Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky


Vážení obyvatelia sídliska Pri Šajbách, 

Ako advokát a právny zástupca spoločnosti Blackstorm Group s.r.o. (BSG) by som si v mene tejto spoločnosti a z jej poverenia dovolil dať vám do pozornosti niektoré skutočnosti, týkajúce sa tzv. „kauzy“ s parkovaním na vašom sídlisku. Rád by som zároveň v mene BSG využil tento transparentný spôsob komunikácie na verejný dialóg o pochybnostiach, ktoré niektorých z vás trápia a poskytol argumenty, ktoré každému, kto ich naozaj chce počuť, rozumieť tejto situácií a vedieť ďalšie možnosti, vnesú viac svetla do tejto problematiky.

Úvodom by som chcel tlmočiť stanovisko spoločnosti BSG, ktorú mrzí napätie vyvolané jej listom zo začiatku tohto roka, ktorého účelom nebolo nič iné, ako poukázať na (dovtedy nerealizovateľnú) možnosť kúpy konkrétneho parkovacieho miesta. Mnohí z vás pochopili trhový prínos tohto riešenia, ktoré okrem komfortu pri hľadaní parkovania zvyšuje aj trhovú hodnotu vašich bytov a nebytových priestorov na tomto sídlisku čo oceníte v prípade ak sa tieto rozhodnete prenajímať alebo predávať. V tejto súvislosti znovu opakujeme, že nebolo v úmysle uskutočniť akékoľvek fyzické zábrany alebo inak brániť vstupu a parkovaniu na vašom sídlisku čo v konečnom dôsledku dokázala aj realita po 28.02.2013.

Situácia na vašom sídlisku bola dlhý čas právne nejasná, čo dokazuje aj skutočnosť, že tí, ktorí sa snažia za každú cenu spochybniť vlastníctvo BSG, dodnes nielenže nepredložili relevantný dôkaz o tom, že by predmetné pozemky či stavby nebolo možné dražiť (BSG tieto nadobudlo od vydražiteľa), ale ani nemajú jasný názor v tom, kto by mal byť vôbec oprávnený svoje prípadné vlastníctvo uplatniť (Mesto? Rača? GIB?) Poukazujem na storočia starú právnu zásadu „NEMO IUDEX SINE ACTORE“ (prekl. bez žalobcu niet sudcu) a pýtam sa: kto má teda byť ten, ktorý tvrdí, že mu predmetné pozemky a stavby patria?

Ak by sa teda žalobca aj našiel, kto by ním bol? BSG listami podľa zákona č. 211/2000 Z.z., oslovilo Hlavné mesto, MČ Raču aj GIB s otázkou, či evidujú akýkoľvek vlastnícky a/alebo obdobný vzťah k pozemkom a stavbám BSG na vašom sídlisku (v žiadostiach boli detailne určené). GIB aj Rača poskytli informáciu podľa ktorej neevidujú žiadny vlastnícky ani obdobný vzťah ani k pozemkom ani stavbám. Hlavné mesto poskytlo na uvedenú otázku odpoveď, podľa ktorej je na základe Hospodárskej zmluvy 235/88 vlastníkom deviatich parkovacích miest, ktoré sú ako sporné vyznačené na situačnej mapke poskytnutej MČ Rača. Z týchto 9 miest je 5 už predaných (do vyriešenia sporu poskytne BSG vlastníkovi náhradu) a ďalšie štyri sa neponúkajú. Žiadne ďalšie parkoviská ani iné stavby či pozemky BSG na sídlisku neeviduje Hlavné mesto, Rača ani GIB ako vlastné či v inom obdobnom vzťahu.

Zdôrazňujem, že tieto informácie boli poskytnuté v rámci zákonnej povinnosti dotknutých subjektov, preto ak by sa preukázal opak, mohla by BSG vymáhať škodu v rámci zodpovednosti pri výkone verejnej správy týchto subjektov. Preto si dovolím položiť ďalšiu otázku – skutočne je niekto presvedčený o úspechu Mesta, Rače a/alebo GIBu v prípadnom spore, pokiaľ BSG disponuje ich vlastnými vyhláseniami o tom, že nemajú žiadne práva k predmetnému majetku (s výnimkou 9 miest Mesta)??

BSG (aj mne osobne) je zrozumiteľná nespokojnosť niektorých obyvateľov, ktorým možno aj vyhovoval doterajší stav – je potrebné si však uvedomiť, že doteraz sa taktiež protiprávne (keďže predchádzajúci vlastník nedal súhlas) parkovalo na cudzom majetku, teda na pozemkoch a stavbách a to bez toho aby sa ktokoľvek zaujímal o vlastnícke pomery. A sú to práve tí, ktorí pri každom svojom argumente tak radi podfarbujú svoje argumenty magickou formulkou „právny štát“, ktorí si zrejme neuvedomujú, že základom právneho štátu sú práve občania s elementárnou právnou výbavou, ktorí ctia majetok a práva tých druhých a to bez ohľadu na okolnosti vyvolávajúce emócie... Pre lepšie pochopenie, nech si skúsia predstaviť analogickú situáciu: „Do bytu sa nasťahujú cudzí ľudia, ktorí tvrdia, že sú oprávnení tam bývať a požadujú aby sa im zo strany vlastníkov preukázal opak.“ Situácia znejúca možno absurdne ale z právneho hľadiska sa práve toto a teraz deje na sídlisku Pri Šajbách...

Verím, že pri situácii s bytom by nikto neprotestoval, ak by vlastník takého bytu dal cudzích ľudí vypratať, vymenil by zámky alebo by uskutočnil iné opatrenie na ochranu svojho majetku. Verím, že na sídlisku neexistuje človek s takým iracionálnym názorom, ktorý by takého vlastníka pre jeho konanie a právnu obranu osočoval v médiách alebo ho označoval za podvodníka (samozrejme ak byt nadobudol legitímne a legálnou cestou). Ak by sa náhodou taký našiel (čo nepredpokladám), mal by si položiť otázku – akým právom a z akého titulu tak koná? V prípade BSG je mrzuté najmä to, že nikto z tých, ktorí sa tvárili, že majú záujem vec riešiť a/alebo sa bližšie informovať, žiadnym spôsobom nekontaktoval BSG alebo jej konateľa (samozrejme okrem tých, ktorí zahájili rokovanie o kúpe parkovacích miest).

V mene BSG si dovoľujem vyjadriť presvedčenie, že mnohé zverejnené vyjadrenia niektorých obyvateľov na adresu tejto situácie a BSG, vznikli pod tlakom príslušných bulvárnych médií, ktorých prax kladenia značne sugestívnych otázok za účelom „výroby“ škandálov za každú cenu je nám dobre známa aj z advokátskej praxe. Preto BSG po zvážení zatiaľ nepodniklo právne kroky na ochranu mena voči týmto obyvateľom ale len voči príslušným médiám, ktoré nepravdivé a zavádzajúce informácie zverejnili. V tejto súvislosti však v mene BSG pripomínam, že BSG sa týmto svojim „pacifistickým“ postojom v žiadnom prípade nevzdalo ani nevzdáva ochrany svojho mena, či ochrany osôb s BSG spojených, a to tak v civilnej, ako ani v trestnoprávnej rovine. Preto by sme ako advokátska kancelária z poverenia BSG radi požiadali všetkých vyjadrujúcich sa, o primeranosť prezentovaných názorov dôkaznej situácií, ktorou sú tieto názory podložené.

BSG kúpila predmetné pozemky a stavby od vydražiteľa s tým, že ich chcela predávať s pridanou hodnotou v tom, že sú vysporiadané, nanovo zamerané a rozparcelované na jednotlivé státia. Z pohľadu podnikateľského zámeru BSG išlo o štandardný postup, teda prevzatie kontroly nad chaotickou situáciou a usporiadanie právneho a skutočného stavu. BSG táto obchodná operácia stála značné náklady a preto nemôže nikto očakávať, že sa vzdá svojho majetku zadarmo alebo za cenu nižšiu ako boli skutočné náklady a primeraný zisk v zmysle zákona o cenách – to by sa daňovému úradu asi moc nepáčilo... V každom prípade BSG neočakávalo reakciu niektorých (našťastie len malého percenta) obyvateľov, ktorí zahájili takpovediac svätú vojnu proti BSG a všetkému čo súvisí s majetkom BSG na sídlisku... Na druhej strane možno oceniť racionalitu niekoľkých desiatok obyvateľov, ktorí pochopili prínos tohto stavu a vnímajú možnosť kúpy parkovacích miest ako win-win riešenie, ktoré zhodnocuje ich majetok na sídlisku.

Vážení obyvatelia sídliska, predpokladáme že ste boli informovaní o rokovaniach BSG s MČ Rača - tieto rokovania vznikli najmä z podnetu BSG, keďže sa ako investor na území mestskej časti dostala pod tlak absolútne bezprávneho charakteru, čo škodí aj povesti Rače ako miesta vhodného na investovanie. V rámci týchto rokovaní BSG výrazne znížilo cenu za predpokladu prevzatia predmetného vlastníctva mestskou časťou. K tejto skutočnosti došlo najmä v dôsledku naliehavosti záväzkov BSG voči financujúcim subjektom, keďže akvizícia predmetných nehnuteľností bola financovaná z externých zdrojov. V tejto súvislosti BSG poukázala aj na to, že je značne pravdepodobné, že nastane situácia, kedy bude BSG nútené uplatniť všetky škody spôsobené verejným spochybňovaním predaja a jeho zdržiavaním a to voči všetkým subjektom, ktorých sa to týka. Zároveň bolo zdôraznené, že pokiaľ v tejto situácií nedôjde k všeobecnému kompromisu (t.j. každá strana mierne ustúpi), je pravdepodobné, že príde k zmene situácie, ktorá nebude prospešná ani pre MČ Rača, ani pre BSG ani pre vás, obyvateľov. Dovoľujeme si preto v tomto kontexte za účelom lepšieho objasnenia situácie zverejniť časť posledného listu p. starostovi Pilinskému:

Vážený pán starosta, práve na základe nášho posledného rokovania pozastavila naša spoločnosť predaj jednotlivých pozemkov a parkovacích miest záujemcom, aby sa tak predišlo eskalácií napätia a rozdrobeniu územia, ktoré je predmetom týchto rokovaní. Vzhľadom na dlhý uplynutý čas bez dosiahnutia konkrétneho výsledku, a keďže na základe zabezpečených informácií je zrejmá nespornosť našej ponuky, si Vás dovoľujeme požiadať o zvolanie miestneho zastupiteľstva a zaujatie stanoviska k tejto záležitosti, keďže už nie je v našich ekonomických možnostiach ďalej zotrvávať v stave pozastaveného predaja. V tejto súvislosti poukazujeme na skutočnosť, že koncom tohto mesiaca (Júl 2013) dôjde k splatnosti našich záväzkov voči financujúcemu subjektu, v dôsledku čoho nebudeme bez uskutočnenia tohto predaja schopní záväzky splniť (prípadný reštart predaja nám značne skomplikovala nesprávna informácia v miestnom médiu o tom, že m.č. už predmetné miesta odkúpila, pričom aj po dementovaní tejto informácie sa niektorí potenciálni kupujúci stiahli a čakajú na kroky municipality) - existuje vysoká pravdepodobnosť, že budeme nútení previesť predmetné parkoviská na tretiu osobu, ktorej následné kroky nevieme predvídať ani kontrolovať. Inými slovami, môže dôjsť k situácií, že nový vlastník pristúpi k ochrane svojich vlastníckych práv výrazne dôslednejšie ako naša spoločnosť, čo môže spôsobiť opätovné zhoršenie situácie a eskaláciu napätia na predmetnom sídlisku.

Naša spoločnosť zotrváva v presvedčení, že ponuka na odplatné prevzatie väčšieho podielu parkovacích miest spoločne s ponukou prevodu komunikácií, kontajnerových stojísk a zelených plôch, je všestranne výhodným riešením, ktoré zabráni ďalšiemu zvyšovaniu napätia medzi značným počtom obyvateľov a povedie k definitívnemu vysporiadaniu právneho stavu v predmetnej lokalite.

Vážení obyvatelia, každý z vás, tak ako aj BSG, máte každý svoju predstavu o ideálnom riešení tejto situácie.

Otázka znie, čo má byť výsledok – má byť výsledkom dlhoročný spor, vzájomné schválnosti, žaloby, či iné podnety s nejasným výsledkom? Majú byť výsledkom podružné žaloby na náhradu škôd, žaloby na umožnenie prejazdov či žaloby na ochranu mena a dobrej povesti? Alebo má byť výsledkom pokojný stav, čo najviac podobný dlhoročnému akoby status quo avšak konečne s vyjasnenými právnymi vzťahmi?

V mene BSG si dovoľujem vysloviť nádej, že konflikt nie je prioritou žiadneho súdneho obyvateľa tohto sídliska. Konflikt nie je prioritou ani BSG, naopak, pokiaľ dôjde k včasnému exitu značnej časti tohto projektu, nie je ani jej prioritou trvať na vyšších cenách (ako už bolo dokázané pri rokovaniach na MČ Rača). Spoločne s BSG veríme v úlohu MČ Rača ako mediátora ako aj schopnosť každého obyvateľa utvoriť si svoj vlastný názor v tejto veci, pričom som presvedčený, že


-         pokiaľ sa mierne zredukujú emócie na oboch stranách,
-         nájde sa snaha o racionálne pochopenie situácie z pohľadu obyvateľov aj z pohľadu BSG,

-         a nevyskytne sa snaha politikov alebo niektorých obyvateľov eskalovať toto napätie za účelom vlastného politického prospechu alebo popularity

bude možné pri minime dobrej vôle v skorej dobe dospieť k všeobecne prospešnému kompromisu.

S úctou

Blackstorm Group s.r.o.
v.z. JUDr. Michal Maštena, advokát - partner
AK Capitol Legal Group s.r.o.P. S.
Kompromis (lat.) je vzájomné vyrovnanie strednou cestou alebo dohoda na základe vzájomných obojstranných ústupkov.


209 komentárov:

 1. Dobrý deň, pán Maštena,

  v odpovedi na otázku, čo má byť výsledkom situácie okolo parkovacích miest na sídlisku Pri Šajbách sa BSG s obyvateľmi sídliska a celej mestskej časti Rača zrejme zhodne: „pokojný stav, čo najviac podobný dlhoročnému akoby status quo ... s vyjasnenými právnymi vzťahmi“. Sporné je, či dohoda môže nastať o cene za odkúpenie 100 až 150 parkovacích miest v rozpätí 300 až 450 tis. €, a hlavne o tom, či môže byť uhradená z rozpočtu, tzn. z peňazí všetkých daňových poplatníkov MČ Rača.

  Dovoľte mi položiť Vám niekoľko otázok - ich zodpovedaním môžete prispieť k nájdeniu kompromisu, ku ktorému obyvateľov vyzývate:

  1) píšete, že niektorí „sa snažia za každú cenu spochybniť vlastníctvo BSG“ - kto? kedy? kde?

  2) vyžiadala si BSG vo veci vlastníctva a/alebo obdobného vzťahu k predmetným pozemkom a stavbám od Hlavného mesta, MČ Rača a GIB okrem informácie na základe zákona 211/2000 Z. z. aj právne záväzné stanovisko príslušných útvarov oslovených organizácií?

  3) o čo opierate tvrdenie, že „doteraz sa taktiež protiprávne ... parkovalo na cudzom majetku“?

  4) vo Vašej analogickej situácii s bytom do pozície cudzích ľudí, čo sa do neho nasťahovali, staviate obyvateľov sídliska. nepatrí táto pozícia skôr spoločnosti BSG?

  5) píšete, že „nikto z tých, ktorí sa tvárili, že majú záujem vec riešiť a/alebo sa bližšie informovať, žiadnym spôsobom nekontaktoval BSG alebo jej konateľa“. ako vysvetlíte rokovanie za účasti BSG na magistráte hl. mesta? a rokovania BSG s mestskou časťou Rača a jej starostom Pilinským o odkúpení parkovacích miest?

  6) píšete, že „BSG po zvážení zatiaľ nepodniklo právne kroky na ochranu mena voči týmto obyvateľom ... (ktorí) zahájili takpovediac svätú vojnu proti BSG“. akú svätú vojnu, kto, kedy a kde?

  7) koľko peňazí BSG vložila do pridanej hodnoty spočívajúcej podľa Vášho vyjadrenia „v tom, že (pozemky) sú vysporiadané, nanovo zamerané a rozparcelované na jednotlivé státia“?

  8) píšete, že „BSG ... sa ako investor na území mestskej časti dostala pod tlak absolútne bezprávneho charakteru“. aký tlak? z koho strany? kedy? kde?

  9) píšete, že „nastane situácia, kedy bude BSG nútené uplatniť všetky škody spôsobené verejným spochybňovaním predaja a jeho zdržiavaním“. aké verejné spochybňovanie a zdržiavanie? kedy? kým?

  10) píšete, že „prípadný reštart predaja nám značne skomplikovala nesprávna informácia v miestnom médiu o tom, že m. č. už predmetné miesta odkúpila, pričom aj po dementovaní tejto informácie sa niektorí potenciálni kupujúci stiahli“. informáciu v ktorom miestnom médiu máte na mysli? kde, kedy a kým bola informácia dementovaná?

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Čo bude nasledovať ďalej ? Resp. ked sa nedohodnete s MČ Rača ? Ako ke kroky podniknete pre to aby ste miesta predali ? Kedy bude v katastri zmenene vyuzitie uzemia ako parkovacie plochy, aby sme si ich mohli odkupit parkoviska ? Ake mame moznosti si nase odkupene miesta chranit pred tym aby nam na nich parkovali spekulanti ktory si miesto nekupia ? Vasa praca skonci predajom, kto pomoze nam aby sme si nadobudnute vlastnictvo (za nie male peniaze) mohli nerusene uzivat bez toho aby nam niekto skodil a vznikali spory zo strany neprisposobyvich obyvatelov naseho sidliska ?

  OdpovedaťOdstrániť
 3. JUDr. Michal Maštena3. 8. 2013, 18:36:00

  Odpoveď BSG na otázky pán Ščibrány (1. časť):

  Dobrý deň,

  Úvodom by som sa chcel v mene BSG poďakovať za zverejnenie nášho príspevku, ako aj za Vaše otázky, z ktorých je zrejmá ochota riešiť problém vecne.

  V prvom rade by sme radi odpovedali na vašu „nultú“ otázku a to, či je MČ Rača oprávnená odkúpiť parkovacie miesta:

  Odpoveď:

  Pevne veríme, že týmto oprávnením MČ disponuje, inak by boli štvormesačné rokovania o tejto otázke len zbytočným naťahovaním času a zvyšovaním strát BSG. Existuje totiž doktrína tzv. „culpa in contrahendo“ v zmysle ktorej sú strany pri rokovaní povinné dbať o to, aby neboli spôsobované zbytočné škody, resp. navyšované náklady, ktoré také rokovanie vyvoláva. Ide v podstate o povinnosť rokujúcich strán správať sa pri rokovaní tak, aby žiadna zo strán nebola v omyle, pokiaľ ide o predmet a/alebo podstatné informácie týkajúce sa rokovania, ktorých pravdivosť by prípadne mohla druhú stranu viesť k ukončeniu týchto rokovaní.

  Pokiaľ ide o Vami uvádzané čísla, tieto sú pomerne nepresné, pretože v rámci rokovaní sa zatiaľ dospelo k nasledujúcemu výsledku: 102 parkovacích miest za cenu 2.990 eur (čo je takmer 20% zľava v porovnaní s priemernou cenou ponúkaných PM), ALE v rámci tohto prevodu by sa už bez navyšovania ceny previedli MČ Rača tiež všetky cesty (komunikácie), zelené plochy, ako aj kontajnerové státia, ktoré na predmetnom sídlisku vlastní BSG. V konečnom dôsledku ide o viac ako 30% zľavu zo strany BSG pri počítaní priemernej ceny za m2, ktorá vychádza výlučne zo skutočností, ktoré boli popísané v článku vyššie.

  Odpoveď na otázku č. 1:

  V médiách aj v styku s príslušnými orgánmi verejnej správy sa zvyklo prezentovať niekoľko osôb, ktoré BSG nikdy za účelom zodpovedania týchto otázok nekontaktovali, napriek tomu však nemali zábrany poskytovať nepresné a zavádzajúce informácie týkajúce sa cenovej politiky BSG, ako aj jej zámerov. Sme presvedčení, že tieto osoby sú si toho v celom rozsahu vedomé, tak ako aj právnych následkov svojho konania. Ich motívy nám nie sú známe, môžme sa len domnievať, že im ide o napr. publicitu, popularitu a/alebo iný cieľ, ktorý nám nie je známy. Z pohľadu BSG sú však podstatné škody, ktoré svojim konaním spôsobili a preto považujeme za štandardný taktický postup, že sa k ich identite, ani zodpovednostným nárokom BSG nebudeme ďalej vyjadrovať, kým o týchto nerozhodne príslušný súd.

  Odpoveď na otázku č. 2:
  Nie som si istý či celkom rozumiem Vašej otázke, ale dovoľujem si dať do pozornosti zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, z ktorého ustanovení je zrejmé, že uvedené subjekty ako povinné osoby podľa tohto zákona, majú zákonnú povinnosť poskytnúť úplnú a pravdivú informáciu, inak zodpovedajú v rámci nielen priestupkovej zodpovednosti a tým aj v rámci zodpovednosti za spôsobenú škodu. Vnútorné organizačné členenie je záležitosťou týchto subjektov, pri otázke zodpovednosti za poskytnutie informácie vystupuje vždy subjekt s právnou spôsobilosťou a spôsobilosťou na právne úkony (Mesto, MČ, GIB a pod.). V tejto súvislosti treba považovať poskytnutie informácie podľa uvedeného zákona za právne záväzné a to najmä pre subjekt ktorý takú informáciu poskytol – v prípade preukázania nepravdivosti alebo neúplnosti má zákonnú zodpovednosť za spôsobenú škodu. V rámci predpisov správneho práva je preto vecou príslušného subjektu verejnej správy, komu dá takú žiadosť na vybavenie (nie je to vecou žiadateľa) a v tomto zmysle nevidíme dôvod, ani zákonnú možnosť žiadať o informácie k majetku BSG inou cestou ako bola zvolená.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. JUDr. Michal Maštena3. 8. 2013, 18:36:00

  Odpoveď BSG na otázky pán Ščibrány (2. časť):

  Odpoveď na otázku č. 3:

  Na Vašu otázku si dovolím položiť protiotázku – disponuje alebo disponoval niekto z obyvateľov akýmkoľvek právnym titulom k užívaniu týchto parkovacích miest? Ak nie, ide o užívanie bez právneho titulu, čo možno považovať za bezdôvodné obohatenie. V právnom štáte totiž nie je postavená tak, že môžem užívať akýkoľvek majetok kým mi niekto nedokáže že nemôžem ale opačne – kým neviem preukázať, že mám zákonné alebo zmluvné právo na užívanie takého majetku, nesmiem ho užívať.

  V tejto súvislosti poukazujem na dostatok verejne dostupných informácií o tom, že predmetné miesta a komunikácie nie sú verejné, napr. mapku MČ Rača na adrese: http://www.raca.sk/assets/Uploads/204824c2komunikacie.pdf, z ktorej je zrejmé, že ide o súkromné a účelové komunikácie, ktoré nie sú v správe MČ, magistrátu, štátu ani ŽSR ani nikoho iného.

  Pýtame s teda znova: disponuje niekto právnym titulom na parkovanie na predmetných parkoviskách (bez ohľadu či patria BSG)? A disponuje niekto právnym titulom od BSG (okrem tých čo si PM kúpili) na užívanie miest BSG? A sú si tí, ktorí na týchto miestach dnes parkujú bez akéhokoľvek právneho titulu, vedomí zodpovednosti za škodu a bezdôvodné obohatenie?

  K detailom ďalších právnych krokov sa nebudeme z rovnakého dôvodu ako vyššie vyjadrovať, môžme len informovať, že situácia z posledných mesiacov je znalecky a notársky zadokumentovaná vrátane fotografií a evidenčných čísiel vozidiel, ktoré okupujú majetok BSG bez právneho titulu. Ako však už bolo spomenuté v článku, nie je naším cieľom ďalej živiť spory a zvyšovať náklady na právne služby na oboch stranách, ale dospieť ku kompromisu, ktorý nastolí situáciu, ktorú už nebude nikto v budúcnosti musieť riešiť.

