlučným vlastníkom dotknutých nehnuteľností sú Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, š.p. v likvidácii“

  nielenže nenaznačuje odborný postup použitý na identifikáciu vlastníka stavieb, ale ani neodpovedá na položenú otázku:

  „Boli spolu s pozemkami na sídlisku Pri Šajbách vydražené aj na nich stojace stavby, tzn. parkovacie miesta? Ak áno, na základe akého titulu a rozhodnutia akého orgánu?“

  na to, že má odpoveď rozsah dvoch normostrán, je to pre mňa prekvapujúce a nepochopiteľné.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Dobrý večer, Slovensko je krajina, kde platený úradník na jednoduché otázky odpovedá na dve stany kecov, ale prakticky nepovie nič. Takéto odpovede dostávame už 8 mesiacov a stále nemáme normálnu zmysluplnú odpoveď.My veľmi dobre vieme, že sa dražilo podľa platných predpisov, my nespochybňujeme že všetky dražby boli riadne uverejnené v Hospodárskych novinách, my dokonca vieme že sporné parkoviská nevydražila firma BSG ale fyzická osoba R.T. a až ten to predal firme BSG ale čo stále nevieme, na základe akého mandátu dražil uvedený likvidátor predmetné parkoviská teda stavby ktoré sú pri domoch č 26,28,30,14. Ostatné stavby nespochybňujeme...

  OdpovedaťOdstrániť
 4. pre Anonymný 16. septembra 2013 19:11

  keďže likvidátor NIKDE vo svojej obšírnej odpovedi nespomenul ani náznakom stavby na predmetných pozemkoch (tzn. parkovacie miesta), jeho odpovedi rozumiem tak, že dražené boli LEN POZEMKY. z odpovede mi nie je jasné, ako mohol likvidátor pozemky dražiť ako NEZAŤAŽENÉ, keď na nich zjavne stoja stavby, ktoré štátnemu podniku v likvidácii NEPATRILI.

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Pan Ščibrány, možno tomu nerozumiete preto, lebo nie ste schopný rozumieť ničomu. Myslím, že jasnou odpoveďou na otázku " Čo sa dražilo" je zápisnica z dražby samotnej, ktorú majú príslušné úrady k dispozícii. V nej je predsa jasne a jednoznačne uvedené čo bolo predmetom dražby. Nemáte pocit, že niekoľko násobným kladením tej istej otázky, na ktorú je jasná a jednoznačná odpoveď, ktorá je zverejnená, dochádza z Vašej strany k pokusu o manipuláciu, spochybňovanie a dokonca k umelému vytváraniu kauzy, ktorú sa dokonca snažíte nafúknuť do obrovských rozmerov a pritom žiadna kauza nieje ?
  Páni, čo tak sa začať venovať niečomu zmysluplnému a nie sa tu zosmiešňovať, lebo ten kto tento vývoj sleduje, len krúti hlavou nad myšlienkovými pochodmi a inteligenciou zopár aktivistov, medzi ktorých si dovolím zaradiť aj Vás. Bez urážky páni, ktorý z Vás má aspoň akú takú subjektivitu túto vec riešiť a na základe čoho ju nadobudol ? Lebo bez nej sú to len bezvýznamné reči do vetra.
  A na záver už len jedna otázka: Je tu vôbec čo riešiť ?

  OdpovedaťOdstrániť
 6. samozrejme, že je čo riešiť
  napr. oprávnenosť dražiť stavby, alebo inak, legitimitu vlastníctva stavieb,ktoré likvidátor uvádza ako "výlučné vlastníctvo"
  zápisnica dražby je fajn dokument, ale ako každý iný, nemusí byť braný ako modla
  likvidátor v reakcii uvádza
  "Nehnuteľnosti boli pri likvidácii štátneho podniku na verejnej dražbe riadne odpredané ako druh pozemku, konkrétne špecifikované na predmetnom liste vlastníctva vedenom v katastri nehnuteľností a v znaleckom posudku. Konkrétne označenie pozemku v katastri nehnuteľnosti hovorí o možnom spôsobe využívania pozemku."
  viac ako jedna otázka:
  prečo to isté alebo podobné neuviedol o stavbách na tých pozemkoch?
  ak zápis v LV "hovorí o možnom spôsobe užívania pozemku", tak to automaticky znamená, že je to v teréne tak a pozemok sa užíva práve na ten účel?
  nech sa páči venovať sa niečomu zmysluplnému a nie sa zosmiešňovať,