  Odpoveď na otázku č. 4:

  V prvom rade by som bol rád, keby sme takú analógiu vôbec nemuseli použiť. V druhom rade by sme radi podotkli, že vieme, že toto protiprávne konanie sa týka len minority obyvateľov (z ktorých sú mnohí len v nájme) a preto zdôrazňujem, že situáciu negeneralizujeme ani sme nezovšeobecňovali na všetkých obyvateľov, z ktorých väčšina je naozaj inteligentná dostatočne na to, aby si uvedomila následky protiprávneho konania. Pokiaľ ale ide o odpoveď na Vašu otázku – myslíte to naozaj vážne? Kto má relevantné právne dokumenty a na kom spočíva dôkazné bremeno ak chce preukázať opak? Ako by ste sa postavili k hypotetickej situácií, že by si napr. BSG uplatňovalo nároky na Vaše parkovacie miesto, ktoré Ste kúpili a máte na to zmluvu aj list vlastníctva, a to len preto, že tam (napr.) BSG zvyklo parkovať svoje vozidlá? Prípadne by napr. BSG začalo tvrdiť, že eviduje vo svojom účtovníctve neuzavretú účtovnú položku ☺ a na základe toho by tvrdilo, že mu Vaše parkovacie miesto patrí? Cítili by ste sa komfortne v situácií ak by niekto bez akéhokoľvek právneho titulu medializoval informácie, že ste sa k svojmu majetku dostali za „zvláštnych“ okolností a chcelo by sa po Vás (absolútne protiprávne) aby ste Vy dokazovali svoje vlastníctvo?

  Veríme, že keď si dát odpovede na uvedené otázky, zistíte (pri minime empatie) že analógia bola použitá správne.

  Odpoveď na otázku č. 5:

  V článku sme mali na mysli, tých konkrétnych pár obyvateľov, ktorí podávali skresľujúce a zavádzajúce informácie médiám. Skresľujúce najmä čo sa týka cien a to bez toho aby kedykoľvek predtým s nami komunikovali a zavádzajúce v tom, že BSG malo v úmysle fyzicky brániť obyvateľom v prístupe na sídlisko, resp. do bytových domov. Okrúhly stôl na magistráte zvolal pán primátor, za čo sme mu vďační, tak ako aj za iniciatívu pána starostu Pilinského, na základe ktorej boli zahájené rokovania BSG s MČ Rača. Nič to však nemení na skutočnosti, že práve tých niekoľko obyvateľov, ktorí sa tak radi verejne prezentovali, nikdy nekontaktovali BSG za účelom racionálneho dialógu. V tejto súvislosti by som rád v mene BSG poďakoval okrem pánov primátora a starostu MČ Rača aj Vám, pán Ščibráni, za Váš záujem o túto otázku a úprimný verejný dialóg na túto tému.

  OdpovedaťOdstrániť
 5. JUDr. Michal Maštena3. 8. 2013, 18:37:00

  Odpoveď BSG na otázky pán Ščibrány (3. časť):

  Odpoveď na otázku č. 6:

  Pokiaľ ide o termín „svätá vojna“ zo strany niektorých obyvateľov, tento nám prišiel vhodný najmä z dôvodu viacerých podobností vedenia informačnej kampane v médiách zo strany tých pár obyvateľov, na ktorých sme reagovali už v predchádzajúcich otázkach. Tieto podobnosti spočívajú najmä v ignorácií druhej strany (BSG), neschopnosti bilaterálnej komunikácie (s BSG), šírenie poloprávd a demagógie, ako aj fanatické hľadanie nepriateľa, zrady a podvodu vo všetkom čo sa týka predmetu sporu. Na všetko uvedené sú dôkazy, niečo z toho je objektívne na smiech, niečo na žalobu, niečo možno na iné právne podanie, v každom prípade si tak, ako sme už uviedli vyššie, necháme detaily identity týchto osôb, rovnako ako aj detaily nášho ďalšieho právneho postupu v tejto chvíli pre seba. V čo však veríme, je schopnosť väčšiny obyvateľov sídliska sa samostatne racionálne rozhodovať, zvažovať všetky pro et contra a nesprávať sa stádovito v rámci rôznych sfanatizovaných skupiniek. Pretože naozaj je tu niekto, kto dokáže verejne a pod svojim menom povedať, že ide o podvod? Násilie? Bezprávie? Nech príde a predloží dôkazy...

  Na záver tejto odpovede môžme len so zármutkom konštatovať, že tak ako vždy je tu „mlčiaca väčšina“, ktorá má svoj názor odlišný od pár spomenutých osôb, ale keďže nemajú záujem na konflikte ani byť terčom ohovárania, neprikladajú prioritu verejnej prezentácií svojho názoru odlišného alebo protichodného od mainstreamu, ktorí držia títo „bojovníci“.

  Odpoveď na otázku č. 7:

  Podľa vyjadrenia BSG, náklady na predbežný prieskum, ekonomické analýzy, právne služby, PR, geodéziu, kataster, správne a súdne poplatky, financovanie akvizície a obsluhu dlhu, účtovníctvo, personál a ostatné prevádzkové náklady dosahujú v tejto chvíli sumu takmer 250 tis. Eur. V tejto sume nie sú započítané skutočné škody a ušlý zisk.

  Odpoveď na otázku č. 8:

  V článku sme mali na mysli tlak, najmä mediálny, ktorý v očiach verejnosti dostal BSG skoro do pozície, že musí obhajovať svoje vlastníctvo, chodiť na rôzne okrúhle stoly napr. na magistráte a je často žiadaný zo strany orgánov verejnej správy o poskytovaní informácií, na ktoré tieto orgány nemajú zákonný nárok. Vzhľadom na slušnosť aj úroveň týchto žiadostí BSG nemá problém komunikovať, bolo to však v rozpore so základnými princípmi právneho štátu, aby BSG muselo dokazovať svoje vlastníctvo a nie aby tí, ktorí konajú bez právneho titulu, preukázali svoj nárok . Preto hovoríme o tlaku bezprávneho charakteru, pretože je potrebné si uvedomiť ešte jednu základnú vec – toto nie je projekt alebo development, ktorým by BSG išlo meniť životné prostredie ľudí, toto je jednoduchá transakcia typu kúpim-vyriešim problém-predám, podobná, ako keď kúpite nehnuteľnosť, hnuteľnú vec alebo čokoľvek iné, dáte tomu pridanú hodnotu a predávate to ďalej. Nie je absolútne žiaden právny základ ani aktívna legitimácia, tých čo tento tlak vytvárajú (čo v konečnom dôsledku priznávajú aj na FB) na takéto konanie.

  Odpoveď na otázku č. 9:

  Mali sme na mysli informáciu v Račianskom Magazíne zo dňa 06.05.2013 (14-2013), ktorá bola uverejnená v rámci TV Bratislava (http://www.tvba.sk/tv-relacie/z-mestskych-casti/raciansky-magazin/raciansky-magazin-14-2013 - stránka bola zrušená), v ktorej zo strany MČ Rača odznela informácia, že MČ Rača už kúpila parkovacie miesta BSG. O samotnom úkone dementovania sme sa dozvedeli prostredníctvom FB stránky „Pri Sajbách vola pomoc“. Po dementovaní tejto informácie bol tento príspevok stiahnutý z uvedenej stránky...

  S pozdravom

  Blackstorm Group s.r.o.
  v.z. JUDr. Michal Maštena, advokát - partner
  AK Capitol Legal Group s.r.o.

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Po pozornom prečítaní celého materialu ,požiadam pána starostu aby mi kúpil z finančných prostriedkov MČ parkovacie miesto .Vopredˇdakujem a spoluobčanom pri Šajbách iba toľko dnešný právny stav sme si klučikami vyzvonili.....??? tak čo teraz riešite a nariekate ?? veď na Slovensku za chyby a neporiedok nikdy nieje trestaný ten kto to zavinil ale náš n aivný občan. Jedno je ale isté že starosta nemá žiadnu oporu v zákone ,ktorá ho oprávňuje aby kúpil predmetné parkovacie miesta v právnom stave tak ako sú teraz z obecných financii...ak má toľko fin.prostriedkov v prvom rade nech vysporiada vlastníkov pozemkov pod cestami v správe obci ktoré nedokázali ani jeho predchodcovia za celé roky tohto super zriadenia vykonať.

  OdpovedaťOdstrániť
 7. add 9: mali ste na mysli informáciu ktorá bola zverejnená v Račianskom magazíne v rozhovore s pani hovorkyňou Mikulovou 30.4.2013 a 6.5 bola dementovaná pani hovorkyňou Mikulovou z MÚ Rača.

  k osobám ktorých identitu nechcete zverejňovať ste mali na mysli "miestne klamárske mediálne hviezdy" pani Gelingerovú, pani Reháčkovú a spol ?

  inak ako slušná firma by ste si mohli svoje dobré meno držať aj tým že si začnete svoje nároky a preukázatelný ušlý zisk, či stratu ktorú ste utrpeli, uplatňovať u "škodných klamárskych mediálnych hviezd", kedže nepredpokladám ze sa zo dňa na deň stratia záznamy z televíznych archívov v ktorých verejne a vedome klamali a šírili poplašné správy v celoslovenských médiách.

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Blackstorm Group s.r.o.4. 8. 2013, 1:47:00

  (Reakcia na prvý anonymný príspevok): Dobrý deň, pokiaľ nedôjde k dohode s MČ Rača, sú na stole vzhľadom na splatné záväzky BSG 2 riešenia – prvé je rýchly odpredaj celého majetku BSG tretej osobe (zájuemcovi), ktorý je pripravený a čaká na úspech/neúspech tejto akcie. Druhý je dohoda s veriteľmi BSG o odpredaji týchto majetkov nimi určeným osobám. Vo všetkých prípadoch nastúpi do pozície BSG niekto iný, koho zámery ani plány nepoznáme a ani nemáme dôvod sa o ne starať. Možno mu príde (hypoteticky) ako dobrý nápad oplotiť pozemky alebo odstrániť stavby (aby sa raz a navždy vyriešila otázka ich vlastníctva), ktovie... V každom prípade to už nebude problém BSG. BSG po prípadnom neúspechu a keď príde o svoj majetok, uplatní všetky svoje práva voči všetkým, koho sa to týka (ochrana mena, povesti, bezdôvodné obohatenie spôsobené protiprávnou okupáciou svojho majetku, prerušenie predaja kôli rokovaniam s MČ a pod.). Dôkazy sú, žaloby sú pripravené. V každom prípade dúfame, že tento postup zostane len v teoretickej rovine.

  Tí, ktorí si parkovacie miesta kúpia, majú štandardné možnosti, ako keď si kupujete miesta pri akejkoľvek bytovke. Môžete si ich označit vodorovne a/alebo zvislo, prípadne označiť ako súkromný majetok, alebo dať na ne parkovacie zábrany (automatické, manuálne a pod.). Bude to raz a navždy Váš majetok, s ktorým si v medziach zákona môžete robiť čo sa Vám páči. Okrem toho, tí, ktorí si už kúpili môžu potvrdiť, že naša spolupráca momentom kúpy nezaniká, že sa o problém staráme aj naďalej a že chceme, aby každý náš klient zostal spokojný.

  Pokiaľ ide o prípadné budúce spory pre aktivity niektorých obyvateľov Vášho sídliska, s týmto Vám asi moc neporadíme. My totiž na rozdiel od nich ctíme cudzie práva, vrátane slobody prejavu, pokiaľ je samozrejme v medziach a nie je nám spôsobovaná škoda. Bolo by však vhodné nabrať odvahu aj zo strany tých (väčšiny), ktorí sa necítia byť zastupovaní týmito obyvateľmi a nezdieľajú ich názory, aby vystúpili z anonymity a vyzvali na racionálne riešenie problému.

  Na záver by sme chceli pripomenúť že z pohľadu motorizovaných obyvateľov sídliska pomaly odchádza vlak a to už druhýkrát za posledné roky. Úprimne radíme, aby sa neriešilo to, či vo vlaku možno sedieť alebo stáť, príliš dlho, pretože vlak odíde a táto otázka zostane bezpredmetnou. A tentokrát už vlak možno odíde nadobro a nepomôžu tomu ani desiatky listov na úrady, žaloby ani trestné oznámenia ani nič iné... Väčšina to pochopila, podaktorí nie...

  Na najnovšie anonymné príspevky ťažko reagovať, s niečím súhlasíme, s niečím nie, ale v princípe boli všetky tieto otázky zodpovedané prostredníctvom advokátskej kancelárie, a to v článku vyššie.


  S pozdravom Igor Kálig, BSG.

  OdpovedaťOdstrániť
 9. Vaše rokovania so starostom nemajú žiaden priamy vplyv na predaj daných pozemkov, nakoľko o týchto záležitostiach rozhoduje miestne zastupiteľstvo a nie starosta. A je nemysliteľné, aby na základe súkromnej žiadosti súkromnej firmy vo veci ich podnikateľského zámeru bolo na ich výzvu zvolávané miestne zastupiteľstvo.
  Akokoľvek dlhé rokovania s miestnym úradom Vám nedávajú žiaden právny titul na vymáhanie náhrady škody - mestská časť nemá žiadnu povinnosť odkupovať dané pozemky a tiež to, že ste ich za polroka nepredali je problém vášho "podnikateľského" zámeru.
  Ak sa stále odvolávate na väčšinu obyvateľov ulice Pri šajbách, tak potom neviem v čom je problém, ak väčšina obyvateľov súhlasí s kúpou, tak ich môžete tej väčšine bez problémov predať. Takže v čom je potom problém?
  Mimochodom, ak tvrdíte, že vlastníte aj stavby na pozemkoch, tj. parkovisko, tak potom - keďže nie sú nikde zaznačené v katastri - tak sa jedná o neskolaudovanú stavbu, ktorá teda nemôže byť užívaná ani vašou spoločnosťou.

  OdpovedaťOdstrániť
 10. PS: A keď sa tu bavíme o protizákonnosti - tento e-mail je plný nepravdivých informácii a má všetky znaky nekalej súťaže (hlavne posledný odstavec):

  https://docs.google.com/file/d/0B0Ll7gGnUrrITHM4bFZ6WHo2WDg/edit?usp=sharing

  OdpovedaťOdstrániť
 11. Dobrý deň, vážený pán Drotován,

  Môžete sa prosím vyjadriť konkrétne, ktorá časť predmetného emailu je nepravdivá ?

  Ako v ňom uvádzam, zmluvou zo dňa 5.2.2013 som dostal poverenie od konateľa spoločnosti BSG vykonávať kroky vedúce k uzavretiu kúpno-predajných zmlúv. ( zmluvou disponujú obe strany a o jej existencii nieje pochýb)

  Kedže návrh na vklad do katastra nehnuteľností sa musí podať v trojročnej lehote od uzavretia kúpno-predajnej zmluvy,
  nieje prekvapujúce, že zmena v katastri nieje zapísana ani k dátumu vyznačenom v emaily.
  Vzhľadom na to, že ja touto zmluvou disponujem ako aj druhá strana a predložil som ju aj MU-Rača a Magistrátu hm.SR mesta Bratislavy, niet pochybností o jej existencii.

  Informáciu v emaile o tom, že parkovacie plochy na spomínanom sídlisku Pri šajbách nie sú verejnými parkovacími plochami vo vlastníctve obce ani mestskej časti,mi bola poskytnutá listom zo dňa 19.12.2012 Ing. arch. I. Virsíkovou z Miestneho úradu MČ Bratislava-Rača, ako Odpoveď na žiadosť o informáciu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. (v prípade záujmu ho veľmi rád predložím)

  Informáciu o zmenách v parkovacom systéme mesta Bratislava som zverejnil na základe v tom čase dostupných informácií, publikovaných na internetových stránkach denníka SME a Magistrátu hm SR Bratislava.
  V prípade, že by ste mal problém s ich dohľadaním v archívoch, veľmi rád Vám s tým pomôžem.

  Takže sa pýtam, a veľmi rád by som dostal odpoveď: KTORÁ ČASŤ EMAILU JE PLNÁ NEPRAVDIVÝCH INFORMÁCIÍ ? , KTORÁ ČASŤ ZVEREJNENÉHO EMAILU HRANIČÍ Z PROTIZÁKONNOSŤOU ČI NEKALOU VEREJNOU SÚŤAŽOU ?

  IBA AK TÁ, V KTOREJ MI NEBODAJ MČ-Bratislava Rača POSKYTLA KLAMLIVÚ ČI NEÚPLNÚ INFORMÁCIU...

  s pozdravom Martin Bezák

  OdpovedaťOdstrániť
 12. Dobrý deň, pán Maštena,

  nešlo mi o to, či MČ disponuje oprávnením odkúpiť parkovacie miesta, ale o to, či na to má dostatočné dôvody a mandát. Jedná sa o čiastku min. 300 tis. € a táto v rozpočte MČ naplánovaná nie je. Keďže mi nie je známe, že by MZ odobrilo zámer parkovacie miesta odkúpiť, mám za to, že starosta pri rokovaniach s BSG prekročil svoj mandát.


  ad Odpoveď na otázku č. 1:

  Rešpektujem Váš taktický postup, no podľa mojej mienky je spoločnosť BSG nezvykle precitlivená na dosiaľ zverejnené informácie. Aj Vy napriek výzve ku kompromisu viac-menej otvorene operujete s vyvodzovaním právnych následkov, čo sa dá chápať ako pokus zastrašiť ľudí, ktorí majú výhrady k zámerom BSG. Pokiaľ viem, najväčšej nepresnosti, ktorú je možno označiť za lož, sa pri informovaní verejnosti o parkovacích miestach dopustila hovorkyňa starostu MČ Rača v RM 14/2013.

  ad Odpoveď na otázku č. 2:

  Zákon 211/2000 Z. z. je mi známy, moja otázka bola o tom, či nie je v tak zložitej veci, o akú sa v tomto prípade jedná, vhodnejšie použiť iné formy preverovania vlastníctva predmetných pozemkov a stavieb. Túto vec (pre seba) uzatváram s tým, že ste sa rozhodli práve pre tento zákon a toto Vaše rozhodnutie rešpektujem, aj keď mu rozumiem len čiastočne.

  ad Odpoveď na otázku č. 3:

  Podľa môjho názoru sa tvrdenie, že „doteraz sa taktiež protiprávne ... parkovalo na cudzom majetku“ nezakladá na správnych premisách. Parkovacie miesta zhotovil GIB pre obyvateľov sídliska Pri Šajbách a nie je ich chybou, že GIB následne neurobil zákonom predpokladané kroky vo veci prevodu vlastníctva. Napomohol tak vytvoreniu právne sporného stavu a podľa priebehu rokovaní sa zdá, že spolu s Magistrátom neprejavil dostatočnú vôľu svoje chyby z minulosti napraviť. Keďže ide o podnik patriaci mestu, mám za to, že pochybenia GIB-u nadobudli aj politický rozmer. Očakával by som preto od Magistrátu a primátora hl. mesta pri riešení problému omnoho väčšiu aktivitu. Z uvedených dôvodov sa mi Vaše úvahy o zodpovednosti (obyvateľov) za škodu a o bezdôvodnom obohatení nezdajú byť namieste. Verím, že motívy Vašej úvahy vyplynú z ďalšieho postupu BSG.

  ad Odpoveď na otázku č. 4:

  K tejto Vašej odpovedi len poznamenám, že formulácie ako „väčšina je naozaj inteligentná dostatočne na to, aby ...“ či „pri minime empatie“ sa mi v kontexte hľadania kompromisu zdajú byť prinajmenšom kontraproduktívne.

  ad Odpoveď na otázku č. 5:

  Ďakujem za Vaše poďakovanie, no zároveň musím uviesť, že pri snahe pochopiť podstatu problému som sa na strane kritikov postupu vo veci parkovacích miest nestretol s nikým, kto by úmyselne zavádzal a mal postranné úmysly. Naopak, stretol som sa s neobvyklou ústretovosťou a snahou poskytnúť všetky relevantné informácie.

  ad Odpoveď na otázku č. 6:

  S Vašim opisom toho, čo sa okolo parkovacích miest deje, ani so závermi, ktoré z diania odvodzujete, sa na základe toho, čo o ňom sám viem, nestotožňujem. Chcem vysloviť nádej, že z Vašej strany príde k zmene miestami latentne agresívnej až výhražnej rétoriky.

  ad Odpoveď na otázku č. 7:

  Vďaka za informáciu.

  ad Odpoveď na otázku č. 8:

  Nezdieľam Váš názor, že tu ide o „jednoduchú transakciu typu kúpim - vyriešim problém - predám“. Naopak, vzhľadom na to, že 1) ide o prevod štátneho majetku, ktorý štátne a mestské podniky nedotiahli do transparentného právneho stavu, a že 2) sa tým, ako prebehne tento prípad, môže vytvoriť precedens, ktorý sa dotkne stoviek a možno aj tisícov obyvateľov nielen hlavného mesta, je treba podľa môjho názoru postupovať mimoriadne obozretne a s veľkým pochopením pre to, ako transakciu vnímajú obyvatelia. Celý problém - ako som napísal už vyššie - má aj politickú rovinu a nedá sa previesť na jednoduché kupecké počty a právnické cvičenia.

  ad Odpoveď na otázku č. 10:

  Dezinformácie hovorkyne starostu v Račianskom magazíne 14/2013 naďalej visia na internete: http://www.tvba.sk/archiv/raciansky-magazin-14-2013/ a nie je mi známe, že by boli dementované.

  OdpovedaťOdstrániť
 13. Pán drotovan, zaujímavé je, ze vy ako staromestan sa skôr nestarate o parkovanie v starom meste, kde veselo beží tender na parkovacie služby a vyber parkovného (vyhlaseny cez vianoce s mesacnou uzavierkou) az do 1000€ ročne (pre rezidentov + cca 2-5€ za hodinu v centre. A to bez akejkoľvek opory v zákone, štatúte blavy, alebo VZN... Nezaznamenal som, ze by ste proti tomu protestovali, ked uz ste tak obciansky altivny a odovzdavate telo i dusu verejnemu zaujmu... V politike sa treba hlavne prizivovat na cudzich problémoch všade kde sú a nafukovat ich, bez ohľadu na skutočne potreby občanov, či sa mýlim? Ta mlciaca väčšina tu skutocne je, pozrite si zapisnice z domovych schôdzi k tejto téme a zrátajte si pomer všetkých obyvateľov, nielen kvóra...
  Ja som vas nevolil ani voliť nebudem, pretože nie ste racan a veci, ktoré sa ti dejú (vrátane rendezu) Vám môžu byt vieteco...

  OdpovedaťOdstrániť
 14. ad protiotázka k otázke č. 3
  reagovať s titulom JUDr. v takom duchu, hanba by ma musela fackať,
  ako potvrdzujú skúsenosti, najväčším nepriateľom ľudstva nie sú hlupáci - nevzdelanci, ale príslušníci homo s VŠ, ktorí zamrzli v štádiu neandertálcov a nevytvorili si hodnotovú sústavu typickú pre ľudí s vyššou morálkou,
  v škole učia o súlade s dobrými mravmi, o tom, že zákonné práva netreba preukazovať, lebo sú uvedené vo verejnej listine,
  pri inom zákone zase učia, že s právom užívať byt - dom vzniká aj právo užívať komunikáciu, ktorá plní funkciu pripojenia stavby na verejné komunikácie ako to káže zákon a že riadne užívanie bytovej budovy nesmie byť podmienené - zabezpečené užívaním neverejnej účelovej komunikácie, pokiaľ to nie je podniková bytovka vo vnútri areálu, tiež, že rozhodnutia podľa stavebného zákona sú záväzné aj pre právnych nástupcov,
  ďalej učia, že niektoré práva možno vydržať a že právny nástupca kúpou nehnuteľnosti vstupuje do právnych vzťahov svojho predchodcu, aj tých, ktoré nie sú "položené na papier"
  že právny vzťah k nehnuteľnosti sa preukazuje listom vlastníctva, resp. jeho výpisom, z vyjadrenia p. Bezáka o 16:56 to vyzerá na stav neevidovaného nového vlastníctva,
  písať o 102 parkoviskách je dosť zvláštne,
  podľa LV 10757 vo vlastníctve BSG je cca 45 parciel, na ktorých je postavená inžinierska stavba - miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasť - kód 22 a cca 70 parciel, na ktorých sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok - kód 37,
  atď, atď.