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Stále si myslím, že ten kto má možnosť niečo spochybniť, to spochybniť nechce a ten kto nemá akúkoľvek legitimitu to spochybňovať sa o to bezvýznamne snaží a nebodaj si myslí, že zmení legislatívu, lebo on chce a nieje spokojný. Viď. dvaja páni a dve pani, naozaj komédia.

  OdpovedaťOdstrániť
 8. pre Anonymný 16. septembra 2013 21:02

  ... ak je jasná odpoveď na otázku „čo sa dražilo?“ v zápisnici z dražby, prečo ju likvidátor vo svojej odpovedi necituje príp. prečo na ňu nedal link?

  k otázke „Je tu vôbec čo riešiť?“ podotýkam, že podľa vyjadrenia RNDr. Daniely Lörinczovej, riaditeľky Odboru správy majetku štátu MH SR, boli dražené LEN POZEMKY, v žiadnom prípade nie aj stavby. takže očividne JE čo riešiť.

  OdpovedaťOdstrániť
 9. Ak máte vyjadrenie RNDr. Daniely Lörinczovej, riaditeľky Odboru správy majetku štátu MH SR v písomnej forme, prečo ho nezverejníte ?

  OdpovedaťOdstrániť
 10. RNDr. Daniela Lörinczová, riaditeľka Odboru správy majetku štátu MH SR, poskytla svoje vyjadrenia v telefonickom rozhovore. otázky, ktoré som položil likvidátorovi, boli zároveň zaslané aj jej. písomné vyjadrenie riaditeľky odboru uverejním, akonáhle bude k dispozícii.

  OdpovedaťOdstrániť
 11. V tom prípade držím palce, lebo ludia dnes do telefonu narozpravaju.... a až keď majú predložit pisomne vyjadrenie, casto krat pride k prekvapujucej zmene tvrdenia...

  OdpovedaťOdstrániť
 12. ... nemám dôvod sa domnievať, že písomné vyjadrenia RNDr. Lörinczovej budú iné ako tie telefonické. ak by sa tak jednako stalo, nepriamo by ma tým pani riaditeľka obvinila z klamstva a výmyslov a bol by som nútený postúpiť záležitosť jej nadriadeným a trvať na osobnej konfrontácii v ich prítomnosti a za účasti svedkov.

  OdpovedaťOdstrániť
 13. To znie akoby ste chcel pani RNDr. postrasit. Skuste prosim nezabudnut, ze pani RNDr. je úradník s najvacsou pravdepodobnostou s diplomatickym vystupovanim a Vase tvrdenia voci jej nezaväznym vyjadreniam v telefone, ktore moze kedykolvek popriet, sa mozu velmi rychlo obratit proti Vam. Toto uradnici velmi dobre vedia, tak opatrne, aby ste nebol nahodou Vy ten, ktory odide s dlhym nosom.
  Inak ste dost odvazny, ze takuto vec, ktora sa opiera len o nezavazne vyjadrenie v telefonickom rozhovore (a teda nemáte ho do dnešneho momentu k dispozicii "na papiery") pokladate za smerodajnu a dokonca jej prikladate vacsiu vahu ako samotnej zapisnici z dradzby. Mimochodom, bude pisomne vyjadrenie pani RNDr. aj právnym záväzným stanoviskom, alebo len vyjadrením, ktoré kedykoľvek zmení v prípade potreby s odvolaním sa na jednu zo 100 uradníckych výhovoriek ? A na záver, pokial by zápisnica z drazby nekorespondovala s drazbou samotnou a drazilo by sa niečo, čo sa nemohlo, nebolo by práve MH orgánom ktorý ako prvý mal podat odvolanie v odvolacej lehote po drazbe, aby samotnú dražbu spochybnil ? Kedže k tomu nedošlo, usudzujem, že podla MH sa dražilo to čo sa mohlo a bolo uvedene v zapisnici z drazby. Teda by bolo velmi divne, keby Ministerstvo rok po drazbe tvrdilo nieco ine, kusok by si asi sypali popol na hlavu, nemyslite ? Mimochodom, prečo sa pri drazbe samotnej nikto nezaujimal co sa drazilo a ci sa mohlo drazit ? Preco sa ani pri predaji vydrazeneho nikto o to nezaujimal, preco sa o to vsetci zaujimali až teraz ? Chcetete snad povedať, že doteraz bolo vsetko v poriadku a v neporiadku to je az od okamihu ked sa to prestane Vam pacit, alebo kde je vlastne ta hranica, ktora hovori o tom kedy je nieco v poriadku a kedy uz nie ?