  OdpovedaťOdstrániť
 15. ad Igor Kálig, BSG
  aj Vy ste právnik, nebodaj JUDr.?
  pýtam sa, lebo s riadnou dávkou suverenity strašíte hypotetickým nápadom o štandardných možnostiach oplotiť či odstrániť stavbu, osadiť technické zariadenia
  vyzerá to tak, že také nápady sú Vám vlastné, podobne ako techniky strašenia či zastrašovania,
  na všetko z toho treba mať súhlas alebo povolenie, takže, neľakáme sa, aj sa mi chce veriť, že sa tešíme na iného majiteľa,
  ale len hlupák by to od Vás kúpil a MČ by bola medzi nimi najväčším hlupákom, lebo na dosiahnutie ochrany verejných záujmov a oprávnených a prirodzených záujmov svojich obyvateľov to vlastniť nepotrebuje, dokonca nepotrebuje ani Vaše "láskavé" dovolenie

  OdpovedaťOdstrániť
 16. ad Anonymný 4. augusta 2013 21:51

  ... žiadam upustiť od osobných útokov na iných účastníkov diskusie, ďakujem.

  OdpovedaťOdstrániť
 17. Reakcia na výroky osoby, vystupujúcej pod menom Michal Drôtovan:

  Vážený autor príspevku, zrejme ste dôkladne neprečítali celý text článku – predaj bol pozastavený z toho dôvodu, aby sa vec riešila plošne a aby nedochádzalo k drobeniu územia. Pokiaľ tvrdíte (v závere prvého príspevku), že stavby nemôže užívať nikto ani BSG, tvrdíte tým zároveň, že ich nemôžu užívať ani obyvatelia. Ak je podľa Vášho názoru opak pravdou, a môžu ich užívať obyvatelia, potom ich samozrejme môže výhradne užívať aj BSG a ostatní vlastníci.

  Na ostatné veci máme odlišný právny názor s tým, že Vaše právo na vlastný názor bezvýhradne rešpektujeme. S čím sa však nemôžme stotožniť je absolútne nepodložené obvinenie z nekalosúťažného konania – veríme, že toto obvinenie nesmerovalo voči BSG, pretože by to bol zatiaľ najvýraznejší exces z pravidiel slušnej komunikácie, s akým sme sa vôbec v tejto veci stretli. Pokiaľ Vaše obvinenie z nekalosúťažného konania smerovalo voči BSG, vyzývame Vás na verejné ospravedlnenie BSG na tomto portáli a/alebo predloženie dôkazov na také tvrdenie, v opačnom prípade budete mať v skorej dobe možnosť tento svoj názor objasniť vecne a miestne príslušnému súdu. Zároveň Vás vyzývame na objasnenie úvodzoviek pri slove [podnikateľský] v slovnom spojení [podnikateľský zámer], vo vašom texte.

  Na záver nám zostáva už len so zármutkom konštatovať, že Váš príspevok reprezentuje jednu z tých reakcií, ktorá namiesto konštruktívneho hľadania riešenia, má za cieľ vytvárať ďalšie a ďalšie napätie – autorovi príspevku je jeho motív zrejme dostatočne známy.

  Ďakujeme, s úctou BSG v.z. AK CLG.

  OdpovedaťOdstrániť
 18. K posledným 2 anonymným príspevkom - taktiež odporúčame si niektoré veci trošku doštudovať, namiesto sebarealizácie prostredníctvom anonymných nekultúrnych prejavov. Žiadame moderátora tejto diskusie o reguláciu úrovne, prípadne o zásah, aby sa zbytočne nedegradovala kultúra tohto portálu, ďakujem.

  OdpovedaťOdstrániť
 19. Dobrý deň pán Ščibrany,

  V mene BSG opakovane ďakujem za Váš vytrvalý záujem o danú problematiku. Je nám zrejmé, že sa v niektorých veciach asi nezhodneme, ale oceňujeme nekonfliktný tón diskusie s Vami, ako aj zjavnú a konštruktívnu snahu o nájdenie strednej cesty. Veríme, že na základe posledných dvoch anonymných príspevkov ste si mohli utvoriť názor na to, čo v tejto problematike nazývame „svätá vojna“, teda nekultúrnu, žlčnatú agresiu, bez priamych argumentov, navyše pod rúškom anonymity. Verím, že nám nebude nikto vyčítať, ak sa k príspevkom takéhoto charakteru nebudeme už vyjadrovať...

  Našim klientom je BSG a nie MČ Rača, preto by sme sa taktiež neradi vyjadrovali k otázkam, ktoré priamo nesúvisia s aktivitami BSG, aby sme neprekročili ten mandát, ktorý my máme od BSG. K ostatným bodom v rámci svojho mandátu poskytujeme nasledovnú odpoveď:

  Ad 1.:

  Pokiaľ ide o mieru obvyklosti „precitlivelosti“ BSG na zverejnené informácie, skúsim možno menej formálne: Nechali by ste verejne spochybňovať svoje vlastníctvo a investičnú činnosť, v ktorej by ste mali viazaných 250.000 eur? Nebránili by ste sa aktivitám, ktoré by spochybňovali vaše meno a obchodné aktivity, ohrozovali Vaše investičné kritéria a znehodnocovali Váš majetok? Skutočnosť, že sa BSG mieni brániť právnou cestou je len reakcia na aktivity, ktoré sú tie prezentované ako oprávnené, a nebola to BSG, ktorá od začiatku operuje s termínmi ako „žaloba“, „podnet“, „oznámenie“ a podobne. Preto považujem Váš výrok o tom, že BSG mieni „zastrašovať“ za mierne arbitrárny – opak je pravdou, pretože pokiaľ by toto bolo cieľom, už sú dávno všetky príslušné podania na príslušných súdoch a iných orgánoch...

  Ad 2.:

  Ako sme už uviedli, na účely preukázania nespornosti vlastníctva BSG nám v celom rozsahu postačujú odpovede podľa 211/2002 Z.z. od tých subjektov, ktoré by hypoteticky prichádzali do úvahy ako protistrany pri určovaní vlastníctva. Tieto sú zo zákona právne záväzné.

  Ad 3.:

  Viete, BSG sa objektívne necíti byť dotknutá témami o verejnosti/neverejnosti tohto majetku. Objektívna skutočnosť je taká, že BSG nadobudla tieto majetky od súkromných osôb a preto nevidí dôvod sa týmito skutočnosťami zaoberať. Aj keď ľudsky chápeme nespokojnosť, ktorú súčasný stav vyvolal, nevieme ospravedlniť to, že podaktorí protiprávne okupujú majetok BSG a to bez akéhokoľvek právneho titulu. Ktorá z týchto protiprávne konajúcich osôb má zákonný dôvod sa domnievať, že predmetný majetok je verejný? Pokiaľ niekde v histórií došlo k chybe, sme za vyvodenie príslušných právnych následkov voči konkrétnym osobám, v tejto chvíli však rôznymi hypotézami nemožno ospravedlniť spochybňovanie majetku BSG. Taktiež nevidíme zákonný dôvod na trpenie protiprávneho stavu, ako ani na zdržanlivosť pri vyvodzovaní zodpovednostných nárokov – musím ale podotknúť, že je to práve BSG, ktorá bola zatiaľ zdržanlivá, čo sa týka trpenia protiprávneho stavu, druhá strana nepreukázala ani náznak záujmu o rokovanie s BSG, ani náznak dobrej vôle alebo vôle ku kompromisom. Preto si dovolím s Vami nesúhlasiť, pretože sme názoru, že v prípade ďalšieho „živenia“ tejto kauzy budú všetky uplatnené nároky BSG na náhradu škôd viac než namieste.

  Ad 4.:

  Vec názoru, v každom prípade veríme v schopnosť každého plnohodnotného jednotlivca utvárať si svoj vlastný názor, a odolnosť voči fenoménu davovej psychózy. Sme presvedčení, že sme podali dostatočné množstvo argumentov na to, aby bolo každému súdnemu človeku zrejmé to, čo nám: že je takmer nulová pravdepodobnosť, že sa nájde subjekt, ktorý by uplatnil svoje vlastnícke práva k predmetnému majetku a pokiaľ niekde v histórií došlo k administratívnemu pochybeniu, nemá a nebude to mať vplyv na súčasný a budúci vlastnícky stav. Aktuálny stav je záväzný pre všetkých, ktorí nevedia preukázať opak a akokoľvek bezcitne to môže znieť, v právnom štáte nepracujeme s pocitmi ale s faktmi a dôkazmi.

  OdpovedaťOdstrániť
 20. Ad 5.:

  Bohužiaľ BSG takú skúsenosť nemá a disponuje na to dôkazmi. Čo nás ale v tejto súvislosti naozaj mrzí je, že nikto z tých, ktorí sa stavajú do pozície „riešiteľov“ situácie, priamo nekontaktoval BSG za účelom objasnenia týchto otázok alebo overenia pravdivosti informácií, ktoré neskôr prezentovali v médiách.

  Ad 6.:

  Pán Ščibrany, v celom rozsahu rešpektujeme Vaše právo na názor. Pokiaľ ide o spôsob komunikácie, tento vyplýva len z čistej reality a jej dôsledkov, ako je napr. splatnosť záväzkov BSG a škody spáchané na jej majetku a povesti. Pokiaľ ide o rétoriku, odporúčam do Vašej pozornosti Ústavu, zákon o advokácii a súvisiace normy, na základe ktorých je ustanovená naša povinnosť ako advokátskej kancelárie, použiť všetky právne prostriedky v maximálny prospech klienta. Znamená to, že akokoľvek môžme súcítiť s obyvateľmi sídliska, naša profesia nám neumožňuje nič iné, ako striktne právne vyhodnocovať všetky súvislosti prípadu a uplatniť všetky dostupné právne prostriedky za účelom ochrany a presadzovania práv BSG ako nášho klienta. V tomto kontexte si dovoľujem ohradiť sa voči označeniu mojej rétoriky ako agresívnej a/alebo výhražnej – môžem Vás uistiť, že poznám právnu hranicu medzi oznámením právnej skutočnosti a/alebo postupu a bezprávnou vyhrážkou prípadne násilím. Žiaden z našich výrokov o ďalších právnych postupoch BSG nie je podmienený akoukoľvek skutočnosťou a ako taký ani nemá a nemôže byť interpretovaný. V článku a nasledovných reakciách na niektoré príspevky sme tak, ako aj tí z „druhej strany“ len oznámili prípadný právny postup tejto veci. Ďakujem za pochopenie.

  Ad 7.:

  Nie je za čo, nech Vám padne na úžitok☺

  Ad 8.:

  Znovu zdôrazňujeme, že BSG majetok nekúpilo ako štátny ale ako súkromný, od súkromnoprávnych subjektov. Pokiaľ ide o precedens v rámci mesta (čo si nemyslíme) nehnevajte sa ale toto naozaj nie je problém BSG. Nazdávame sa, že v tejto súvislosti máte zrejme na mysli značné množstvo pozemkov pod komunikáciami a budovami, v dôsledku dedičstva z obdobia neslobody – nemožno tieto prípady porovnávať so situáciou na sídlisku Pri Šajbách, pretože tam ide o riadne odovzdané telesá do správy príslušnej municipality. V tomto prípade neexistujú dôkazy, že by majetok nebol vo vlastníctve subjektu, ktorý ho v celku previedol na BSG, ktoré naopak disponuje dôkazmi, že mu patria nielen pozemky, ale aj stavebné telesá na nich umiestnené.

  Pokiaľ ide o politickú rovinu, na základe Ústavy SR a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov sme názoru, že táto republika je právny štát. Zo skúseností vieme, že „politická rovina“ slúži obvykle ako výborný argument na zjednodušovanie problémov a ich odkladanie na ďalšie volebné obdobia – väčšinou však právne následky nesú tí, ktorí sa spoľahli práve na túto „politickú rovinu“ ako argument. Na druhej strane a majúc na zreteli snahu o dosiahnutie kompromisu, predkladáme návrh – podľa niektorých antických filozofov je matkou práva aj politiky práve logika - čo teda skúsiť začať riešiť problém s logikou?

  Ad 10.:

  Ďakujeme za informáciu (výborné sú najmä tie ilustračné zábery z nejakej inej neznámej lokality, kde inštalujú zábrany, bez toho aby bolo uvedené že ide o ilustračný záber:), zíde sa.

  s pozdravom BSG v.z. AK CLG.

  OdpovedaťOdstrániť
 21. ad BSG 4. augusta 2013 23:05

  Za obsah príspevkov v článkoch aj pod nimi nesú plnú zodpovednosť ich autori - viď UPOZORNENIE http://www.racan.sk/p/o-racansk.html.

  OdpovedaťOdstrániť
 22. Ad.: Martin Bezák - trvám na tom, že posledný odstavec daného e-mailu nie je korektný, z daného vyplýva to, čo som napísal.
  Napíšte mi, odkiaľ je informácia, že za auto v zóne 4, tj. ulica Pri šajbách sa "hovorí priebežne o sume 450 €/rok za prvé auto".
  Návrhy hovoria o zavedení rezidentských kariet, kde by sa poplatok cca 20€/rok - poprosím Vás uviesť zdroj, kde sa hovorí o sume 450€/rok za prvé auto.
  Ak takúto informáciu uvediete, tak nemám najmenší problém sa ospravedlniť - zatiaľ však platí to, čo som napísal vyššie.

  OdpovedaťOdstrániť
 23. Pán Maštena,
  už len pár poznámok:

  1) nejde ani tak o strednú cestu, ako o korektné a spravodlivé riešenie - som presvedčený, že oň ide aj ľuďom, ktorí podľa Vášho názoru vedú „svätú vojnu“ proti BSG, 2) prekvapuje ma, že BSG sa tak silno orientuje na uzavretie transakcie s mestskou časťou Rača, aj keď spoločnosti musia byť jasné veľké úskalia tejto cesty - alebo je toto riešenie omnoho schodnejšie, než vyplýva z informácií dostupných obyvateľom? 3) hypoteticky: spochybňovaniu svojho mena a obchodných aktivít by som sa „bránil“ transparentnou komunikáciou s kritikmi a so širokou verejnosťou, bez zdôrazňovania právnych krokov a iných silových riešení, 4) v prístupe BSG ma „ruší“ jeden moment: Vaša obhajoba vlastníckeho práva sa sústreďuje na dianie po odkúpení pozemkov a stavieb od vydražiteľa - toto akoby bol bod nula diania okolo parkovacích miest; v skutočnosti má záležitosť mnohoročnú a veľmi zložitú prehistóriu a práve v nej asi treba hľadať zdroje „odporu“ voči Vašej predstave „prevzatia kontroly nad chaotickou situáciou a usporiadania právneho a skutočného stavu“, 5) akokoľvek zľahčujete politickú rovinu celej záležitosti, ona tu reálne je a nedá sa obísť; pýtam sa: ako môže na obyvateľov (nielen) MČ Rača dôveryhodne pôsobiť transakcia „štát - likvidátor majetku štátneho podniku v likvidácii - súkromný vydražiteľ - BSG - samospráva“ za cca 300 tis. €, keď svojho času bol z neznámych dôvodov zablokovaný prevod „štát - samospráva“, ktorý by bol omnoho transparentnejší a lacnejší? ako možno ľuďom zabrániť, aby si kládli otázku „cui bono?“ a mali k päťstupňovej transakcii, ktorej súčasťou je aj BSG, nedôveru?

  OdpovedaťOdstrániť
 24. Pán Maštena, to mi chcete tvrdiť že všetky autá parkujúce na parkoviskách k bytovým domom postavené za minulého režimu - mimochodom financované zo štátneho rozpočtu - parkujú neoprávnene a obohacujú sa (neviem ako ste to s tým obohatením mysleli)?Nie je to práve firma BSG ktorá sa chce obohatiť na úkor bežných občanov, ktorí tu odvádzajú dane a neskrývajú sa za Panamskú republiku ako je to v prípade BSG? Vy ste si na začiatku mysleli, že ľudia sa Vás zlaknu a hneď začnú skupovať parkoviská, ale nestalo sa tak.
  Neoblbujte ľudí, že máte predané parkoviská, aj p. Bezák tvrdil že je vlasníkom 5 parkovacích miest, tak prečo keď príde večer domov a nie je kde zaparkovať, vytiahne preukaz invalida a zaparkuje na mieste určené pre invalida na vozíčku., a neparkuje na svojom majetku?
  Ste presvedčený že nezaradený majetok nepatrí do celkového majetku? Naštudujte si to.
  Nikto nespochybňuje vlastníctvo pozemkov BSG, i keď to kupovali za účelom špekulácie a obohatenia sa, čo ukazuje aj výpis z obchodného registra, že tesne pred vyvesením (15.1.2013) oznamu na bytové domy si firma BSG dala rožšíriť svoju podnikateľskú činnost zameranú na prevádzkovanie garáži alebo odstavných pôch pre motorové vozidlá...( celé znenie si pozrite na výpise z OR)

  OdpovedaťOdstrániť
 25. Dagmar Gelingerová5. 8. 2013, 14:25:00

  Dobrý deň,
  dovolila som si byť pár dní mimo Bratislavy a tak som netušila, čo sa všetko popísalo o kauze parkoviská na sídlisku Šajby.
  Ubezpečujem súkromnú firmu BSG, jej konateľa p. Káliga, aj JUDr. Maštenu, aj p. Bezáka, že my obyvatelia máme záujem veci riešiť vecne a v kľude, bez emócií. Od februára 2013, kedy boli Vaše listy dané jednotlivým správcom a vyvesené na domy, sme konali. My obyvatelia /zástupcovia vlastníkov bytov a aj obyvatelia, ktorí sa niekoľko rokov domáhajú napraviť právny stav na sídlisku/ sme iniciovali stretnutie u starostu Pilinského, informovali ho viackrát o našich aktivitách, ďalej sme niekoľkokrát iniciovali stretnutie u riaditeľa Gajarského, u p. Krištofa /magistrát/, komunikovali a aj rokovali s dražiteľom Doc. Rozsom, písali na Ministerstvo hospodárstva, rokovali taktiež s Ing. Zálešákovou /GIB/. Predovšetkým chcem upozorniť, že nie BSG, ale my obyvatelia sme verejne poukázali na mestskom zastupiteľstve na magistráte hl. mesta BA, o čo nám ide a my obyvatelia sme iniciovali stretnutie u guľatého stola, kde bol aj primátor Ftáčnik, nami pozvaní zástupcovia BSG a aj p. Bezák. Tu len doplňujem fakt, že p. Bezák sa pozval sám a len slušnosť primátora Ftáčnika ho od stola nevyhnala /prepojenie firmy BSG a p. Bezáka - firma SPECIAL APPLICATION, s.r.o. je nám známa/. Ďalej si Vás dovoľujem informovať, že obyvatelia hľadali aj dokumenty v archívoch, hľadali všetky možné informácie u osôb, ktoré v minulosti už riešili tento stav na sídlisku.

  Preto obviňovať nás obyvateľov, že sme spôsobili firme BSG nemalé škody je hlúposť. My skutočne nenesieme žiadnu zodpovednosť za tento neuspokojivý stav, za aroganciu a liknavosť úradníkov, za neskutočný neporiadok na úradoch. Opak je pravda, niektorí naši obyvatelia viac ako 10 rokov píšu, žiadajú a prosia kompetentných úradníkov, aby tento právny stav riešili.

  Chcem touto cestou upozorniť aj na fakt, že v začiatkoch, kedy sme my obyvatelia zbierali informácie o parkovacích státiach, bola firmou BSG stanovená cena od 2 680-2850 € za miesto. Neskôr sa do celej cenotvorby zapojil aj p. Bezák a on stanovil cenu už od 4 000 – 6 000 € za parkovacie miesto. Že tieto informácie nepochádzajú od firmy BSG obyvatelia netušili. Myslím, že tieto rôzne ceny spôsobili len hnev a rozčarovanie. Posledná informácia od starostu Pilinského bola suma 2 990€ za parkovacie miesto, ako úžasná cena po vzájomnej dohode. No neviem .............

  Nechcem sa schovávať za slovo anonym, podpíšem sa. Mojou ambíciou nie je ísť po krku firme BSG, ale konečne usporiadať všetky komunikácie na sídlisku, odovzdať inžinierske siete, vyriešiť raz a navždy parkovacie miesta, koho vlastne je pozemok a koho stavba a riešiť budúcnosť sídliska a predovšetkým dražby, ktoré nás ešte čakajú. Za 25 rokov sa toho zanedbalo veľmi veľa.

  Dagmar Gelingerová

  (na požiadanie autorky zverejnenie príspevku technicky zabezpečil administrátor)

  OdpovedaťOdstrániť
 26. Dobrý deň pán Ščibrany,

  Korektné a spravodlivé riešenie je aj v záujme BSG – za také ale nemôžme považovať nastolenie jednostranne výhodnej situácie, kedy naša protistrana udrží súčasný stav (bezodplatnú okupáciu majetku BSG) a BSG zostane strata státisícov eur. Zatiaľ sme v diskusií nezaznamenali akýkoľvek konštruktívny návrh, akým spôsobom by mala byť vysporiadaná BSG. V tejto súvislosti nám preto príde ako obojstranne výhodný kompromis iniciatíva mestskej časti na prevzatie časti vlastníctva BSG, ktorá prvýkrát odznela v rámci prediskutovania tejto témy na pôde mestského zastupiteľstva. Zaujímavé je, že vtedy nik nenamietal spornosť takého postupu...

  Pokiaľ teda ide o rokovania s mestskou časťou, tieto vnímame tak, že pôvodný časový rámec bol odhadovaný na značne kratšiu dobu. Podstatné je, že na základe dohôd, vyplývajúcich z týchto rokovaní, BSG pozastavila predaj parkovacích miest, pričom do toho času bola v rokovaní so záujemcami o takmer 50 parkovacích miest – k pozastaveniu došlo v dôsledku požiadavky, aby sa územie nedrobilo a aby bolo možné previesť na MČ jednotné územie, v rámci generálneho riešenia situácie. Nanešťastie došlo k predĺženiu času rokovaní a rozhodovania, čo v dôsledku pozastaveného predaja viedlo k aktuálnym problémom BSG voči veriteľom. Komunikácia zo strany BSG bola vedená doteraz bilaterálne so záujemcami, ktorým boli relevantné informácie poskytnuté, nebol dôvod na verejnú „obhajobu“ vlastníctva, pretože taký postup by bol úplne scestný. Veď, akým právom môže niekto požadovať od vlastníka preukazovanie svojho vlastníctva bez dôkazov a právneho titulu? Opakovane zdôrazňujeme, že sa BSG nikomu žiadnym spôsobom nevyhráža, iba poukazuje na možné právne následky, je však potrebné si položiť otázku, či je to práve BSG, kto má niesť zodpovednosť za prípadné historické chyby v administratíve...? Pokiaľ máme správne informácie o historickej situácií, ktorú Vy nazývate „zablokovanie prevodu štát-samospráva“, vtedy bola problémom nízka až symbolická cena, za ktorú chcela samospráva tento majetok kúpiť, pričom v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov sú pri likvidácií štátnych podnikov určité pravidlá, medzi ktoré (zjednodušene) patrí aj odborná starostlivosť pri predaji majetku štátnych podnikov za znalecky určenú hodnotu, a preto súd taký prevod za symbolickú cenu neschválil... A pokiaľ si chce niekto z obyvateľov položiť v tomto otázku cui bono, mal by v prvom rade pozerať na svoj osobný záujem, a to taký, či v konečnom dôsledku chce parkovať, či chce za parkovanie platiť, alebo nechce parkovať a chce sa zúčastňovať dlhoročných sporov ohľadne parkovania.