  OdpovedaťOdstrániť
 14. Pan Ščibrany, bez urážky, ale nemáte tak trochu pocit, že to Vaše konanie začína zaváňať špekuláciami ? Nevjem si inak vysvetliť, prečo vas doteraz niejaký predaj, či dražby na rendezi nezaujímali a zrazu tu pomaly vzniká povstanie, bijúc sa do hrude na čele s pár vyvolenými chcete za každú cenu dokazovať, že niečo neprebehlo v súlade zo zákonom. Veď nie ste ani poslanec, ani žiaden ombudsman a ani sa Vás to priamo nedotýka. Čo teraz ten záujem z Vašej strany ? Kde ste boli v tedy ked samotné dražby prebiehali ? Prečo ste vtedy nepodavali odvolania či nevyslovovali podozrenia ? Myslim, že keby sa dražil majetok, ktorý Štrkopieskom nepatril, asi by sa ozval pôvodný vlastník. Veď kto by si nechal svoj majetok zobrať bez boja ? A keď chcete tvrdiť že to majiteľovi uniklo, ako je možné že sa "svojho" majetku nedomáha ani dnes, dokonca sa k nemu nehlási, len zopár jednotlivcov sa tu snaží niejaký majetok niekomu nasilu natlačiť, alebo niekoho akokoľvek presvedčiť že došlo k pochybeniu. Naozaj si to neviem inak vysvetliť, iba ako špekuláciu z Vašej strany. Ak sa mýlim, skúste ma prosím vyviesť z omylu.

  OdpovedaťOdstrániť
 15. pre Anonymný 17. septembra 2013 1:52

  dianie okolo parkovacích miest na sídlisku Pri Šajbách sa VŠETKÝCH poslancov a obyvateľov MČ Rača začalo akútne týkať 30. apríla, kedy starosta Rače cez svoju hovorkyňu v RM 14/2013 Račanom oznámil, že

  „...Mestská časť odkúpila od majiteľa pozemkov sto parkovacích miest. V úvode rokovaní išlo o sumu 3.600,- € za jedno parkovacie miesto. Starosta to nakoniec počas rokovaní stiahol na 3.000,- € za jedno parkovacie miesto...“

  (viď článok „Starosta, komáre, lži a video“, http://miro-scibrany.racan.sk/2013/05/starosta-komare-lzi-video.html z 22. mája 2013).

  ukázalo sa, že toto vyjadrenie, ktoré by znamenalo vynaložiť vyše 300 tis. € z rozpočtu mestskej časti (tzn. z vreciek jej daňových poplatníkov), bola lož. na májovom rokovaní MZ starosta na otázku poslanca Drotována nedokázal dať zrozumiteľné vysvetlenie, no v spolupráci s BSG tento obchodný plán nevzdal a návrh na odkúpenie parkovacích miest predložil na mimoriadnom zasadnutí MZ v júli 2013. ako je známe, VŠETCI JEDENÁSTI PRÍTOMNÍ POSLANCI starostov návrh ODMIETLI - o. i. preto, že veľa otázok nebolo a dodnes nie je uspokojivo zodpovedaných.

  záver:

  presvedčenie, že v kauze „parkovacie miesta Pri Šajbách“ je príliš veľa otáznikov, zďaleka nemajú len dvaja páni a dve panie, ako sa to usilujú do verejného povedomia vštepiť niektorí diskutujúci. ako inak, anonymní.

  OdpovedaťOdstrániť
 16. Ste na velkom omyle p. Scibrany, ludi s okrem par jednotlivcov, ako ste vy (cize cloveka, ktoreho sa to priamo nedotyka), nezaujima co povedala pani doktorka do telefonu, nezaujima ich kto pred 20timi rokmi svoju robotu odflakol, v podstate ich ani nezaujima, co sa drazilo. ZAUJIMA ICH LEN JEDNA SKUTOCNOST A TO KDE BUDU PARKOVAT. Ako DALEKO od svojich bytov budu moct parkovat. Ci nebudu musiet v dazdi s nakupom a detmi prechadzat niekolko stovak metrov od svojich aut k svojim bytom. A to vsetko len pre rozhodnutie PAR JEDINCOV, ktori si myslia ze vyriesia umelo nafuknute nic a svojim neodbornym konanim len viac a viac skodia obyvatelom. ( vid. skutocnost, ze nemozeme predat svoj byt, lebo 1. problem s parkovanim. 2. banka ustupila od financovania uveru pre kupujuceho. Este v januari znamy ziaden problem nemali.

  OdpovedaťOdstrániť
 17. pre Anonymný 17. septembra 2013 9:55

  ľudia na sídlisku Pri Šajbách žiaden problém nemali, kým spoločnosť BSG v januári 2013 nezverejnila svoj plán na „prevzatie kontroly nad chaotickou situáciou a usporiadanie právneho a skutočného stavu“ (JUDr. Michal Maštena, advokát BSG).

  obyvatelia sídliska, ktorých zaujíma len to, ako ďaleko budú parkovať od svojich bytov, majú možnosť si parkovacie miesta od BSG kúpiť.

  OdpovedaťOdstrániť
 18. Prwčo pán likvidátor tvrdí že dražil len pozemok, keď v HN bolo uvedené že nehnuteľnosť je výhradnom vlastníctve dražiteľa (čo nespochybňujeme) pričom jej súčasťou je aj stavba - plocha parkoviska, ktorá sa prevádza spolu s parcelou. Cheme len jedinú odpoveď, ako nadobudol vlastnícke právo na stavbu. Koho je vlasne stavba vedená ako nezaradený majetok na GIBe. Ak Štrkopiesky a kamenolomy nadobudli stavby legálnou cestou ( kúpou) nech nám pán likvidátor predloží dokument.
  Pani Lorincová je pri prvom rozhovore o danej problematike ústretová, ale akonáhle sa spojí s protistranou, zrazu nemá čo k danej kauze povedať. Vychádza mi z toho len to, že majú vedomosti že všetko neprebeho košer.
  Keď sa niekomu nepáči že sa to ťahá dlho, prečo si nekúpi pozemok pod parkovacím miestom? Nič mu v tom nebráni. Prečo osočuje ľudí, ktorí sa snažia o spravodlivosť. Neviem či ste obyvateľ Šájb a ak ano ako dlho, ale o túro problematiku sa zaujímajú niektorí obyvateila už dlho pred vypuknutím kauzy a snažili sa aby sa všetky inžinierske siete, cesty, chodníky parkoviská právne odovzdali správcom, ale všetky listy na kompetentné úrady ľahli popolom o nezáujem dať všetko naporiadok. O pozemky pod parkoviskami mali obyvatelia záujem odkúpiť si ich priamo od lividátora ( listom) ale do dnešného dňa nedostali žiadne vyjadrenie, z čoho mi vyplýva, že celá dražba bola vopred naplánovaná za účelom obohatenia sa. Keď tak chcel likidátor speňažiť nepotrebný majetok, prečo obyvaťelom neodpovedal na žiadosť o odkúpenie pozemkov? Prečo pán likvidátor sa nestaral o svoj majetok v predchádzajúcich rokoch - kosenie trávy (respektívne buriny), odpratávanie snehu na pozemku? Prácu treba zaplatiť ale peniažky z dražby sa zídu.
  Milý anonym, mslíš si že niekto číta zápisnice o dražbách? Pochybujem a ak áno, neskúma jej pravdivosť, len si odšktne že úloha je splnená lebo sa ho to bytostne nedotýka.