  OdpovedaťOdstrániť
 27. Reakcia na príspevok autora pod menom „Maja“:

  1. Áno, tvrdíme, že všetky motorové vozidlá, ktoré bez právneho titulu a/alebo dôkazov o svojom práve užívajú majetok BSG, tak konajú úmyselne a bez právneho dôvodu, v dôsledku čoho dochádza k ich bezdôvodnému obohateniu v zmysle ust. §§ 451 a nasl. Občianskeho zákonníka.
  2. BSG je plnohodnotná slovenská spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou, ktorá sa spravuje podľa legislatívy SR. Podnikateľskú činnosť vykonáva v súlade s obchodnoprávnymi normami za účelom dosahovania zisku resp. prospechu, čo považujeme za štandardné správanie sa každej osoby mimo charity, a to bez ohľadu na to, či ide o korporáciu, fyzickú osobu, podnikateľa alebo zamestnanca.
  3. Dovoľujeme si ohradiť sa voči útokom typu „neoblbujte“ a žiadame o rešpekt k našim názorom tak, ako aj my rešpektujeme názory cudzie. Môžme ubezpečiť, že všetky právne relevantné dokumenty máme v celom rozsahu naštudované, ďakujeme o Váš záujem.
  4. Chceli by sme poprosiť o zdržanlivosť pri pojmoch ako napr. „špekulácia“, ktoré bez bližšej interpretácie sú spôsobilé poškodzovať povesť BSG. Zároveň si dovoľujeme položiť otázku: v čom spočíva protizákonnosť rozširovania predmetu podnikania? Radi by sme poznali bližší kontext Vášho namietania tejto skutočnosti.

  OdpovedaťOdstrániť
 28. Vážená pani Gelingerová,

  V mene BSG by sme sa chceli úvodom poďakovať za váš umiernený príspevok do tejto diskusie a konštruktívnu snahu o riešenie situácie.

  S prvou časťou Vášho príspevku sa stotožňujeme a nespochybňujeme skutočnosť, že stretnutia na magistráte a ostatné akcie, boli organizované z Vašej iniciatívy. Malý detail, na ktorom sa možno nezhodneme bola účasť pána Bezáka na okrúhlom stole u pána primátora – my si na tú situáciu spomíname a nemáme pocit, že by tam bol zo strany primátora a vedenia magistrátu akokoľvek nevítaný...

  Pokiaľ ide o druhú časť, zrejme došlo k malému nedorozumeniu – BSG neobviňuje obyvateľov zo škôd, tieto sa týkajú výlučne osôb (najmä prevádzateľov motorových vozidiel), protiprávne okupujúcich majetok BSG bez toho aby preukázali svoje oprávnenie na také konanie. V žiadnom prípade toto zavinenie negeneralizujeme, ani sme tak nerobili...

  Pokiaľ ide o Vami uvádzané ceny parkovania, neviem z akého zdroja ste vychádzali, avšak podľa cenovej zonácie tohto územia BSG, vychádza priemerná cena parkovacieho státia na cca. 3.600 eur, teda niekde viac, niekde menej, v závislosti od viacerých skutočností (lokalizácia, výmera, spôsob splácania a pod.). Obchodná marža sprostredkovateľov, ktorí sú niektoré (nie všetky) miesta predávať, vychádza z ich vlastných obchodných postupov, do ktorých BSG nezasahuje. V tejto súvislosti preto platí to, čo bolo uvedené v článku o množstevných zľavách kalkulovaných na účely exitu mestskej časti.

  Súhlasíme, že sa za 25 rokov zanedbalo veľa a to nielen na Vašom sídlisku, ale skoro všade naokolo – v tejto súvislosti ale zdôrazňujeme, že zodpovednosť za chyby z minulosti nenesie BSG. Spoliehame sa na racionalitu pri plnení Vašich ambícii a veríme, že tak ako aj mi veríte v silu kompromisu.

  s úctou BSG v.z. AK CLG.

  OdpovedaťOdstrániť
 29. prosim vas vsetkych, uz sa nejako dohodnite a neotravujte nas s nezmyslami - my chceme parkovat ako doteraz, nechceme platit a nechceme sa otravovat s nezmyselnymi spolocnostami, sudmi, dokazmi a podobnymi ***** . Ak je moznost to vyriesti tak, aby to zostalo ako doteraz, tak to tak spravnte, aj tak ma maslo na hlave BA, Raca, stat alebo kto vlastne... Ja mam roboty dost, a nechcem vo volnom zcase byt obtazovany pravnikmi a kdejakymi zabranami, aby som nemohol zaparkovat. Praci cest.

  OdpovedaťOdstrániť
 30. BSG - AK 5. augusta 2013 16:47:

  ad „iniciatíva mestskej časti na prevzatie časti vlastníctva BSG ... nik nenamietal spornosť takého postupu“

  Buďme presní a hovorme o osobnej iniciatíve starostu Pilinského. Vyvíjal ju bez toho, aby záležitosť prerokoval v komisiách a na rokovaní MZ. Starosta na uvedenú iniciatívu nemal ŽIADNY mandát a cez svoju hovorkyňu o nej podal 30. apríla 2013 v Račianskom magazíne 14/2013 úplne lživú, zavádzajúcu informáciu.

  Na rokovaní MZ sa o parkovacích miestach hovorilo 14. mája 2013. Poslanec Drotován vtedy navrhol do programu MZ bod „ohľadne problému parkoviska na Šajbách“. Starosta na návrh odpovedal takto:

  „... tento bod sa môže prediskutovať v bode „Rôzne“ z dôvodu, že nie je k nemu pripravený písomný materiál. Materiál by sa mal prerokovávať najskôr v príslušných komisiách, následne v miestnej rade MČ Bratislava - Rača a potom sa zaraďuje do MZ Bratislava – Rača.“

  O „iniciatíve MČ“ zatiaľ na úrovni MZ neprebehli žiadne relevantné rokovania, takže tvrdenie, že „v rámci prediskutovania tejto témy na pôde MZ ... nik nenamietal spornosť takého postupu“ je značne nepresné až nepravdivé.

  OdpovedaťOdstrániť
 31. Anonymný 5. augusta 2013 17:55

  Ak Vás tieto „nezmysly“ otravujú, máte možnosť ich vyriešiť: zakúpením parkovacieho miesta za cca 3.000,- € a viac.

  OdpovedaťOdstrániť
 32. Michal Drotován 5. augusta 2013 10:20

  Dobrý deň pán Drotován,
  dovoľte mi zverejniť zdroj z ktorého som prišiel k sume 450 Eur.
  Myslím si však, že práve Vám, nakoľko ste poslancom MZ by mal byť dôverne známy.

  http://www.raca.sk/assets/Uploads/VZN-.-6-2012.pdf
  VZN č.6/ 2012 o miestnych daniach

  §28, ods. 3, pís h) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

  §31, ods. 2, pís f) trvalé parkovanie motorového vozidla a prípojného vozidla
  I. za motorové vozidlá do 3,5 tony a prípojné vozidlá (obvyklá parkovacia plocha 12,5m2): 0,09 €/m2/deň

  Vzhľadom na to, že rezidentská parkovacia karta v hodnote 20 Eur nezaručuje, že jej držiteľ bude mať kde zaparkovať, pokiaľ samozrejme parkovisko nevlastní, je viac než pravdepodobné, že s autom teda niejaké to verejné priestranstvo majiteľ auta bude musieť zabrať.
  Myslím, že do kalkulačky si to viete hodiť.
  V zhľadom na uvedené si osobne myslím, že aj posledný odstavec emailu je v poriadku.
  Pokiaľ máte iný názor, ja Vám ho brať nebudem.
  Mne sa ospravedlňovať nemusíte, úplne postačí keď mi odpoviete na moje otázky.
  Za odpoveď vám vopred Ďakujem.
  S úctou Martin Bezák

  OdpovedaťOdstrániť
 33. pan scibrany nemozem, verte mi. Ale musim makat, zivit rodinu a platit hypoteku a ja sa nezivim politikou ani nechcem niekde kandidovat ako asi vy, perto chcem mat svaty pokoj a nechcem aby sa mi pod oknami prehanali vselijake firmy a politici a vyrabali problemy... A asi by to bol prvy priklad, kedy by som videl dane co som za zivot zaplatil, priamo umiestnene pod svojimi oknami, takze tak.

  OdpovedaťOdstrániť
 34. ...a preto platim dane a zivim politikov vratane starostu a zastupitelstva, aby take problemy riesili namiesto mna a nie aby strkali hlavu do piesku. Vas nezivim a preto od Vas ani nic nechcem...

  OdpovedaťOdstrániť
 35. Priatelia, naozaj to tu vyzera ze že je to pekná motanica. Skúsme to žjednodušiť,
  Ten kto tvrdí, že parkovisko je jeho nech to doloží.
  Ak firma tvrdi ze je vlastnikom, nech dolozi LV alebo niejaky dokument ktory potvrdzuje jeho tvrdenie ze je to jeho.
  Ak obyvatel tvrdi, ze je vlastnikom nech dolozi LV alebo niejaky dokument ktory potvrdzuje jeho tvrdenie ze je to jeho.
  Ak mesto tvrdi, ze je vlastnikom, nech dolozi LV alebo niejaky dokument ktory potvrdzuje tvrdenie ze je to jeho.
  Ak ten kto tvrdi, ze je vlastnikom, nech predlozi LV alebo niejaky dokument ktory potvrdzuje ze je to jeho.
  Myslim ze cisty a transparentny sposob, kto vie predlozit, toho to je, kto nevie, tara nezmysly.
  Ako to sledujem, tak je to cele tak zamotane, ze Janko tvrdi ze nieco patri Ferkovi a Misko tvrdi ze Miskovi. Nieje toto chore ?
  Ked sa k tomu Ferko nehlasi, asi ho Janko nemoze proti jeho voli tlacit do toho aby sa k tomu hlasil, to uz asi nieje nieco v poriadku.

  OdpovedaťOdstrániť
 36. Dobrý deň pán Bezák,
  ešte raz opakujem - v poslednom odseku daného e-mailu jednoznačne nehovoríte pravdu - VZN, ktoré uvádzate upravuje inštitút tzv. vyhradeného parkovacieho miesta, tj. mieste vyhradenom pre konkrétnu ŠPZ (ako sa to deje aj teraz a táto možnosť je tu aj dnes) - vo svojom e-maily ste však nepravdivo uviedli, že každý, kto nepreukáže vlastníctvo parkovacej plochy bude musieť platiť cca 450 €/rok za prvé auto.
  Takže údaj uvedený vo vašom e-maily nie je pravdivý.

  OdpovedaťOdstrániť
 37. Vážený obyvateľ Šajb, ktorý che parkovať zadarmo resp. chce, aby parkoval zadarmo na náklady obyvateľov Rače - mám jednú otázku - z akého dôvodu by ste práve vy mali mať právo na parkovanie zadarmo na pozemku, ktorý by kupovala Rača? Viete si predstaviť, že by rovnaké chcelo cca 5000 majiteľov áut v Rači? To by sme sa potom pohybovali pri sume 150 milionov €? To by Raca nic ine nerobila dvadsat rokov ako kupoval parkovacie miesta?
  Stav je jasny - parkovanie zadarmo na Sajbach skoncilo, mozete parkovat na Sklabinskej, ale nie pred svojim domom.

  OdpovedaťOdstrániť
 38. ad Anonymný 5. augusta 2013 18:35 a 18:38

  Ak Vám správne rozumiem, potešilo by Vás odkúpenie parkovacích miest mestskou časťou. Toto riešenie má ale prinajmenšom jeden háčik: Ak má byť dobré pre všetkých obyvateľov MĆ, potom by aj oni - keďže tiež platia dane - mali od MČ dostať podobný „dar“. Počítajme teda: nech na jedno auto pripadá jedna 5-členná rodina. Rača má 20 tis. obyvateľov, tzn. 4 tis. takýchto rodín. Dajme z rozpočtu obce každej - tak ako Vašej - 3 tis. €, tzn. na uspokojenie všetkých nám treba 12 mil. €. Je to spravodlivé riešenie, zostáva už len vyriešiť, kde tých 12 mil. vziať.

  A len tak mimochodom: politikou sa neživím ani to nemám v úmysle.

  OdpovedaťOdstrániť
 39. Zdravim kolegu anonyma aj pana scibranyho - nesuhlasim, pretoze ak by bola niekde takato situacia ako u nas, neprotestoval by som, keby to Raca riesila. Ale netyka sa to vsetkych parkovacich miest, len tych nasich, nezaznamenal som podpbny problem inde v raci. Podla vasej logiky keby napriklad horelo pri sajbach, nemala by mestska cast pomoct, alebo by mala s rovnakymi nakladmi kompenzovat aj lokality kde nehorelo? O com je teda rozpocet ak ne o rieseni verejnych problemov. A tisic ludi u nas na sidlisku nie je dost na zachranovanie? OK, mne sa nepaci, ak napadne viac snehu na alstrovej ako na rendezi a ziadam dokompnzovat rendez za to, ze na upratovanie sa vynalozilo viac prostriedkov v raci ako na vychodnom - podla vasej logiky...

  OdpovedaťOdstrániť
 40. Reakcia na Anonyma 5/8/2013 18:47

  Vážený pán/pani, plne s Vami súhlasíme, s tým, že vlastníctvo nemá po správnosti preukazovať vlastník ale ten, kto tvrdí opak (dôkazné bremeno).

  V každom prípade sú tu, stručne zhrnuté, tieto skutočnosti:

  BSG disponuje LV k pozemkom, kúpnou zmluvou k pozemkom a stavbám, zápisnicami o dražbe týchto pozemkov a stavieb, ako aj potvrdením o ich vydražení. Mesto tvrdí, že mu v rámci predmetného majetku patrí len 9 z cca. 150 parkovacích miest (stavieb), BSG je názoru, že ani tých 9 mu nepatrí. GIB tvrdí, že mu nepatrí nič ani nevie, že by niekomu niečo z predmetného majetku patrilo. MČ tvrdí, že jej z predmetného majetku nepatrí nič.

  Druhá strana tvrdí, že sa niekde v minulosti stala chyba, ale nevie povedať kde, ako a prečo, ani kto mal chybu spôsobiť. Zároveň sa doteraz nevyjadrila kto a koho by mal žalovať a aký by mal byť výsledok takého sporu.

  Veríme, že po odmyslení si emócii, nie je komplikované si utvoriť názor na túto situáciu a na to, kto je v práve.

  OdpovedaťOdstrániť
 41. ad Anonymný 5. augusta 2013 19:26

  Keby som bol v takej situácii ako Vy, neočakával by som, že ma bude „dotovať“ mestská časť na úkor svojich ostatných funkcií. Keby u Vás horelo, prispel by som Vám aj zo svojho. Lenže u Vás nehorí. Riešite problém, ktorý sa dá riešiť, len vyžaduje čas, námahu alebo peniaze. Ak nemáte ani čas ani chuť sa namáhať, je to Vaša vec a nemyslím si, že by ostaní obyvatelia mali Vašu pohodlnosť odmeniť tým, že sa Vám poskladajú na parkovacie miesto. Koniec-koncov, neskladali sa Vám ani na byt alebo iný Váš majetok. Okrem toho, stále Vám zostáva možnosť si parkovacie miesto kúpiť.

  OdpovedaťOdstrániť
 42. Pan Drotovan, ja len informačne, kedže do tejto parkovacej politiky evidentne vidíte, viete ma prosím Vás oboznámiť s informáciou, kde, resp. aké budú mať možnosti parkovania občania, ktorý budú mať ako držitelia rezidentnej karty vyhradené rezidenčné miesto obsadené, kedže ich bude podstatne menej, ako áut ?
  Za odpoveď Vám vopred Ďakujem.

  P.S.: nedalo mi nevšimnúť si, že z emailu plného nepravdivých informácií, je teraz email s nepravdivou informáciou v poslednom odseku.

  OdpovedaťOdstrániť
 43. Pán drôtovan, ani mnes ste neodpovedali na otazku ohladn e tendra na parkovanie v starom meste, tam vam uz nevadi, ze sa maju platit stovky eur za parkovanie? a ze racania tam budu ako nerezidenti platit este viac? Alebo na nevyhovujuce otazky proste nodpoviete?

  OdpovedaťOdstrániť
 44. pan scibrany, (to som zase ja, zamestnany clovek) a ked budu robit kvetinovu vyzdobu ulic v starej raci, ako k tomu prideme my? Naozaj si myslite ze u nas nehori? A co poviete mamickam s kocikmi a nakupmi, ktore budu musiet ist od demaru 500m eso, ked to tu fakt zahradia? Vyzera to totiz ze maju asi fakt navrch co sa tyka prava, a asi aj viac penazi na pravnikov, podla kilometrov textov co tu vypisuju... A ked si kupim miesto, budu to ostatni respektovat a nezaparkuju mi tam? Postavite sa za mna, ked si kupim miesto aby mi tam neparkovali?

  vo vasich ociach je to velmi jednoduche, tak mi tu nerospravajte o pohodlnosti prosim vas, hlavne, ked vas osobne sa to netyka, ani mr drotovana. Niekto to tu proste v minulosti paradne pokakal a my mame za to pykat? Ako mam byt trpezlivy, ked tu pocuvam, ze ked tam zaparkujem tak ma zazaluju? Kolko mam cakat na riesenie, ked vidim, ze damy nemaju ziadne karty do hry a ani sajnu o tom, ako by to malo cele skoncit a kto by to mal vlastne napadnut? Si myslite, ze mam chut platit pravnikov, ci uz spolocnych alebo svojich ked si kupim to miesto? Na koho strane vlastne ste? Ak mate KONKRETNE riesenie, tak ho prosim vas velmi pekne povedzte!

  Do rendezu, nejdu z rozpoctu asi skoro ziadne peniaze a podla toho to tu aj vyzera - neplacte nad peniazmi, ktore by aj tak niekto vycucal z toho rozpoctu inak, takto sa aspon pomoze tisicu ludi (5% race a pri 6 mio rozpocte to je dokonca presne 5% takze je to spravodlive:), ktori su Vam zrejme ukradnuti...

  OdpovedaťOdstrániť
 45. Anonymný 5/8/2013/20:40

  Mňa napríklad udivuje už to, že vzhľadom na to, že ešte nie sú sumy definitívne schválené, ako ani samotný parkovací systém, pán Drotován dokáže s istotou tvrdiť, že uvedená (informácia) suma je nepravdivá (a stojí si za svojim tvrdením, aj keď ho nevje ničím podložiť). Vzhľadom na ceny v ostatných slovenských mestách, kde je parkovací systém už zavedený, sa tieto sumy pohybujú na dosť podobnej úrovni, je asi len veľmi malá pravdepodobnosť, že v hlavnom meste kde je problém s parkovaním najväčší, bude suma nižšia.
  Ale musím s Vami súhlasiť, že na otázky "proti srsti" ktoré nezviditeľňujú spomínaného pána v želanom svetle, neodpovedá.

  OdpovedaťOdstrániť
 46. ad: Miro Ščibrany 4. augusta 2013 22:26
  kdeže sa podarilo odhaliť ten osobný útok?
  v konštatovaní o fackovaní mojej osoby hanbou alebo zopakovaní faktov známych ľudstvu o vlastnostiach niektorých jeho príslušníkov?
  dajte konkrétny útok na iného účastníka diskusie, nech viem, čo Vám prekáža
  vopred upozorňujem, že domýšľanie si nemá u mňa šancu na uznanie

  OdpovedaťOdstrániť
 47. Dobrý deň.
  Som bývali obyvateľ sídliska Pri Šajbách. Z minulosti si pamätám ako nám bola odprezentovaná možnosť kúpi pozemkov aj so stavbami pri paneláku. Vtedy sa veľká väčšina postavila na odpor ze to je zbytočne , ze je to podvod a atď. A bolo to za par korún. Keďže som bol jasna menšina tak som ich upozorňoval ze sa môže stat presne to co sa stalo.Vtedy ma vysmiali.
  Jedna rada -
  Mňa ako obyvateľa by zaujímala hlavne jedna vec. Ze čo robia správcovia ?? Nemali by v takýchto prípadoch pomáhať obyvateľom ? Vystupovať v ich mene ? A ten kto sa v tom vyzná tak vie ze to vedia veľmi komfortne vyriešiť.
  Ale sami to evidentne neurobia ved načo a povedať im to nemá kto lebo je lepšie a jednoduchšie nadávať , vymýšľať si a stažovať sa.

  OdpovedaťOdstrániť
 48. KOMUNISTI VRATTE SA! UZ SME VAM ODPUSTILI.

  OdpovedaťOdstrániť
 49. Tak ty si uplne inde:), za prve nemusia sa vracat lebo su aj tak vsade a za druhe sa IM mozes podakovat za *****iny ktore tu dnes riesime...

  OdpovedaťOdstrániť
 50. Pán Bezák, vy práve že neviete svoje tvrdenie o 450 € na ulici Pri šajbách resp. v Rači za prvé auto nijako podložiť, uveďte mi jedno jediné mesto na Slovensku, kde musí každý majiteľ automobilu, ktorý nepreukáže vlastníctvo parkovacieho miesta platiť 450 € (alebo podobnú čiastku) za auto.
  Zatiaľ ste svoje tvrdenie, ktoré ste písali ľuďom, nijako nedokázali.
  Preto to, čo hovorím vyššie v diskusii, stále platí.
  A pán anonymný, ja parkovaciu politiku v Starom Meste neriešim a ani sa ma nijako netýka, obráťte sa v tejto veci na oddelenie dopravy MÚ Staré Mesto. Len taká poznámka pod čiarou - vo vyspelom svete (Kodaň, Londýn, Viedeň, New York, Paríž atď.) sa snažia vrátiť centrá miest ľuďom a nie autám. Takže Bratislava sa tiež môže rozhodnúť, či sa chce vybrať smerom vyspelých miest ako Kodaň, Amsterdam, Viedeň atď., alebo cesto Pekingu, kde sa už nedá ani dýchať.

  OdpovedaťOdstrániť
 51. ad Anonymný 5. augusta 2013 21:01

  ... osobne sa ma to prestane týkať až vtedy, keď bude jasné, že všetko sa deje nielen podľa práva, ale aj podľa spravodlivosti, a keď nikto nebude chcieť, aby sa na tejto transakcii podieľala mestská časť nekresťanskou čiastkou. problém pozemkov na sídlisku Pri Šajbách je známy aspoň 10 rokov a pri troche dobrej vôle ho predošlý a súčasný starosta mohli a mali vyriešiť za neporovnateľne lepších finančných podmienok. lenže to by museli mať predvídavosť a príslušné znalosti a myslieť na obyvateľov a nielen na svoje záujmy a polit. kariéry.

  ak sa bojíte, že Vás zažalujú, kúpte si parkovacie miesto; keď viete, že „damy nemaju ziadne karty do hry“, tak tú hru vezmite do svojich rúk; a že na koho strane som? aké mám riešenie? s takými otázkami sa prosím obracajte na starostu a svojich poslancov.


  ad Anonymný 5. augusta 2013 21:39

  áno, povahu osobného útoku podľa môjho názoru majú výroky „reagovať s titulom JUDr. v takom duchu, hanba by ma musela fackať“ a „najväčším nepriateľom ľudstva nie sú hlupáci - nevzdelanci, ale príslušníci homo s VŠ, ktorí zamrzli v štádiu neandertálcov...“. z kontextu je zrejmé, komu sú tieto nelichotivé slová určené a akokoľvek môžete byť presvedčený o ich vecnej správnosti, nič to nemení na fakte, že ich adresát ich bude považovať za osobné urážky.


  ad Anonymný 5. augusta 2013 22:00

  ... odkiaľže by sa komunisti mali vrátiť??
  tí ani na chvíľu neodišli, len sa preonačili: ideológiu zmenili za peniaze a nový režim sa im zjavne pozdáva omnoho viac než ten predošlý :D.