  OdpovedaťOdstrániť
 19. Pán Ščibrany. Starosta len deklaroval možnosť kúpy pozemku, tak neklamte, že ho kúpil. Ja ako občan očakávam že ako predstaviteľ obce urobí všetko preto, aby aspoň sa pokúsil túto nevyriešiteľnú situáciu pohnúť nejakým smerom. A pokladám za správne , že sa o tom diskutovalo aj na mimoriadnom zastupiteľstve. Vaša nenávisť voči starostovi,poklonkovanie sa poslancovi Drotovanovi, už začína byť ak nie tragická, tak určite komická.

  DOERAZ STE NEPONÚKLI VY ANI VÁŠI KUMPÁNI ŽIADNE RELEVANTNÉ RIEŠENIE, a snažíte sa vyvolávať len Vášne a poukazovať na Vašu zaujatosť Voči starostovi v ktorom hľadáte vinníka, že ako predsatviteľ obce ponúkol občanom možnosť vyriešiť takto vzniknutú situáciu. To že to naschválili poslanci mňa osobne mrzí, pretože inej možnosti niet. A presne takýto postoj od starostu by som očakával pri všetkých podobných problémoch.

  A ja sa tiež pýtam p.Ščibráni, kde ste doteraz boli zalezený, keď vznikali takéto kauzy, keď za bývalych starostov sa tu verejne rozkrádal majetok? Vtedy ste boli v akejsi nore zalezený , nič ste nevideli, nič ste nepočuly , až Vás raz osvietilo? Pretože o Vás nebolo nikdy-nič počuť, a zrazu ste sa stali občianskym aktivistom s pár priateľmi a poslancom Drotovanom, ktorý zrazu vidí vo všetkých krokoch súčasného vedenia obce samé nehorázne veci. Je až na počudovanie , ako dokážete sa priživiť na tejto kauze a ostatných, ale okrem obviňovania kde koho , neviete sami ponuknúť jedno jediné relevantné riešenie. PRETOŽE RIŠENIE V TOMTO PRÍPADE BOHOŽIAĽ NEEXISTUJE!!! Všetky Vami ponúkane domnienky sú bez relevantného právneho dosahu a zbytočne zavádzajú a traumatizujú ľudí.
  A moja posledná otázka. Zoberiete si na zodpovednosť dôsledky Vaších krokov ak sa kôli nezodpovednému konaniu jednotlivcov situácia obyvateľov zhorší(napr. oplotenie pozemku)?

  Peter

  OdpovedaťOdstrániť
 20. Vážení anonymní......
  tí, ktorí stále tvrdíte, ze kauza zaujíma len pár ludí tj. 2 pánov a 2 dámy... Prečo ste si stále neodkúpili parkovacie miesto? Kto Vám v tom bráni? snáď len nie tí dvaja páni a dve dámy?
  Ked Vás zaujima ako daleko budete chodit k autu, ako daleko budete chodit s nákupom a detmi... tak nech sa páči: Kontaktuje BSG a kupujte! Máte právo voľby a kúpy. A netrepte nezmysly, ze to nikoho nezaujíma. Keď by bola dražba a predaj jasný od začiatku, tak by minimálne likvidátor jasne predložil podklady. Ak pán likvidator tak "odborne " preveril "skutkový stav" predavaných nehnutelností..... ako je možné ze v Katastri pri zapise pozemku figuruje pozemok ako skala , trávnatá plocha....KEĎ je na nej parkovisko ? tiez by ma zaujímal Znalec, ktorý toto odborne preskúmal, a či dotyčný znalec nebol len kamarát nášho byvaleho suseda? alebo či znalec nieje kamarát nášho byvaleho suseda-vydražitela, ktorý mal pocit, ze celé sídlisko je plné samých blbcov.