  OdpovedaťOdstrániť
 52. Vážený pán Drotován,

  Nič z toho čo tu píšete, nemení nič na skutočnosti, že z emailu plného nepravdivých informácií sa stal email s jednou informáciou, ktorej opak sám nedokážete vyvrátiť. Vychádzajúc z toho, že informáciu o ktorej tvrdíte že je nepravdivá ale neviete ju vyvrátiť, len tažko možno pokladať za informáciu nepravdivú, teda Vaše tvrdenia môžem pokladať len ako vyjadrenie Vašeho osobného názoru a ten Vám predsa nikto neberie.
  Len by som Vás ešte raz poprosil o odpovede na moje otázky, nech nadobudnem aj ja pocit, že ste naozaj chlap na správnom mieste a nevyhýbate sa odpovediam. Myslím aj na tú otázku ktorou sa pýtam: Kde budú parkovať rezidenti, ktorým sa rezidentné miesta neujdú, kedže smotných parkovacích miest je menej ako samotných rezidentov a nebudú vyhradené parkovacie miesta viazané na SPZ. To ešte nehovorím o "cezpolných" (to sú ľudia ktorí mimochodom tiež vlastnia automobil) pre ktorých by asi mali mať tiež možnosť zaparkovať.

  Dovolím si ešte krátku citáciu z materiálov "Dopravná politika parkovania Hlavného mesta SR Bratislavy"

  "Rezidenti nebudú oprávnení bezplatne parkovať na uliciach mimo ich rezidenčnej zóny."

  Za odpovede Vám vopred Ďakujem,

  OdpovedaťOdstrániť
 53. Vážený pán Drotován,
  Nič z toho čo tu píšete, nemení nič na skutočnosti, že z emailu plného nepravdivých informácií sa stal email s jednou informáciou, ktorej opak sám nedokážete vyvrátiť. Vychádzajúc z toho, že informáciu o ktorej tvrdíte že je nepravdivá ale neviete ju vyvrátiť, len tažko možno pokladať za informáciu nepravdivú, teda Vaše tvrdenia môžem pokladať len ako vyjadrenie Vašeho osobného názoru, a to Vám predsa nikto neberie. Len by som Vás ešte raz poprosil o odpovede na moje otázky, nech nadobudnem aj ja pocit, že ste naozaj chlap na správnom mieste a nevyhýbate sa odpovediam. Myslím aj na tú otázku ktorou sa pýtam: Kde budú parkovať rezidenti, ktorým sa rezidentné miesta neujdú, kedže smotných parkovacích miest je menej ako samotných rezidentov a nebudú vyhradené parkovacie miesta viazané na SPZ. To ešte nehovorím o "cezpolných" (to sú ľudia ktorí mimochodom tiež vlastnia automobil) pre ktorých by mali byť dostupné asi tiež niejaké parkovacie miesta.

  Dovolím si ešte krátku citáciu z materiálov "Dopravná politika parkovania
  Hlavného mesta SR Bratislavy" :

  "Rezidenti nebudú oprávnení bezplatne parkovať na uliciach mimo ich rezidenčnej zóny."

  Za odpovede Vám vopred Ďakujem, s úctou Martin Bezák

  OdpovedaťOdstrániť
 54. V čom by spočíval ten kompromis?
  Pokiaľ to dobre sledujem, tak suma 2990 € za parkovacie miesto je tu na stole už minimálne od apríla - ak teda neprešla, tak kompromis hovorí o tom, že by cena mala klesať - nakoľko aj Blackstorm je pod časovým tlakom - čo tak kompromisne znížiť cenu na 1500 € - predpokladám, že aj tak by bola transakcia výhodná pre Blackstorm.
  A nech nehovoria, že ich už celá transakcia stála 250 000 € - vedia to nejako dokázať? Predpokladám, že pre zisk 50 000 € by do takéhoto problematického podniku určite nešli - môže Blackstorm zverejniť, za koľko pozemky kúpila? Pretože neverím, že celý aparát a prevod by sa im aj s naťahovaním a právnymi službami oplatil za 50 000 €.

  OdpovedaťOdstrániť
 55. ad Anonymný 6. augusta 2013 8:55

  ... keď už hovoríme o peniazoch, vie niekto, za koľko predmetné pozemky vydražil Richard Tomáš?
  vzhľadom na to, že išlo o dražbu majetku vo vlastníctve štátu, táto informácia by mala byť verejne dostupná.

  OdpovedaťOdstrániť
 56. O co tu vlastne ide? Ako som cital vyssie, obyvatelia mali moznost si odkupit pozemky v minulosti a nevyuzili to. Teraz niekto kto ich proste nadobudol legalne , ich chce predat a zarobit. No a? Preco to nevyuzili v minulosti obyvatelia? Toto je proste legalne. Naco sa tu vedu siahodlhe diskusie o tom? Situacia je jasna a nic ju nezmeni. Bolo by chybou poslancov aby odsuhlasili odkupenie tychto pozemkov, pretoze by tym otvorili pandorinu skrinku. Je sympaticke, ze urad sa snazi o pomoc obyvatelom, ale v tomto pripade to proste povedie mozno k dalsim podobnym ziadostiam v Raci, nakolko vsetci vieme, ze takychto pozemkov je habadej. Miesto mudrovania niektorych ludi tu , treba sa postavit realite do oci a treba si jednoducho odkupit tieto miesta do osobneho vlastnictva. Uz neplati ako v minulosti, ze vsetko je spolocne, realita je ina.
  T.P.

  OdpovedaťOdstrániť
 57. T. P.,
  situácia práveže taká jasná nie je. z dokladov, ktoré som mal k dispozícii, je možné usudzovať, že v minulosti došlo v postupe GIB, Magistrátu a možno aj ďalších subjektov k závažným pochybeniam. rýchle uzavretie transakcie bez preverenia, či všetko prebehlo podľa zákona, môže spôsobiť dlhodobé ťahanice, prípadne aj súdne spory. ak sa MČ Rača nechce do nich zapliesť, nemá dôvod nechať sa tlačiť do rýchlych riešení s nepredvídateľnými následkami. také veci sme už v Rači zažili za starostu Bielika a Rači spôsobili a možno ešte spôsobia značné finančné škody. Rača naozaj nepotrebuje ďalšie súdne spory s neistým výsledkom.

  OdpovedaťOdstrániť
 58. Suhlasim, Raca nema kupovat nic, z minulosti splacame za stare hriechy dost. Lenze potom to ostane v rovine predajca a vlastnik resp. kupujuci-obavatelia. Bud sa dohodnu alebo nie. Ak niekto spochybnuje nieco, musi to preukazat na sude. Dosial ale moze vlastnik si oplotit svoj majetok a nikto nebude tam parkovat a nastane Ta najhorsia situacia. Pretoze zaparkovat niekde 100 aut nie je asi jednoduche. Alebo sa to rozhodne predat dalej a potom sa zacne cela transakcia zamotavat este viac a pri rychlosti nasich sudov to nebude vyriesene ani za 10 rokov. A parkovat tam nebude aj tak nikto. Mudrovanie co mohlo byt a nie je, resp. navrhy, ktore nemaju hlavu ani patu a niekto sa chce len zviditelnit su zcestne a nikam nevedu, len zbytocne eskaluju napatie.
  T.P.

  OdpovedaťOdstrániť
 59. T.P.,
  podľa vyjadrenia ľudí, ktorí majú na posudzovanie týchto vecí kvalifikáciu, je z dostupných dokladov zrejmé len to, že BSG vlastní pozemky pod parkoviskom. s parkovacími miestami ako stavbami to už zďaleka také jednoznačné nie je, tam by sa pri posudzovaní skutkového stavu podľa všetkého malo vychádzať z ustanovení stavebného zákona.

  najbližšie týždne ukážu, ako túto situáciu vyhodnotí BSG, ako obyvatelia sídliska, ako MČ Rača a ako Magistrát (GIB). čo spoločnosti BSG bráni, aby v snahe neeskalovať aj tak napätú situáciu, nechala zatiaľ nepredané parkovacie miesta v takom režime používania obyvateľmi ako doteraz a ponechala na nových majiteľov, ktorí si ich odkúpia, aby túto skutočnosť dali náležite najavo napr. osadením stĺpikov?

  OdpovedaťOdstrániť
 60. Dakujeme za vysvetlujuci prispevok: Šajby ... Ako to bolo

  OdpovedaťOdstrániť
 61. Rada by som sa pana Scibranyho opytala, ako suvisi stavebny zakon s vlastnictvom a ze co vlastne nie je jednoznacne, ked na facebooku som videla zverejnene listy od magistratu, gibu aj race, ze od toho davaju ruky prec. Je nadej, ze nam alebo pani Gelingerovej napisu nieco ine, ked ako tvrdi pravnik BSG, je to pre nich pravne zavazujuce? Co myslite? Radsej nam povedzte ako sa mame branit, ked nas naozaj zacnu zalovat...

  dakujem

  OdpovedaťOdstrániť
 62. Majka 2
  Potom už asi nijako, obávam sa, že žalobe treba predchádzať a nie konať protiprávne a potom sa pýtať ako sa brániť pred žalobou.
  Nie nadarmo sa hovorí "dva krát meraj a raz rež"

  OdpovedaťOdstrániť
 63. V dnešnom právnom systéme s pravidla vyhráva ten kto má lepšieho právnika, ktorý vie lepšie kľučkovať medzi paragrafmi ,nie ten kto má pravdu. Keby mal vyhrať ten kto má pravdu, stačili by nám dôkazy ktoré by posúdil súd a na základe nich by určil kde je právo a nepotrebovali by sme právnikov. Žiaľ, ked sa melú súdy, je to len o šikovnosti právnikov. Viď skutočnosť, koľko veľkých firiem prehralo spory ? Minimum, nakoľko s pravidla čím väčšia firma, tým drahšieho právnika si môže dovoliť.

  A keď sa pozriem kto stojí na druhej strane, tak nevjem...

  http://www.clg.sk/clenovia.html

  OdpovedaťOdstrániť
 64. ach pan bezak, ach ach, mlet piate cez deviate, to Vam ide....a na co Vam ma konkretne Drotovan odpovedat, ked nova politika parkovania v BA este nie je schvalena, rovnako ako nie je schvalena cena za rezidencnu kartu. Vy sa tu ohanate nejakou cenou 450 Eur, co bude musiet zaplatiti kazdy obcan Race kazdy rok za parkovanie? to cim sa tu ohanate, su vyhradene parkovacie miesta a nie nova politika mesta. Ma sa zaviest rezidencna karta, poplatok 20/30 alebo kolko eur na rok ale zdaleka zdaleka nie vasich 450. Ci zda sa vam uplne normalne a logicke, ze vlastne kazdy obcan, ktory poziada o rezidencnu kartu by mal vysolit 450 Eur na rok?hej?a potom ked su sajby 4. kategoria tak v Starom meste budu rezidenti kolko platit? 2000- 2500 na rok? prosim Vas, keby ste aspon obcas porozmyslali nad tym, co vam vyjde z ust, tak by sa to mozno aj dalo citat. A rezidencne karty nezarucia, ze kazdy, kto ju bude mat automaticky zaparkuje, tak ako nema taku istotu ten, kto pride v sucasnosti zaparkovat a nemusi najst volne miesto. Ide skor o akesi zvyhodnenie domacich bratislavcanov oproti ludom, ktori do BA dochadzaju. Ide o to, aby v prvom rade domaci nemali problem zaparkovat pred vlastnym domom a tento problem riesia hlavne v Starom meste, prip. Ruzinov, Petrzalka. Rovnako ako bude novy system parkovania, je pravda, ze v meste nezaparkujete zadarmo, ale budu platit vsetci s tym, ze opat domaci budu zvyhodneni, co sa tyka cien v porovnani s cezpolnymi. Ale to vsetko by ste vedeli, keby ste si dali aspon trochu namahy a pozreli sa, nieco si precitali a nebluznili a nebili sa do prs za svoju pravdu a ako kazdy obyvatel bude platit 450 Eur rocne a uz coskoro. Skuste obcas porozmyslat tym, co uz tak dlho iba stoji bez pohnutia...

  OdpovedaťOdstrániť
 65. este jedna vec, zaujimave pan Bezak, ako ste sa nedavno bil do prs, ze vy a firma BSG nemate spolu nic spolocne a nic s nimi nemate a neviete z akeho dovodu ste s nimi spajany a hla, pozrime sa dnes:)...to su veci co? takze niekto trosku priciganil vsak?

  OdpovedaťOdstrániť
 66. Dobrý večer Majka 2,
  Magistrát, GIB a MČ Rača nemôžu dať od toho ruky preč, lebo sa ich to až príliš týka, osobitne GIB a Magistrát majú z minulosti maslo na hlave a treba im to pripomínať a nedať sa odbiť, aby niekomu nezišlo na um celú vec zamiesť pod koberec. Pokiaľ ide o súvislosť medzi parkovacími miestami na sídlisku Pri Šajbách, stavebným zákonom, vlastníctvom a inými otázkami, odporúčam Vám prečítať si články

  Ad V hlavnom meste tiká časovaná bomba
  http://obcan.racan.sk/2013/05/ad-v-hlavnom-meste-tika-casovana-bomba.html
  a
  Ako sa brániť realitným špekulantom
  http://obcan.racan.sk/2013/06/ako-sa-branit-realitnym-spekulantom.html

  prípadne kontaktovať ich autora.

  OdpovedaťOdstrániť
 67. ad Anonymný 6. augusta 2013 22:59

  ... nemyslím si, že tu má niekto dôvod, záujem a chuť podávať žaloby.


  ad Anonymný 6. augusta 2013 23:12

  ... popravde, neviem sa rozhodnúť, či je Váš komentár porazenecký alebo je jeho cieľom (skryte) zastrašovať, s jeho „filozofiou“ sa nestotožňujem, no uznávam, že naň máte plné právo.

  OdpovedaťOdstrániť
 68. Pan Anonymný, 23:22
  Nakoľko mám pána Drotována za inteligentného človeka, predpokladám, že vie na ktoré otázky očakávam odpovede a keď mi na ne neodpovedá, má na to určite dôvod, a vzhľadom na to, že sú určené jemu a nie Vám, ma neprekvapuje, že Vám unikajú a teda Vám možu byť aj naďalej ukradnuté, nakoľko vaše odpovede sú pre mňa nepodstatné. Vzhľadom na to, že sám tvrdíte že parkovací systém ešte nieje schválený a teda do jeho schválenia Vaše argumenty o tom že náklady na parkovanie priemerného Bratislavčana budú na úrovni 20-30 eur ročne, sú zatial ničím nepodložené tvrdenia, či Vaše zbožné prianie.
  Vzhľadom na to, že parkovací systém by mal zaviesť aj určitú reguláciu v parkovaní, by bola podľa mňa na mieste otázka: Koľko stojí priemerného Bratislavčana, ktorý nieje vlastníkom vlastného parkovacieho státia parkovanie ročne doteraz ? Samozrejme skúsme vychádzať z toho, že by chcel každý zaparkovať pri svojom dome a nemusel sa k autu dopravovať ďalším dopravným prostriedkom, či absolvovať zakaždým 15 minutovú túru. A keď zoberieme do úvahy fakt, že čoraz viac a viac parkovacích plôch je spoplatňovaných a áut je zo dňa na deň viac a viac...
  S najväčšou pravdepodobnosťou to lacnejšie ako je to teraz už nebude, presne tak, ako všetko, a myslieť si opak, by bolo ako klamať sám seba.

  Ale inak som veľmi rád, že Vás moje reakcie oslovili, aspoň viem, že mám aj ja svojich fanúšikov. Viete, ono keď sa o Vás píše alebo hovorí, viete, že nie ste okoliu ukradnutý tak ako Vy.

  Ďakujem Vám za pozornosť a končím vysielanie.
  S úctou Váš, ako sa tak na to pozerám tak čoraz viac a viac obľúbený Martin Bezák

  P.S.: Tá poznámka o rozmýšľaní vychádzala zo skutočnosti: Podľa seba súdim Teba ? Predpokladám, že áno, nakoľko je to prirodzená ľudská vlastnosť vychádzajúca z jeho podvedomia.

  OdpovedaťOdstrániť
 69. Pán Ščibrány, len som konštatoval a odpovedal Majke 2 vychádzajúc z informácií ktoré nás denno denne zahlcujú z médií. Nebolo to myslene zle.

  OdpovedaťOdstrániť
 70. Uzivatel menom Maja 5. augusta 2013 13:46

  Bytove jednotky na sídlisku pri sajbach ktore si neskor obyvatelia odkupili do OV boli financovane z akych penazi ?
  Nie zo statneho rozpoctu ? Chcete tvrdit ze keby sa niekto nastahuje niektoremu z obyvatelov do bytu, tak je to v poriadku ?

  OdpovedaťOdstrániť
 71. a k druhemu prispevku sa nevyjadrite pan Bezak?splnomocnenec spolocnosti BSG?

  OdpovedaťOdstrániť
 72. Dobrý deň,
  prosím účastníkov diskusie, ktorí chcú prispievať anonymne, aby kvôli odlíšeniu svoje príspevky označovali ľubovoľnou „prezývkou“, podľa možnosti takou, akú v diskusii nepoužíva nikto iný. Prezývka sa dá zadať buď priamo pod príspevok alebo (lepšie) do dialógového okna, ktoré sa otvára navolením položky „Názov/URL“ v zozname „Ako komentovať:“. URL adresa je nepovinná, netreba ju vyplniť. Ďakujem.

  OdpovedaťOdstrániť
 73. ad Anonymný 6. augusta 2013 23:24
  ad Anonymný 7. augusta 2013 08:23

  ... môžete prosím doložiť, 1) kedy a kde pán Bezák tvrdil, že so spoločnosťou BSG nemá nič spoločné? 2) kde sa ohradzoval proti spájaniu jeho mena s touto spoločnosťou? 3) označenie „splnomocnenec spolocnosti BSG“

  OdpovedaťOdstrániť
 74. a su asi tak nepotvrdene, ako tie vase, s tym rozdielom, ze tie moje sa odvijaju aspon od istych teorii, ktore boli preielane v mediach a navrhovane magistratom a podobne a vsetko sa tocilo priblizne v rozmedziach ako som napisal na rozdiel od vasho hausnumera, ktore ste tu napisal, zle si ododil z uznenesenia, ktorym sa tu ohanate, ze ako to bude a pritom sa to netyka každeho brtislavcana, ale iba hrstky, ktora bude mat zaujem o vyhradene parkovanie. A toto je verejna diskusia, takze clovek sa moze vyjadrit k comu chce a zapojit sa kedy chce, takze vas argument, ze otazky nie su smerovane mne ma absolutne nezaujima, hlavne ked vidim, ako tu tliachate len tak. a samozrejme, ze statie parkovanie nebude zadarmo, ale urcite (a to to nemusim mat potvrdene) sa nezdvihne z 0 na 450 Eur rocne pre kazdeho obyvatela v raci.Ci tvrdite prave toto?Ze s novou politikou sa parkovanie pre kazeho obyvatela vysplha na 450 Eur rocne. Ano? No vyborne....ak mi to potvrdite, rad si to zarchivujem a ked sa odsuhlasi nova politika parkovania, tak to sem prilepim a uvidi sa, kto od zaciatku zavadzal a ja uz dokonca aj viem, kto to bude.

  P.S.: Mate fanusikov ano? nenechajte sa vysmiat. Musim Vam teda otvorit oci ja. To, že si tu niekto precita Vas komentar, a povie si, no to je ....., mysli to vobec vazne? a ide mu odpisat...no neviem, nemyslim si, ze by sa z neho stal prave Vas fanusik a vobec niekedy nim bol

  OdpovedaťOdstrániť
 75. Pán Bezák, neviem na aké otázky mám Vám odpovedať - suma 450€ je vaša ničím nepodložená suma, ktorú ste za konkrétnym účelom (viete sám za akým) uviedli vo svojom e-maily.
  Čo sa týka rezidentskej karty, tak to Vám tu uviedli už viacerí - ak to chcete ešte raz, tak to zhrniem - táto karta má zvýhodniť ľudí s trvalým pobytom a zjednodušiť im parkovanie (v porovnaní so súčasným stavom).
  Vy tiež žiadne nové parkovacie miesta nevytvárate v území.
  Iné otázky ste mi nepoložili (teda ak ste ich nepokladali anonymne)

  OdpovedaťOdstrániť
 76. Staci si pozriet stranku Pri sajbach vola o pomoc na Facebooku:

  Martin Bezák: Vážená pani Vajsáblová, so spoločnosťou BSG mám čisto obchodný vsťah, ktorý sa týka výhradne parkovacích miest a aj to len preto lebo ich zabezpečenie mi mestká časť Rača uložila ako podmienku. Na stretnutí s primátorom som sa zúčastnil preto,lebo ako obyvatela ma zaujíma dianie na sídlisku na ktorom žijem a na rozdiel od vás mám k týmto pozemkom a stavbám niekajý vlastnícky vsťah.

  aj z ostatnych rozhovorov vyplyva, ze pan Bezak sa tvari, ako ze so spominanou spolocnostou nic blizsie nema a podobne.


  Zastupca spolocnosti:
  https://docs.google.com/file/d/0B0Ll7gGnUrrITHM4bFZ6WHo2WDg/edit?pli=1

  a ako vieme zastupenie vznika na zaklade plnomocenstva. Teda zastupca musi dostat splnomocnenie od toho, koho zastupuje, teda je jeho splnomocnencom ci?

  OdpovedaťOdstrániť
 77. ad Anonymný 7. augusta 2013 9:11

  ... v citovanom fb-vyjadrení Martin Bezák nepopiera vzťah s firmou BSG, len ho označuje za „čisto obchodný“ a priznáva, že má k pozemkom a stavbám aj „nejaký vlastnícky vzťah“.

  otázka je, na základe čoho a ako mohla pána Bezáka nútiť mestská časť Rača k zabezpečeniu parkovacích miest (cez zmienený „obchodný vzťah“ s BSG??).

  OdpovedaťOdstrániť
 78. Dobrý deň,

  toto je diskusia o pánovi Bezákovi a parkovacej politike mesta? Môze tu dať konecne niekto na stôl postup, čo máme robiť? Ocenila by som konečne niečo konkrétne...ďakujem.

  OdpovedaťOdstrániť
 79. Dobrý deň, napísala som včera vysvetlenie pre ľudí,čo sa zaujímajú o dianie na sídlisku komplexne a aj o kauze parkoviská ako som najlepšie vedela. 13 8 2013 útorok sa koná mimoriadne zastupiteľstvo v Rači o 16 hod. Kto má záujem nech príde. Chápem nervozitu ľudí, trvá to dlho a riešenia sú v nedohľadne.
  Ešte by som chcela pripomenúť obyvatelia Šájb keď ste sa sťahovali do podnikových a družstevných bytov pozemky pod bytmi boli štátne. O pár rokov sme si museli odkupovať byty do osobného vlastníctva a pozemky boli stále štátne. Prešlo zase pár rokov a zarazu sa objavil majiteľ pozemku Stavoservis BA š.p. a cez likvidátora Vendrínsku sme uvedené pozemky odkupovali.Vysvetlil vám to niekto??? Teraz sú na rade parkoviská. Pozeky aj stavby tvrdí že má kúpené firma BSG. Nech nám teda kompetentný úrad vystaví potvrdenie kdo je 100% majiteľ pozemku a stavby. Akou cestou tieto parkoviská nadobudol, presne od koho komu. Nech sa vyjadrí, kto bude opravovať kanalizáciu, komu patria lapoly - odlučovače ropných produktov na sídlisku, aká presná cena bude za parkovisko, či to bude vyznačené a akou formou. Aby sa zase po čase neobjavil vlastník stavby napr. magistrát a nebudeme musieť platiť aj BSG aj magistrátu. Veď doteraz magistrát vyberal peniaze za parkovacie miesta a myslel si že vlastní stavby??? Ešte odpovedám tomu čo nás obyvateľov obvinil že nemáme v ruke žiadne karty. Dokumentácia má niekoľko kg je viac ako 8 ročná. Sú medzi nami odborníci na stavebné právo, súdny znalec, odborník na stavebníctvo, učitelia, účtovníci, podnikatelia. Určite sa nehrajeme s desiatkou inštitúcií, nezamotávame daný stav, práve naopak chceme to riešiť. Prosím o slušné vyjadrovanie, bez invektív. Tak sa nikam nedostaneme. Ďakujem

  OdpovedaťOdstrániť
 80. viac svetla do problematiky si prečítajte tejto stránke, v článku
  "Sídlisko Šajby - ako to bolo....."

  OdpovedaťOdstrániť
 81. Ja som ale nazoru ze ak nieco kupujete, kupujete od aktualneho vlastnika a nie na zaklade celej genezy vyvoja vlastnikov od postavenia, presne ako ked kupujete byt. tiez vas nezaujima cely vyvoj od pstavenia nehnutelnosti cez vsetkych vlastnikov. ale ok, je to tiez nazor.

  OdpovedaťOdstrániť
 82. Majka 2. Nic nekupovat! Toho pravnika spisovatela si nevsimat. Podat podnet na UBOK. Oni si to ani neoplotia ani to uz nikomu nepredaju. O tomto ksefte hovori uz cele Slovensko. Poziadat Miestny urad v Raci o pomoc na vyhlasenie stavebnej uzavery na Sajbach. Vyhladat povodnych majitelov pozemkov. Samozrejme tych co im to patrilo,este pred tym,ako im to komunisti ukradli. Nemusia uz zit,ale ich potomkovia ano. A nemusia vediet,ze vlastnia dake pozemky. Tak ich treba vybudit. Tak sup do katastra. Pokial to tam este je. A nebojte sa ich. Mozno budete chvilu parkovat dalej od domu. Ale nemate co prehrat. Oslovte vladnych cinitelov. Oslovte Brusel. Media. Poziadajte o pomoc alianciu Fair Play pani Wienk. Poziadajte o pomoc Transparency International Slovensko. Poziadajte o pomoc aj zahranicne institucie na Slovensku. R.F.

  OdpovedaťOdstrániť
 83. Mate pravdu..... a pokial ste rozumny kupujuci, tak kupite byt čize stavbu a zaroven aj pod ním patriaci pozemok. toto vsetko by malo byť na LV riadne označené a nie ako ako pozemok, kde sú skaly, svahy , roklinu , vymole.

  Prečo by som si mal kupovať za sumu cca 3000 Euro pozemok, ktorý je takto označený? na ktorom sa náchadza napr. kanalizačný poklop , alebo jeho povrch je poškodeny? a v pripade poruchy kanalizacie, pripadne čistenia lapolov pod ním, pripadne poruchy inžinierskych sietí vedúcich pod pozemkami začne niekto vstupovať na môj pozemok? Ako toto firma BSG ošetrila? pretoze v zmluve to nikde nieje....
  Prečo mam kupovať pozemok, na ktorom je záložné právo?
  Prečo mam kupovať pozemok a v zmluve mam podpisať znenie, ze som bol oboznámeny s technickým a právnym stavom, keď minimalne s technickým stavom ma nikto neoboznamil?

  OdpovedaťOdstrániť
 84. Mozno by bolo aj riesenie,ze Mu Raca by urobila zamenu pozemkov. S prihliadnutim,aby tento pozemok bol stavebny. To,aby s toho BSG nieco mala za ustretovost. Ale nemal by urad kupovat od nich ziadne pozemky.

  OdpovedaťOdstrániť
 85. ad Anonymný 7. augusta 2013 15:58

  ... tiež som toho názoru, na druhej strane genézu vývoja vlastníkov je dôležité poznať a uistiť sa, že nespochybní prevody majetku (napr. reštitučné nároky, zanedbanie zákonom stanovených povinností niektorým zúčastneným subjektom a i.). navyše MČ uvažuje o transakcii vo výške 300 tis. €, ktorej kostrou sú fyzické osoby (vydražiteľ pán Richard Tomáš) a spoločnosti s ručením obmedzeným (BSG pána Káliga, SPECIAL APPLICATION pána Bezáka), no a tie majú nenadarmo právnu formu s. r. o. - ich finančné ručenie je naozaj výrazne obmedzené.

  OdpovedaťOdstrániť
 86. Tiez byvam na Vychodnom. My auto nemame. Ked sa do toho montuje pan starosta,ze to chce odkupit maju rovnaky nazor aj poslanci za Vychodne? Nasi poslanci Dobiasova,Sekerka? Citala som celu diskus,ale nazor ich tam nieje. Ja,len,ze ako mam na buduce volit.

  OdpovedaťOdstrániť
 87. Hm pan Anonymny 7. augusta 2013 16:17.
  Ze retroaktivita. Výborne, len či je to vôbec možné, no nič, pozrieme sa do zákona.
  .
  .
  .
  .
  .
  Aha, nie je. Co teraz ?

  OdpovedaťOdstrániť
 88. Okrem UBOKU, TI, AI, vlady a Bruselu, by som este oslovil aj OSN, Obamu, Organizaciu africkej jednoty a Maticu slovensku. Pripadne OPEC, KFOR, ISEC, NATO a spoločenstvo nezavislych statov. AK nepomozu, skuste poziadat o pomoc CocaColu alebo McDonalds, na takych nemaju...

  OdpovedaťOdstrániť
 89. Anonymný 7. augusta 2013 16:20
  Takýto vstup na pozemok, za účelom opravy IS by ste mal zo zákona strpieť, na parkoviská a komuníkácie sa vztahuje trochu iny zakon.

  OdpovedaťOdstrániť
 90. Budes sa divit,ze aj obycajny ludia na vas maju... Staci,ak nic nebudu kupovat ani starosta. A mozes si tie pozemky odniest do Panamskej republiky...

  OdpovedaťOdstrániť
 91. Anonymny 7. augusta 2013 17:48
  Ale ved to je v poriadku, myslim ze sme si tu vsetci stihli vsimnut, ze tu nikto nikoho nic kupovat nenuti. No obavam sa, ze v takom pripade sa na cudzom asi ani nebude parkovat.

  Len to tak sledujem s nemym uzasom, ze doteraz nikto nepreukazal opak tvrdeni jednej strany ktora disponuje ako dokumentami o nadobudnuti vlastnictva, tak aj vyjadrenim ostatnych institucii ktore jednoznacne potvrdzuju tieto tvrdenia a ide tu robit mudreho a hadzat sa o zem ze je to inak, pritom sam nic nevlastni.

  Len tak dalej a pre auto si mozes slapat kazde rano do race. Tvoje rozhodnutie.

  OdpovedaťOdstrániť
 92. Pani Gelingerova. Mate vedomost,ako presli tie pozemky na stat pred vystavbou Sajb? Stat ich vykupoval od sukr.vlastnikov? Alebo ich malo JRD a to ich muselo vydat statu? Niesom odtialto,ale suseda mi vravela,ze racania tam mali role. A tie im zobralo JRD. Niekto tu pisal,ze retro nieje mozne. Ale je. Nedaleko od nas mala statna posta sklady. Potom to mala Raca urad. Avsak jeden sikovny podnikatel vyhladal povodneho majitela. Teda uz jeho nasledovnikov. Od nich to odkupil. Dal to na sud a ma pozemok. Takze retro funguje. A aj na Sajbach. Pravnik hovori o paragrafoch. Je to jeho praca.Ale toto sa tu stalo.

  OdpovedaťOdstrániť
 93. Anonymny 7. augusta 2013 19:07,
  To je ale strasne pan anonymny. Pretoze, ked niekto vlastnil pozemky na ktorych stoja sajby, ktore mu v case znarodnovania odobrali, casom presli pozemky medzi roznymi vlastnikmi, vystavalo sa sidlisko, co budu ludia robit, ked sa ozve potomok toho, kto vlastnil pozemky pred znarodnenim a zacne si narokovat na svoj majetok ? Vystahuje vsetkych ludi na ulicu, postavi sa do stredu sidliska a bude vesely ? Alebo ako monu treba rozumiet ? Lebo z toho co hovoris, mi vychadza len to, ze polovica ludi v state stoji pred podobnym problemom a moznoze aj vy sam, ze ?

  OdpovedaťOdstrániť
 94. My sme sa vo vchode vsetci dohodli,ze od vas nic kupovat nebudeme. Nedaleko maju ZSR pozemky budeme jednat s nimi o odkupeni. A su tu aj iny vlastnici. Po zdruzeni fin.prostriedkov mame v plane postavit si tu lahky parkovaci dom. Zatial sa radi sa prejdeme. A vobec nie do Race. Takze sorry a dakujeme. Edita.

  OdpovedaťOdstrániť
 95. To je kratky cas na skumanie historie vlastnictva ist len pred komunizmus - podla mna by sme mali historiu pozemkov pod Sajbami stopovat az do cias krala Slovakov, alebo tu mozno nieco mal aj Marcus Aurelius, ked tiahol proti Markomanom... Raca by to urcite mala od takzvaneho vlastnika pozadovat...:)

  OdpovedaťOdstrániť
 96. Najviac nehnutelnosti na svete vlastnia Slovaci. Takze ziadna polovica nebyva na cudzom. Je to snad par percent. Je spravne,ze povodny majitelia dostavaju svoje majetky spat. Takze pozemky na Sajbach by predavali pravi majitelia. Pokial ovsem svoje pozemky nepredali za komunizmu na vystavbu. Ved aj o tom bola nezna revolucia.

  OdpovedaťOdstrániť
 97. Anonymny 7. augusta 2013 19:25

  Tak správna uvaha, treba si postavit vlastne, zatial najlepsie riesenie ktore som tu cital.

  OdpovedaťOdstrániť
 98. tiez si myslim. spravne. postavit za vlastne.je to jednoduche. staci len zohnat takych slabých 400 - 500.000 eur. asi ste dost ludi pobavili a inym dali falosne iluzie :))))

  OdpovedaťOdstrániť
 99. ad. anonym R.F.
  a este CIA , FBI , MOSSAD , MI5 , MI6 ,SIS , DGSE , BND ,Sinbet a atd.
  Zatial najvtipnejsí komentar.

  OdpovedaťOdstrániť
 100. Darmo tu vypisujes,ze ludia nemaju 300,400 tis. Ale maju a budes sa divit,ze si postavia,ked nie parkovaci dom tak aspon vybetonovane parkovacie miesta. Hlavne,ze ich nebudeme kupovat od vas. Zajtra oslovujeme dalsie bloky. A dalsie bloky. A hlavne,ze nebudeme kupovat od vas. Dokazeme to ver nam. V jednote je sila.

  OdpovedaťOdstrániť
 101. VSIMLA SOM SI. AK TU NIEKTO NIECO NAPISE PROTI ODKUPOVANIU GARAZI,UZ AJ PISU PROTI. PRETO AJ NASA RODINA VYHLASUJEME,ZE NEKUPUJEME! PANI EDITA CAKAME VAS.TIEZ SME ZA VLASTNU VYSTAVBU PARKOVISKA.

  OdpovedaťOdstrániť
 102. ...aj ja som za vystavbu vlastneho parkoviska, ale kto nam da na to stavebne povolenie, ked nemame zabezpecenu prijazdovu cestu? Ved aj ta je sukromna...

  OdpovedaťOdstrániť
 103. Aj tak si postavime. Aj ked to bude zo par rokov trvat a zatial budeme k autam dochadzat pol hodinu na peso, v zime v snehu v mraze a tak isto aj v horucavach. a potom zistime, ze na co vlastne, ved mozeme chodit aj MHD

  OdpovedaťOdstrániť
 104. cyklista,anonimny22,21 darmo tu odhovaras a trapne podsuvas kupovanie. NEKUPUJEME od vas nic.

  OdpovedaťOdstrániť
 105. cyklista tu cestu vybudujeme novu a tu vasu si mozete nechat,ako pristavaciu drahu pre migrujuce vtactvo napr.z Panami.

  OdpovedaťOdstrániť
 106. VPRED SUDRUHOVIA, SPATKY NI KROK !!!

  OdpovedaťOdstrániť
 107. pre Majka 2, ale nie len
  netreba hneď hádzať flintu do žita,
  čo majú dostatok skúseností s magistrátom a ďalšími súčasťami HM vedia, že po dlhšom čase aj tam menia názory, hlavne ak sa do prípadu zaangažuje prokuratúra, vtedy aj opakované "zaručene v súlade so zákonom" sa zrazu mení,
  podľa Obč. zák. vlastnícke právo je nepremlčateľné,
  zostáva len správne určiť, kto bol vlastníkom počas výstavby a kto po jej skončení, ďalej treba zistiť či urobil úkon, ktorým to vlastníctvo previedol na niekoho iného a ak áno, v prospech koho,
  týka sa to všetkých stavieb, od ktorých je závislé riadne užívanie bytových domov, aj na povrchu, aj pod zemou,
  už neraz sa stalo, že zápis vykonaný správou katastra na základe rôznych listín, tá istá správa katatsra opravila / zmenila na základe aktu oprávneného orgánu štátu,
  neviem povedať, či sa tak má stať aj v tomto prípade, očakával by som, že orgány štátu sa budú zaoberať relevantným podnetom, ak už pre nič iné, tak aby sa preukázalo, kde je "pravda",
  som autorom článku, na ktorý odkazuje Miro Ščibany v príspevku 6. augusta 2013 23:53, myslím si, že je v ňom aj vyjadrenie k tomu, čo Vás asi najviac trápi, nemusíte hľadať, uvediem ešte raz,
  Vaši súperi sa nedozvedia nič nové,
  "Podmienkou užívateľnosti bytovej budovy sú dokončené prístupové cesty, ktorými sa napája na ďalšie pozemné komunikácie. Jej pripojenie musí spĺňať aj požiadavky na parkovanie. Pokiaľ nie je bytová budova na oplotenom pozemku alebo v uzavretom areáli, celé jej dopravné napojenie má mať charakter verejnej komunikácie, a to aj vtedy, ak by prístupová cesta prešla do vlastníctva súkromnej (fyzickej / právnickej) osoby. To by bolo možné, ak cesta nie je miestnou komunikáciou, ale účelovou. V zmysle zákona aj účelová komunikácia v súkromnom vlastníctve môže byť určená na užívanie verejnosťou."
  dodám, že ochrana verejných záujmov má mať prednosť pred ochranou iných záujmov
  na zasadnutí MiZ sa ukáže, čo za svojich zástupcov ste zvolili, lebo právo rozhodnúť o (ne)kúpe prislúcha úpráve im
  prajem Vám pokojné dni,

  OdpovedaťOdstrániť
 108. Dobry vecer.
  Byvam na 14A. chcem sa opytat ci ste sa pytali svojich spravcov ci Vam vedia pomoct ? Mne povedali ze nevedia a ze si to mame riesit sami.Trosku som zistoval u inych spravcov a zdalo sa im velice zaujimave ze ako sa k tomu ty nasi spravcovia postavili.
  Bolo mi povedane ze to spravcovska firma vie velmi dobre vyriesit len musi chciet.A nie len parkoviska ale aj prilahle pozemky, chodniky a aj kontajnerove stojiska.Zacal som u nas rozhovory o vymene spravcu. Lebo tak jak sa k tomu postavili tyto tak to je uplne lajdactvo a amaterstvo.
  Myslim si ze prave oni mali ako prvy sledovat co sa deje s pozemkami.
  Dakujem. Prajem prijemny vecer.

  OdpovedaťOdstrániť
 109. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či nie je lepšie nechať mestskú časť vyriešiť náš problém aby sme mali kde parkovať a my zažalujeme toho úradníka, čo mal teda spraviť chybu ktorá zapríčinila túto kauzu. A budeme mať aj parkoviská a možno aj nejaké peniažky čo vysudime..? Veď podľa toho čo tu čítam, sa to tu hemží nápadmi na všeliaké súdy, tak prečo by sme mali byť práve my, kto príde skrátka:)

  OdpovedaťOdstrániť
 110. Majka 2

  MU rača ponuklo, ze odkupi 102 parkovacích miest a zvyšok ponechá na odpredaj BSG. z dostupných materialov, kt. boli predlozene od MU, tak napr. pred mojim domom si máme odkupit parkovacie miesta od BSG , takze my urcite nebudeme suhlasiť s alternativou 102 parkovacích miest zakupenych MU Rača. Bud bude navrhnutá alternatíva zakupenia vsetkych miest za primeranú cenu a nie za 3000 E (ktore BSG ako vyhodnu ponuklo MU Rača), alebo minimalne koeficientom zakupene parkovacie miesta pred kazdym domom.
  V konečnom dôsledku.... ako píše pán Dulla... kedže evidentne NIEKTO zanedbal svoju povinnosť pri skolaudovaní a odovzdaní stavby a to nielen vybudovaných parkovísk , ale tiež prístupovych komunikacii, inžinierskych sietí a súčasné štátne organizacie GIB, Magistrat, MU tak je na mieste, aby konečne konali orgány, ktoré majú na to mandát. A názor, že to nieje možné je veľmi zavádzajúci. Niekto tu niekoho podviedol , niekto sa neskutočne nabalil, a my máme platiť za niekoho omyl.

  OdpovedaťOdstrániť
 111. Nekupovat! A ani MU raca! MU raca nema mandat od obcanov,aby sa spolcovala s nepravim majitelom za ucelom kupi niecoho. Naviac je to neadekvatne nakladanie so zverenymi fin.prostriedkami. NEKUPOVAT a je po ksefte. Nie kazdy kseft sa podari. Vid.zraloka. Nie kazda ryba skonci v jeho bachore. A moze sa volat aj Panamsky. Koncime. Je na case etoju grupu rozpustirovat.

  OdpovedaťOdstrániť
 112. Tak ! Nekupovat ! Neparkovat !

  OdpovedaťOdstrániť
 113. pan drotovan, nemusite prispievat anonymne, my vieme ze ste to vy:)

  OdpovedaťOdstrániť
 114. Preco by sme neparkovali? Dokedy neuvidime pravoplatneho majitela. To je ten,alebo ti co im tie pozemky komunisti ukradli. Nie vyrobeny majitel po roku 1990. Pockame si na vysledok vysetrovania. Vy nas vobec nezaujimate. Uz to nabralo iny smer. Adios Panamos.

  OdpovedaťOdstrániť
 115. Lenze, pokial sa teda nepreukaze pravoplatny vlastnik, tak sa neparkuje, pretoze dovtedy je to parkovanie na cudzom !

  OdpovedaťOdstrániť
 116. Bez jeho dovolenia !

  OdpovedaťOdstrániť
 117. Vážený pán anonymný, ja prispievam do diskusie na rozdiel Vás iba pod svojim menom.
  Tak tu nevypisujete nezmysly. Je zaujímavé, že BSG a Bezák sa odmlčali po zmienke o tom, že treba zistiť, za akú sumu boli pozemky vydražené a podľa toho posúdiť cenu. Odvtedy je tu ticho (teda ak neprešli BSG a pán Bezák na anonymnú diskusiu).
  Ja už k tejto diskusii, kde sa povedalo všetko podstatné nemám aktuálne čo dodať.

  OdpovedaťOdstrániť
 118. Zdravim pan Drotovan,
  ako to tu tak sledujem, su situacie v ktorych som si nie celkom tak isty, ci nahodou tak trochu neskreslujete informacie. Pozorne som si precital celu diskusiu. Pravda je ze nemozem zhodnotit na koho strane je pravda, ale nikde som sa nedostal k informacii ci BSG alebo Bezak nieco drazili, tak teraz nevjem.
  Bud mi vela veci unika, alebo sa informacie z prispevku na prispevok skresluju a aj vy sam ste sa v tom ako aj ja uz stratil.

  Pan Scibrani spominal niejake ine meno ktore drazilo a potom to ten pan odpredal.

  Roman K.

  OdpovedaťOdstrániť
 119. ad Roman K. 8. augusta 2013 16:39

  ... pokiaľ je mi známe, dražiteľom nebola ani spoločnosť BSG, ani p. Bezák. citujem z článku JUDr. Maštenu: „BSG kúpila predmetné pozemky a stavby od vydražiteľa“. z e-mailu, na ktorý dal link Anonymný 7. augusta 2013 9:11 (https://docs.google.com/file/d/0B0Ll7gGnUrrITHM4bFZ6WHo2WDg/edit?pli=1) je zase zrejmé, že pán Bezák sa do transakcie zapojil ako zmluvný zástupca BSG (zmluva z 5. 2. 2013). podľa materiálov, ktoré som mal k nahliadnutiu, je vydražiteľom Richard Tomáš (viac v článku „V hlavnom meste tiká časovaná bomba“ http://miro-scibrany.racan.sk/2013/05/v-hlavnom-meste-tika-casovana-bomba.html).

  Michal Drotován v príspevku z 8. augusta 2013 16:18 neuvádza nič, čo by bolo v rozpore s týmito údajmi, preto celkom nerozumiem, prečo píšete „... som si nie celkom tak isty, ci nahodou tak trochu neskreslujete informacie“.

  OdpovedaťOdstrániť
 120. Pan Scibrany (ospr. sa za gramaticku chybu ktoru som nechtiac urobil vo Vasom mene)

  Len ma zaujimalo, aky ma vpliv na cenu predaja cena za ktoru sa to vydrazilo, pokial kupovali od vydrazitela.

  Roman K.

  OdpovedaťOdstrániť
 121. p.Drotovan castokrat skresluje pravdu a skutocnost. Vsak je to profesionalny politik strany, ktora nam tu narobila dost galiby v tomto meste :-)

  OdpovedaťOdstrániť
 122. ad Anonymný 8. augusta 2013 17:37

  ... človek, ktorý si váži sám seba, výroky typu „p.Drotovan castokrat skresluje pravdu a skutocnost“ buď podpíše, alebo ich nešíri. popravde, za viac než rok, čo podrobne sledujem komunálnu politiku v Rači, som sa u Michala Drotována so skresľovaním pravdy a skutočnosti nestretol. ak Váš výrok nemá vyznieť ako krčmová táranina s cieľom ohovoriť a znectiť človeka, ktorý Vám pre niečo leží v žalúdku, dajte prosím aspoň niekoľko príkladov. ak ma presvedčia, rád si poopravím mienku.

  OdpovedaťOdstrániť
 123. Avsak najvacsiu galibu nam tu robia firmi evidovane v Paname a na Cypre. Este raz sa vratim k vlastnikom. Vlastnici su ti,ktorim to komunisti ukradli. Ty mas akurat zdrap papiera. Takych ti na Slovensku narobia do rana plny kybel. Pockaj si na rozhodnutie generalneho prokuratora. A samozrejme UBOK. Ze drazba? A coho? cudzieho majetku? Bude vyhlasena za neplatnu. Vsetko to bude vyhlasene za neplatne. A nasledne vratene skutocnym vlastnikom. Potom si to mozes od nich kupit. Nebude to prvi pripad na Slovensku.

  OdpovedaťOdstrániť
 124. Anonymny 8. augusta 2013 18:24

  Presne tak, aj ja som za ! A Pekne sa povodnym vlastnikom vratia aj pozemky pod bytovkami aj tie neodkupene aj tie odkupene a vlastne mu budete platit za to, ze byty ktore ste si kupili stoja na jeho pozemkoch ! Tak ! Takoto si to chcel, takto to budes mat !

  Ked vracat, tak vracat, ale vracat vsetko, ze drazba, vyhlasi sa za neplatnu, ze kupa,vyhlasi sa za neplatnu, to je jedno. Byvat sa bude na ulici do vyriesenia a basta !

  OdpovedaťOdstrániť
 125. Vlastne aj ty mas iba zdrap papiera od nehnutelnosti niekoho uplne ineho. Vystahuj sa, lebo ta vystahuje prokurator :)

  OdpovedaťOdstrániť
 126. Inac je to dost vtipne tu sledovat, ked anonym upozornuje anonyma. Tiez totiz vyrazne nesuhlasim s nazormi p.Drotovana, ale budis. Pointov celeho je, ze vlastnikom je momentalne niekto, kto ma LV, a ked niekto tvrdi hlupost typu, ze vsak sa to raz vrati povodnym vlastnikom, nech radsej netara , lebo to tak proste nie je. Pol slovenska by sa niekomu vracalo. Takze , anonymny pane , skuste sem dat nieco relevantne, ak mate riesenie ktore pomoze inym, a kde nie tak radsej mlcte, lebo len vznasate plane nadeje pre obyvatelov. Tento pribeh podla mna nebude mat bohuzial skory a ani potesujuci vysledok v stave v ktorom sa nachadza.

  T.P.

  OdpovedaťOdstrániť
 127. Nebudu ich vystahovavat,lebo peniaze za odkupene pozemky pod bytmi moze stat,alebo ten co to predaval preposlat skutocnym vlastnikom. Hlavne,ze si potom odkupia pozemky na parkovanie od skutocnych vlastnikov.