  OdpovedaťOdstrániť
 21. Dobrý deň,
  takúto alebo podobnú odpoveď p. Rozsu som čakala.Prečo teda tento človej neodpovedá normálne, zrozumiteľne, prečo nepredloží dôkaz a celé toto divadlo sa uzavrie? Prečo nespolupracuje s obyvateľmi a nerieši veci dôležité. Prečo? Prečo? Každý kto má zdavý rozum musí cítiť že toto nie je normálny postup.
  A pán anonym chce mať kľud a parkovať.Chápem ho. Je to človek čo vidí a rieši len seba. Ale sídlisko má 11 domov a všetci sme v tom spolu či sa vám to páči alebo nie.

  OdpovedaťOdstrániť
 22. Anonymny 13:24

  Branite nam v tom Vy, ktori len spekulujete ako sa vyhnut kupe a nerespektujete vlastnictvo. Ja si parkovisko kupim a budete mi na nom parkovat vy, pretoze vy si kupit nechcete. Vam vlastnicke prava nic nehovoria, ako by sa vam pacilo keby sa vam do nytu ktori ste si kupili nastahovali cudzi ludia ktori si byt kupit nechcu ? To ste robili taku kauzu aj pri kupe bytov ???

  OdpovedaťOdstrániť
 23. Presne ako sam hovorite pan Scibrany. Cela kauza sa zacala ked vlastnik ponukol svoj majetok na odpredaj s upozornenim, ze si zacne uplatnovat svoje majetkove prava. Takze dovtedy nikomu nevadilo koho majetok uziva a ake vyuzitie pozemku je zaznacene v katastri, dovtedy ani nikomu nevadilo, ci niekto v minulosti urobil chybu. Problem nieje vo vlastnictve a v stave, ale v samotnych ludoch... Ked zacnete rozdavat ludom chleba, vsetci ho budu chciet, ale az ked si ho maju zaplatit sa zacnu pozerat, ci ma pekar umyte ruky a ci je pekaren skolaudovana a ake ma naklady na vyrobu chleba. Kym je zadarmo, tak je vsetkym vsetko jedno.

  OdpovedaťOdstrániť
 24. pre Anonymný 17. septembra 2013 20:06

  ... keby ste čítali články pani Gelingerovej, vedeli by ste, že obyvatelia sídliska sa snažili veci majetkovo urovnať roky predtým, než sa likvidátor, vydražiteľ R. T. a spoločnosť Blackstorm rozhodli „prevziať kontrolu nad chaotickou situáciou a usporiadať právny a skutočný stav“.

  OdpovedaťOdstrániť
 25. Vazeny pan Scibrany, tvrdit, ze slo o niejaku snahu, len na zaklade jedneho dvoch listov jednotlivcov, je naozj dost odvazne. Preco sa vtedy neposielali podnety na prokuraturu ? Preco sa to vtedy nenafukovalo a neobjavovalo v mediach ? Pretoze to bolo kazdemu jedno a skutocnost je resne taka ako som vyssie opisal. Clovek by si tu aj parkovacie miesto kupil nech ma klud a istotu ze zaparkuje, ale ako som uz vyssie spomenul, musel by si postavit straz na svoje parkovacie miesto, aby mu ho neobsadzovali ostatny arogantny spekulanti, ktorym respektovanie vlastnickych prav nic nehovori. Naozaj ale naozaj by ma zaujimalo, ako sa budu tvarit potom, ked sa postupne miesta rozpredaju a prave tymto spekulantom sa neujdu.

  OdpovedaťOdstrániť
 26. pre Anonymný 17. septembra 2013 23:27

  nadobúdam presvedčenie, že nie ste záujemca o kúpu parkovacieho miesta, ale človek zainteresovaný na ich predaji - inak by ste sotva hovorili nezmysly o stavaní stráže na svoje parkovacie miesto kvôli „arogantným špekulantom“. aj malé dieťa predsa vie, že parkovacie miesta sa dajú chrániť pred neoprávneným obsadením veľmi jednoducho, lacno a účinne.

  OdpovedaťOdstrániť
 27. Ano ? A ako ? Poucte ma, nech objavime ameriku. Velmi rad sa necham poucit a Vam garantujem, ze miesto si tak ci onak kupim a aplikujem nan Vase odporucanie, ale len preto, aby som Vas verejne zosmiesnil,pretoze medzi ludmi kde nefunguju zakladne principy ucty k vlastnictvu, nefunguje uz vobec nic, len fyzicka ochrana majetku.

  OdpovedaťOdstrániť
 28. pre Anonymný 18. septembra 2013 1:43

  ... ako anonym môžete zosmiešniť len sám seba.
  kus cesty už máte za sebou.

  OdpovedaťOdstrániť
 29. Dobrý den pán Ščibrány,
  No ako teda ? Ubehol nám niejaký ten čas, a čo Vaše písomné vyjadrenie RNDr. Daniely Lörinczovej z MH, v ktorom Vám má podložiť čo sa vlastne dražilo. Kedy že nám obsah listu zverejníte ? Kedže Vám to nehrá do karát tak nikdy, či dalšia výhovorka, že ho ešte nemáte. Ja Vám to trošku zjednoduším. Aj v rátane toho kde sa tu niejaký Anonymný vyjadruje: "zápisnica dražby je fajn dokument, ale ako každý iný, nemusí byť braný ako modla" Zápisnica je zápis z priebehu dražby v rátane súpisu toho čo bolo jej predmetom a teda ju za modlu pokladať mozete. Tak isto plati aj pre pani Gelingerovu, teraz v tomto obdobi ked sa akoze caka na niejakeho ducha a na to ze MH poprie to co sa drazilo, kedze ako uz pani gelingerova niekde spominala, ze zápisnice nikto necita a posielaju sa na ministerstvo hospodarstva, ako aspon priemerne inteligentny a rozmyslajuci clovek, by mohla vediet, ze na to, aby jej MH dalo niejake vyjadrenie, bude musiet nahliadnut do dokumentacie z drazby, co sa vlastne drazilo a zistila by, ze zase len niekto cituje tu MODLU (zápisnicu z drazby) v ktorej vsetci dobre vieme co je napisane.
  Takže mila pani Gelingerová, milý pán Ščibrány, strčte si prosím Vás tú umelo Vami vyrobenú a nafúknutú kauzu v ktorej strasite ludi a aj tie Vaše spochybňovacie reči niekam. Už rok tu tvrdite niejake nezmysly, ohanate sa nepravdami ale do dnes tneho dna sa Vam nepodarilo z toho co tvrdite dokazat ani makke F. Zatial tu len strašíte ludi a svojim konaním ich podnecujete aby robili pristupky, nesrespektovali vlastnictvo a pod. (bezodplatne okupovali cuzi majetok ).

  A pani gelingerova, tieto srdcervuce reci ako rukojemnici v drame na pravdu, si prosim skusajte na deti v skolke, Sidlisko bezpecne funguje dlhe roky, jediny kto hu tu ohrozuje s te Vy. Ak na nom má niekto robit niejake poriadky z inzinierskymi sietami, tak urcite nie Vy, ale spravcovia bytovych domov a ak tak nekonaju, tak si neplnia svoju pracu a nemaju za to brat peniaze, cize OKRADAJU vsetkych obyvatelov sídliska. A dovolim si tvrdit, ze Vy tiež, tým že tu rozohravate niejake spory ci pravne zastupovania, ktore musime platit aj my ostatny, ktorý s vašim názorom a konaním nesúhlasíme, jednoducho nás SPROSTO VYDIERATE A ZNEUZIVATE, a Verte tomu ze je to len otazkou casu kedy nám pretecu nervy

  OdpovedaťOdstrániť