  OdpovedaťOdstrániť
 128. To chces tvrdit,ze ked si od vas odkupia parkovacie miesta uz sa zarucene neohlasia skutocny majitelia. Uz tu dva dni citam o dakom zazracnom odkupovani. Zaves tu,ako boli vykupene pozemky pred vystavbou a od koho. Potom ti uverim a jedno miesto si kupim.

  OdpovedaťOdstrániť
 129. JA LEN TOLKO "A SVIST ICH BALIL DO FOLIE" EDITA.

  OdpovedaťOdstrániť
 130. Dobrý deň,

  Dobrý deň,

  Vzhľadom na skutočnosť, že za posledné dni nepadla priama otázka na BSG, sme nepovažovali za potrebné sa v rámci tejto diskusie vyjadrovať.

  V súvislosti s posledným príspevkom pána poslanca Drôtovana si však dovoľujeme poukázať na skutočnosť, že BSG nebola účastníkom dražieb predmetných pozemkov a stavieb. Napriek tomu disponuje BSG zápisnicami o týchto dražbách, ktoré boli so súhlasom vydražiteľa poskytnuté MČ Rača za účelom preukázania skutočnosti, že predmetom dražieb boli príslušné pozemky spoločne so stavbami.

  K ostatným príspevkom nevnímame aktuálne potrebu sa vyjadrovať, keďže neboli priamo adresované na BSG. Ako sme už viackrát zdôraznili, rešpektujeme právo každého na svoj názor, pokiaľ neohrozuje práva BSG ako nášho klienta; v opačnom prípade si vyhradzujeme právo razantne legálne a legitímne reagovať. V súvislosti s niektorými príspevkami si len dovolíme upriamiť pozornosť na skutočnosť, že podľa ustálenej judikatúry slovenských súdov, je v princípe hrozba trestným konaním za účelom toho, aby niekto niečo konal, opomenul alebo strpel, zločinom vydierania v zmysle príslušných ustanovení Trestného zákona. Každý je oprávnený uskutočniť príslušné právne podanie, pričom zákon zreteľne upravuje právne dôsledky prípadnej nedôvodnosti takýchto podaní a zodpovednosť za ne.

  Opätovne by sme radi slušne poprosili všetkých, ktorí cítia potrebu (bez ohľadu na to, akokoľvek sa s takou potrebou po ľudskej stránke vieme stotožniť), aby dôkladne zvážili textáciu svojich príspevkov s ohľadom na možné právne následky – na záver podotýkame, že ani anonymizácia príspevkov technicky nebráni zisteniu ich pôvodu. Preto by sme ocenili, ak by sa ďalšia diskusia neviedla v rovine „latentne agresívnych“ výrokov, ako to tu už raz odznelo a to nie zo strany BSG.

  Za pochopenie ďakujeme.

  OdpovedaťOdstrániť
 131. pre anonymný 8. augusta 2013 o 18:37
  aj keby sa vydali pozemky pôvodnému vlastníkovi, skôr však pôvodným, lebo nebol jeden, aj tak by za pozemky zastavané bytovými domami neplatili vlastníci bytov, ak vôbec, ako jednorazové odškodné by musel zaplatiť štát, ak by taký nárok uznal súd,
  precedens je v Ba napr. v Petržalke, kde od reštituenta odkúpila pozemky istá spoločnosť, lebo chcela na tom zarobiť, zmohla sa hrubý opakovaný nátlak na obyvateľov, aby odkúpili, lebo bu, bu, bu
  mnohí aj kúpili podiely, ale tí, čo nekúpili, nič za to, že majú svoj byt v dome na ich pozemku neplatia, lebo zákonom im je garantované právo zodpovedajúce bezplatnému vecnému bremenu, zápis do katastra bol povinný urobiť subjekt, ktorý prevádzal byty do osobného vlastníctva, a to už pri prevode prvého bytu / nebytového priestoru, toto platí od 1.9.1993,
  ak predávajúci tak nekonal, nenastalo iba administratívne pochybenie, ale porušenie zákona a v jeho dôsledku nezabezpečenie práva pre tých, ktorí prevzali byty do osobného vlastníctva,
  v prípade bytoviek Pri Šajbách, ak by platilo nejaké rozhodnutie súdu z minulosti, prevody podielov na pozemku by boli neplatné a ten, kto mal z toho tržby, by ich musel vydať kupujúcim, resp. právnym nástupcom, lebo tí už v kúpnej cene bytu platili aj pomernú časť ceny za podiel na pozemku,
  zaujímavá situácia by nastala so zápisom práva obdobného vecnému bremenu, lebo by ho mal zabezpečiť predávajúci na vlastné náklady, ale ako vieme, jeden už je po likvidácii, asi by sme boli svedkami výhovoriek, kto má za neho tú povinnosť splniť, nejde iba o prácu, ale aj o náklady na právne služby a poplatok správe katastra,
  veľkú zábavu by asi mali v BSG a v spriatelených spoločnostiach, ak by nastal taký nový stav, bolo by zaujímavé na koho by orientovali svoje aktivity pri pokusoch o náhradu škody

  OdpovedaťOdstrániť
 132. Otazka na BSG (BSG-AK)

  Vzhladom na udalosti ktore sa odohrali v uplynulych mesiacoch v suvyslosti s kauzou parkoviska, zvazuje BSG niejake pravne kroky, resp. podavat zaloby ci uz na niektorych jednotlivcov alebo vseobecne a ake kroky teda zvazujete dalej na to aby sa cela kauza vyriesila v prospech oboch stran ?

  Vie BSG garantovat ze po pripadnom odkupeni parkovisk nas neprekvapi niekto kto si bude narokovat na vlastnictvo parkovisk ? resp. co vie potom BSG a ci je vobec ochotne urobit potom pre svojich klientov ?

  Dakujem

  OdpovedaťOdstrániť
 133. To ale tvrdite potom pan Dulla 8. augusta 2013 22:44
  ze kupit je teda bezpecne. Tak preco tu kde jaky anonym vypisuje, ze nekupovat, lebo nam to zoberie povodny vlastnik ? Preco mame potom presetrovat ci v minulosti nenastala chyba, ked nam ako novym vlastnikom by to mohlo byt ukradnute a pripadnu pokutu ci nahradu skody by znasal niekto iny a nie my ?

  OdpovedaťOdstrániť
 134. Reakcia na „Anonymný“ 8/8/2013 23:23

  Dobrý deň,

  Odpoveď na Vaše otázky je potrebné vnímať tak, že BSG (ako každý subjekt) má svoje záujmy. Tieto záujmy možno v prípade situácie Pri Šajbách rozdeliť do dvoch hlavných okruhov (tém): záujem na ochrane mena a povesti BSG a záujem na ochrane vlastníctva BSG.

  Pokiaľ ide o záujem na ochrane mena a povesti BSG, tu už boli podniknuté konkrétne právne kroky, zatiaľ však len proti určitým médiám a nie voči občanom, ktorých podľa nášho názoru tieto médiá zneužili. V tejto rovine preto zatiaľ neboli podávané civilné ani iné podania, ktoré sú pripravené voči konkrétnym osobám.

  Pokiaľ ide o záujem na ochrane majetku BSG, je potrebné rozlišovať medzi obranou majetku z hľadiska skutočnosti a obranou majetku z hľadiska oprávnenosti jeho nadobudnutia. Sme presvedčení, že z hľadiska oprávnenosti nadobudnutia tohto majetku je vlastnícky stav viac než dostatočne preukázaný, pričom je na tých, ktorí tvrdia opak a nie na BSG aby to dokázali. V rámci obrany majetku BSG napríklad proti jeho neoprávnenej okupácii konkrétnymi osobami (používajúcimi konkrétne vozidlá a to spoločne s prevádzateľmi týchto vozidiel) sú pripravené právne kroky na zamedzenie protiprávneho konania a náhradu škôd spôsobenú takým konaním. O ďalšom právnom postupe v týchto veciach bude rozhodnuté v najbližších dňoch...

  Pokiaľ ide o súčinnosť s klientmi po uskutočnení obchodov (nákupu parkovacích miest), BSG už viackrát dokázala svoju starostlivosť o prípadné problémy a ich riešenie. Vzhľadom na spracované analýzy a skúsenosti posledných mesiacov, disponuje BSG rozsiahlou vedomostnou bázou o možných rizikách a účinnej právnej obrane. V tejto súvislosti vie BSG svojim klientom zaručiť svoju podporu kedykoľvek, kedy bude v budúcnosti potrebné znova čeliť spochybňovaniu vlastníckych práv bez náležitých dôkazov, alebo okupovaniu súkromného vlastníctva bez právneho titulu.

  OdpovedaťOdstrániť
 135. pre anonymný 8. august 2013 o 23:47
  asi ste mi zle rozumeli

  OdpovedaťOdstrániť
 136. Pre BGS (BGS - AK)

  Dakujem za odpoved, este by som sa rada spytala, nemoze teda nastat situacia, ze ked si od Vas miesto odkupim, v niejakom vysetrovani sa nahodou preukaze niejake pochybenie niekoho v minulosti, moze mi niekto moje miesto odobrat ci spochybnit moje vlastnictvo ?
  Dakujem Lubmila

  OdpovedaťOdstrániť
 137. Oprava - pre BSG (BSG - AK) nie BGS, este raz par don.

  Dakujem. Luda

  OdpovedaťOdstrániť
 138. Reakcia na „Ludmila“

  Dobrý deň,

  Na základe dôkazov o vlastníctve BSG nepredpokladáme, že by nastala situácia, spôsobilá zvrátiť vlastnícky stav. Prípadné administratívne pochybenie alebo preukázanie spáchania trestného činu či priestupku v ďalekej minulosti, by znamenalo vyvodenie právnych následkov voči takému páchateľovi (za predpokladu, že by neboli napr. premlčané) v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Naviac, orgány verejnej správy sú v zmysle príslušných noriem a ustálenej judikatúry povinné prihliadať na to, aby práva, nadobudnuté v dobrej viere, boli dotknuté čo najmenej.

  Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, ako aj na vyjadrenia príslušných subjektov, ktoré by prípadne boli legitimované uplatniť práva k majetku BSG, preto v súčasnosti vieme tvrdiť, že súčasný stav je nezvrátiteľný, pričom majetok BSG je nespochybniteľný v rovnakej miere, ako je nespochybniteľné napr. vlastníctvo bytov a nebytových priestorov na predmetnom sídlisku. Vzhľadom na aktuálnu dôkaznú situáciu sme presvedčení o úspechu BSG a/alebo klientov BSG ako nových vlastníkov parkovacích miest v akomkoľvek súdnom spore, týkajúcom sa tohto majetku.

  OdpovedaťOdstrániť
 139. BSG (BSG - AK)

  Keby sa vyhlasila drazba za neplatnu, alebo ze cokolvek v minulosti bolo urobene zle, nezmeni to z pohladu vlastnictva v sucasnosti v tomto konkretnom pripade nic ? Spravne tomu rozumiem ? pokial nie, opravte ma prosim.

  Znamena to teda, ze to co tu pise pan Dulla nieje pravda ?

  D. Luda

  OdpovedaťOdstrániť
 140. Ad: D. Luda

  Na to, aby sa dražba vyhlásila za neplatnú, by sa musel uskutočniť súdny spor, ktorý by bol právoplatne ukončený takýmto výrokom. Na to, aby takýto spor mohol prebehnúť, by sa musel "objaviť" navrhovateľ, resp. osoba, ktorá by predložila argumenty v prospech toho, kto by namietal neplatnosť dražby. Primárne subjekty, ktoré by prichádzali do úvahy vystupovať na strane argumentácie o neplatnosti dražby sú zlikvidované a ich právnym nástupcom je SKS, zastúpená likvidátorom, ktorý tieto dražby uskutočňoval a nesie za ne zodpovednosť. Ak si teda odmyslíme SKS, prichádza do úvahy GIB, prípadne Hlavné mesto, ktoré sa preukázateľne vyjadrili, že neevidujú akýkoľvek vzťah k týmto majetkom (okrem 9 stavieb, ktoré nie sú predmetom ponuky a ktoré BSG považuje na základe dôkazov za svoje). To znamená v skratke: (a) niet toho, kto by argumentoval za neplatnosť dražby a zároveň by prichádzal do úvahy ako účastník konania a (b) nie je dostatok dôkazov na začatie takého sporu.

  OdpovedaťOdstrániť
 141. pre BSG - AK 8. augusta 2013 22:17

  vo svojom príspevku píšete:

  „V súvislosti s niektorými príspevkami si len dovolíme upriamiť pozornosť na skutočnosť, že podľa ustálenej judikatúry slovenských súdov, je v princípe hrozba trestným konaním ... zločinom vydierania v zmysle príslušných ustanovení Trestného zákona.“

  ako administrátor tohto portálu by som Vás rád požiadal o konkretizovanie príspevkov, na ktoré sa Vaše upozornenie vzťahuje.

  OdpovedaťOdstrániť
 142. Je zaujimave pan Stibrany, ako sikovne dokazeteodvracat pozornost od podstaty

  OdpovedaťOdstrániť
 143. pre Anonymný 9. augusta 2013 13:12

  ... prosím upresniť, aké odvracanie pozornosti od podstaty máte na mysli.

  OdpovedaťOdstrániť
 144. Cakal som, ze sa nas zastanete a budete sa aspon snazit vyvratit tvrdenia BSG, namiesto toho ste ako keby ticho suhlasil a zaujima Vas niejaky prispevok v ktorom si tu niekto pohadzuje trestne oznamenia :(

  OdpovedaťOdstrániť
 145. A k slovam pana Drotovana

  "A je nemysliteľné, aby na základe súkromnej žiadosti súkromnej firmy vo veci ich podnikateľského zámeru bolo na ich výzvu zvolávané miestne zastupiteľstvo."

  len tolko, ze hladat istotu ci podporu vo Vas asi nema vyznam. Pravdepodobne ste naozaj iba politik, ktory sa potrebuje zviditelnit. Nic viac.

  OdpovedaťOdstrániť
 146. Spominate pana poslanca Drotovana. Jeho stanovisko k tomuto co sa na sidlisku Sajby deje pozname. Avsak on nieje nas poslanec za Vychodne. Pan admin Scibrany,nedostal ste aj stanovisko nasich poslancov p.p.Dobiasovej a p.p.Sekerku? Ved kto nas ma zastupovat ak nie oni? A.L.

  OdpovedaťOdstrániť
 147. pre Anonymný 9. augusta 2013 16:08 a 16:12

  ... tieto príspevky akoby ani nepísal obyvateľ sídliska, ale človek „z druhej strany barikády“ :).

  podľa toho, čo som tu aj v iných článkoch na račan.sk dosiaľ čítal, poslanec Drotován a hlavne zástupcovia obyvateľov sídliska odvádzajú výbornú prácu a verím, že to obyvatelia vidia a že im namiesto uznania nebudú „nadávať“ a podrážať nohy.

  OdpovedaťOdstrániť
 148. pre A.L. 9. augusta 2013 16:46

  nie, stanoviská poslancov pani Dobiášovej ani pána Sekerku som nedostal. keďže o parkovacích miestach budú na mimoriadnom MZ rozhodovať VŠETCI poslanci MČ Rača, nezdá sa mi byť šťastné rozdeľovať poslancov na „našich“ a „tých druhých“.

  OdpovedaťOdstrániť
 149. Chran Bohu. Tak som to nemyslela. Ja viem,ze vsetci su za Racu poslanci. Ale na Vychodnom sme si volili tychto. No ja s manzelom,len jedneho co sa stal poslancom. Vela zdaru. A.L.

  OdpovedaťOdstrániť
 150. Pan Scibrany,prosim vas kedy bude to stretnutie? A prosim vas kde? Ak sa da zabezpecit ten Kulturny dom nemecky. Znama z Krasnam bola na jednom stretnuti na MU a vobec sa tam nezmestili a dychat sa tam nedalo. Poprosime touto cestou o pomoc aj pana poslanca Drotovana. Obyvatelia zo Sajb.

  OdpovedaťOdstrániť
 151. ... podľa pozvánky zverejnenej na www.raca.sk bude mimoriadne MZ v utorok 13. augusta o 16:00 hod. v Obecnom dome na Alstrovej 249 - pán starosta asi neočakáva / si nepraje veľkú účasť.

  neviem, či je v silách poslanca Michala Drotována dosiahnuť premiestnenie rokovania do NKD. podľa môjho názoru by to vzhľadom na veľkosť a vetrateľnosť priestoru bolo omnoho dôstojnejšie riešenie.

  OdpovedaťOdstrániť
 152. Alebo pan starosta ocakava iba kompetentnych zastupcov a clenov zastupitelsta, aby sa to nestrhlo na prestrelku nemiestnyh poznamok a vyhlaseni, ako niektore casti tejto diskusie.

  OdpovedaťOdstrániť
 153. ... pán starosta dúfam vie, že na MZ, kde sa bude rozhodovať o ne/vynaložení 300 tis. € z obecného rozpočtu, je kompetentný KAŽDÝ obyvateľ mestskej časti Rača s volebným právom.

  OdpovedaťOdstrániť
 154. Myslim, ze obcan je kompetentny akurat zvolit si svojich zastupcov ktory obhajuju jeho zaujmy napriklad v takomto pripade.

  OdpovedaťOdstrániť
 155. ... ak je to myslené tak, že sa po voľbách občan nemá „montovať do politiky“, potom nesúhlasím a by ma zaujímalo, o čo sa takáto úvaha opiera. zvoliť si zástupcov neznamená, že sa občan vzdáva svojej účasti na moci. a ani nemôže, lebo mandát neraz dostanú ľudia, ktorí sa ako zástupcovia jeho záujmov tvárili len vo volebných povedačkách - viď starosta a porovnanie dnešnej račianskej reality s jeho volebnými sľubmi z roku 2010 http://www.pilinsky.sk/?nazov=volebny-program&j=1.

  OdpovedaťOdstrániť
 156. Ak by sa mal aj po volbach obcan montovat do politiky, volby v ktorych si volime svojich zastupcov, by boli zbytocne. Nemyslite ? Na co by nam boli zastupcovia, alebo na co by sme ich volili, pokial si mame riesit "montovat sa do politiky" veci sami ?
  Nechcete snad popriet samotny system principu vlady, ze nie ?

  OdpovedaťOdstrániť
 157. To by si chcel,aby to tak bolo. A hlavne v Raci. cl.32 Ustava SR :Obcania maju pravo postavit sa na odpor proti kazdemu,kto by odstranoval demokraticky poriadok zakladnych ludskych prav a slobod uvedenych v tejto ustave,ak cinnost ustavnych organov a ucinne pouzitie zakonnych prostriedkov su znemoznene.

  OdpovedaťOdstrániť
 158. cl.30 Ustava SR 1,Obcania maju pravo zucastnovat sa na sprave verejnych veci priamo alebo slobodnou volbou svojich zastupcov.

  OdpovedaťOdstrániť
 159. Anonym 9. augusta 2013 21:31 - Obcania maju pravo zucastnovat sa na sprave verejnych veci priamo alebo slobodnou volbou svojich zastupcov. TAK AJ PRIAMO AJ PROSTREDNICTVOM ZASTUPCOV ?
  Lebo mi to trochu unika, exaktny vyklad je priamo - to ako ked sa zucastnia obcania, ALEBO slobodnou volbou svojich zastupcov
  /ktorych sme si slobodne zvolili - teda clenov zastupitelstva/

  V pripade ze sa aj obcan "montuje do politiky" to vnimam ako vyslevenie nedovery svojim zastupcom, nakolko oni boli nami zvoleny aby robili politiku.


  Anonym 9. augusta 2013 21:17 - Je znemoznena cinnost ustavnych organov a ucinne pouzitie zakonnych prostriedkov ?

  OdpovedaťOdstrániť
 160. A hlavne je rozdiel zucastnovat sa a klast vecne podnety, ako sa prekrikovat nezmyslami, ako je to tu zvykom.
  Pan Scibrany sa aspon vyjadruje k veci, aj ked mame odlisne nazory, ale on vie aspon komunikovat na normalnej spolocenskej urovni a teda sa s nim da diskutovat.

  OdpovedaťOdstrániť
 161. Anonym 9. augusta 2013 21:17

  To neprehanas ? Odstranuje tu niekto demokraticky poriadok zakladnych ludskych prav a slobod uvedenych v ustave ?

  Gabo

  OdpovedaťOdstrániť
 162. Ja som nepisal ustavu. To sa opytaj autora. Inak mas pravdu. Uz sa s tebou nebudem prekrikovat. Prijemny zvysok vecera.

  OdpovedaťOdstrániť
 163. Gabo to sa vobec,ale vobec netika tejto diskusie. Jedna sa o vseobecne volenych zastupcov v tejto krajine. A aj to,len v pripade,ze porusuju poslanecky slub a ustavu.

  OdpovedaťOdstrániť
 164. Anonymny 9. augusta 2013 22:27

  Takze zase sa niekto ohana ustavou a sam nechape vyznam, hlavne ze sa nou ohana ?

  Gabo

  OdpovedaťOdstrániť
 165. Podla Vasich slov p.Scibrany sa neustale snazite vyzdvihovat len poslanca Drotovana. Nehnevajte sa, ale ani vy , ani on v tomto pripade ste neponukli jedno jedine adekvatne riesenie. A nevyhovarajte sa prosim len na to, ze nie ste poslnec a voleny zastupca, pretoze tu vynasate sudy, poukazujete len na neschopnost druhych /vsimol som si, ze velmi nemate radi starostu a ludi na urade hoci ja nevidim ziadnu zainteresovanost jeho v tomto pripade / . Ja si naopak si cenim, ze je zvolane mimoriadne zastupitelstvo, nech sa problem pertraktuje, nech rozhodnu presne Ty, co maju na to mandat. Ak je nejaky navrh, hoc aj od zainteresovanej firmy na stole, treba ho zvazit a rozhodnut. Nakoniec sa jedna o obyvatelov MC Raca, mozno druha moznost tu uz nebude, tak nech sa rozhodne kompetentne prave teraz.

  Pavol

  OdpovedaťOdstrániť
 166. Pavol, dame kavu ?

  Gabo

  OdpovedaťOdstrániť
 167. anonymny 9.8. 21,00. To by sa ti pacilo,aby sa obcania uz po volbach nestarali o svojich volenych zastupcov. Dako ich mocne obhajujes. Co si Sibila a uz vies ,ako budu hlasovat???

  OdpovedaťOdstrániť
 168. vies co, nie. je mi srdecne jedno ci nam to kupi raca alebo si to jedno miesto kupim ja. len som chcel vediet na co sa trepat na zastupitelstvo ked hlasovat budu iny.

  OdpovedaťOdstrániť
 169. pre Anonymný 9. augusta 2013 21:00 a 22:01

  ... mohli by ste prosím vysvetliť, v čom vidíte „popretie samotného systému princípu vlády“?

  podľa mojej mienky a zďaleka nielen podľa nej voľby a „montovanie sa občana do politiky“ sa vzájomne nevylučujú, naopak, sú základom a nevyhnutnou súčasťou otvoreného, dobrého spravovania vecí verejných s minimom korupcie, plytvania a rozkrádania.

  pravdaže, možná je aj predstava „milí poslanci a starostovia, dali sme vám mandát, tak sa neohliadajte na názory ľudí, riešte a rozhodujte“. aký je výsledok? v takomto „režime“ bez účasti a kontroly verejnosti sa mimoriadne dobre darí politikom, ktorí na svoje volebné sľuby a programy zabúdajú v deň volieb a potom si s verejnými zdrojmi robia čo chcú. výsledkom sú kauzy ako nástenkový tender, emisie, platinové sitká, daňový úrad, zarábanie vlastnou hlavou a iné rozkrádačky verejných (našich) peňazí. vidím veci tak, že aj kvôli takémuto brutálnemu zneužívanie moci získanej vo voľbách je rozumné držať sa zásady „dôveruj, ale preveruj“.

  vaša predstava zastupiteľskej demokracie sa mi zdá byť podobná tomu, akoby ste si zvolili správcu svojho bankového účtu, dali mu plnú moc s ním disponovať a sám sa vzdali práva do toho čokoľvek povedať.

  OdpovedaťOdstrániť
 170. ...je v tom rozdiel. Ked si ho kupis ty je tvoje. Ak to kupi Pilinsky za obecne nemusis miesto dostat. Ktovie,akym klucom to potom bude rozdelovat?...

  OdpovedaťOdstrániť
 171. Anonymny 10. augusta 2013 10:11,
  Ale zas neprehanaj, nemyslim ze vsetko rozpredaju, vecsina je uz zburcovana ze si ideme stavat vlastne, co tiez realne nevidim, ale aspon budem mat kde ja zaparkovat a ostatny su mi aj tak ukradnuty. Ved nakoniec to aj tak skonci presne tak ako to tu uz kedysi niekto povedal. Kazda kauza casom pominie a problem s parkovanim bude mat nakoniec ten, kto bol prvy proti kupovaniu. Ten kto si potichu pocka na vyriesenie a kupi si sam pre seba, teda stihne si kupit, kedze pre kazdeho nebude, ten bude spokojny. Samozrejme urcite sa najdu aj spekulanti, ktori kupia tri-styri, aby mali na biznis.

  OdpovedaťOdstrániť
 172. Anonymny 10. augusta 2013 10:11

  Ziadnym, kto bud mat kde zaparkovat, zaparkuje a kto neskoro pride neujde sa mu miesto, cert ho zober, postav sa kde chces, alebo kilometer od domu, alebo bude nasledovat krok B, ze Raca alebo niejaky novy investor postavia v blizkosti platene parkovisko a kto neskoro pride, ten bude platit. A nakoniec este zistime, kto vsetko bol v celom tom zainteresovany

  OdpovedaťOdstrániť
 173. Poslanci a starosta by fin.prostriedky mali sustredit na kupu pozemku od ZELEZNIC. Tu by sa malo vybudovat vseobecne parkovisko. Tie Sajby zas tak niesu velke,aby sme tam ten kusok nepresli peso. A pred domami budeme mat aspon klud. Alebo plochu od villa vino. Pokial je vino villa vlastnik samozrejme. Toto skutocne nieje problem vybudovat nove parkoviska. Problem je letiet na Mars.Jozef.

  OdpovedaťOdstrániť
 174. jozko si to predstavuje ako hurvinek valku :-)

  OdpovedaťOdstrániť
 175. Ku komentáru BSG pre p. Ludu

  BSG hovorí: 9. augusta 2013 1:16 Reply Ad: D. Luda


  - Fi. BSG tvrdí, ze neplatnosť dražby môže správoplatniť len súd -
  ANO, pokial bude nutné, budeme o to žiadať.

  Primárne subjekty prešli zmenami a ich nástupcom je firma SKS v likvidacii, ktorá však jednoznačne podľa podkladov mohla dražiť LEN pozemky a NIE stavby, pretože ich nebudovala. Keď ich likvidátor p. Rozsa dražil, tak by mal mať k nim všetky stavebné povolenia a odovzdavacie protokoly "Ako stavby" , pretože sa tu o stavby jedná.
  Staviteľom resp. zhotoviteľom stavby bol GIB, ktoré tvrdí ze neeviduje takýto vzťah. Pri ich bordeli ani nemôže niečo evidovať, ale ich smola je tá,,,,, čo obyvatelia to evidujú, takže
  uplne by som ako fi. BSG netvrdil fakt, že niet toho, kto by argumentoval? niet toho čo by prichadzal do uvahy ako účastnik konania? a že nieje dostatok dôkazov?

  Ak by neboli dôkazy, tak by sme ako obyvatelia už dávno odkupili pozemky a aj so stavbou, a nie súčasť pozemku tj. teleso ležiace na pozemku.

  OdpovedaťOdstrániť
 176. k anonymný 12. augusta 2013 o 14:16
  aj u pozemkov sa ukazuje vážna prekážka právplytnmosti prevodu vlastníctva
  bližšie oznámenie pre BSG
  http://obcan.racan.sk/2013/08/Oznamenie-pre-Blackstorm-Group-sro.html

  OdpovedaťOdstrániť
 177. k článku http://obcan.racan.sk/2013/08/Oznamenie-pre-Blackstorm-Group-sro.html doporučujme prečítať komentár BSG.

  OdpovedaťOdstrániť
 178. ... všetkých 11 prítomných poslancov MZ zahlasovalo na dnešnom mimoriadnom rokovaní Miestneho zastupiteľstva PROTI kúpe parkovacích miest na sídlisku Pri Šajbách za cca 305 tis. €.

  OdpovedaťOdstrániť
 179. Vyborne, a kde budeme parkovat ???

  OdpovedaťOdstrániť
 180. Cely tento problem sa mohol začať riesiť skoršie a nie na poslednu chvilu. my obyvatelia vítame alternativu, ktoru ponukol MU, ale za 1 hodinu predsa nieje možné vysvetliť a rozhodnuť niečo , co ma niekolkoročnú historiu. Prečo neprišla pred mimoriadnym zastupitelstvom alternativa: rokovanie BSG versus MU Rača versus zastupcovia obyvateľov versus Magistrat?
  Na základe takehoto stretnutia mohlo prebehnuť zastupitelstvo.

  OdpovedaťOdstrániť
 181. Pre p. Drotovana....

  pan Drotovan, dnes ste ma prekvapili vyjadrením, ze obyvatelov Sajb nezaujima , kde budu parkovať...a priorita pre nich je doriesenie inžinierskych sieti.
  Nás obyvatelov velmi zaujima, kde budeme parkovať....a malo by to zaujímať aj poslancov, ktorí sa rezolutne postavili proti svojim voličom.
  Ked ste teda odsuhlasili Návrh podla bodu A, tak veríme, ze budete všetci takí akční vratane Vás a budete trvať na tom, aby ste zdokladovali stavby pod pozemkami, vyzvete likvidatora cez mandát poslanca, mandát starostu a budete apelovať na primatora, aby on využil svoj mandát na zdokladovanie vlastníctva stavieb smerom na Likvidátora.

  OdpovedaťOdstrániť
 182. p. Drotovan nas ma vsetkych viete kde, jeho konanie zacina moznostou sa zviditelnit a konci vtedy ked je to uz prenoho nezaujimave. Sami ste sa mohli presvedcit. Nejde mu o to vec vyriesit, iba urobit halo.

  OdpovedaťOdstrániť
 183. Kde budete parkovat? Presne tam kde parkujete. Majitelia pasienkov a urbariatu cize pozemkov,ktore im ukradli komunisti niesu proti.

  OdpovedaťOdstrániť
 184. Kedze urbarnici,majitelia pasienkov a pozemkov nikomu nic nepredavali su stale vlastnici. Platia iba ich LV cka.

  OdpovedaťOdstrániť
 185. Kedze tu dotycnemu

  Anonymnemu 13. augusta 2013 22:45

  uniklo par skutocnosti, tak pise nezmysly. Povodnich vlastnikov odskodni ten kto ich poskodil, cize stat a aj to len v pripade ze sa restitucny zakon na nich vztahuje, kedze ten sa na zastavane plochy a pod. nevztahuje. Cize sajby maju doparkovane. Vivat p. Drotovan a spol. vyhrali ste nam to. A my sa mozeme teraz pototo, alebo kupovat z vlastneho.

  OdpovedaťOdstrániť
 186. ad Vlado Dulla
  8. augusta 2013 22:44

  Aby sme raz vsetci neboli prekvapny ohladne vecneho bremena ,ktore je zo zakona. Aj regulovane najomne tu je a bude uz zachvilu koncit.
  Takze sa moze lahko stat ze raz nejaky parlament tuto anomaliu ,ktora nema co robit v pravnom state odstrani a to len potom bude kopec srandy.Ale nastastie Slovensko nie je pravny stat takze zatial je to v pohode.

  OdpovedaťOdstrániť
 187. Vážený anonym - ak nie ste Tomáš Richard, tak ste sa mali ozvať na zastupiteľstve, ak tvrdíte, že zastupujete "názor obyvateľov" - pretože všetci obyvatelia, ktorí vystúpili rezolútne odmietli to, aby sa firme Blackstorm platilo 304 000 €.
  Neprekrúcajte moje slová, nikdy som nehovoril, že parkovanie obyvateľov Šajb nezaujíma - klamete - uviedol som, čo je myslím jasné každému, že veci treba riešiť ako celok a vodovodné prípojky, kanalizačné prípojky a plynové prípojky spolu s komunikáciami (cesty, chodníky) sú prioritou.
  Odkupovanie časti parkovacích miest za 304 000 € bez prístupových ciest, bez spojovacích ciest atď. je nezmysel.
  Mimochodom, teším ma, že stále dookola spomínate moju osobu - názor tam však jasne vyjadrili nielen obyvatelia ale aj poslanci (napr. Sekerka, Khandl, Jošt) a jasne proti sa vyjadrili VŠETCI prítomní poslanci.
  PS: Ak sa snažíte podsúvať nezmysly, ako že "poslanci sa rezolútne postavili proti svojim voličom", tak napíšte svoje meno - nech aspoň vieme, či ste zo Šájb. Ak si myslíte, že obyvatelia Rače chceli zaplatiť 304 000 € spoločnosti Blackstorm Group, tak ste na omyle.

  OdpovedaťOdstrániť
 188. Ak je zo Šájb tak si milý anonynom (obúvajúci sa do všetkých) potrebuje odviezť svoj zadok, až pred bránu domu :D
  To je taký problém zaparkovať niekde inde?
  Napríklad na balkóne a máte po starostiach :D
  To Vaše osočovanie, milý anonym, je viac ako smiešne. Sú tu ľudia, ktorí sa to snažia riešiť, ale očividne to nieje podľa Vášho gusta, tak všetci sú blbci, len Vy ste lietadlo :)
  Všetci sa vyjadrili proti kúpe, aj Vaši susedia. Dokážete to pochopiť, alebo sa stále budete cítiť ukrivdený? Tak ako napísal p.Drotován, včera ste tam mali byť (na mimoriadnom MZ) a lobovať za kúpu. Nie sa teraz búchať do pŕs a osočovať ľudí, ktorí to, aj za Vás, riešia v reálnom svete. Nie v tomto Vašom virtuálnom ;)
  Pekný deň plný pochopenia praje Peter P.

  OdpovedaťOdstrániť
 189. No a teraz ma zaujima co bude nasledovat. Kde budem parkovat teraz a ktoremu inteligentovi sa mozem za to podakovat.

  OdpovedaťOdstrániť
 190. A teraz mi prosim p.Scibrany povedzte , co nastane po vcerajsom hlasovani. Bol som tam a videl som skor emotivne vystupenia, a vystupenia poslancov, ktory si skor prihrievali svoju politicku polievocku (Drotovan, Sekerka) plnu fraz ale bez jedneho jedineho riesenia, co bude dalej. Vy tu stale opisujete nejaky zaujem starostu o kupu púozemkov. Mne sa jeho argumenty a odovodnenie preco kupit zdali argumentacne na vysokej urovni a vychadzal z pravneho stavu, ktory bol v danej chvili. Ostatne vyjadrenia, boliu skor zboznym zelanim jednotlivcov, ktory neargumentovali danym pravnym stavom, ale pocitom krivdy. Ttoto sa ale neda zmenit. Vzdy sa musi vychadzat zo stavu, ktory je. ZARAZILO MA P.SCIBRANY, KED SA OZVAL JEDEN MLADY MUZ SO SVOJIM NAZOROM, ZE SA TREBA DIVAT DOPREDU, CO BUDE ZAJTRA A NIE DOZADU, A VYS STE HO OHRIAKLI, ZE CO VAS POUCUJE, ZE CI STE MALE DETI. TOTO JE VAS POSTOJ K VECI??? Nehanevajte sa, stale tu pretlacate len svoj nazor, a ten kto ma druhy, je nepriatel. Starosta na rozdiel od Vas, vecne zargumentoval pravny stav, listinne dokazy a jasne povedal, ze toto je velmi tazky pripad, tahajuci sa niekolko rokov. To co ma zarazilo bolo vyjadrenie pana, ktory dotycne pozemky vydrazil, ze nikto z obyvatelov v minulosti nereagoval na jeho ponuku vysporiadania pozemkov. Tak sa pytam, kto ma maslo na hlave??? Podla vecrajska tak ako stat, magistrat, mozno drazitel tak aj poniektory obyvatelia, ktory svojou necinnostou nekaceptovali v minulosti ponuku. Cize ako dalej? Predpokladam, ze na zaklade LV , ktore vlastni sukromna spolocnost a ma na nej okrem pozemkov aj stavby, bude oploteny pozemok jej patriaci. A teraz sa pytam, kto vyhral? Komu sa pomohlo? Budeme sa sudit v roky trvajucich sporoch? Zavadzajuce tvrdenia od Vas a niektorych ludi, ze restituenti nadobudnu pozemky su klamlive a Vy to velmi dobre viete. Ak sa potvrdi (zdvoraznujem slovicko AK), tak dostanu nahradne. Cize MC mohla byt v tomto pripade kludna aj keby odkupila pozemky. Tak este raz sa pytam p.Scibrany, kto je vitazom? Ako to bude dalej? Okrem Vasich clankov plnych nezmyslov a vysloveneho boja proti starostovi, bez stipky zodpovednosti, dajte jeden jediny navrh, opierajuci sa o pravny stav, ako situaciu riesit. Lebo ohradenych 105 miest a pristupova komuniakcia, asi je skor prehra alebo pirhovo vitaztvo.

  Pre p. Drotovana. Neklamte, jasne ste povedali, ze prioritou su riesenie sieti a obyvatelia strpia skor stratu parkovisk pred tymto riesenim. Ako si dovolujete tvrdit taketo veci? Parkovisko je rovnako dolezite , pretoze ked pride Vasa manzelka domov s malymi detmi s nakupmi, tak asi nebude sa trmacat napriklad v dazdi 200 metrov domov!! Alebo Vasa ano? Toto je tak alibisticke vyjadrenie, ze dovi-dopo. A je zarazajuce, ze to povedal clovek, ktory varastal na Rendezi. Takze dakujem p. Drotovan!

  s pozdravom Gabriel

  OdpovedaťOdstrániť
 191. P. Gabriel

  A keď sa Vašej pani pokazí auto, tak nevyleziete z domu a hladujete, aby nemusela náhodou prejsť niekoľko desiatok metrov na zastávku MHD a ešte nedajbože absolvovať cestu domov v MHD s nákupnou taškou a tých spomínaných 200m s ňou v ruke?
  Keď ste tak skalopevne presvedčený o právnej skutočnosti právoplatného nadobudnutia daných pozemkov, prečo si teda nekúpite to parkovacie miesto od spoločnosti, ktorá to predáva?
  To teraz všetky nevysporiadané pozemky v katastrálnom území Mč Rača, má Mestská časť vykúpiť?
  Alebo Vás zaujímajú len tie Vaše (parkovacie), pretože ostatné sú Vám ukradnuté, pretože to sa Vás netýka?
  s pozdravom Peter P.

  OdpovedaťOdstrániť
 192. Takže ešte raz - povedal som, že kanalizačné prípojky, vodovodné prípojky, plynové prípojky, chodníky a prístupové cesty sú prioritou, tj. áno, sú z logického dôvodu dôležitejšie ako samostatné parkovacie miesta bez prístupu k ním - takže to treba v prvom rade riešiť ako verejný záujem.
  Ak by sa mali odkupovať parkovacie miesta pre celú Raču, tak by to stálo cca 150 miliónov € - riešenie, ktoré navrhoval starosta bolo o tom, že tam mestská časť vybuduje po odkúpení polovicu vyhradených parkovacích miest (čo je daň cca 450€/rok) - teda by ste mali záujem o platenie tohoto poplatku, alebo by ste parkovali na tých niekoľko zvyšných miestach? Pretože Blackstorm nechcel predávať všetko a tie zaujímavé parkovacie miesta si chcel ponechať na individuálny predaj (práve tie, ktoré sú hneď vedľa domov).
  Takže ešte raz opakujem - nehovoríte pravdu, ak tvrdíte, že sa povedalo, že obyvateľov Šájb parkovanie nezaujíma - také nič sa netvrdilo a nepovedalo.
  Ak ste boli na zastupiteľstve, tak Vám vôbec nič nebránilo vystúpiť.
  Keď hovoríte o vinníkoch stavu - aj o obyvateľoch, ktorí neakceptovali v minulosti ponuku - vy ako obyvateľ ste čo konkrétne pre vysporiadanie pozemkov urobili? Ak som správne pochopil, tak tam máte konkrétny záujem mať parkovacie miesto pred domom.
  V každom prípade nechápem, prečo ste sa so svojim názorom neozvali na zastupiteľstve a prečo máte problém zverejniť svoje celé meno.

  Aktuálne je predpoklad, že pozemky bude chcieť predať veriteľ Pohotovosť, s.r.o. a teda otázka bude opäť otvorená.

  OdpovedaťOdstrániť
 193. Nie Peter, ked sa auto pokazi, tak je pokazene. Ale ked mate male deti a byvate na Sajbach kde nie je ziaden obchod, tak asi sa musite dopravovat aj autom. Ja sa len pytam, ake budu dlasie kroky? Co sa stane teraz? Ja som len vychadzal z toho co bolo odprezentovane vcera a pravny stav podla vcerajska je taky, ze to niekto vlastni , ma na LV pozemky a aj samotne teleso stavby. Cize teraz co? Spochybnuje to niekto? Ano? Tak sa teraz budu podavat trestne oznamenia? Vsak ten co spochybnuje musi dokazovat! Mna len zaujima co teraz nastane, a predpokladam, ze dotycna firma si to asi oploti.
  Mimochodom ak ste dobre pocuvali, tak rozdiel medzi ostatnymi nevysporiadanymi pozemkami a tymto je, ze tento vlastni spominane teleso stavby cize cestu a spevnenu pluchu na LV. Na rozdiel od ostatnych kde su len samotne pozemky. A to je podstatny rozdiel. Sam vlastnim pozemok cez , ktory ide cesta a musim strpiet bremeno prechodu.

  Gabriel

  Som obyvatel tejto MC a ocakavam za to ze plati dane aj pomoc mesta resp. Race. Ja som cakal na to co vzdite z tohto zastupitelstva, a ano teraz asi budem musiet zvazovat ci si zakupim parkovacie miesto a ci este vobec bude moznost, lebo boh vie aky bude dalej postup vlastnika a ci to opat niekto nekupi a ceny nedvihne.

  OdpovedaťOdstrániť
 194. Pre pána Gabriela:

  pán Richard Tomáš - nikoho z obyvatelov neoslovil, a ked to tvrdí, tak to boli jeho kamoši v dome, ktorí tam uz nebyvaju, presne tak ako on, takze nemali o to zaujem. Ked by mal zaujem to riesit, tak poznal na sidlisku dosť ludí na to.... aby oslovil aj inych.
  Mna zase zarazilo jeho tvrdenie, ze JEHO správca oslovil? ako preboha už len mohol správca prísť na jeho meno? ved to je smiešne. Obyvatelia historicky oslovili správcu a prejavili zaujem o odkupenie, a pán Gabriel , ked by ste dobre pocuvali, tak pán Sova, kt. toto riesil, pripravil aj geometricky plán toto povedal. Nikto obyvatelom tuto možnosť neponukol, a zrazu ju ponukol pánovi Tomašovi.

  OdpovedaťOdstrániť
 195. P.Drotovan. Z mojho logickeho dovodu je podstatna aj pristupova cesta k domu a moznost sa dostat autom v pripade potreby k domu. Ja byvam na Sajbach 3 roky , cize co sa dialo v minulosti sa akurat dozvedam. Ak by som toto vedel, vedzte , ze si nekupim tu byt! Este raz to tu napisem, nepredaval sa predsa len samotny pozemok ale aj stavby na nom!
  Ano v pripade aky je a nastal by som mal zaujem o platenie alebo odkupenie miesta na parkovanie. Pretoze povazujem za velmi dolezite mat parkovne miesto. A neklamte, ze som ja tvrdim, ze sa povedalo, ze obyvatelov Sajb parkovanie nezaujima!!Ja som len povedal, ze Vy ste tvrdili, ze parkovanie v tomto pripade ma mensiu a nepodstatnejsiu prednost ako siete.

  A teraz mi p. Drotovan jasne povedzte co bude nasledovat v pripade, ze firma si oploti svoj pozemok a mys a nedostaneme auto, k nasim domom. Pretoze tliachat poucky vedia vsetci, ale realita je proste ina a nikto zatial okrem uradu Race (odkupenie pozemkov) neponukol jedno jedine relevantne riesenie co sa bude teraz dalej diat

  Gabriel

  OdpovedaťOdstrániť
 196. Pre anonymny 10.40. Tak ako to povedal ten mlady muz jasne, treba sa divat dopredu lebo minulost uz bola! Ja som len skonstatoval , co som pocul a nema vyznam dalej to rozoberat. A podstatne je teraz co bude, nie co bolo. A tu mi skuste povedat , mozno viete, ze co bude.

  Gabriel

  OdpovedaťOdstrániť
 197. Dve Vaše vyjadrenia - nechávam bez komentáru:

  14. augusta 2013 10:40

  A neklamte, ze som ja tvrdim, ze sa povedalo, ze obyvatelov Sajb parkovanie nezaujima!!Ja som len povedal, ze Vy ste tvrdili, ze parkovanie v tomto pripade ma mensiu a nepodstatnejsiu prednost ako siete.

  13. augusta 2013 21:31

  pan Drotovan, dnes ste ma prekvapili vyjadrením, ze obyvatelov Sajb nezaujima , kde budu parkovať...a priorita pre nich je doriesenie inžinierskych sieti.

  OdpovedaťOdstrániť
 198. Pán Drotovan, pán Jona, pán Pilinský atd....

  vyzvali ste už konečne likvidatora p. Rozsu aby Vam predlozil vlastnicky vzťah k stavbám, ktoré chcel MU kupiť. Máte na to právo, kedže obyvatelia vlastnícky vzťah spochybnili a jedine likvidator sa k tomu vie vyjadriť. Ked nie on, tak jeho nadriadeny. Máte na MU právne oddelenie.

  OdpovedaťOdstrániť
 199. Pán Gabriel
  Chápem Vaše zatrpknutie.
  Viete však, ako aj ja, že na Východnom (Rendezi), je podobných problémov s pozemkami viacero. Spomeniem len kosenie. Tiež si spomínam na udalosť z ul. Na pasekách, kde údajný vlastník (súkromný) pozemkov za panelákmi, vysypal na príjazdovú cestu ku garážam "fúru" štrku. Ľudia si to museli svojpomocne odhadzovať. Doteraz neviem, ako to s tými pozemkami dopadlo.
  Tak Vám zostáva, buď obetovať tých pár metrov a parkovať ďalej od domu a čakať, ako sa daná vec vyrieši. Čo vyzerá asi na dlhú časovú periódu. Spomínaná spoločnosť si pravdepodobne zhotovuje pravidelnú fotodokumentáciu z neoprávneného okupovanie pozemkov.
  Alebo si jednoducho to miesto odkúpiť od spoločnosti, ktorá to predáva, za nie malú sumu.
  Každopádne pevné nervy a hlavne menej osočovania ľudí, ktorí sa to snažia riešiť a riešia to najlepšie ako vedia.
  Mimochodom ak by obecná kasa "pretekala", tak pre mňa za mňa, nech Vám k tomu miestu kúpia aj nové auto. Pochopte však, že by to bolo celkom nekorektné ak by Mestská časť, mala uskutočniť takýto kontroverzný výdavok.
  S pozdravom Peter P.

  OdpovedaťOdstrániť
 200. P Drotovan . Preco zavadzate??? Co ja mam s prispevkom, ktory ste uviedli nizsie???

  Poprosim Vas, aby ste uz prestali venovat hlupostiam a ako poslanec jasne predlozili, co a ako postupovat dalej. Mna nic ine nezaujima, len ake riesenie na vysporiadanie pozemkov s moznostou parkovania ci uz plateneho alebo bezplatneho resp. kupy, ponukate v tejto situacii. Pretoze doteraz su to len same reci bez jasneho riesenia.

  Gabriel

  OdpovedaťOdstrániť